รายงานสรุปภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเงื่อนไขของ สกอ. จำแนกตามคณะ/สาขา

(บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2561)

คณะ/สาขา จบการศึกษา ตอบแบบ
สอบถาม
ร้อยละการตอบฯ ไม่ได้ตอบ เป็นงานเดิม ไม่มีงานทำ
ก่อนเข้าศึกษา
บัณฑิตที่ไม่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา ร้อยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้ทำงาน
หรือประกอบอาชีอิสระ
ภายใน 1 ปี
เงินดือนเฉลี่ย
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ยังไม่ได้ทำงาน ทำงาน อาชีพอิสระ ทำงานหรือาชีพอิสระหลังจบ ทำงานตรงสาขา คำนวณค่าร้อยละ
ของบัณฑิต
แปลงค่าร้อยละ
เป็นคะแนน
ศึกษาต่อ บวช ทหาร อื่นๆ รวม ก่อน 6 เดือน หลัง 6 เดือน รวม ตรง ไม่ตรง ร้อยละการทำงาน
ตรงสาขา
คณะครุศาสตร์ 238 0 238 204 85.71 34 17 151 2 1 1 32 4 129 22 101 50 151 93 58 61.59 82.51 4.13 11,947.39
(1)สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 24 0 24 18 75.00 6 1 10 0 0 1 6 1 9 1 7 3 10 3 7 30.00 62.50 3.13 17,390.30
(2)สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 1 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0.00 100.00 5.00 12,000.00
(3)สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 51 0 51 51 100.00 0 1 47 1 0 0 2 1 33 14 33 14 47 26 21 55.32 95.92 4.80 12,866.02
(4)สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 55 0 55 37 67.27 18 5 26 0 0 0 6 0 25 1 21 5 26 21 5 80.77 81.25 4.06 13,903.46
(5)สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 50 0 50 49 98.00 1 5 35 1 0 0 8 1 32 3 17 18 35 25 10 71.43 81.40 4.07 9,624.29
(6)สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 57 0 57 48 84.21 9 5 32 0 1 0 10 1 30 2 22 10 32 18 14 56.25 76.19 3.81 9,847.19
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 169 6 175 158 90.29 17 11 92 2 1 8 44 11 79 13 65 23 88 51 41 55.43 67.65 3.38 12,290.98
(1)สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 14 0 14 13 92.86 1 0 7 0 0 0 6 0 6 1 5 2 7 1 6 14.29 53.85 2.69 10,714.29
(2)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)-ทล.บ. 14 0 14 10 71.43 4 0 4 1 0 1 4 2 3 1 3 0 3 4 0 100.00 50.00 2.50 14,500.00
(3)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 17 0 17 16 94.12 1 0 8 0 0 4 4 4 8 0 7 1 8 5 3 62.50 66.67 3.33 12,037.50
(4)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 6 0 6 6 100.00 0 0 4 0 0 0 2 0 4 0 1 3 4 2 2 50.00 66.67 3.33 13,500.00
(5)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. 8 6 14 11 78.57 3 3 5 0 0 1 2 1 5 0 4 0 4 5 0 100.00 71.43 3.57 9,200.00
(6)สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 13 0 13 12 92.31 1 1 3 0 1 0 7 1 3 0 1 2 3 2 1 66.67 30.00 1.50 14,333.33
(7)สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 16 0 16 15 93.75 1 1 9 0 0 1 4 1 8 1 5 4 9 2 7 22.22 69.23 3.46 15,000.00
(8)สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 31 0 31 30 96.77 1 4 16 0 0 0 10 0 14 2 12 3 15 13 3 81.25 61.54 3.08 10,112.50
(9)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 3 0 3 2 66.67 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.00 50.00 2.50 9,000.00
(10)สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 14 0 14 13 92.86 1 0 10 0 0 1 2 1 10 0 8 2 10 4 6 40.00 83.33 4.17 13,690.00
(11)สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต-วศ.บ. 4 0 4 4 100.00 0 0 4 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 3 1 75.00 100.00 5.00 14,625.00
(12)สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 22 0 22 20 90.91 2 0 19 1 0 0 0 1 13 6 14 4 18 9 10 47.37 100.00 5.00 12,566.84
(13)สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 2 0 2 2 100.00 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
(14)สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 5 0 5 4 80.00 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 1 50.00 66.67 3.33 9,250.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 436 77 513 490 95.52 23 40 371 3 3 2 71 8 235 136 258 102 360 190 181 51.21 83.94 4.20 13,181.94
(1)สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 24 7 31 27 87.10 4 4 22 0 0 0 1 0 18 4 14 6 20 6 16 27.27 95.65 4.78 14,967.18
(2)สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 32 6 38 38 100.00 0 1 31 1 0 0 5 1 30 1 10 19 29 15 16 48.39 86.11 4.31 14,031.94
