สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2562(บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2561)

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ยังไม่ตอบแบบสอบถาม
คณะครุศาสตร์ 238 232 6
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 175 161 14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 490 23
คณะวิทยาการจัดการ 296 285 11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 181 160 21
รวมทั้งหมด 1403 1328 75