ตาราง ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และจุดเข้ารายงานตัว ตามผังรายงานตัว


เลขที่บัณฑิต
จุดรายงานตัว
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล หลักสุตร
0001
1
นาย กฤชสร เข็มเหล็ก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0002
1
นาย กฤษฎากรณ์ ยูงทอง รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0003
1
นาย โดมธราดล อนันตสาน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
*** 0004
1
ว่าที่ร้อยเอก ทวีพงษ์ รินนาศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0005
1
นาง ธนภรณ์ ปัญญาอ้าย รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0006
1
นาง ธมนพัชร์ อมรรัฐฒสรรค์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0007
1
นาย ธีรภัทร กิจจารักษ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0008
1
นาย พศิน วัชระชยะกูร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0009
1
นาย ภัทรดร พุทธนุรัตนะ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0010
1
นาย วรัทพงศ์ อมรรัฐฒสรรค์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0011
1
นาย ศุภชัย คล่องขยัน รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0012
1
นาย สุภชัย ตรีทศ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0013
1
นางสาว สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0014
1
ว่าที่ร้อยตรี อนิรุต บุญพิมพ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0015
1
นาย อรุณ สนใจ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0016
1
นาย อำนาจ ภิญโญศรี รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0017
1
นาง ชนตระการ ลีลา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0018
1
นาง ชลธิชา ชัยวิชิต ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0019
1
นาง ชุติกาญจน์ จันทรา ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0020
1
นางสาว ทักตร์ดาว แก้วแท้ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0021
1
นางสาว ทิพย์สุดา เมฆประยูร ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0022
1
นาง นัยนา คงพันธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0023
1
นาง เนียรวิภา สมภักดี ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0024
1
นางสาว ปาจรีย์ คุ้มสิงห์สันต์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0025
1
นาง พรพิมล มีมุข ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0026
1
นาง พิศมัย ศรีเมฆ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0027
1
นาง ไพรินทร์ จันทร์แดง ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0028
1
นางสาว ยุพารัตน์ แสนอินทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0029
1
นางสาว สุดใจ ทวีสุข ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0030
1
นางสาว กนกวรรณ กลางแผลง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0031
1
นาง กษมา จิรภัคเสถียร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0032
1
ร้อยตำรวจเอกหญิง กัญญาภัทร ภัทท์ถิรภูวดล รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0033
1
นางสาว เกมรินทร์ ปิ่นร่มฉัตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0034
1
นางสาว จาน่า แสงทอง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0035
1
นาง จิตดาพร โชติพรม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0036
1
นางสาว จินดา จุฬาราษฎร์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0037
1
นางสาว จุฑาพร แหยมแก้ว รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0038
1
นาย ชวภณ ภัทท์ถิรภูวดล รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0039
1
นาย ณฐพล น้อยเอี่ยม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0040
1
นาง นัยนา พรมสวย รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0041
1
ว่าที่ร้อยตรีหญิง นิโรบล นีระมนต์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0042
1
สิบเอก ปริวัตร ยมเกิด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0043
1
นาย พนม พรมภักดี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0044
1
นาย ภาณุวัฒน์ บุญทองคำ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0045
1
นาย มงคล พุกเปี่ยม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0046
1
นาย มนตรี สวัสดี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0047
1
นางสาว มะลิวัลย์ สีหะวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0048
1
นาง มิ่งขวัญ พุกเปี่ยม รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0049
1
นาย รชฏ นวลสาลี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0050
1
นาย รุ่งเรือง พุ่มมาลา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0051
1
นาย เลิศวรรธน์ เจริญดี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0052
1
นาย วสันต์ พุ่มพวง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0053
1
นาย สรรเพชร ปิ่นทะวงค์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0054
1
ดาบตำรวจ สุชาติ ศรีทองสุข รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0055
1
นาย เสฎฐวุฒิ ท้าวแก้ว รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0056
1
นางสาว อาริยา มาลัยศรี รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0057
1
นาง จินตนา ศักดิ์เสถียรกุล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0058
1
นางสาว ชลาธาร พิมสีนา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0059
1
นาง ณัฐณิชา อินจำปา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0060
1
นาง ธนัชพรรณ สุวรรณสุข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0061
1
นาย ภาณุพงค์ จิตรปรีดา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0062
1
นางสาว มนัสนันท์ มีสงค์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0063
1
นาง รัชนี ใจรักษ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0064
1
นาง วิลาวัลย์ เฉลิมพงษ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0065
1
นาย กัณฑ์ชนก มุ้ยพรม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0066
1
นาย นิกร หล้าน้อย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0067
1
นาย บุญมี มุคสิงห์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0068
1
นาย ไพโรจน์ เดชะรัตนางกูร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0069
1
นาง มนัชนันท์ นามวงศ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0070
1
นางสาว มนันยา ไฉไลพานิช วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0071
1
นาย ลิขิตดง นันตา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0072
1
นางสาว วรรณี วรรณพักตร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0073
1
นางสาว วัชราภรณ์ สีทา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0074
1
ว่าที่ร้อยตรี วุฒิพงศ์ หอมหวล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0075
1
นาย สมเกตุ ต่วนโต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0076
1
นางสาว สมใจ สีดาจันทร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0077
1
นาง สายชล พลสีดา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0078
1
นางสาว อริศรา คงยัง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0079
2
นางสาว กนกวรรณ หุ่นวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0080
2
นางสาว กฤติยา รื่นเวช ครุศาสตรบัณฑิต
0081
2
นางสาว กานต์รวี เสมาทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0082
2
นางสาว กุลนิภา จันทขัน ครุศาสตรบัณฑิต
0083
2
นางสาว จิราวรรณ ขวัญเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0084
2
นางสาว จุฑามาศ จันชุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0085
2
นางสาว เจนจิรา ไทยอาสา ครุศาสตรบัณฑิต
0086
2
นางสาว ชนากานต์ พรหมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0087
