ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ทุกคณะ/สาขาวิชา

ภาพรวมทั้งหมด (ปีการศึกษา 2562)

จำนวน ร้อยละ
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 559 100.00
1. เพศ
ชาย 253 45.26
หญิง 306 54.74
2. อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี 164 29.34
30 - 39 ปี 140 25.04
40 - 49 ปี 165 29.52
50 - 59 ปี 85 15.21
60 ปีขึ้นไป 5 0.89
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี 78 13.95
ปริญญาตรี 352 62.97
ปริญญาโท 124 22.18
ปริญญาเอก 4 0.72
อื่นๆ 1 0.18
4. ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานราชการ 170 30.41
รัฐวิสาหกิจ 10 1.79
บริษัทเอกชน 265 47.41
อื่นๆ 114 20.39
5. ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ 156 27.91
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก 109 19.50
หัวหน้างาน 165 29.52
อื่นๆ 129 23.08

รายละเอียดข้อมูลผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี

จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2562)

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ
นายจ้าง
ร้อยละการตอบ ผลรวมของ
ค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต
จำนวน
ข้อคำถาม
ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน
ประเมิน
แสดงข้อมูล
ตามสาขา
คณะครุศาสตร์ 238 123 51.68 21823 38 4.67 #
[005] สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 24 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[008] สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 1 1 100.00 180 38 4.74 แสดงข้อมูล
[022] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 51 35 68.63 6148 38 4.62 แสดงข้อมูล
[024] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 55 28 50.91 5014 38 4.71 แสดงข้อมูล
[037] สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 50 37 74.00 6684 38 4.75 แสดงข้อมูล
[130] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 57 22 38.60 3797 38 4.54 แสดงข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 175 59 33.71 9395 35 4.55 #
[087] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 14 6 42.86 932 35 4.44 แสดงข้อมูล
[134] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)-ทล.บ. 14 3 21.43 476 35 4.53 แสดงข้อมูล
[135] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 17 4 23.53 646 35 4.61 แสดงข้อมูล
[137] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 6 4 66.67 639 35 4.56 แสดงข้อมูล
[138] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. 14 4 28.57 619 35 4.42 แสดงข้อมูล
[156] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 13 3 23.08 456 35 4.34 แสดงข้อมูล
[157] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 16 8 50.00 1285 35 4.59 แสดงข้อมูล
[182] สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 31 8 25.81 1458 38 4.80 แสดงข้อมูล
[185] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 3 3 100.00 488 35 4.65 แสดงข้อมูล
[186] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 14 3 21.43 438 35 4.17 แสดงข้อมูล
[188] สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต-วศ.บ. 4 3 75.00 484 35 4.61 แสดงข้อมูล
[189] สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 22 7 31.82 1110 35 4.53 แสดงข้อมูล
[502] สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 2 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[504] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 5 3 60.00 476 35 4.53 แสดงข้อมูล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 226 44.05 35200 35 4.45 #
[023] สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 31 11 35.48 1724 35 4.48 แสดงข้อมูล
[025] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 38 24 63.16 3794 35 4.52 แสดงข้อมูล
[139] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)-รป.บ. 1 1 100.00 142 35 4.06 แสดงข้อมูล
[151] สาขาวิชา การพัฒนาสังคม-ศศ.บ. 41 17 41.46 2603 35 4.37 แสดงข้อมูล
[160] สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 19 7 36.84 1075 35 4.39 แสดงข้อมูล
[169] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 166 47 28.31 7484 35 4.55 แสดงข้อมูล
[170] สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น-รป.บ. 4 1 25.00 144 35 4.11 แสดงข้อมูล
[172] สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. 111 61 54.95 9383 35 4.39 แสดงข้อมูล
[173] สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)-ร.บ. 44 25 56.82 3684 35 4.21 แสดงข้อมูล
[195] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ-ศศ.บ. 32 7 21.88 1082 35 4.42 แสดงข้อมูล
[196] สาขาวิชา ดนตรีและการแสดง-ศศ.บ. 26 25 96.15 4085 35 4.67 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ 296 98 33.11 15944 35 4.65 #
[011] สาขาวิชา การบัญชี-บช.บ. 1 1 100.00 173 35 4.94 แสดงข้อมูล
[155] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 18 4 22.22 680 35 4.86 แสดงข้อมูล
[174] สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์-นศ.บ. 4 2 50.00 304 35 4.34 แสดงข้อมูล
[175] สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 92 30 32.61 5085 35 4.84 แสดงข้อมูล
[176] สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 88 20 22.73 3225 35 4.61 แสดงข้อมูล
[177] สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 36 12 33.33 1871 35 4.45 แสดงข้อมูล
[178] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 32 22 68.75 3486 35 4.53 แสดงข้อมูล
[179] สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 15 4 26.67 651 35 4.65 แสดงข้อมูล
[190] สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 10 3 30.00 469 35 4.47 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 181 53 29.28 8315 35 4.48 #
[002] สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 10 10 100.00 1609 35 4.60 แสดงข้อมูล
[007] สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ. 10 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[057] สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 4 2 50.00 284 35 4.06 แสดงข้อมูล
[064] สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 22 6 27.27 932 35 4.44 แสดงข้อมูล
[075] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 14 10 71.43 1658 35 4.74 แสดงข้อมูล
[103] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 3 1 33.33 147 35 4.20 แสดงข้อมูล
[132] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 17 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[141] สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 20 6 30.00 952 35 4.53 แสดงข้อมูล
[181] สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 81 18 22.22 2733 35 4.34 แสดงข้อมูล
รวมทั้งหมด 1403 559 39.84 88982 35 4.55 #

รายงานผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตแสดงรายละเอียดแต่ละด้าน

ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
6.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรในวิชาชีพ 4.65
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 375 180 4 0 0 4.66
2. ตะหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 315 225 17 2 0 4.53
3. การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน 363 181 15 0 0 4.62
4. มีการบ่มเพาะประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกำหนด 311 227 21 0 0 4.52
5. ความซื่อสัตย์ สุจริต 417 134 8 0 0 4.73
6. การตรงต่อเวลา 379 167 13 0 0 4.65
7. ความขยันหมั่นเพียร 403 147 9 0 0 4.70
8. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 414 139 6 0 0 4.73
9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 389 164 6 0 0 4.69
10. ความอดทนในการปฏิบัติงาน 403 147 9 0 0 4.70
6.2 ความรู้ความสามารถพื้นฐาน           4.46
1. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ และการแก้ปัญหาในการทำงานได้ 254 293 12 0 0 4.43
2. ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 280 265 14 0 0 4.48
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 283 253 23 0 0 4.47
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 302 241 16 0 0 4.51
5. ความสามารถในการตัดสินใจ 251 285 23 0 0 4.41
6.3 ทักษะทางปัญญา           4.50
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการรคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 256 285 18 0 0 4.43
2. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพโดยยอมรับข้อจำกัดทางธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง
251 285 23 0 0 4.41
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือที่เกี่ยวข้อง 291 243 25 0 0 4.48
4. การนำความรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงาน 336 199 24 0 0 4.56
5. ความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง 323 217 19 0 0 4.54
6. สามารถแสดงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 348 196 15 0 0 4.60
6.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           4.62
1. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 396 154 9 0 0 4.69
2. มีภาวะผู้นำในการทำงานของกลุ่ม 295 244 20 0 0 4.49
3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของกลุ่ม 311 231 17 0 0 4.53
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ 414 133 12 0 0 4.72
5. มีน้ำใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม 400 151 8 0 0 4.70
6. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 368 181 10 0 0 4.64
7. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน 375 172 12 0 0 4.65
8. มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ 281 253 25 0 0 4.46
9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 377 174 8 0 0 4.66
6.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           4.36
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
212 318 29 0 0 4.33
2. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 257 280 21 1 0 4.42
3. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 185 305 62 7 0 4.19
4. มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 291 246 22 0 0 4.48
5. สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้องชัดเจน 244 282 33 0 0 4.38
รวม 4.55

ความคิดเห็นต่อ "คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ของผู้ใช้บัณฑิต

ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ("บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน")
1. บัณฑิตมีความรู้ (มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 320 231 8 0 0 4.56
2. บัณฑิตสู้งาน (มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบและจิตอาสา) 375 179 5 0 0 4.66
รวม 4.61

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

1. ด้านความมั่นใจและอารมณ์บางครั้งเพราะเป็นวัยรุ่นอาจมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป
2. บัณฑิตมีความรู้ในสาขาที่ตนสอนดีมาก มีนำ้ใจกับเพื่อร่วมงานดี มีบุคลิกภาพความเป็นครูดีมาก
3. ไม่มี
4. ให้คงสภาพของบัณฑิตให้คงทนถาวรสืบไป
5. มีความสามารถแต่จะอ่อนในเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะในการทำงานต้องใช้ภาษาส่วนใหญ่ แต่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
6. Improvement in foreign languages such as English, Chinese, or Japanese
7. เพิ่มเติมความมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
8. ความมั่นใจและกล้าแสดงออก
9. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสารและการเขียน
10. เพิ่มเติมทักษะด้านภาษา ฟัง พูด อ่านและเขียน
11. น้องสุรางคณาผ่านประสบการณ์การฝึกงานที่ฝึกทักษะต่างๆที่ต้องใช้จริงในการทำงานมาแล้ว จึงสามารถนำทักษะต่างๆทั้งด้านวิชาการ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มารยาททางสังคมมาใช้ในการทำงานจริงได้เป็นอย่างดี
12. ควรเพิ่มความระมัดระวัง และความปลอดภัยในการทำงาน
13. บัณฑิตมีความมีความเป็นเด็กในตัวสูง การทำงานในสภาพความเป็นจริงน่าจะต้องมีความเด็ดขาด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีกว่านี้
14. เพิ่มความใจเย็น และแก้ไขความผิดพลาดให้น้อยที่สุดตรวจสอบตัวเองก่อน
15. ต้องเพิ่มพลังใจในตัวเอง เพื่อให้มีความกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นไปอีกจะดีมาก และจะนำไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. ทำงานดีมาก
17. อยู่ในความพึงพอใจระดับมาก
18. มีวินัยในการทำงาน
19. มีความรับผิดชอบต่อวานที่ได้รับมอบหมายได้ดีมาก ตรงต่อเวลาดีมาก
20. มีความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดี
21. บัณฑิตของท่านมีความรู้ความสามารถอย่างมาก ขอชื่นชมกลับไปยังท่านอาจารย์และผู้ได้พร่ำสอน บัณฑิตมีความมุมานะ เชื่อฟังคำสั่งสอนและการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างดีและมีความมุ่งหวังว่าทางคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจพัฒนาบ