36.87
339
ครุศาสตร์
63.13
41.42
618
มนุษยศาสตร์ฯ
58.58
48.45
194
วิทยาศาสตร์ฯ
51.55
44.67
338
วิทยาการจัดการ
55.33
46.08
204
เทคโนโลยีการเกษตร
53.92
สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี %การตอบแบบสอบถาม และ %ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ปีการศึกษา 2561 (บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2560)

ประกาศ/แจ้งเพื่อทราบ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกคณะ

ปีการศึกษา 

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม
ครุศาสตร์ 339 125 214
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 618 256 362
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 194 94 100
วิทยาการจัดการ 338 151 187
เทคโนโลยีการเกษตร 204 94 110
รวมทั้งหมด 1693 720 973