28
กันยายน 2561

เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560(เพิ่มเติม)

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาค ปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม)

                   ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วยการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554  จากการประชุมครั้งที่ 7/2561  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  ได้ดำเนินการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เพิ่มเติม) จำนวน 1 รายซึ่งมีผลการพิจารณาตามเอกสารแนบ

                    ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  ติดต่อขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอน  ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันสุดท้ายของการติดต่อขอแก้ I   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.