24
เมษายน 2561

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2561 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ (เฉพาะครุศาสตรบัณฑิต)

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 เมษายน 2561 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ (เฉพาะครุศาสตรบัณฑิต)

ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. 
โดยให้รับพร้อมกันเป็นหมู่เรียนด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมศรีชมภู

เอกสารที่ใช้ติดต่อ :
     1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
     2. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิต

*** กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

หมายเหตุ :
1. กรณีหลักสูตรอื่น ให้ติดต่อขอรับได้วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
2. ถ้าไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวได้ ให้ติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองในภายหลังฯ

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.