82.85
379
ครุศาสตร์
17.15
96.88
672
มนุษยศาสตร์ฯ
3.13
94.66
262
วิทยาศาสตร์ฯ
5.34
88.92
343
วิทยาการจัดการ
11.08
87.04
162
เทคโนโลยีการเกษตร
12.96
สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี %การตอบแบบสอบถาม และ %ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ปีการศึกษา 2559 (บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2558)

ประกาศ/แจ้งเพื่อทราบ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกคณะ

ปีการศึกษา 

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม
ครุศาสตร์ 379 314 65
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 672 651 21
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 262 248 14
วิทยาการจัดการ 343 305 38
เทคโนโลยีการเกษตร 162 141 21
รวมทั้งหมด 1818 1659 159