95.58
339
ครุศาสตร์
4.42
89.00
618
มนุษยศาสตร์ฯ
11.00
96.41
195
วิทยาศาสตร์ฯ
3.59
94.08
338
วิทยาการจัดการ
5.92
87.75
204
เทคโนโลยีการเกษตร
12.25
สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี %การตอบแบบสอบถาม และ %ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ปีการศึกษา 2561 (บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2560)

ประกาศ/แจ้งเพื่อทราบ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกคณะ

ปีการศึกษา 

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม
ครุศาสตร์ 339 324 15
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 618 550 68
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 195 188 7
วิทยาการจัดการ 338 318 20
เทคโนโลยีการเกษตร 204 179 25
รวมทั้งหมด 1694 1559 135