03
สิงหาคม 2561

ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษาภาค ปกติ

รายละเอียด

ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 นักศึกษาภาค ปกติ

ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 จากการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ได้ดำเนินการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษาภาค ปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 รวมทั้งหมดจำนวน 16 รายซึ่งมีผลการพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอนให้แล้วเสร็จไม่เกินวันสุดท้ายของการติดต่อขอแก้ I ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่องปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

คลิกที่นี่ >> ผลการพิจารณาสอบปลายภาค

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.