30
ตุลาคม 2561

เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (กรณีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่  1/2561 (กรณีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80  แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60)
 
ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 จากการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2561 ได้ดำเนินการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (กรณีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60) รวมทั้งหมดจำนวน 8 ราย ซึ่งมีผลการพิจารณาตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอน ให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันสุดท้ายของการติดต่อขอแก้ I ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.