14
สิงหาคม 2561

เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

รายละเอียด

เรื่อง กำหนดวันสอนชดเชย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

..........................................................................

เพื่อให้การเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงขอกำหนดวันสอนชดเชย ประจำภาคการศึกษาที่
1/2561 ดังต่อไปนี้

วันหยุดมหาวิทยาลัย

ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

กำหนดวันสอนชดเชย

วันพุธ คาบที่ 5- 8

เวลา 13.00 - 17.00 น.

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ภาคปกติ

27 ก.ค. 2561

วันอาสาฬหบูชา

15 ส.ค. 2561

30 ก.ค. 2561

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

22 ส.ค. 2561

13 ส.ค. 2561

วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

5 ก.ย. 2561

15 ต.ค. 2561

วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

17 ต.ค. 2561

23 ต.ค. 2561

วันปิยมหาราช

24 ต.ค. 2561

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.