2
นางสาว ฐิติพร โกศลเสริม ครุศาสตรบัณฑิต
0088
2
นาย ธีรชัย กระเจา ครุศาสตรบัณฑิต
0089
2
นางสาว ปาริดา เจิมทา ครุศาสตรบัณฑิต
0090
2
นางสาว พิจิตรา สุขคำมี ครุศาสตรบัณฑิต
0091
2
นางสาว มาตรสุภา บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต
0092
2
นางสาว ยุวดา จิโนคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0093
2
นางสาว รัตนา เนียมนาค ครุศาสตรบัณฑิต
0094
2
นางสาว วรรณศิริ ภาชะนัย ครุศาสตรบัณฑิต
0095
2
นาย วิทยา คีรีกุลไพศาล ครุศาสตรบัณฑิต
0096
2
นางสาว ศิริพร คล้ายยา ครุศาสตรบัณฑิต
0097
2
นาย สมควร แสงพินิจ ครุศาสตรบัณฑิต
0098
2
นางสาว สโรชา ริดแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0099
2
นางสาว สุนิสา โม้หนองบัว ครุศาสตรบัณฑิต
0100
2
นางสาว สุภัสสร เถาวัลย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0101
2
นาย สุรชัย สร้อยมี ครุศาสตรบัณฑิต
0102
2
นาย อธิวัฒน์ สิงห์เวิน ครุศาสตรบัณฑิต
0103
2
นางสาว อารยา สาระวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0104
2
นางสาว กฤษณา มะหามาตร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0105
2
นาย กฤษดา รางวันนา ครุศาสตรบัณฑิต
0106
2
นางสาว กัญญาลักษณ์ หาบุตร ครุศาสตรบัณฑิต
0107
2
นางสาว เกษรา สมศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0108
2
นางสาว จิดาภา แก้วลุง ครุศาสตรบัณฑิต
0109
2
นาย จีรวัฒน์ จบคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต
0110
2
นางสาว เจตนา อ่อนจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0111
2
นาย ชัยพัฒน์ พงษ์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0112
2
นาย ชิษณุพงศ์ สอนจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0113
2
นางสาว ฐานะมาศ หาดยาว ครุศาสตรบัณฑิต
0114
2
นางสาว ดวงกมล คำมะโฮง ครุศาสตรบัณฑิต
0115
2
นางสาว ดารารัตน์ ฝอยทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0116
2
นางสาว ทรรศพักตร์ มงคลวัจน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0117
2
นางสาว ธัญจิรา แก้วม่วง ครุศาสตรบัณฑิต
0118
2
นางสาว ธัญลักษณ์ กามานคร ครุศาสตรบัณฑิต
0119
2
นางสาว นฤมล สารมะโน ครุศาสตรบัณฑิต
0120
2
นางสาว นิภาวรรณ บุญวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0121
2
นางสาว นิศาลักษณ์ ชิณพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0122
2
นางสาว เนตรนภา สารีพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0123
2
นางสาว ปิยพร อินทร์ทูน ครุศาสตรบัณฑิต
0124
2
นางสาว ปิยพัทธ์ โสดาจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0125
2
นางสาว ผกามาศ ทีน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0126
2
นางสาว พชรพรรณ เชื้อตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต
0127
2
นางสาว พรทิพย์ วรรณงาม ครุศาสตรบัณฑิต
0128
2
นางสาว พรรณมณี วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0129
2
นางสาว พัชรินทร์ แก้วย้อม ครุศาสตรบัณฑิต
0130
2
นางสาว พิจิตรา กันยะบุตร ครุศาสตรบัณฑิต
0131
2
นางสาว พิมพ์อำไพ บุตรดี ครุศาสตรบัณฑิต
0132
2
นาย พิสิษฐ์ ชัยดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0133
2
นางสาว ภัฎปริญ เสียงไพเราะ ครุศาสตรบัณฑิต
0134
2
นาย มนัญชัย กันเจิม ครุศาสตรบัณฑิต
0135
2
นางสาว มะลิวัลย์ พรมอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0136
2
นางสาว มุจรินทร์ มิ่งเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0137
2
นางสาว ยุภาพร ปักการะนัง ครุศาสตรบัณฑิต
0138
2
นางสาว รจนา บุญราชแขวง ครุศาสตรบัณฑิต
0139
2
นาย ลิขิต สวัสดิ์นะที ครุศาสตรบัณฑิต
0140
2
นางสาว วนิดา คำยัง ครุศาสตรบัณฑิต
0141
2
นางสาว วราภรณ์ ตองติดลำ ครุศาสตรบัณฑิต
0142
2
นางสาว วัชรียา เกิดอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0143
2
นาย วิสิฐ อินสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0144
2
นางสาว วิสุดา แหวนชุม ครุศาสตรบัณฑิต
0145
2
นางสาว ศิริขวัญ อวดกล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0146
2
นางสาว ศิรินันท์ สิงห์สี ครุศาสตรบัณฑิต
0147
2
นางสาว สไบทอง ทองอิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0148
2
นางสาว สมฤทัย คงดี ครุศาสตรบัณฑิต
0149
2
นางสาว สาธิมา แก้วมะโน ครุศาสตรบัณฑิต
0150
2
นาย สิทธิศักดิ์ เต็มใจ ครุศาสตรบัณฑิต
0151
2
นางสาว สิรินาถ บุญนวน ครุศาสตรบัณฑิต
0152
2
นางสาว สุกัญญา เกษร ครุศาสตรบัณฑิต
0153
2
นางสาว สุกัญญา สงค์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0154
2
นางสาว สุดารัตน์ สุ่มหนองแวง ครุศาสตรบัณฑิต
0155
2
นางสาว สุทธิดา คำดี ครุศาสตรบัณฑิต
0156
2
นางสาว สุธัญญา สีตา ครุศาสตรบัณฑิต
0157
2
นางสาว สุพัตรา แดนชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต
0158
2
นางสาว สุพัตรา พงษ์ดี ครุศาสตรบัณฑิต
0159
2
นางสาว สุภาพร ศรีรักษา ครุศาสตรบัณฑิต
0160
2
นางสาว สุภาภรณ์ คำเหลี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต
0161
2
นาย สุรกานต์ ลาปะ ครุศาสตรบัณฑิต
0162
2
นางสาว สุวิมล วังคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0163
2
นางสาว แสงเพชร บุตรศรีภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต
0164
2
นางสาว หรรษาลักษณ์ พรมมาอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0165
2
นางสาว อนุสรา ศิริทองจักร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0166
2
นางสาว อภิญญา ทองแบบ ครุศาสตรบัณฑิต
0167
2
นาย อภินันท์ โพธิ์กันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0168
2
นางสาว อมรรัตน์ รูปล้วน ครุศาสตรบัณฑิต
0169
2
นางสาว อริสา ยงเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต
0170
2
นาย อาทร นนทโคตร ครุศาสตรบัณฑิต
0171
2
นาย เอกวุฒิ พิมโคตร ครุศาสตรบัณฑิต
0172
2
นางสาว กชกร คำก่อ ครุศาสตรบัณฑิต
0173
2
นางสาว กชกร โง่นหงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0174
2
นางสาว กณิกา คำตุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต
0175
2
นางสาว กนกวรรณ นูสา ครุศาสตรบัณฑิต
0176
2
นางสาว กนกวรรณ แสงทา ครุศาสตรบัณฑิต
0177
2
นางสาว กนิษฐา อ่อนตาแสง ครุศาสตรบัณฑิต
0178
2
นางสาว กมลพรรณ รอดเที่ยง ครุศาสตรบัณฑิต
0179
3
นางสาว กมลรัตน์ เพชรมล ครุศาสตรบัณฑิต
0180
3
นางสาว กรกช คำก่อ ครุศาสตรบัณฑิต
0181
3
นาย กฤตคุณัชญ์ ฉัตรถี ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0182
3
นาย กฤษดา ทิพย์เคลือบ ครุศาสตรบัณฑิต
0183
3
นาย กล้าณรงค์ ทองวร ครุศาสตรบัณฑิต
0184
3
นางสาว กัญญาณี แก้วโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0185
3
นาย กัมปนาท คำอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0186
3
นางสาว กาญจนา คำพา ครุศาสตรบัณฑิต
0187
3
นาย กิตติพงษ์ บัวพรวน ครุศาสตรบัณฑิต
0188
3
นางสาว กุสุมา แย้มพจนา ครุศาสตรบัณฑิต
0189
3
นางสาว เกศแก้ว ทิพย์ศรีบุตร ครุศาสตรบัณฑิต
0190
3
นางสาว เกศสุดา กลิ่นเทศ ครุศาสตรบัณฑิต
0191
3
นางสาว เกศินี พิมลา ครุศาสตรบัณฑิต
0192
3
นางสาว ขนิษฐา ขวัญติง ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0193
3
นาย คมสิงห์ เพชรสารพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0194
3
นางสาว จริยา อริยะดิบ ครุศาสตรบัณฑิต
0195
3
นาย จักรกฤษณ์ พุทธเกษม ครุศาสตรบัณฑิต
0196
3
นาย จักรพันธ์ สีทาสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต
0197
3
นางสาว จันจิรา จันทร์สอน ครุศาสตรบัณฑิต
0198
3
นางสาว จันทกานต์ แมขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต
0199
3
นางสาว จันทณี แซ่ย่าง ครุศาสตรบัณฑิต
0200
3
นางสาว จันทิมา บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0201
3
นางสาว จามจุรี วันทำ ครุศาสตรบัณฑิต
0202
3
นางสาว จามจุรี ศรีเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0203
3
นางสาว จารุวรรณ ด้วงเงิน ครุศาสตรบัณฑิต
0204
3
นางสาว จิดาภา มูลทาดี ครุศาสตรบัณฑิต
0205
3
นางสาว จิตประสงค์ จอมทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0206
3
นางสาว จิตรลดา อินไชยา ครุศาสตรบัณฑิต
0207
3
