03
มีนาคม 2554

สำนักส่งเสริมฯ แจ้งหยุดทำการ ในวันที่ 7,8,9 มีนาคม 2554

รายละเอียด

ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบูรณ์ ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ในอนาคต และให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2554 ณ จังหวัดชลบุรี นั้น


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงขอแจ้งหยุดให้บริการ ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2554 จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.