• 0-5671-7119, 0-5671-7100

หลักฐานการประกอบการสมัคร

    1  ใบสมัครตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด  รับได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://academic.pcru.ac.th/
    2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    4  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.1) ตลอดหลักสูตรหรือ 5 ภาคการศึกษาของผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 ฉบับ
    5  รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ติดใบสมัครให้เรียบร้อย)
    6  สำเนาเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
    7  ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา จำนวน 300 บาท