02
มกราคม 2563

เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562                  

ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วยการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554 จากการประชุมครั้งที่ 13/2562  เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2562  ได้ดำเนินการ พิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 12 ราย ซึ่งมีผลการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  ติดต่อขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอน  ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันสุดท้ายของการติดต่อขอแก้  I  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.