29
เมษายน 2562

ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
    ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วยการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554  จากการประชุมครั้งที่ 4/2562  เมื่อวันที่  25  เมษายน  2562  ได้ดำเนินการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคปกติ  ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 จำนวน 101 ราย ซึ่งมีผลการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
    ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  ติดต่อขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอน  ให้แล้วเสร็จ ไม่เกินวันสุดท้ายของการติดต่อขอแก้I ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.