• 0-5671-7119, 0-5671-7100

ค่าเทอม

ค่าลงทะเบียนเรียนตามสาขาวิชา

คณะ\สาขาวิชา กู้ยืม กยศ. ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
ภาคการศึกษา
ที่ 1
ภาคการศึกษา
ที่ 2
ตลอด
หลักสูตร
(4 ปี)
ภาคการศึกษา
ที่ 1
ภาคการศึกษา
ที่ 2
ภาคฤดูร้อน ตลอด
หลักสูตร
(4 ปี)
คณะครุศาสตร์
 พลศึกษา-ค.บ. กยศ. 7,500 7,500 60,000  -   -   -   - 
 ภาษาไทย-ค.บ. กยศ. 7,500 7,500 60,000  -   -   -   - 
 คณิตศาสตร์-ค.บ. กยศ. 7,500 7,500 60,000  -   -   -   - 
 ภาษาอังกฤษ-ค.บ. กยศ. 7,500 7,500 60,000  -   -   -   - 
 การศึกษาปฐมวัย-ค.บ. กยศ. 7,500 7,500 60,000  -   -   -   - 
 วิทยาศาสตร์ทั่วไป-ค.บ. กยศ. 7,500 7,500 60,000  -   -   -   - 
 การประถมศึกษา-ค.บ.** - 7,500 7,500 60,000 - - - -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 นิติศาสตร์-น.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 ภาษาอังกฤษ-ศศ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 ภาษาจีน-ศศ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ-ศศ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 ศิลปกรรม-ศศ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 รัฐประศาสนศาสตร์-รป.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)-ร.บ.* กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 พัฒนาสังคม -ศศ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง-ศศ.บ. กยศ. 7,000 7,000  56,000 8,000  8,000  8,000 96,000
 บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ-ค.บ. กยศ. 7,500 7,500 60,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 การบริหารกระบวนการยุติธรรม-ศศ.บ.** - 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น -ร.บ.** - 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 เคมี-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000  64,000 9,000  9,000  9,000 108,000
 ฟิสิกส์-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000  9,000 108,000
 คณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000  9,000 9,000 9,000 108,000
 ชีววิทยา-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000  9,000  9,000  108,000 
 สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ.* กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ. กยศ. 7,500 7,500 60,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 การแพทย์แผนไทย-พท.บ.** - 12,000 12,000 96,000 13,000 13,000 13,000 156,000
คณะวิทยาการจัดการ
 เศรษฐศาสตร์การลงทุน-ศ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 บัญชี-บช.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 การจัดการ-บธ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 การตลาด-บธ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ-บธ.บ. กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000 8,000 8,000 96,000
 นิเทศศาสตร์-นศ.บ.* กยศ. 7,000 7,000 56,000 8,000  8,000 8,000 96,000
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ. (WIL) กยศ. 7,500 7,500 60,000 - - - -
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี-ค.บ. กยศ. 7,500 7,500 60,000  -   -   -   - 
 เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง-วท.บ. กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 คหกรรมศาสตร์-วท.บ.* กยศ. 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม-ทล.บ. กยศ. 8,000 8,000  64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 เทคโนโลยีการผลิต -ทล.บ. - 8,000 8,000  64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม-ทล.บ. - 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-ทล.บ. - 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา-ทล.บ. - 8,000 8,000 64,000 9,000 9,000 9,000 108,000
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-วศ.บ. กยศ. 12,000 12,000 96,000  13,000 13,000 13,000 156,000
 วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ -วศ.บ. กยศ. 12,000 12,000 96,000  13,000 13,000 13,000 156,000
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ-ค.อ.บ.** - - - - - - - -

หมายเหตุ   *  คือ อยู่ระหว่างปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเปิดการเรียนการในปีการศึกษา 2565

              **   คือ อยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อเปิดการเรียนการในปีการศึกษา 2565

                 WIL  คือ ที่มีการเรียนสลับกับการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา