บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สสว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ext. 1128

สสว

นางพัชริยา ศรีสด

หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ext. 1128

สสว

อาจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์

รองผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนประมวลผลและสารสนเทศวิชาการ

ext. 1128

สสว

อาจารย์ ดร.สำราญ ท้าวเงิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์แนะแนวและสหกิจศึกษา

ext. 1128

สสว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิวาพร ขันผนึก

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา

ext. 1128

สสว

อาจารย์สุภาพร บางใบ

รองผู้อำนวยการฝ่ายรับเข้านักศึกษาและบริการการศึกษา

ext. 1128

Portfolio Image

นางจินตนา ศักดิ์เสถียรกุล

นักวิชาการศึกษา

ext. 1129

Portfolio Image

นางอุตสา สว่างแจ้ง

นักวิชาการศึกษา

ext. 1129

Portfolio Image

นายขวัญชัย แก่นไทย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ext. 2504

Portfolio Image

นางสาวภัควัลย์ ทองมั่นวิบูลศรี

นักวิชาการศึกษา

ext. 1129

Portfolio Image

นางสาวอรทัย ประทุมมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ext. 1121

Portfolio Image

นางสาวสุกัญญา สิทธิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ext. 1121

Portfolio Image

นางสุจิตรา ดีดาร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ext. 2504

Portfolio Image

นางสาววัลยา ภูจุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ext. 1130

Portfolio Image

นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ext. 1130

Portfolio Image

นางสาวชนากานต์ พิณเขียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ext. 1130

Portfolio Image

นางสาววณิชยา เพชรรัตน์

นักวิชาการศึกษา

ext. 1122

Portfolio Image

นายคณพศ คงศิริเพชร

นักวิชาการศึกษา

ext. 1122

Portfolio Image

นางฐิติวัลคุ์ สีหไตร

นักวิชาการศึกษา

ext. 1122

Portfolio Image

นางคำไผ่ แก่นไทย

พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ext. 2504

Portfolio Image

นางยุพา ม่วงจีน

พนักงานธุรการ

ext. 1122

Portfolio Image

นางสาวสุภาพรรณ สุขสนอง

พนักงานธุรการ

ext. 1122

Portfolio Image

นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ext. 1173

Portfolio Image

นางสาวทิวา ไพรเขร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ext. 1173

Portfolio Image

นายพิชิตชัย ศิริโสม

พนักงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ext. 1173

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.
No database selected