ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจคุณภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 ทุกคณะ/สาขาวิชา

ภาพรวมทั้งหมด (ปีการศึกษา 2562)

จำนวน ร้อยละ
จำนวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจ 304 100.00
1. เพศ
ชาย 138 45.39
หญิง 166 54.61
2. อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี 94 30.92
30 - 39 ปี 74 24.34
40 - 49 ปี 84 27.63
50 - 59 ปี 50 16.45
60 ปีขึ้นไป 2 0.66
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ำกว่าปริญญาตรี 59 19.41
ปริญญาตรี 192 63.16
ปริญญาโท 52 17.11
ปริญญาเอก 0 0.00
อื่นๆ 1 0.33
4. ประเภทหน่วยงาน
หน่วยงานราชการ 81 26.64
รัฐวิสาหกิจ 4 1.32
บริษัทเอกชน 132 43.42
อื่นๆ 87 28.62
5. ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ 67 22.04
หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าแผนก 51 16.78
หัวหน้างาน 113 37.17
อื่นๆ 73 24.01

รายละเอียดข้อมูลผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ระดับปริญญาตรี

จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา (ปีการศึกษา 2562)

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสำรวจ
นายจ้าง
ร้อยละการตอบ ผลรวมของ
ค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินบัณฑิต
จำนวน
ข้อคำถาม
ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน
ประเมิน
แสดงข้อมูล
ตามสาขา
คณะครุศาสตร์ 238 36 15.13 6328 38 4.63 #
[005] สาขาวิชา พลศึกษา-ค.บ. 24 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[008] สาขาวิชา ภาษาไทย-ค.บ. 1 1 100.00 180 38 4.74 แสดงข้อมูล
[022] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-ค.บ. 51 35 68.63 6148 38 4.62 แสดงข้อมูล
[024] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ค.บ. 55 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[037] สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. 50 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[130] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. 57 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 175 7 4.00 1123 35 4.58 #
[087] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)-วท.บ. 14 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[134] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)-ทล.บ. 14 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[135] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)-ทล.บ. 17 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[137] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)-ทล.บ. 6 4 66.67 639 35 4.56 แสดงข้อมูล
[138] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)-ทล.บ. 14 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[156] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)-วท.บ. 13 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[157] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)-วท.บ. 16 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[182] สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. 31 0 0.00 0 38 0.00 แสดงข้อมูล
[185] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)-ทล.บ. 3 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[186] สาขาวิชา เกษตรศาสตร์(คหกรรมศาสตร์)-วท.บ. 14 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[188] สาขาวิชา วิศวกรรมการผลิต-วศ.บ. 4 3 75.00 484 35 4.61 แสดงข้อมูล
[189] สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. 22 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[502] สาขาวิชา เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. 2 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[504] สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)-ทล.บ. 5 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 513 184 35.87 28609 35 4.44 #
[023] สาขาวิชา นิติศาสตร์-น.บ. 31 11 35.48 1724 35 4.48 แสดงข้อมูล
[025] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. 38 24 63.16 3794 35 4.52 แสดงข้อมูล
[139] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)-รป.บ. 1 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[151] สาขาวิชา การพัฒนาสังคม-ศศ.บ. 41 17 41.46 2603 35 4.37 แสดงข้อมูล
[160] สาขาวิชา ศิลปกรรม-ศศ.บ. 19 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[169] สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. 166 20 12.05 3192 35 4.56 แสดงข้อมูล
[170] สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น-รป.บ. 4 1 25.00 144 35 4.11 แสดงข้อมูล
[172] สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ. 111 61 54.95 9383 35 4.39 แสดงข้อมูล
[173] สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)-ร.บ. 44 25 56.82 3684 35 4.21 แสดงข้อมูล
[195] สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการ-ศศ.บ. 32 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[196] สาขาวิชา ดนตรีและการแสดง-ศศ.บ. 26 25 96.15 4085 35 4.67 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาการจัดการ 296 38 12.84 6348 35 4.77 #
[011] สาขาวิชา การบัญชี-บช.บ. 1 1 100.00 173 35 4.94 แสดงข้อมูล
[155] สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ. 18 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[174] สาขาวิชา การประชาสัมพันธ์-นศ.บ. 4 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[175] สาขาวิชา บัญชี-บช.บ. 92 30 32.61 5085 35 4.84 แสดงข้อมูล
[176] สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ. 88 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[177] สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ. 36 4 11.11 621 35 4.44 แสดงข้อมูล
[178] สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. 32 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[179] สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. 15 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[190] สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. 10 3 30.00 469 35 4.47 แสดงข้อมูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 181 39 21.55 6147 35 4.50 #
[002] สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 10 10 100.00 1609 35 4.60 แสดงข้อมูล
[007] สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ. 10 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[057] สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 4 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[064] สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 22 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[075] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 14 10 71.43 1658 35 4.74 แสดงข้อมูล
[103] สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 3 1 33.33 147 35 4.20 แสดงข้อมูล
[132] สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 17 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[141] สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 20 0 0.00 0 35 0.00 แสดงข้อมูล
[181] สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 81 18 22.22 2733 35 4.34 แสดงข้อมูล
รวมทั้งหมด 1403 304 21.67 48066 35 4.52 #

