ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชา) ที่ยังไม่ตอบแบบสอบถาม

ปีการศึกษา 2562(บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2561)

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา คณะ วันที่สำเร็จการศึกษา
541102087119 นางสาวชุติมา วิเศษวงษา สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15/05/2562
551102138101 นายจิราคม สมสกุล สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27/02/2562
551102169405 นายปราโมทย์ ประสงค์ผล สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
551102189107 นายวัลลภ จันทร์โอ สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15/05/2562
561102160101 นางสาวสมฤดี ศรีเมือง สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/12/2561
561102169145 นางสาวปัทชอร บุญยะใบ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/11/2562
561102170216 นายกิตติพงษ์ เมืองนา สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น-รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/02/2562
561103005117 นายธเนตร สีหะไกร สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. คณะครุศาสตร์ 25/04/2562
571102057116 นายธิติ ร่วมสุข สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 27/12/2561
571102134131 นายวุฒิภัทธ จินะธรรม สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)-ทล.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15/05/2562
571102138109 นายธนกฤษ อินทรชื่น สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27/12/2561
571102155109 นายเฉลิมเกียรติ อุธิยา สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 27/12/2561
571102156106 นายธนกฤต แถวสุวรรณ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15/05/2562
571102157102 นายนรินทร์ ปิ่นปั่น สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15/05/2562
571102160108 นางสาวภารดี ศรีเมือง สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
571102169142 นายรัชตะ สมประสงค์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
571102169143 นายสุพรวิช เหลืองสุวรรณ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
571102169144 นายภาณุพงษ์ บุญสุข สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
571102169225 นางสาวจารุมน เหิงคำแก้ว สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 27/12/2561
571102169336 นายธนากร ทาทอง สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 25/09/2562
571102177106 นางสาวสิริมาส พินกัง สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 15/05/2562
571102186120 นางสาวอารยา คุ้มเขต สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25/09/2562
571102189109 นายพีรพงษ์ พรมหาร สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27/12/2561
571103005101 นายจตุรภัทร พระชัย สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. คณะครุศาสตร์ 25/04/2562
571103005114 นายกิตติพันธ์ สุยานาง สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. คณะครุศาสตร์ 25/04/2562
571103005121 นางสาวอาภาพร เตมิยะ สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. คณะครุศาสตร์ 25/04/2562
571103005122 นายชัยณรงค์ วงษ์ศรี สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. คณะครุศาสตร์ 25/04/2562
571103005127 นายมนตรี บุ้งศรีษะเกตุ สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. คณะครุศาสตร์ 25/04/2562
571103182128 นายชาญวิทย์ โรจนแพทย์ สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25/04/2562
581102007103 นายธนพงค์ น้อยปัญญา สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102023110 นางสาววิภาวรรณ แขวงแย้ม สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
581102023120 นางสาวกมลวรรณ จันอ่อน สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
581102023210 นางสาวศิริยากร แก้วดวงใน สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
581102134106 นายถาวรศักดิ์ พรมวัน สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)-ทล.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27/11/2562
581102134110 นายเอกรัฐ บุญหล้า สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)-ทล.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 27/11/2562
581102135209 นายณัฐพล ชมภูกุล สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 25/04/2562
581102155102 นางสาวภิญญดา กันยามา สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 15/05/2562
581102155112 นางสาววิภาดา ชินศรี สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 15/05/2562
581102155115 นางสาวเทียนทอง ศรีคราม สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 15/05/2562
581102155123 นางสาววนิดา กันยามา สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 15/05/2562
581102160102 นายคมชาญ ปั้นทองคำ สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
581102169226 นายเบญจามินทร์ ทิพย์รักษ์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
581102172313 นายอัชฎา ชัยบุตร สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24/06/2562
581102172341 นายบูรณ์ภิภพ ณ เชียงใหม่ สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24/06/2562
581102177105 นางสาวเบญจมาภรณ์ ขวัญสิน สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 15/05/2562
581102181102 นางสาววันฤทัย รักษา สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181111 นายวัชระ ชัยคำ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181119 นางสาวนันทิดา จันทะน้อย สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181126 นางสาวสุภาพร เพชรน้อย สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181127 นางสาวยุวดี ขันชาลี สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181209 นางสาวใหม่ อ้อไสว สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181215 นางสาวชรินรัตน์ ตะกรุดเพชร สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181226 นายฐิติคุปต์ เสมาทอง สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181228 นางสาวนิศารัตน์ สอนสง่า สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181230 นายอภิสิทธิ์ นาสิงคาน สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181231 นางสาวเนตรสุวรรณ เอี่ยมป้อ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581102181233 นางสาวรัตติยา มีผล สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581202023103 นายอดิศร เกิดงาม สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24/06/2562
581202138118 นายสถิตย์ หมวกแก้ว สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 15/05/2562
581202172105 นายสุทธิพงษ์ พรมทา สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24/06/2562
581202172119 นายพิษณุ มีคง สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
581202172126 นายวสันต์ ดวงกันยา สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
581202172143 นางสุกัญญา ศรีเบญจมาศ สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
581202177104 นางสาววิลาวัณย์ แก้วสาร สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 27/12/2561
581202177109 นายนิพนธ์ อารีโชค สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 24/06/2562
581202177113 นางสาวสุกัญญา กิ่งรักษ์ สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 24/06/2562
581202177115 นางสาววิไลวรรณ จิตร์เพชร สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. คณะวิทยาการจัดการ 24/06/2562
581202181103 นางสาวศศิธร สอนทอง สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581202181105 นางสาวดวงกมล กองเกิน สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581202181111 นางสาวศิริรัตน์ เสือน้อย สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581202181112 นางสาวขวัญชนก เสือน้อย สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581202181115 นางสาวมัณฑิรา บุญตา สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
581202181118 นางสาววรรณสยาม ลิ้มตระกูล สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15/05/2562
591202172128 นายธุวานันท์ พู่สอน สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15/05/2562
591202181113 นางสาวจิรวรรณ ราชสมบัติ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25/09/2562