รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเงื่อนไขของ สกอ. จำแนกตามคณะ/สาขา

(บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2561)

คณะ/สาขา จบการศึกษา ตอบแบบ
สอบถาม
ร้อยละการตอบฯ ไม่ได้ตอบ เป็นงานเดิม ไม่มีงานทำ
ก่อนเข้าศึกษา
บัณฑิตที่ไม่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้ทำงาน
หรือประกอบอาชีอิสระ
ภายใน 1 ปี
เงินดือนเฉลี่ย
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ยังไม่ได้ทำงาน ทำงาน อาชีพอิสระ ทำงานหรือาชีพอิสระหลังจบ ทำงานตรงสาขา คำนวณค่าร้อยละ
ของบัณฑิต
แปลงค่าร้อยละ
เป็นคะแนน
ศึกษาต่อ บวช ทหาร อื่นๆ รวม ก่อน 6 เดือน หลัง 6 เดือน รวม ตรง ไม่ตรง ร้อยละการทำงาน
ตรงสาขา
คณะครุศาสตร์ 238 0 238 232 97.48 6 19 180 2 1 1 29 4 150 30 124 54 178 111 69 61.67 86.12 4.31 12,234.42
(1)สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 24 0 24 18 75.00 6 1 10 0 0 1 6 1 9 1 7 3 10 3 7 30.00 62.50 3.13 17,390.30
(2)สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 1 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0.00 100.00 5.00 12,000.00
(3)สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 51 0 51 51 100.00 0 1 47 1 0 0 2 1 33 14 33 14 47 26 21 55.32 95.92 4.80 12,866.02
(4)สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 55 0 55 55 100.00 0 7 41 0 0 0 7 0 38 3 33 8 41 33 8 80.49 85.42 4.27 13,759.27
(5)สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 50 0 50 50 100.00 0 5 40 1 0 0 4 1 34 6 19 19 38 26 14 65.00 90.91 4.55 9,933.75
(6)สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 57 0 57 57 100.00 0 5 41 0 1 0 10 1 36 5 31 10 41 23 18 56.10 80.39 4.02 10,978.29
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 169 6 175 161 92.00 14 13 99 2 1 7 39 10 84 15 69 24 93 56 43 56.57 71.74 3.59 12,152.32
(1)สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 14 0 14 13 92.86 1 0 7 0 0 0 6 0 6 1 5 2 7 1 6 14.29 53.85 2.69 10,714.29
(2)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)-ทล.บ. 14 0 14 11 78.57 3 0 5 1 0 1 4 2 4 1 4 0 4 4 1 80.00 55.56 2.78 14,000.00
(3)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 17 0 17 16 94.12 1 0 8 0 0 4 4 4 8 0 7 1 8 5 3 62.50 66.67 3.33 12,037.50
(4)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 6 0 6 6 100.00 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0 1 3 4 2 2 50.00 66.67 3.33 13,500.00
(5)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. 8 6 14 11 78.57 3 3 5 0 0 1 2 1 5 0 4 0 4 5 0 100.00 71.43 3.57 9,200.00
(6)สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 13 0 13 12 92.31 1 1 5 0 1 0 5 1 4 1 1 2 3 3 2 60.00 50.00 2.50 10,520.00
(7)สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 16 0 16 15 93.75 1 1 9 0 0 1 4 1 8 1 5 4 9 2 7 22.22 69.23 3.46 15,000.00
(8)สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 31 0 31 30 96.77 1 4 16 0 0 0 10 0 14 2 12 3 15 13 3 81.25 61.54 3.08 10,112.50
(9)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 3 0 3 3 100.00 0 0 3 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3 2 1 66.67 100.00 5.00 14,000.00
(10)สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 14 0 14 13 92.86 1 2 11 0 0 0 0 0 11 0 9 2 11 5 6 45.45 100.00 5.00 13,237.27
(11)สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต-วศ.บ. 4 0 4 4 100.00 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 3 1 75.00 100.00 5.00 14,625.00
(12)สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 22 0 22 20 90.91 2 0 19 1 0 0 0 1 13 6 14 4 18 9 10 47.37 100.00 5.00 12,566.84
(13)สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 2 0 2 2 100.00 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
(14)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 5 0 5 5 100.00 0 1 3 0 0 0 1 0 3 0 3 0 3 2 1 66.67 75.00 3.75 9,166.67
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 436 77 513 490 95.52 23 40 413 3 2 0 32 5 237 176 280 122 402 211 202 51.09 92.81 4.64 12,900.48
(1)สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 24 7 31 27 87.10 4 4 22 0 0 0 1 0 18 4 14 6 20 6 16 27.27 95.65 4.78 14,967.18
(2)สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 32 6 38 38 100.00 0 1 31 1 0 0 5 1 30 1 10 19 29 15 16 48.39 86.11 4.31 14,031.94
