95.58
339
ครุศาสตร์
4.42
85.76
618
มนุษยศาสตร์ฯ
14.24
94.87
195
วิทยาศาสตร์ฯ
5.13
92.60
338
วิทยาการจัดการ
7.40
86.76
204
เทคโนโลยีการเกษตร
13.24
สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี %การตอบแบบสอบถาม และ %ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ปีการศึกษา 2561 (บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2560)

ประกาศ/แจ้งเพื่อทราบ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกคณะ

ปีการศึกษา 

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม
ครุศาสตร์ 339 324 15
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 618 530 88
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 195 185 10
วิทยาการจัดการ 338 313 25
เทคโนโลยีการเกษตร 204 177 27
รวมทั้งหมด 1694 1529 165