Untitled Document
 
   
 

โครงการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) Buddhist Meditation Society of Norwalk ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพิ่มเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  08:38 น.
 
   
 

ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เพิ่มเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  08:34 น.
 
   
 

ศึกษาดูงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพิ่มเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  08:32 น.
 
   
 

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
เพิ่มเมื่อ วันศุกร์ที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2558  10:14 น.
 
   
 

สหกิจศึกษา กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เพิ่มเมื่อ วันพุธที่ 12 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  10:06 น.
 
   
 

วิทยากรรับเชิญพิเศษ (โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์)
เพิ่มเมื่อ วันศุกร์ที่ 7 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  10:02 น.
 
   
 

ประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
เพิ่มเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  09:57 น.
 
   
 

โครงการสัมมนาหลังปฏิบัติสหกิจครั้งที่3
เพิ่มเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนกันยายน พ.ศ.2557  09:52 น.
 
   
 

ประชุมคณะการทำงานพัฒนาสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่3/2557
เพิ่มเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  09:38 น.
 
   
 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
เพิ่มเมื่อ วันอังคารที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  09:28 น.
 
   
 

ประชุมสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
เพิ่มเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556  10:41 น.
 
   
 

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ 2556
เพิ่มเมื่อ วันพุธที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556  09:16 น.
 
   
 

นิเทศติดตามนักศึกษาสหกิจ
เพิ่มเมื่อ วันอังคารที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2556  10:23 น.
 
   
 

กิจกรรมวันนัดพบแรงงานครั้งที่2
เพิ่มเมื่อ วันพุธที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2556  06:59 น.
 
   
 

งานอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3
เพิ่มเมื่อ วันอังคารที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2555  11:38 น.
 
   
 

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555
เพิ่มเมื่อ วันพุธที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555  10:03 น.
 
   
 

สัมนา หัวข้อ ความสำเร็จของการสร้างนวัตกรรมจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
เพิ่มเมื่อ วันอังคารที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2555  13:58 น.
 
   
 

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เพิ่มเมื่อ วันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555  14:00 น.
 
   
 

อบรม แนวคิดและหลักการดำเนินงานเรื่อง สหกิจศึกษา วันที่ 24 มีนาคม 2555
เพิ่มเมื่อ วันจันทร์ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555  08:56 น.
 
   
 

ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2555
เพิ่มเมื่อ วันพุธที่ 14 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555  08:59 น.
 
   
 

ประชุมสหกิจศึกษานานาชาติ 30 ก.ย.54 ที่ ม.นเรศวร
เพิ่มเมื่อ วันอาทิตย์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2554  09:16 น.
 
   
 

ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2554
เพิ่มเมื่อ วันศุกร์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2554  12:59 น.