นางสาว จิตรา สายบุญจวง ครุศาสตรบัณฑิต
0208
3
นางสาว จิตราภรณ์ ตะกรุดแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0209
3
นางสาว จินตหรา ท้าวถา ครุศาสตรบัณฑิต
0210
3
นางสาว จิราพร ธูปหอม ครุศาสตรบัณฑิต
0211
3
นางสาว จิราภรณ์ จันวิสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0212
3
นางสาว จีรวรรณ มูลนาค ครุศาสตรบัณฑิต
0213
3
นางสาว จุฑามณี แลบัว ครุศาสตรบัณฑิต
0214
3
นางสาว จุฑามาศ อ่อนตา ครุศาสตรบัณฑิต
0215
3
นางสาว โฉมฤดี ตรีนาย ครุศาสตรบัณฑิต
0216
3
นางสาว ชญานี อยู่ชัง ครุศาสตรบัณฑิต
0217
3
นางสาว ชฎาพร ลมชาลี ครุศาสตรบัณฑิต
0218
3
นาย ชนก เหล็กคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0219
3
นาย ชนะ ชมศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0220
3
นางสาว ชนิกานต์ ทองผา ครุศาสตรบัณฑิต
0221
3
นางสาว ชใบนาง จันทร์หยวก ครุศาสตรบัณฑิต
0222
3
นางสาว ชลธิชา สืบสาย ครุศาสตรบัณฑิต
0223
3
นางสาว ชลฤดี บุญสุด ครุศาสตรบัณฑิต
0224
3
นางสาว ช่อผกา สุวรรณชาติ ครุศาสตรบัณฑิต
0225
3
นางสาว ชาโลม โสภาพร ครุศาสตรบัณฑิต
0226
3
นาย ชำนาญพงษ์ รักซ้อน ครุศาสตรบัณฑิต
0227
3
นาย ชินวัตร กลิ่นลอย ครุศาสตรบัณฑิต
0228
3
นาย ชุติพนธ์ มูลนี ครุศาสตรบัณฑิต
0229
3
นาย เชาวน์วัตร บุ้งจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0230
3
นาย โชคชัย สุนทรวัตร ครุศาสตรบัณฑิต
0231
3
นาย ณรงค์เดช เข็ดขาม ครุศาสตรบัณฑิต
0232
3
นางสาว ณัฎฐา ชมเช้า ครุศาสตรบัณฑิต
0233
3
นาย ณัฐกิตติ์ กลิ่นหอม ครุศาสตรบัณฑิต
0234
3
นางสาว ณัฐณิชา ไชยนันทน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0235
3
นาย ณัฐพล ดีเกิด ครุศาสตรบัณฑิต
0236
3
นาย ณัฐพล ดีหมี ครุศาสตรบัณฑิต
0237
3
นางสาว ณัฐพัชร์ ทองรอด ครุศาสตรบัณฑิต
0238
3
นางสาว ณัฐวดี แพทย์ไชโย ครุศาสตรบัณฑิต
0239
3
นาย ณัฐวุฒิ แก่นธานี ครุศาสตรบัณฑิต
0240
3
นาย ณัฐวุฒิ ตรีเสียน ครุศาสตรบัณฑิต
0241
3
นางสาว ณิชกานต์ ธรรมสัตย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0242
3
นางสาว ณิชากานต์ พรหมประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0243
3
นางสาว ดลยา ปลื้มใจ ครุศาสตรบัณฑิต
0244
3
นางสาว ดวงใจ แสนยากุล ครุศาสตรบัณฑิต
0245
3
นางสาว ดวงฤดี คงทนแท้ ครุศาสตรบัณฑิต
0246
3
นางสาว ดาราวรรณ เตาวาน ครุศาสตรบัณฑิต
0247
3
นาย ถาวร ลีปรีชา ครุศาสตรบัณฑิต
0248
3
นาย ทวีศักดิ์ พรมมาก ครุศาสตรบัณฑิต
0249
3
นางสาว ทัศน์วรรณ วิวัฒนผลแดน ครุศาสตรบัณฑิต
0250
3
นางสาว ทัศนีย์ โล่ห์มาก ครุศาสตรบัณฑิต
0251
3
นางสาว ทิพยรัตน์ คำนิ้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0252
3
นางสาว ทิพย์อักษร คลังสิน ครุศาสตรบัณฑิต
0253
3
นางสาว ทิวาวัลย์ วะเศษสร้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0254
3
นางสาว เทวีพร พรมผล ครุศาสตรบัณฑิต
0255
3
นางสาว ธัญญะรัตน์ จั่นมั่น ครุศาสตรบัณฑิต
0256
3
นางสาว ธารทิพย์ วงศ์ษา ครุศาสตรบัณฑิต
0257
3
นางสาว ธิดารัตน์ มูลทาดี ครุศาสตรบัณฑิต
0258
3
นางสาว ธิดารัตน์ สุทธิ ครุศาสตรบัณฑิต
0259
3
นางสาว ธิติมา ผาวังยศ ครุศาสตรบัณฑิต
0260
3
นาย ธีรศักดิ์ แสนวิใจ ครุศาสตรบัณฑิต
0261
3
นางสาว นพมาศ รำพรรณ ครุศาสตรบัณฑิต
0262
3
นางสาว นภสร ราชนา ครุศาสตรบัณฑิต
0263
3
นาย นเรศ ทองซุย ครุศาสตรบัณฑิต
0264
3
นางสาว นฤมล บุตุธรรม ครุศาสตรบัณฑิต
0265
3
นางสาว นวมินตรา บัวบาน ครุศาสตรบัณฑิต
0266
3
นางสาว นัชชา ขุนชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0267
3
นางสาว นันทนิตย์ แพทย์ไชโย ครุศาสตรบัณฑิต
0268
3
นางสาว น้ำฝน วันเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0269
3
นางสาว นิตยา กันดก ครุศาสตรบัณฑิต
0270
3
นางสาว นิภาพร กองผ่าน ครุศาสตรบัณฑิต
0271
3
นางสาว นิภาภัทร หัถมารถ ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0272
3
นางสาว นิโรบล บุญเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต
0273
3
นางสาว นิศาชล ลาษี ครุศาสตรบัณฑิต
0274
3
นางสาว นีรนุช ทองมีสี ครุศาสตรบัณฑิต
0275
3
นางสาว นุชจรี บุญเรียบ ครุศาสตรบัณฑิต
0276
3
นางสาว เนตรนภา หมวกชา ครุศาสตรบัณฑิต
0277
3
นางสาว เนติราภรณ์ กระสวย ครุศาสตรบัณฑิต
0278
3
นาย บริบูรณ์ ไพรสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0279
4
นางสาว เบญจวรรณ นพรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0280
4
นาย ปรเมศ แสนสุข ครุศาสตรบัณฑิต
0281
4
นางสาว ประกายเพชร ทรัพย์ประสาน ครุศาสตรบัณฑิต
0282
4
นางสาว ประภัสสร พรมราช ครุศาสตรบัณฑิต
0283
4
นางสาว ปรียาภรณ์ กะตาก ครุศาสตรบัณฑิต
0284
4
นางสาว ปวีณา จ่าจำรูญ ครุศาสตรบัณฑิต
0285
4
นางสาว ปัญญาภรณ์ บุญคล้าย ครุศาสตรบัณฑิต
0286
4
นางสาว ปัทมา อุ่นอ้วน ครุศาสตรบัณฑิต
0287
4
นางสาว ปาหนัน เลาทะนน ครุศาสตรบัณฑิต
0288
4
นาย ปิยะณัฐ ดีน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0289
4
นาย ปิยะณัฐ ทองรัก ครุศาสตรบัณฑิต
0290
4
นาย ปิรยศ ศรีเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0291
4
นางสาว ปุณยนุช สิงห์มนต์ ครุศาสตรบัณฑิต
0292
4
นางสาว เปรมกมล พูนบุญญากร ครุศาสตรบัณฑิต
0293
4
นาย พงศธร จงวัฒนารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0294
4
นาย พงษ์ศักดิ์ ภาชนะ ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0295
4
นาย พงษ์สิทธิ์ คำศร ครุศาสตรบัณฑิต
0296
4
นางสาว พนิดา สีหะวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0297
4
นางสาว พรทิพย์ คุ้มภัย ครุศาสตรบัณฑิต
0298
4
นาย พรพิชิต แก้วสายตา ครุศาสตรบัณฑิต
0299
4
นางสาว พรพิภา แก้วจร ครุศาสตรบัณฑิต
0300
4
นางสาว พรรณทิพย์ นาคพัน ครุศาสตรบัณฑิต
0301
4
นางสาว พรรณปพร ขันตี ครุศาสตรบัณฑิต
0302
4
นางสาว พรรณิภา รวมสุข ครุศาสตรบัณฑิต
0303
4
นางสาว พัชรา ราชอาจ ครุศาสตรบัณฑิต
0304
4
นางสาว พัชราภรณ์ ปาคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0305
4
นางสาว พัชราวรรณ กงพุฒ ครุศาสตรบัณฑิต
0306
4
นางสาว พัชรินทร์ โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0307
4
นางสาว พานิชกร เงินวงใน ครุศาสตรบัณฑิต
0308
4
นาย พิพัฒน์ พุทธา ครุศาสตรบัณฑิต
0309
4
นางสาว พิมพ์ผกา กมลเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต
0310
4
นาย พีรยุทธ คงเย็น ครุศาสตรบัณฑิต
0311
4
นางสาว เพชราภรณ์ ทองวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0312
4
นางสาว เพ็ญลักษณ์ ธรรมชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0313
4
นางสาว เพ็ญลัดดา ขวัญแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0314
4
นางสาว เพ็ญวิภา พันอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0315
4
นางสาว เพียงดาว แก้วเรือง ครุศาสตรบัณฑิต
0316
4
นางสาว ภริดา บุตรดา ครุศาสตรบัณฑิต
0317
4
นางสาว ภัณฑิลา พลโน ครุศาสตรบัณฑิต
0318
4
นางสาว ภัทราวดี ยังคง ครุศาสตรบัณฑิต
0319
4
นาย ภาณุเดช วงศ์ปาลีย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0320
4
นางสาว ภานุชนาถ คำหม่อง ครุศาสตรบัณฑิต
0321
4
นางสาว ภานุมาศ กงถัน ครุศาสตรบัณฑิต
0322
4
นาย ภูริวัจน์ คำดี ครุศาสตรบัณฑิต
0323
4
นาย มงคลชัย พรสวรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0324
4
นางสาว มณฑิชา สมบัติศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0325
4
นางสาว มธุรดา นุ่มตูม ครุศาสตรบัณฑิต
0326
4
นาย มนตรี แฝงวัด ครุศาสตรบัณฑิต
0327
4
นางสาว มลฑาทิพย์ เบ้าใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต
0328
4
นางสาว มาริสา พรมมาวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0329
4
นางสาว มินตรา วงค์คำราช ครุศาสตรบัณฑิต
0330
4
นาย เมธี ชอนจำปา ครุศาสตรบัณฑิต
0331
4
นางสาว ยลดา เมืองนาค ครุศาสตรบัณฑิต
0332
4
นางสาว ยลรดี เพ็งภู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0333
4
นางสาว รัชนก เปิดโปร่ง ครุศาสตรบัณฑิต
0334
4
นางสาว รัตน์ปราณี ชุมแสง ครุศาสตรบัณฑิต
0335
4
นางสาว รัตนาภรณ์ ขุนพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0336
4
นางสาว วนิศา พาคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0337
4
นางสาว วรกมล บุญพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0338
