หน้าหลักกรณีรายวิชาใหม่ ไม่มีในประกาศ

รายละเอียด

นักศึกษาที่ต้องการเทียบเพื่อการยกเว้นรายวิชาเรียน

ในกรณีรายวิชาใหม่ ไม่มีในประกาศการเทียบเพื่อการยกเว้นรายวิชาเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

1.นักศึกษานำใบคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม มีผู้ลงนามรับรอง และ ตราประทับ
2.กรอกแบบฟอร์ม สสว-ลส.03-1 http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/data-form/170802095211.pdf
3.นำใบคำอธิบายรายวิชากับแบบฟอร์ม สสว.ลส 03-1 ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่ต้องการยกเว้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้ากระบวนการพิจารณา
4.เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาแล้วนำใบคำอธิบายรายวิชาและแบบฟอร์ม สสว.ลส-03-1 ส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดำเนินการต่อไป

เมื่อ 2014-11-02 09:02:12 - เปิดดู: 1177 ครั้ง

>> คลิกเพื่อดูรายละเอียดเอกสารอ้างอิง <<

คำแนะนำ : ระบบจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหากใช้เบราเซอร์ Google Chrome