24
พฤษภาคม 2562

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>> http://academic.pcru.ac.th/index/checkgraduates/list.php

ติดต่อรับวุฒิการศึกษาฯ (ด้วยตนเองเท่านั้น) ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.
โดยให้รับพร้อมกันเป็นหมู่เรียน ที่ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารสำนักงานอธิการบดี

เอกสารที่ใช้ติดต่อ :
     1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน
     2. ใบเสร็จค่าลงทะเบียนบัณฑิต (สำคัญมากต้องนำมาด้วย)

* กรุณาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กรณีนักศึกษาภาคปกติ
** กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กรณีนักศึกษาภาค กศ.ปช.

หมายเหตุ :
ถ้าไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวได้ ให้ติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองในภายหลังฯ

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.