4
นาย วรนรรถ ศิลปปรีชา ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0339
4
นางสาว วรรณนิศา จันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0340
4
นางสาว วรรณนิศา เพียรการ ครุศาสตรบัณฑิต
0341
4
นางสาว วรรณฤดี แก่นนาคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0342
4
นาย วรวุฒิ บารมี ครุศาสตรบัณฑิต
0343
4
นาย วรา ลีลา ครุศาสตรบัณฑิต
0344
4
นางสาว วราภรณ์ ศรีพัดยศ ครุศาสตรบัณฑิต
0345
4
นาย วันเฉลิม บุญสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0346
4
นาย วันชาติ ทองดี ครุศาสตรบัณฑิต
0347
4
นางสาว วันทนา ปาชม ครุศาสตรบัณฑิต
0348
4
นางสาว วาทินี ทองสุพล ครุศาสตรบัณฑิต
0349
4
นางสาว วิจิตรา จันทรี ครุศาสตรบัณฑิต
0350
4
นางสาว วิจิตรา วงค์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0351
4
นางสาว วิชชุรี เพ็งเกษม ครุศาสตรบัณฑิต
0352
4
นางสาว วิชุดา ปินคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0353
4
นางสาว วิชุดา แสงขาว ครุศาสตรบัณฑิต
0354
4
นาย วิทยา ใจกล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0355
4
นาย วิทวัส เรืองรอย ครุศาสตรบัณฑิต
0356
4
นางสาว วิธุวดี คนซื่อ ครุศาสตรบัณฑิต
0357
4
นางสาว วิภาวี แก้วจีน ครุศาสตรบัณฑิต
0358
4
นางสาว วิมพ์วิภา สายบัว ครุศาสตรบัณฑิต
0359
4
นางสาว วิมล นาคตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต
0360
4
นางสาว วิไลพร จันทรี ครุศาสตรบัณฑิต
0361
4
นาย วีรยุทธ เรืองฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0362
4
นาย วีรสิทธิ์ หารัญดา ครุศาสตรบัณฑิต
0363
4
นางสาว เวฬุวัน เอี่ยมพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0364
4
นางสาว ศรินทิพย์ สุจริตจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0365
4
นาย ศศิพงศ์ ก้อนตาล ครุศาสตรบัณฑิต
0366
4
นางสาว ศศิพร พงษ์หาญ ครุศาสตรบัณฑิต
0367
4
นางสาว ศศิวิมล ชัยสุระ ครุศาสตรบัณฑิต
0368
4
นางสาว ศศิวิมล ศรีไข่มุกข์ ครุศาสตรบัณฑิต
0369
4
นางสาว ศิรินภา อุดศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0370
4
นางสาว ศิรินันท์ แก้วเจิม ครุศาสตรบัณฑิต
0371
4
นางสาว ศิรินาฏ คุ้มภัย ครุศาสตรบัณฑิต
0372
4
นางสาว ศิริพร สุภาษิ ครุศาสตรบัณฑิต
0373
4
นางสาว ศิริพร แสงอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0374
4
นาย ศิวดล ทองวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0375
4
นางสาว ศิวิมล ดอนเลย ครุศาสตรบัณฑิต
0376
4
นางสาว ศุภฐิตา บุญสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0377
4
นางสาว ศุภลักษณ์ เดชสม ครุศาสตรบัณฑิต
0378
4
นางสาว สกาวเดือน จันหน่าย ครุศาสตรบัณฑิต
0379
5
นาย สนธยา ศรีวิชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0380
5
นางสาว สมปองทรัพย์ วงษ์พิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0381
5
นาย สมพงษ์ ชำนาญพล ครุศาสตรบัณฑิต
0382
5
นางสาว สมฤทัย เกษดี ครุศาสตรบัณฑิต
0383
5
นางสาว สมฤทัย นุ่มเพ็ชร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0384
5
นางสาว สมัชญา คำยันต์ ครุศาสตรบัณฑิต
0385
5
นาย สหรัฐ ไฉนงุ้น ครุศาสตรบัณฑิต
0386
5
นางสาว สิริพร บุญรื่น ครุศาสตรบัณฑิต
0387
5
นางสาว สิรีธร ประทุมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0388
5
นางสาว สุกัญญา พูสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0389
5
นางสาว สุชาดา ดวงน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0390
5
นางสาว สุชาดา มาเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต
0391
5
นางสาว สุดาพรรณ จันทร์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0392
5
นางสาว สุดารัตน์ ขุนอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0393
5
นางสาว สุธิดา จันทร์แย้ ครุศาสตรบัณฑิต
0394
5
นางสาว สุนันทา เขตสถาน ครุศาสตรบัณฑิต
0395
5
นางสาว สุนิดสา โตแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0396
5
นางสาว สุนิษา จันทร์เรือง ครุศาสตรบัณฑิต
0397
5
นางสาว สุนิษา ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต
0398
5
นางสาว สุพรรณี สาพิมพา ครุศาสตรบัณฑิต
0399
5
นางสาว สุภมาส ปัญญามี ครุศาสตรบัณฑิต
0400
5
นาย สุรเชษฐ์ วันชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0401
5
นาย สุรดิศ มีไทย ครุศาสตรบัณฑิต
0402
5
นางสาว สุรีพร ทองสุข ครุศาสตรบัณฑิต
0403
5
นางสาว สุวคนท์ ลีลา ครุศาสตรบัณฑิต
0404
5
นางสาว สุวนันท์ โสมกา ครุศาสตรบัณฑิต
0405
5
นางสาว เสาวลักษณ์ มณีสาย ครุศาสตรบัณฑิต
0406
5
นางสาว โสรญา อินป่าน ครุศาสตรบัณฑิต
0407
5
นางสาว โสรยา ศิริจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0408
5
นางสาว หัทยา เดขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต
0409
5
นาย อณุลักษณ์ คนบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0410
5
นาย อนวัชช์ ขันติ ครุศาสตรบัณฑิต
0411
5
นาย อนุกูล บุญประกอบ ครุศาสตรบัณฑิต
0412
5
นาย อนุพงศ์ ยิ้มผึ้ง ครุศาสตรบัณฑิต
0413
5
นาย อภิสิทธิ์ จันทร์เถร ครุศาสตรบัณฑิต
0414
5
นางสาว อมรรัตน์ นักระบำ ครุศาสตรบัณฑิต
0415
5
นาย อมรรัตน์ บุญปัน ครุศาสตรบัณฑิต
0416
5
นางสาว อรนี พิมพ์ดี ครุศาสตรบัณฑิต
0417
5
นางสาว อรสา สิงห์บุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0418
5
นางสาว อรอนงค์ เกื้อหนุน ครุศาสตรบัณฑิต
0419
5
นางสาว อรอนงค์ โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0420
5
นางสาว อรัญญา กูดมนทา ครุศาสตรบัณฑิต
0421
5
นาย อลงกรณ์ พองเวียง ครุศาสตรบัณฑิต
0422
5
นางสาว อลิษา คำภาอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0423
5
นางสาว อลิษา สุขแสนล้ำ ครุศาสตรบัณฑิต
0424
5
นางสาว อัจฉรา อุดคำเที่ยง ครุศาสตรบัณฑิต
0425
5
นางสาว อาลิษา มีน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0426
5
นางสาว อินทุอร สิงหมนตรี ครุศาสตรบัณฑิต
0427
5
นางสาว อินทุอร สุภาพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0428
5
นางสาว อิสราภรณ์ สุวรรณโสภา ครุศาสตรบัณฑิต
0429
5
นางสาว อุษา สุนทรโชค ครุศาสตรบัณฑิต
0430
5
นางสาว ไอรดา มีเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0431
5
นางสาว จุฑามณี สำรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0432
5
นาย ธีรวุฒิ ยศปัญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0433
5
นางสาว มนทิรา ขุนทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0434
5
นางสาว มัธณา ชำนาญพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0435
5
นางสาว ศิริกานดา ทวีสิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0436
5
นางสาว อภิญญา กิจบรรจง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0437
5
นางสาว กัลยาณี ด้วงโต วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0438
5
นางสาว คนาง เชื้อบุญมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0439
5
นางสาว ชญานิน สาอุตม์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0440
5
นางสาว ฐาปนี นิลนิภาชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต
0441
5
นาย เทอดพงษ์ สิงหะวงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0442
5
นางสาว ธัญญลักษณ์ คำยันต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0443
5
นางสาว นงรักษ์ ศรีบุญเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0444
5
นางสาว นุชนารถ กำมะนี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0445
5
นางสาว ปวันรัตน์ อินทรสอาด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0446
5
นาย ปิยะวัฒน์ ครุฑจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0447
5
นางสาว มัลลิกา ขัดเปียง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0448
5
นางสาว รัชนีกร สอนเครือ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0449
5
นางสาว รัตนา บรมทองชุ่ม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0450
5
นางสาว วิภาวรรณ กุลจรัสเวช วิทยาศาสตรบัณฑิต
0451
5
นางสาว อรอุมา ตั้งตระกูลแสง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0452
5
