81.53
379
ครุศาสตร์
18.47
96.43
672
มนุษยศาสตร์ฯ
3.57
90.46
262
วิทยาศาสตร์ฯ
9.54
73.76
343
วิทยาการจัดการ
26.24
81.48
162
เทคโนโลยีการเกษตร
18.52
สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี %การตอบแบบสอบถาม และ %ยังไม่ตอบแบบสอบถาม ปีการศึกษา 2559 (บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2558)

ประกาศ/แจ้งเพื่อทราบ

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกคณะ

ปีการศึกษา 

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ไม่ตอบแบบสอบถาม
ครุศาสตร์ 379 309 70
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 672 648 24
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 262 237 25
วิทยาการจัดการ 343 253 90
เทคโนโลยีการเกษตร 162 132 30
รวมทั้งหมด 1818 1579 239