29
มีนาคม 2562

ประกาศ ด้วยอธิการบดีห่วงใยถึงนักศึกษาที่ประสบปัญหาไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561 เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งประสบปัญหาทางด้านการเงิน

รายละเอียด

ด้วยอธิการบดีห่วงใยถึงนักศึกษาที่ประสบปัญหาไม่ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2561  เนื่องจากมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งประสบปัญหาทางด้านการเงิน  และมาติดต่อขอลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนดตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัยนั้น  จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาและเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษาดังกล่าว  จึงได้ขยายเวลาการลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาภาคปกติได้จนถึงวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค คือ วันที่ 5 เมษายน 2562  ก่อนเวลา 15.00 น. และนักศึกษาภาค กศ.ปช.ภายในวันที่ 19 เมษายน 2562 ก่อนเวลา 15.00 น. ทั้งนี้นักศึกษาต้องพร้อมชำระค่าลงทะเบียนและค่าปรับตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  หากพ้นกำหนดดังกล่าว ถือว่าพ้นสภาพการทางการเงิน

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.