หน้าหลักแจ้งการยกเว้นรายวิชาให้ดำเนินการให้ครบขั้นตอนภายในเทอมปัจจุบัน

รายละเอียด

การยกเว้นรายวิชาให้นักศึกษา ทำการยกเว้นรายวิชาต้นเทอมของภาคการศึกษาปัจจุบันให้เสร็จตามขั้นตอน

ตัวอย่าง   นาย ก ทำเรื่องยกเว้นรายวิชา ต้นเทอม 2/2560      นาย ก ต้องทำให้เสร็จครบขั้นตอนภายในเทอม 2/2560 
               
                ถ้า นาย ก ทำไม่เสร็จภายในเทอม 2/2560
                ให้ นาย ก ส่งเรื่องยกเว้นรายวิชาใหม่ ภายในต้นเทอม 1/2561
                และในใบเกรดของสถาบันเดิม ต้องมีอายุไม่เกิน 8 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม
                
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชาเรียน พ.ศ.2552
ข้อ 6.1.1 http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/data-edurules/131202141912.pdf
เมื่อ 2017-12-27 12:17:12 - เปิดดู: 871 ครั้ง
คำแนะนำ : ระบบจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหากใช้เบราเซอร์ Google Chrome