(3)สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)-รป.บ. 1 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 100.00 100.00 5.00 15,900.00
(4)สาขาวิชา การพัฒนาสังคม-ศศ.บ. 40 1 41 41 100.00 0 0 41 0 0 0 0 0 25 16 35 6 41 31 10 75.61 100.00 5.00 10,436.59
(5)สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 19 0 19 16 84.21 3 0 13 0 0 0 3 0 10 3 9 3 12 6 7 46.15 81.25 4.06 10,980.77
(6)สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 130 36 166 158 95.18 8 12 100 1 1 2 42 4 56 44 65 32 97 49 51 49.00 70.42 3.52 12,859.80
(7)สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น-รป.บ. 3 1 4 3 75.00 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 100.00 100.00 5.00 13,000.00
(8)สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. 86 25 111 104 93.69 7 17 82 0 1 0 4 1 47 35 64 16 80 31 51 37.80 95.35 4.77 15,100.24
(9)สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)-ร.บ. 43 1 44 44 100.00 0 0 34 1 0 0 9 1 19 15 24 10 34 17 17 50.00 79.07 3.95 11,854.71
(10)สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ-ศศ.บ. 32 0 32 32 100.00 0 1 24 0 0 0 7 0 19 5 18 6 24 14 10 58.33 77.42 3.87 13,517.50
(11)สาขาวิชา ดนตรีและการแสดง-ศศ.บ. 26 0 26 26 100.00 0 3 22 0 1 0 0 1 10 12 19 2 21 19 3 86.36 100.00 5.00 12,500.00
คณะวิทยาการจัดการ 245 51 296 266 89.86 30 47 193 2 0 0 24 2 146 47 132 43 175 127 66 65.80 88.94 4.45 12,745.83
(1)สาขาวิชา การบัญชี-บช.บ. 1 0 1 1 100.00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 100.00 100.00 5.00 12,000.00
(2)สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 18 0 18 13 72.22 5 1 10 0 0 0 2 0 10 0 6 2 8 5 5 50.00 83.33 4.17 12,754.00
(3)สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์-นศ.บ. 4 0 4 3 75.00 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0.00 100.00 5.00 10,000.00
(4)สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 75 17 92 92 100.00 0 22 66 2 0 0 2 2 54 12 49 16 65 45 21 68.18 97.06 4.85 11,903.03
(5)สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 64 24 88 88 100.00 0 13 63 0 0 0 12 0 41 22 36 18 54 47 16 74.60 84.00 4.20 13,218.98
(6)สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 26 10 36 30 83.33 6 2 28 0 0 0 0 0 20 8 23 2 25 21 7 75.00 100.00 5.00 13,708.04
(7)สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 32 0 32 14 43.75 18 2 9 0 0 0 3 0 8 1 6 2 8 3 6 33.33 75.00 3.75 10,665.00
(8)สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 15 0 15 15 100.00 0 3 11 0 0 0 1 0 10 1 8 2 10 2 9 18.18 91.67 4.58 11,927.27
(9)สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 10 0 10 10 100.00 0 2 4 0 0 0 4 0 2 2 3 0 3 3 1 75.00 50.00 2.50 20,250.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 21 181 145 80.11 36 20 92 2 1 1 29 4 78 14 64 26 90 44 48 47.83 76.03 3.80 13,295.65
(1)สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 10 0 10 10 100.00 0 1 9 0 0 0 0 0 9 0 8 1 9 7 2 77.78 100.00 5.00 14,111.11
(2)สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ. 10 0 10 5 50.00 5 1 2 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 0 2 0.00 50.00 2.50 26,000.00
(3)สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 4 0 4 3 75.00 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0.00 66.67 3.33 11,000.00
(4)สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 22 0 22 22 100.00 0 3 11 1 0 1 6 2 8 3 10 1 11 3 8 27.27 64.71 3.24 17,590.91
(5)สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 13 1 14 14 100.00 0 1 9 0 0 0 4 0 9 0 8 1 9 8 1 88.89 69.23 3.46 12,644.44
(6)สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 3 0 3 2 66.67 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0.00 50.00 2.50 7,000.00
(7)สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 17 0 17 17 100.00 0 1 8 0 0 0 8 0 8 0 6 2 8 5 3 62.50 50.00 2.50 11,575.00
(8)สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 20 0 20 10 50.00 10 1 5 0 0 0 4 0 5 0 4 1 5 1 4 20.00 55.56 2.78 13,600.00
(9)สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 61 20 81 62 76.54 19 12 45 1 1 0 3 2 35 10 26 17 43 20 25 44.44 93.75 4.69 12,162.22
รวม 1248 155 1403 1263 90.02 140 135 899 11 6 12 200 29 667 232 620 244 864 505 394 56.17 73.75 3.69 13,295.65