• 0-5671-7119, 0-5671-7100

วิดีโอแนะนำสาขาวิชา

คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Course
สาขาวิชา เคมี-วท.บ.
Course
สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ.
Course
สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ.
Course
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ.
Course
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ.
Course
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ.
Course
สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ.
Course
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-วท.บ.
Course
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ.
คณะวิทยาการจัดการ
Course
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ.
Course
สาขาวิชา บัญชี-บช.บ.
Course
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารการท่องเที่ยว)-นศ.บ.
Course
สาขาวิชา นิเทศศาสตร์(การสื่อสารดิจิทัล)-นศ.บ.
Course
สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ.
Course
สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ.
Course
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ.
Course
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ.
Course
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ.
Course
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กำหนดการ การรับสมัครฯ 64