09
มกราคม 2562

เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาค ปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาค ปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ 
.............
ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วยการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔  จากการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๗   ธันวาคม  ๒๕๖๑  ได้ดำเนินการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ จำนวน ๑๕ ราย ซึ่งมีผลการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  ติดต่อขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอน  ให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันสุดท้ายของการติดต่อขอแก้  I ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑

 

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.