นางสาว กมลชนก ปงสนิท วิทยาศาสตรบัณฑิต
0453
5
นางสาว กมลชนก พรหมเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0454
5
นางสาว กมลชนก อักษร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0455
5
นางสาว กมลวรรณ ยาพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0456
5
นาย กรกฎ ว่องนุกูลสวัสดิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0457
5
นางสาว กรรณิการ์ พินิจเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0458
5
นางสาว กฤตยา หอระเวก วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0459
5
นาย กฤติพงษ์ แดงด้วง วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0460
5
นาย กฤษฎา เมืองงาว วิทยาศาสตรบัณฑิต
0461
5
นางสาว กัญญารัตน์ ปันเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0462
5
นาย กัณญิกา เรืองฤทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0463
5
นางสาว กัณฑมาศ ไกรเมฆ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0464
5
นาย กัมปนาท จันลิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0465
5
นางสาว กัลยา เกิดห้างสูง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0466
5
นางสาว กาญจนา ตามา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0467
5
นาย กิตติ หมื่นราม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0468
5
นาย กิตติพงศ์ พิมพันธ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0469
5
นางสาว เกตมณี พิมพ์คูณ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0470
5
นาย เกรียงศักดิ์ มิตรชอบ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0471
5
นางสาว เกวลี เมืองไกล วิทยาศาสตรบัณฑิต
0472
5
นางสาว เกศิลลิล รักก้อน วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0473
5
นางสาว เกษราภรณ์ เพชรดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0474
5
นางสาว เกษสุดา วังคีรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0475
5
นางสาว เกียรติสุดา ปัดไธสง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0476
5
นางสาว ขวัญกมล มาลา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0477
5
นางสาว ขวัญฤทัย คำแพง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0478
5
นางสาว แคทลียา พันตีแสง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0479
6
นาย จตุพล แซ่คำ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0480
6
นางสาว จรินยา อ้วนสะอาด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0481
6
นาย จักรี แอกคะ วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0482
6
นางสาว จันทร์เพ็ญ ทิมอุบล วิทยาศาสตรบัณฑิต
0483
6
นางสาว จิตรลดา บุตรศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0484
6
นางสาว จิราพร มาลี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0485
6
นางสาว จิราวรรณ ภักดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0486
6
นางสาว จิราวรรณ ร้อยชั่ง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0487
6
นางสาว จีราวัฒน์ โค่บุญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0488
6
นางสาว จุฑามาศ ผ่องประสาท วิทยาศาสตรบัณฑิต
0489
6
นางสาว จุฑามาศ ฝึกใจ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0490
6
นางสาว จุฑามาศ สาระภี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0491
6
นางสาว เจนจิรา นางงาม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0492
6
นาย เจษฎา จันทร์เขียน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0493
6
นาย ฉัตรชัย ทิวาพัด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0494
6
นางสาว ชนิตา คุ้มสิงสัน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0495
6
นางสาว ชนิษฐา รูปงาม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0496
6
นางสาว ชลดา พงษ์สะพัง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0497
6
นางสาว ชลิดา ชีวะวัฒนา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0498
6
นางสาว ชวัลลักษณ์ คำพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0499
6
นาย ชะนะพล จักรเสน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0500
6
นางสาว ชัชญา พิลา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0501
6
นาย ชาญวิทย์ จันทร์แทน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0502
6
นางสาว ชุติภา สร้อยคำ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0503
6
นางสาว ชุติมา สังข์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0504
6
นางสาว ชุติมา หงษ์ศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0505
6
นางสาว ญาณินท์ ไชยสิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0506
6
นางสาว ณกมลภรณ์ รินวงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0507
6
นางสาว ณชพร ทองไพร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0508
6
นางสาว ณธิดา ขาวประภา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0509
6
นาย ณรงฤทธิ์ มีกำลัง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0510
6
นางสาว ณริศรา ยุงเจริญ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0511
6
นาย ณัฎฐ์ อิงคนินันท์ธนา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0512
6
นางสาว ณัฎฐณิชา กลิ่นเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0513
6
นางสาว ณัฏฐธิดา อุปลี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0514
6
นางสาว ณัฐญา เฉลิมพงษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0515
6
นางสาว ณัฐฐา สอดศรีจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0516
6
นาย ณัฐพล เอี่ยมป้อ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0517
6
นางสาว ณัฐรุจา จันทร์เรืองศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0518
6
นางสาว ณิชาพร อินสูง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0519
6
นางสาว ดวงใจ กันยาประสิทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0520
6
นางสาว ดวงดาว ทิพย์วงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0521
6
นางสาว ดวงมณี โพธิ์ศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0522
6
นางสาว ตติยา เสือดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0523
6
นาย ทวีศักดิ์ กาเบ้า วิทยาศาสตรบัณฑิต
0524
6
นาย ทศพร เจิมขุนทด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0525
6
นางสาว ทิพย์สุดา มังป๋อง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0526
6
นางสาว ทิมพิกา คงคาน้อย วิทยาศาสตรบัณฑิต
0527
6
นางสาว ทิวาทิพย์ ฤทธิมลตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0528
6
นางสาว เทพรัตน์ ทองศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0529
6
นาย ธนกร อนันตเมตตากุล วิทยาศาสตรบัณฑิต
0530
6
นาย ธนพล ยศบุตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0531
6
นาย ธนภัทร กลิ่นหอม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0532
6
นาย ธนวัฒน์ สิงห์ป้อง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0533
6
นางสาว ธนันญา ป้องคำ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0534
6
นาย ธนันท์ อินจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0535
6
นาย ธวัชชัย มาดบาง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0536
6
นางสาว นนท์หทัย ขวัญแสน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0537
6
นางสาว นภัสภรณ์ ภูบุญทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0538
6
นาย นภาไชย วรินทรา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0539
6
นางสาว นรารักษ์ แก้วแพง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0540
6
นางสาว นันท์ฌภรณ์ แก้วบาง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0541
6
นางสาว นันทพร แซ่เติ๋น วิทยาศาสตรบัณฑิต
0542
6
นาย นันทศักดิ์ บุญพรหม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0543
6
