ข่าวรับสมัครนักศึกษา

03  พ.ย.  2558
13  ส.ค.  2551

Link ที่เกี่ยวข้อง

สกอ.
Top

Copyright 2013 ©
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1121,1122,1129
โทรสาร 0-5671-7120