รายงานผลสำรวจคุณภาพบัณฑิตแสดงรายละเอียดแต่ละด้าน

ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
6.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรในวิชาชีพ 4.63
1. มีคุณธรรม จริยธรรม 198 105 1 0 0 4.65
2. ตะหนักในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 163 133 8 0 0 4.51
3. การอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ชัดเจน 190 106 8 0 0 4.60
4. มีการบ่มเพาะประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรกำหนด 155 140 9 0 0 4.48
5. ความซื่อสัตย์ สุจริต 219 80 5 0 0 4.70
6. การตรงต่อเวลา 200 95 9 0 0 4.63
7. ความขยันหมั่นเพียร 211 87 6 0 0 4.67
8. ความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 212 87 5 0 0 4.68
9. การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 202 99 3 0 0 4.65
10. ความอดทนในการปฏิบัติงาน 209 91 4 0 0 4.67
6.2 ความรู้ความสามารถพื้นฐาน           4.42
1. มีความสามารถในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อื่นๆ และการแก้ปัญหาในการทำงานได้ 127 171 6 0 0 4.40
2. ความมีปฏิภาณไหวพริบและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 154 143 7 0 0 4.48
3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 138 152 14 0 0 4.41
4. ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม 150 144 10 0 0 4.46
5. ความสามารถในการตัดสินใจ 117 177 10 0 0 4.35
6.3 ทักษะทางปัญญา           4.45
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการรคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 124 172 8 0 0 4.38
2. สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพโดยยอมรับข้อจำกัดทางธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง
122 169 13 0 0 4.36
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามสาขาที่เรียนมาหรือที่เกี่ยวข้อง 135 156 13 0 0 4.40
4. การนำความรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ในการทำงาน 169 122 13 0 0 4.51
5. ความสามารถในการใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง 159 134 11 0 0 4.49
6. สามารถแสดงคุณภาพของงานที่ได้รับมอบหมาย 174 122 8 0 0 4.55
6.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           4.60
1. มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 217 82 5 0 0 4.70
2. มีภาวะผู้นำในการทำงานของกลุ่ม 164 131 9 0 0 4.51
3. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของกลุ่ม 161 135 8 0 0 4.50
4. มีความรับผิดชอบต่ออาชีพ 219 78 7 0 0 4.70
5. มีน้ำใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทำงานเพื่อส่วนรวม 215 86 3 0 0 4.70
6. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 197 102 5 0 0 4.63
7. ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน 197 100 7 0 0 4.63
8. มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิดใหม่ๆ 135 155 14 0 0 4.40
9. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 195 104 5 0 0 4.63
6.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ           4.34
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
109 180 15 0 0 4.31
2. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาไทย รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 133 162 8 1 0 4.40
3. มีความรู้ทางด้านทักษะภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 98 170 33 3 0 4.19
4. มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 145 150 9 0 0 4.45
5. สามารถสรุปประเด็น หัวข้อการประชุม การสนทนาได้ถูกต้องชัดเจน 113 178 13 0 0 4.33
รวม 4.52

ความคิดเห็นต่อ "คุณภาพบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย" ของผู้ใช้บัณฑิต

ประเด็นการประเมิน จำนวนความถี่ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
ระดับความคิดของท่านที่มีต่อคุณภาพของบัณฑิต ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ("บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน")
1. บัณฑิตมีความรู้ (มีความรู้ความสามารถ ทักษะทางปัญญา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารตามคุณภาพบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 162 137 5 0 0 4.52
2. บัณฑิตสู้งาน (มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบและจิตอาสา) 183 117 4 0 0 4.59
รวม 4.55

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ

1. ด้านความมั่นใจและอารมณ์บางครั้งเพราะเป็นวัยรุ่นอาจมีการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป
2. มีความสามารถแต่จะอ่อนในเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะในการทำงานต้องใช้ภาษาส่วนใหญ่ แต่มีการพัฒนาที่ดีขึ้น
3. Improvement in foreign languages such as English, Chinese, or Japanese
4. เพิ่มเติมความมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก
5. ความมั่นใจและกล้าแสดงออก
6. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ การสื่อสารและการเขียน
7. เพิ่มเติมทักษะด้านภาษา ฟัง พูด อ่านและเขียน
8. ทำงานดีมาก
9. มีวินัยในการทำงาน
10. มีความรับผิดชอบต่อวานที่ได้รับมอบหมายได้ดีมาก ตรงต่อเวลาดีมาก
11. บัณฑิตของท่านมีความรู้ความสามารถอย่างมาก ขอชื่นชมกลับไปยังท่านอาจารย์และผู้ได้พร่ำสอน บัณฑิตมีความมุมานะ เชื่อฟังคำสั่งสอนและการเรียนรู้ต่างๆได้อย่างดีและมีความมุ่งหวังว่าทางคณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจพัฒนาบ