07
สิงหาคม 2561

เรื่อง ขอปรับแก้ไขปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ภาคฤดูร้อน/2560

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอปรับแก้ไขปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช.  ภาคฤดูร้อน/2560

เพื่อให้การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาค กศ.ปช. ในภาคฤดูร้อน /2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอปรับแก้ไขปฏิทินวิชาการประจำภาคฤดูร้อน/2560 ดังต่อไปนี้

กำหนดเดิม

กำหนดใหม่

5  สิงหาคม  2561

9  สิงหาคม  2561  อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนถึงคณะวิชา เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษา

11 – 12 สิงหาคม 2561

18 – 19  สิงหาคม  2561  เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.