นางสาว น้ำทิพย์ หนูดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0544
6
นางสาว น้ำฝน เพชรตาด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0545
6
นาย นิตินันท์ อุปรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0546
6
นางสาว นิภาพร สุดใจ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0547
6
นางสาว นิศารัตน์ ปัญญาคุณาภรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0548
6
นางสาว เนตรนภา แก้วเข้ม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0549
6
นางสาว เนตรนภา คำแสน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0550
6
นาย เนติ กองมนต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0551
6
นางสาว บงกชกร แสนสงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0552
6
นาย บุญยศักดิ์ บุญกาวิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0553
6
นางสาว บุญโฮม ดีลาดล้ำ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0554
6
นางสาว บุษบาภรณ์ เพ็งนุ่ม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0555
6
นางสาว บุษราภรณ์ ปลายชัยภูมิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0556
6
นางสาว บุษรินทร์ อินป่าน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0557
6
นางสาว เบญจพร พรมด่วน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0558
6
นางสาว เบญจมาศ พูดคล่อง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0559
6
นางสาว เบ็ญจวรรณ อยู่เพชร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0560
6
นางสาว ปทุมพร อู่สุวรรณทิม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0561
6
นางสาว ปนัดดา กวางแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต
0562
6
นางสาว ปนัดดา ภามี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0563
6
นาย ประเสริฐ จันทร์บาง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0564
6
นางสาว ปรางทิพย์ เทียมศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0565
6
นางสาว ปริฉัตร ส่งแสง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0566
6
นางสาว ปริชาติ ฤทธิ์งาม วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0567
6
นางสาว ปรียา ศรีจันทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0568
6
นางสาว ปรียานุช บุศย์น้ำเพชร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0569
6
นางสาว ปรียานุช โสประดิษฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0570
6
นางสาว ปลายทอง เตชะปัญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0571
6
นางสาว ปัณฑิตา ปานเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0572
6
นางสาว ปัทมาพร แก้วใหญ่ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0573
6
นางสาว ปิ่นแก้ว กุลสิงห์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0574
6
นางสาว ปิยวรรณ สารมะโน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0575
6
นาย ปิยะพงศ์ สินทรัพย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0576
6
นางสาว ผกามาศ ศิริบูรณ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0577
7
นาย พงศกร พรมสุริยา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0578
7
นาย พงศกร สำราญสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต
0579
7
นาย พงษ์เพชร นามวงค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0580
7
นางสาว พนิดา พุ่มมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0581
7
นางสาว พรชนิตว์ มากสุก วิทยาศาสตรบัณฑิต
0582
7
นางสาว พรญาณี แก้วควัน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0583
7
นางสาว พรพิมล เจนวิถี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0584
7
นาย พรรณเชษฐ พงษ์ดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0585
7
นางสาว พลอยชมภู พูลเกษม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0586
7
นางสาว พัชราวรรณ คำสุก วิทยาศาสตรบัณฑิต
0587
7
นางสาว พัชรี แสงสิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0588
7
นางสาว พัชรี เอี่ยมสำอาง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0589
7
นาย พัฒนา มีสนุ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต
0590
7
นาง พิชญ์สินี หนูทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0591
7
นาย พิชิตพล คลหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0592
7
นาย พินิท ศรีภูมิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0593
7
นางสาว พิมพ์พร ชาอุ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต
0594
7
นางสาว พิมพร กันที วิทยาศาสตรบัณฑิต
0595
7
นางสาว พิมพา เขียนแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต
0596
7
นางสาว พิมาย แก้ววิไล วิทยาศาสตรบัณฑิต
0597
7
นาย พีรพงศ์ มารอด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0598
7
นางสาว พีรยา ทำทุ้ย วิทยาศาสตรบัณฑิต
0599
7
นาย พีระพงษ์ ตรีสูน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0600
7
นางสาว เฟื่องฟ้า บุญช่วย วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0601
7
นางสาว ภรณีนิภา ขุนอินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0602
7
นาย ภาณุมาศ จันทวาส วิทยาศาสตรบัณฑิต
0603
7
นาย ภานุวัฒน์ บุญคง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0604
7
นางสาว ภาวิดา พิเศษ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0605
7
นางสาว ภิญญาพัชญ์ เดชพ่วง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0606
7
นางสาว มณียา โพธิ์ไพจิตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0607
7
นาย มนตรี ขุนพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0608
7
นาย มนัสชัย ยอดสิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0609
7
นาย มนัสสพล ปิ่นบาง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0610
7
นางสาว มยุรี มะนาวหวาน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0611
7
นางสาว มัทนา จีนรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0612
7
นาย มารุต เมี้ยนเทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0613
7
นางสาว ยลดา มังคูณ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0614
7
นาย ยุทธภูมิ เครือไชย วิทยาศาสตรบัณฑิต
0615
7
นางสาว ยุพารัตน์ ไชยสิทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0616
7
นาย ยุรนันท์ เหมลา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0617
7
นางสาว รมณ เงินโฉม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0618
7
นางสาว รัชดาภรณ์ จันศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0619
7
นาย รัชตะ สุขศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0620
7
นางสาว รัชนี สีทาสังข์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0621
7
นาย รัชพล เสริฐปัญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0622
7
นางสาว รัตติยา กางมูล วิทยาศาสตรบัณฑิต
0623
7
นางสาว รัตนา แซ่โห วิทยาศาสตรบัณฑิต
0624
7
นางสาว รัตนาภรณ์ จันเกตุ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0625
7
นางสาว รัตนาภรณ์ แซ่พาน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0626
7
นางสาว รัสชญา เอี่ยมสนาม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0627
7
นางสาว รุ่งนภา สิมดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0628
7
นางสาว ลัดดา ชำนาน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0629
7
นางสาว ลัดดา โตม่วง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0630
7
นาย วรภพ กันต์สุ่ม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0631
7
นางสาว วรรณพิมพ์ ยศสุพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0632
7
นางสาว วรรณภา สังข์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0633
7
นางสาว วรัญญา ชาอุ่น วิทยาศาสตรบัณฑิต
0634
7
นางสาว วราภรณ์ สมทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0635
7
