08
มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พร้อมรายงานตัวเป็นนักศึกษา ภาค กศ.ปช.  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

ตามที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนั้น
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์พร้อมเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้มีสิทธิ์ตามเอกสารแนบท้ายประกาศดังกล่าว ไปรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์  ในวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.  ณ  หอประชุมประกายทอง  หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน  เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.