(3)สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)-รป.บ. 1 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 100.00 100.00 5.00 15,900.00
(4)สาขาวิชา การพัฒนาสังคม-ศศ.บ. 40 1 41 41 100.00 0 0 41 0 0 0 0 0 25 16 35 6 41 31 10 75.61 100.00 5.00 10,436.59
(5)สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 19 0 19 16 84.21 3 0 14 0 0 0 2 0 10 4 10 3 13 6 8 42.86 87.50 4.38 10,553.57
(6)สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 130 36 166 158 95.18 8 12 141 1 0 0 4 1 58 83 86 52 138 70 71 49.65 97.24 4.86 12,187.09
(7)สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น-รป.บ. 3 1 4 3 75.00 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 100.00 100.00 5.00 13,000.00
(8)สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. 86 25 111 104 93.69 7 17 82 0 1 0 4 1 47 35 64 16 80 31 51 37.80 95.35 4.77 15,100.24
(9)สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)-ร.บ. 43 1 44 44 100.00 0 0 34 1 0 0 9 1 19 15 24 10 34 17 17 50.00 79.07 3.95 11,854.71
(10)สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ-ศศ.บ. 32 0 32 32 100.00 0 1 24 0 0 0 7 0 19 5 18 6 24 14 10 58.33 77.42 3.87 13,517.50
(11)สาขาวิชา ดนตรีและการแสดง-ศศ.บ. 26 0 26 26 100.00 0 3 22 0 1 0 0 1 10 12 19 2 21 19 3 86.36 100.00 5.00 12,500.00
คณะวิทยาการจัดการ 245 51 296 285 96.28 11 48 204 2 0 0 31 2 156 48 142 44 186 131 73 64.22 86.81 4.34 12,712.97
(1)สาขาวิชา การบัญชี-บช.บ. 1 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 100.00 100.00 5.00 12,000.00
(2)สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 18 0 18 13 72.22 5 1 10 0 0 0 2 0 10 0 6 2 8 7 3 70.00 83.33 4.17 12,854.00
(3)สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์-นศ.บ. 4 0 4 4 100.00 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 50.00 100.00 5.00 15,000.00
(4)สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 75 17 92 92 100.00 0 22 66 2 0 0 2 2 54 12 49 16 65 45 21 68.18 97.06 4.85 11,903.03
(5)สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 64 24 88 88 100.00 0 13 63 0 0 0 12 0 41 22 36 18 54 47 16 74.60 84.00 4.20 13,218.98
(6)สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 26 10 36 30 83.33 6 2 28 0 0 0 0 0 20 8 23 2 25 21 7 75.00 100.00 5.00 13,708.04
(7)สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 32 0 32 32 100.00 0 3 19 0 0 0 10 0 17 2 15 3 18 4 15 21.05 65.52 3.28 10,972.89
(8)สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 15 0 15 15 100.00 0 3 11 0 0 0 1 0 10 1 8 2 10 2 9 18.18 91.67 4.58 11,927.27
(9)สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 10 0 10 10 100.00 0 2 4 0 0 0 4 0 2 2 3 0 3 3 1 75.00 50.00 2.50 20,250.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 21 181 160 88.40 21 21 95 2 1 1 40 4 81 14 66 27 93 44 51 46.32 70.37 3.52 13,338.95
(1)สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 10 0 10 10 100.00 0 1 9 0 0 0 0 0 9 0 8 1 9 7 2 77.78 100.00 5.00 14,111.11
(2)สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ. 10 0 10 9 90.00 1 2 3 0 0 0 4 0 3 0 2 1 3 0 3 0.00 42.86 2.14 23,000.00
(3)สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 4 0 4 3 75.00 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0.00 66.67 3.33 11,000.00
(4)สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 22 0 22 22 100.00 0 3 11 1 0 1 6 2 8 3 10 1 11 3 8 27.27 64.71 3.24 17,590.91
(5)สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 13 1 14 14 100.00 0 1 9 0 0 0 4 0 9 0 8 1 9 8 1 88.89 69.23 3.46 12,644.44
(6)สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 3 0 3 3 100.00 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 2 0.00 66.67 3.33 8,000.00
(7)สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 17 0 17 17 100.00 0 1 8 0 0 0 8 0 8 0 6 2 8 5 3 62.50 50.00 2.50 11,575.00
(8)สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 20 0 20 20 100.00 0 1 6 0 0 0 13 0 6 0 5 1 6 1 5 16.67 31.58 1.58 14,333.33
(9)สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 61 20 81 62 76.54 19 12 45 1 1 0 3 2 35 10 26 17 43 20 25 44.44 93.75 4.69 12,162.22
รวม 1248 155 1403 1328 94.65 75 141 991 11 5 9 171 25 708 283 681 271 952 553 438 55.80 85.28 4.26 13,338.95