รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต

จำแนกปีการศึกษา

รายการ Action
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2558 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2555 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2554 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2553 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552) ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 (ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551) ดาวน์โหลดเอกสาร