สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2563(บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2562)

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ยังไม่ตอบแบบสอบถาม
คณะครุศาสตร์ 298 47 251
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 185 18 167
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 353 92 261
คณะวิทยาการจัดการ 228 195 33
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 137 21 116
รวมทั้งหมด 1201 373 828