Version 1.1

คู่มือการใช้งานระบบ

สำหรับเรียกดูข้อมูลเก่า
ช่วงดำเนินการนำเข้าข้อมูล
ใช้ user เก่าเข้าใช้งาน)

เพื่อให้การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทางผู้พัฒนาแนะนำให้ใช้ Browser Chrome