นางสาว วโรรส ศรีนารางค์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0636
7
นางสาว วลิดา เหล่าบุราณ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0637
7
นาย วัชรพงษ์ พลสนาม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0638
7
นาย วันเฉลิม งามขุนทศ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0639
7
นางสาว วันวิสาข์ พินิจนอก วิทยาศาสตรบัณฑิต
0640
7
นางสาว วารุรัตน์ อุดศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0641
7
นางสาว วาสนา กับสันเทียะ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0642
7
นางสาว วิชญา อิสระ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0643
7
นาย วิทยา ขุนนคร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0644
7
นาย วินัย พิมพา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0645
7
นางสาว วิภา ทูลตา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0646
7
นางสาว วิภาดา ยุงทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0647
7
นางสาว วิภาวดี พันธ์สนิท วิทยาศาสตรบัณฑิต
0648
7
นางสาว วิไล บุญโส วิทยาศาสตรบัณฑิต
0649
7
นาย วิษณุ เกตุรู้ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0650
7
นางสาว วิสุดา วังคีรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0651
7
นาย วีรวัฒน์ คำภูมิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0652
7
นางสาว ศรัณญรัตน์ คำนึง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0653
7
นางสาว ศศิธร จุ้ยจินดา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0654
7
นางสาว ศศิภา คำพุฒ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0655
7
นางสาว ศศิวิมล พึ่งจาบ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0656
7
นาย ศักวัฒน์ เกิดทุ้ย วิทยาศาสตรบัณฑิต
0657
7
นาย ศิรวิทย์ พฤกษ์วังขาว วิทยาศาสตรบัณฑิต
0658
7
นางสาว ศิราณี กวยแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต
0659
7
นางสาว ศิริธร กองสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0660
7
นางสาว ศิรินภา คันธิราช วิทยาศาสตรบัณฑิต
0661
7
นางสาว ศิริพร แสนแทน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0662
7
นางสาว ศิริรัตน์ จันจิต วิทยาศาสตรบัณฑิต
0663
7
นางสาว ศิริลักษณ์ ดีหา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0664
7
นางสาว ศิริลักษณ์ บัวทะราช วิทยาศาสตรบัณฑิต
0665
7
นาย ศิวกร มูลลี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0666
7
นางสาว ศิวิไล ทองแถว วิทยาศาสตรบัณฑิต
0667
7
นางสาว ศุทธินี ทองดวง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0668
7
นาย ศุภชัย จันทร์หีบ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0669
7
นาย ศุภณัฐ กล่ำจีน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0670
7
นางสาว ศุภาวีร์ มินนา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0671
7
นางสาว สถาพร ขจรภพ วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0672
7
นางสาว สถาพร ชัยรัมย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0673
7
นางสาว สถาพร โสประดิษฐ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0674
7
จ่าสิบโท สนั่น ส่งฆ่อง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0675
8
นางสาว สไบทิพย์ ภูมิล วิทยาศาสตรบัณฑิต
0676
8
นาย สันติภาพ ประทีปคีรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0677
8
นาย สามารถ เพชรดี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0678
8
นางสาว สายยุพิน จันดาหาร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0679
8
นางสาว สาลี พิมทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0680
8
นางสาว สุดารัตน์ โสดา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0681
8
นางสาว สุดารัตน์ แหวนเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0682
8
นางสาว สุทธิดา กันตุ่ม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0683
8
นางสาว สุนิสา มะนาวหวาน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0684
8
นางสาว สุนีรัตน์ วื่อปรัชญากุล วิทยาศาสตรบัณฑิต
0685
8
นางสาว สุพรรณษา พรรณา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0686
8
นางสาว สุพรรษา คำแกม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0687
8
นางสาว สุพัตรา ประไพรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0688
8
นางสาว สุพัตรา เปลี่ยนเงิน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0689
8
นางสาว สุมิชตา พรหมพันธุ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0690
8
นาย สุรศักดิ์ ไอน้ำปาด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0691
8
นางสาว สุรัตนา รุ่งเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0692
8
นางสาว สุรีพร ตาจันทะ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0693
8
นางสาว สุลัดดา ตะกรุดวัด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0694
8
นางสาว สุวนันท์ คงแท้ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0695
8
นางสาว สุวนันท์ โชติพรม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0696
8
นางสาว สุวนันท์ อินบุญเชิด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0697
8
นางสาว สุวัจณี สุขเมือง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0698
8
นางสาว สุวิมล สิงห์รักษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0699
8
นาย แสงชัย เสาร์ศิริ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0700
8
นางสาว แสงดาว พูลยอด วิทยาศาสตรบัณฑิต
0701
8
นางสาว หยกฟ้า เจริญวนิช วิทยาศาสตรบัณฑิต
0702
8
นาย อดิศร โค้วประเสริฐ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0703
8
นาย อธิณัฐ ศรีหาโคตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0704
8
นางสาว อนงค์นาถ พัตตาสิงห์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0705
8
นาย อนันต์เทพ ชัยนุกูล วิทยาศาสตรบัณฑิต
0706
8
นาย อนุกูล คมแก้ว วิทยาศาสตรบัณฑิต
0707
8
นางสาว อนุสรา คำมูล วิทยาศาสตรบัณฑิต
0708
8
นางสาว อภิชญา ดวงดารา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0709
8
นาย อภิชัย ท่างาม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0710
8
นางสาว อรทัย มีภู่ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0711
8
นางสาว อรพรรณ มาสอน วิทยาศาสตรบัณฑิต
0712
8
นางสาว อรพรรณ ใสไหม วิทยาศาสตรบัณฑิต
0713
8
นาย อรรถพล พิชิ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0714
8
นาย อรรถพล อินผา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0715
8
นางสาว อรัญญา สิริรัตน์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0716
8
นางสาว อริสา คำชู วิทยาศาสตรบัณฑิต
0717
8
นางสาว อรุณรัตน์ เทียมเพ็ง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0718
8
นางสาว อลิตา เจริญสุข วิทยาศาสตรบัณฑิต
0719
8
นางสาว อักษรวดี สังข์ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0720
8
นางสาว อัจฉราภรณ์ ประสมผง วิทยาศาสตรบัณฑิต
0721
8
นาย อาทิตย์ ทูลพุทธา วิทยาศาสตรบัณฑิต
0722
8
นางสาว อาทิตยา นวมเพชร วิทยาศาสตรบัณฑิต
0723
8
นาย อานันต์ ทุมอาจ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0724
8
นางสาว อาพันธิ์ชนก คำยี่ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0725
8
นางสาว อาลิษา ชัยมี วิทยาศาสตรบัณฑิต
*** 0726
8
นางสาว อินทุอร โพธิชัย วิทยาศาสตรบัณฑิต
0727
8
นางสาว อิสริยา ดวงศรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
0728
8
นางสาว ไอรดา เรืองฤทธิ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
0729
8
นาย จักรพันธ์ แก้วดวงดี เทคโนโลยีบัณฑิต
0730
8
นาย กรกช ทองสี เทคโนโลยีบัณฑิต
0731
8
นาย กรกฎ แก้วเจริญศรี เทคโนโลยีบัณฑิต
0732
8
นางสาว กรรณิกา ม่วงอุดม เทคโนโลยีบัณฑิต
0733
8
นางสาว กรวิภา โหมสันเทียะ เทคโนโลยีบัณฑิต
0734
8
นาย กฤษณะ พาสุวรรณ เทคโนโลยีบัณฑิต
0735
8
นาย กิตติคุณ ขะมานาม เทคโนโลยีบัณฑิต
0736
8
นาย เกริกฤทธิ สายแก้วดี เทคโนโลยีบัณฑิต
