02
พฤษภาคม 2562

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2562 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ (ด้วยตนเองเท่านั้น)

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2562 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ

ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ (ด้วยตนเองเท่านั้น) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.
โดยให้รับพร้อมกันเป็นหมู่เรียนด้วยตนเอง ที่ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารที่ใช้ติดต่อ :
     1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
     2. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิต

*** กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา

หมายเหตุ :
ถ้าไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวได้ ให้ติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองในภายหลังฯ

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.