28
มกราคม 2563

เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562

รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง ผลการพิจารณาสิทธิสอบปลายภาค นักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 

..........................................................................................................................................................................................................

ด้วย คณะกรรมการวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ว่าด้วยการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2554   จากการประชุมครั้งที่ 13/2562  เมื่อวันที่  21  มกราคม  2563  ได้ดำเนินการ พิจารณาสิทธิสอบปลายภาค ของนักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 จำนวน 1 ราย ซึ่งมีผลการพิจารณา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ  ติดต่อขอสอบปลายภาคกับอาจารย์ผู้สอน  ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันสุดท้ายของการติดต่อขอแก้  I ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เรื่อง ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคกศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ 2/2562 (ฉบับปรับปรุง)

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.