06
กุมภาพันธ์ 2561

ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด

ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)

---------------------

                   ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   ว่าด้วยการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔  จากการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษาภาค ปกติ  ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) รวมทั้งหมดจำนวน ๔ รายซึ่งมีผลการพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

                    ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  ติดต่อขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอน  ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันสุดท้ายของการติดต่อขอแก้ I   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.