สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2562(บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2561)

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ยังไม่ตอบแบบสอบถาม
คณะครุศาสตร์ 238 164 74
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 175 155 20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 464 49
คณะวิทยาการจัดการ 296 209 87
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 181 140 41
รวมทั้งหมด 1403 1132 271