สถิติข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2564(บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2563)

คณะ ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ยังไม่ตอบแบบสอบถาม
คณะครุศาสตร์ 258 245 13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 374 340 34
คณะวิทยาการจัดการ 260 254 6
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 127 111 16
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 180 166 14
รวมทั้งหมด 1199 1116 83