0737
8
นางสาว ขนิษฐา เมืองงามโส เทคโนโลยีบัณฑิต
0738
8
นางสาว ขวัญฤดี เพชรตาด เทคโนโลยีบัณฑิต
0739
8
นาย ครรชิต แดงดี เทคโนโลยีบัณฑิต
0740
8
นาย จรินทร์ สุมาน เทคโนโลยีบัณฑิต
0741
8
นาย จักรกริศน์ เข็มด้วง เทคโนโลยีบัณฑิต
0742
8
นาย จิรพงศ์ คำดี เทคโนโลยีบัณฑิต
0743
8
นางสาว จิระภา นักรบ เทคโนโลยีบัณฑิต
*** 0744
8
นาย ชาญณรงค์ คำทิพย์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0745
8
นาย โชคอำนวย สุขพานิช เทคโนโลยีบัณฑิต
0746
8
นาย ฐิติพงศ์ ขาวนวน เทคโนโลยีบัณฑิต
0747
8
นาย ฐิติพงศ์ โสประดิษฐ เทคโนโลยีบัณฑิต
0748
8
นาย ณรงค์ชัย พันธ์อุดม เทคโนโลยีบัณฑิต
0749
8
นาย ณัฐกร บุญเรือง เทคโนโลยีบัณฑิต
0750
8
นางสาว ณัฐฑิษฬาภรณ์ กลิ่นจันทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0751
8
นาย ณัฐพงษ์ เสริมสุข เทคโนโลยีบัณฑิต
0752
8
นาย ณัฐพร ดำใหม่ เทคโนโลยีบัณฑิต
0753
8
นาย ณัฐพล เกษมาลา เทคโนโลยีบัณฑิต
0754
8
นาย ณัฐพล สนผง เทคโนโลยีบัณฑิต
0755
8
นาย ณัฐวุฒิ น้อยรุน เทคโนโลยีบัณฑิต
0756
8
นาย ดุสิต มาสังข์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0757
8
นาย เดชฤทธิ์ จันทรี เทคโนโลยีบัณฑิต
0758
8
นาย ทินวัฒน์ วงศ์โสม เทคโนโลยีบัณฑิต
0759
8
นาย ธนกฤต เผ่าแพร เทคโนโลยีบัณฑิต
0760
8
นาย ธราเทพ มหาบารมีโชต เทคโนโลยีบัณฑิต
*** 0761
8
นาย ธีรพล อำภิน เทคโนโลยีบัณฑิต
0762
8
นาย ธีรภัทร์ กระสงค์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0763
8
นาย ธีรศักดิ์ โสประดิษฐ์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0764
8
นาย ธีรายุทธ มาแก้ว เทคโนโลยีบัณฑิต
0765
8
นางสาว นฐพร เกสรทอง เทคโนโลยีบัณฑิต
0766
8
นาย นันทวัฒน์ พิกุลทอง เทคโนโลยีบัณฑิต
0767
8
นาย นิรวิทธ์ นิลาวรรณ์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0768
8
นาย บัณฑิต ยอดพันคำ เทคโนโลยีบัณฑิต
0769
8
นางสาว เบญจทิพย์ วงศรีรักษ์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0770
8
นางสาว ปนัดดา แก้วใหญ่ เทคโนโลยีบัณฑิต
0771
8
นางสาว ปภาดา บุญปัน เทคโนโลยีบัณฑิต
0772
8
นาย ปรัชญา เปียนขุนทด เทคโนโลยีบัณฑิต
0773
9
นาย ปรายมนัส คำแข เทคโนโลยีบัณฑิต
0774
9
นาย พัชรพล ประทุมมาตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0775
9
นาย พิเชษฐ เข็มนาจิตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0776
9
นาย พีรพล แก้วบุญตา เทคโนโลยีบัณฑิต
0777
9
นาย พูลสิน กุลสง เทคโนโลยีบัณฑิต
0778
9
นาย ไพรฑูรย์ คำบุตรษิ เทคโนโลยีบัณฑิต
0779
9
นาย ภานุเดช นาคมี เทคโนโลยีบัณฑิต
0780
9
นาย ภานุพงศ์ อินทรีย์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0781
9
นาย ภาสกร โตธน เทคโนโลยีบัณฑิต
0782
9
นาย ภูริพัฒน์ ศรีมา เทคโนโลยีบัณฑิต
*** 0783
9
นาย มงคล โล่ห์มาก เทคโนโลยีบัณฑิต
0784
9
นางสาว มะลิษา รักษาพล เทคโนโลยีบัณฑิต
0785
9
นาย เมธี ลีบ่อน้อย เทคโนโลยีบัณฑิต
0786
9
นางสาว โยทกา รอดอินทร์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0787
9
นาย รชนิศ พิมพา เทคโนโลยีบัณฑิต
*** 0788
9
นาย รัฐกรพล กงชัยภูมิ เทคโนโลยีบัณฑิต
0789
9
นาย รัตนพล นงภา เทคโนโลยีบัณฑิต
0790
9
นางสาว รัตนา บุตรศรี เทคโนโลยีบัณฑิต
0791
9
นาย เรวัติ รุ้งแวง เทคโนโลยีบัณฑิต
0792
9
นางสาว ละอองดาว สังข์ทอง เทคโนโลยีบัณฑิต
0793
9
นาย ลิขิต ปิ่นปั่น เทคโนโลยีบัณฑิต
0794
9
นาย วชิระ เณรมา เทคโนโลยีบัณฑิต
0795
9
นาย วรพล พรมรัตน์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0796
9
นางสาว วราภรณ์ ทองจา เทคโนโลยีบัณฑิต
0797
9
นาย วรุตม์ พันสิ้ว เทคโนโลยีบัณฑิต
0798
9
นาย วสุรัตน์ หาศิริ เทคโนโลยีบัณฑิต
0799
9
นางสาว วิชชุดา ดวงจินดา เทคโนโลยีบัณฑิต
0800
9
นาย วิทยา รางแดง เทคโนโลยีบัณฑิต
0801
9
นาย วิทวัส นิลประภา เทคโนโลยีบัณฑิต
0802
9
นาย วีรยุทธ เพชรกลึง เทคโนโลยีบัณฑิต
0803
9
นาย วีระ มังป๋อง เทคโนโลยีบัณฑิต
0804
9
นาย ศรราม ขุนศรี เทคโนโลยีบัณฑิต
0805
9
นาย ศรราม สินปรุ เทคโนโลยีบัณฑิต
0806
9
นาย ศราวุฒิ เนาว์ผล เทคโนโลยีบัณฑิต
0807
9
นางสาว ศิราณี ปั่นจัตุรัส เทคโนโลยีบัณฑิต
0808
9
นางสาว ศิริพร ไทยช้อย เทคโนโลยีบัณฑิต
*** 0809
9
ว่าที่ร้อยตรี ศิริวุฒิ ทรวงกำเนิด เทคโนโลยีบัณฑิต
0810
9
นางสาว ศุภรัตน์ มีวิรัตน์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0811
9
นาย สมโภช น้อยเกิด เทคโนโลยีบัณฑิต
*** 0812
9
นาย สมศักดิ์ อ่ำทอง เทคโนโลยีบัณฑิต
0813
9
นาย สืบศักดิ์ จันทสิงห์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0814
9
นาย สุภัทร สิทธิมณี เทคโนโลยีบัณฑิต
0815
9
นาย สุรพงศ์ กลัดป้อม เทคโนโลยีบัณฑิต
0816
9
นางสาว สุวรรณา ท่าเลิศ เทคโนโลยีบัณฑิต
0817
9
นางสาว เสาวภา ดาปาน เทคโนโลยีบัณฑิต
*** 0818
9
นาย อนิรุต จำนงค์ศรี เทคโนโลยีบัณฑิต
0819
9
นาย อนึ่ง พวงนู เทคโนโลยีบัณฑิต
0820
9
นาย อภิเชฏ ยังคำมั่น เทคโนโลยีบัณฑิต
0821
9
นาย อภิเชษฐ์ จันทร์แดง เทคโนโลยีบัณฑิต
0822
9
นาย อภินันท์ ศรีกระจ่าง เทคโนโลยีบัณฑิต
0823
9
นาย อภิสิทธิ์ ศรีลานนท์ เทคโนโลยีบัณฑิต
0824
9
นาย อรรถพล จ้อยจำปา เทคโนโลยีบัณฑิต
0825
9
นาย อัครเดช ภักดีแก้ว เทคโนโลยีบัณฑิต
0826
9
นาย อัฑพล ธงอาสา เทคโนโลยีบัณฑิต
0827
9
นาย อานนท์ สีสวย เทคโนโลยีบัณฑิต
0828
9
นาย อานันท์ บุญเอี่ยมศรี เทคโนโลยีบัณฑิต
0829
9
นาย อุปกรณ์ เง่าทุ่ม เทคโนโลยีบัณฑิต
0830
9
นางสาว อุไรวรรณ ขำดำ เทคโนโลยีบัณฑิต
0831
9
นาย กฤษณะ อักษร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0832
9
นาย กิตติพร ป้องท้าว วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0833
9
นางสาว แก้วใจ โตนมา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0834
9
นาย ชลสิทธิ์ ฟักขำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0835
9
นาย ชัชวาลย์ จันทร์เพชร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0836
9
นาย ณัฐพล ลิมปิติโชค วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0837
9
นาย เทพศกานต์ แก้วทอง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0838
9
นาย ธีรนัย ภูคาจารย์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0839
9
นาย นวพล มีสนุ่น วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0840
9
นาย นัฐพงษ์ อินทร์เจริญ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0841
9
นาย บริสุทธิ์ ศรีทอง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0842
9
นางสาว ปาริชาติ เลื่อนลอย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0843
9
นาย พีระพล มาจุ่ม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0844
9
นาย ไพบูลย์ แสงคำกุล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0845
9
นาย วิชาญ แดงโชติ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0846
9
นางสาว สิริพจณ์ ยลเมืองแมน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0847
9
นาย สุวรรณ ปิ่นประดับ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0848
9
นางสาว เสาวลักษณ์ ปูจิปา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0849
9
นาย อนันตชัย ตะเกิงผล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0850
9
นาย อภิชาติ เศษกิจ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0851
9
นาย อรรถพล ก้อนคำ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
0852
9
นางสาว ขวัญฤทัย ประเสริฐพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
0853
9
นางสาว ฉัตรกมล ฮั่นตุ้นพงษ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
0854
9
นาย ทวีพงศ์ วงศ์ทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต
0855
9
นางสาว วิรุณรัตน์ สีสด ศิลปศาสตรบัณฑิต
0856
9
นางสาว อัญญาเรศ เสี้ยวกระแสร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
0857
9
นางสาว กันต์ภัทร์ พรมมี ศิลปศาสตรบัณฑิต
0858
9
นางสาว จิดาพา ศรีบุญเรือง ศิลปศาสตรบัณฑิต
0859
9
นาย ธฤต หอมหวล ศิลปศาสตรบัณฑิต
0860
9
นาย ธัญวัฒน์ เดือนแจ่ม ศิลปศาสตรบัณฑิต
0861
9
นาย เปี่ยมศักดิ์ นนทะโคตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
0862
9
นางสาว พัชชรี บัวทอง ศิลปศาสตรบัณฑิต
*** 0863
9
นางสาว