• 0-5671-7119, 0-5671-7100

การบันทึกประวัตินักศึกษา

นักศึกษาใหม่ทั้งปกติ และภาค กศ.ปช. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ให้ดำเนินการกรอกบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาใน<<ระบบทะเบียนและวัดนักศึกษา>>

ได้ที่เว็บไซต์ https://www.pmis.pcru.ac.th/mis/webservice/

User ID (รหัสประจำตัวนักศึกษา 12 หลัก เช่น 651102037101)

Password (วัน/เดือน/ปี เกิด 6 หลัก เช่น วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2546 = 010146)

1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา และรายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/main.php...

2. ขั้นตอนการบันทึกประวัตินักศึกษา http://academic.pcru.ac.th/son.../data-news/220328095601.pdf

3. แจ้งรายชื่อนักศึกษาได้กรอกประวัตินักศึกษาเรียบร้อยแล้ว http://academic.pcru.ac.th/songsermv1/data-news/220411113157.pdf

เพื่อนำข้อมูลนักศึกษาประกอบการดำเนินงาน ดังนี้

1. จัดส่งเล่มคู่มือนักศึกษา และคู่มือแผนการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1

2. รวบรวมข้อมูลประวัตินักศึกษาใหม่ เพื่อส่งให้สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศและคู่มือนักศึกษา ประจำปี 2565

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