06
กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.2

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1.2 Portfolio

-----------------

  ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา  ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  รอบที่ ๑.๒  Portfolio   เพื่อเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งดำเนินการรับสมัคร เรียบร้อยไปแล้วนั้น

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์  เตรียมแฟ้มสะสมผลงานและไปรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์  ในวันศุกร์ที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐  ณ  หอประชุมประกายทอง  หากไม่ไปรายงานตัว เข้าสอบสัมภาษณ์ตามวัน  และเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

----------------

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

  ๑. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์มารายงานตัวเข้าสอบ   ในวันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  หากไม่มาตามวัน และเวลาที่มหาวิทยาลัย กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

  ๒. ให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์เตรียมแฟ้มสะสมผลงานมาในวันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาประกอบการสัมภาษณ์

  ๓. ให้ผู้เข้าสอบเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้แสดงตัวกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

  ๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/ และป้ายประชาสัมพันธ์  หน้าห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (อาคารสำนักงานอธิการบดี)  โทรศัพท์  ๐๕๖-๗๑๗๑๑๙

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.