แจ้งกำหนดการฝึกซ้อม และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

คลิกดูรายละเอียด...

ตาราง ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ระบุคำที่ต้องค้นหา เช่น ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่อง Search

เลขที่บัณฑิต
คำนำหน้า ชื่อ-สกุล หลักสุตร
0001
นางสาว
ทัศนีย์ พึ่งจิตต์ตน ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0002
นาย
ธีรวัช ใจห้าว ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0003
นางสาว
ปราณีรัตน์ บุญปัญญา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0004
นาง
พนิตสิรี แพ่งสภา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0005
นางสาว
พัชรี ย่ำเที่ยง ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0006
นางสาว
สาลินี ขจรไพร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0007
นาย
จิรโรจน์ บุญราช รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0008
นาง
ชญาณ์นันท์ ณัชภัคปฐมภพ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0009
นาย
เริงฤทธิ์ แก้วยศ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0010
นางสาว
วิภารัศมิ์ พรพฤฒิพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0011
นาย
สดุดี คำมี รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0012
นาย
อภิชิต เหมือยไธสง รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0013
นาย
อาทิตย์ ผ่านพูล รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0014
นาย
เอนก มูลมา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
0015
นางสาว
จุฑารัตน์ ทองหมู่ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0016
นางสาว
ชลธิชา ทองหมู่ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0017
นางสาว
ดาลัด มหาชัย ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0018
นาย
ทรงพล นวลพุ่ม ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0019
นางสาว
รัตนา ทองนอ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0020
นาง
ฤดี ช่างเงิน ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0021
นางสาว
วราพร เอี่ยมลออ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0022
นาง
วิภาดา พรมอินทร์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต
0023
นาง
กาญจนา เจริญสุข รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0024
นางสาว
ฉวีวรรณ ชาวขุนทด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0025
นางสาว
เนื้อทิพย์ พุดขุนทด รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0026
นางสาว
สุกัญญา นวนวิใจ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
0027
นางสาว
จีรภา คุ้มสุวรรณ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0028
นาย
ณัฏฐภัทร์ วุฒิกุลปิยพัชร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0029
นางสาว
สุภัทราวดี สีทองเสือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0030
นางสาว
สุมินตรา จินดาขัด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0031
นาย
ชัชากร คัชมาตย์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0032
นาง
โศศิษฐา แดงตา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0033
นาย
เชิดศักดิ์ ศรีเมือง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0034
นางสาว
ทัดดาว ศิริวงค์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0035
นาง
นิตยา แดงโคเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0036
นางสาว
พิกุล ขวัญสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0037
นางสาว
พิมพ์ชนก โพธิ์ทอง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0038
นางสาว
ภรณ์ชนก แก้วภูสี วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0039
นาง
ยุพิน สังเกตุ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0040
นางสาว
วีรนุช หล้าน้อย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0041
นาง
สุพรรณิกา เอื้อศิลป์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0042
นางสาว
อาทิตยา จันที วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0043
นาง
ณัฏฐ์ฤทัย วิทยาวโรจน์กิจ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0044
นางสาว
ดรุณี วิเชียรสรรค์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0045
นางสาว
พูลวดี หล่อวิลัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0046
นาง
วรรณวิภา เถื่อนชื่น วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0047
นางสาว
ธนิษฐา ม่วงกล้วย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
0048
นาง
ใกล้รุ่ง สนเทียนวัด ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
0049
นาง
ฐิติพรรณ หุมบางดี ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
0050
นางสาว
ภัทรานิษฐ์ เสือเล็ก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
0051
นาย
เรืองชัย วัฒนศัพท์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
0052
นางสาว
กฤตชญา วงศรีรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0053
นางสาว
กัญญาภัค แพทย์ชัยโย ครุศาสตรบัณฑิต
0054
นางสาว
กัณฑิมารา เพชรกันหา ครุศาสตรบัณฑิต
0055
นาย
กิติพันธ์ จันทรา ครุศาสตรบัณฑิต
0056
นางสาว
จารุณี ศรีสัตย์มงคล ครุศาสตรบัณฑิต
0057
นางสาว
เจษฎาภรณ์ ขำกล่อม ครุศาสตรบัณฑิต
0058
นางสาว
ณัฐชญาภรณ์ อันโธนิช ครุศาสตรบัณฑิต
0059
นาย
ธงชัย มาลาด ครุศาสตรบัณฑิต
0060
นางสาว
ธนาภา ปาปะเถ ครุศาสตรบัณฑิต
0061
นางสาว
นภารัตน์ สีสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต
0062
นางสาว
บัญจรัตน์ สว่างภักดี ครุศาสตรบัณฑิต
0063
นางสาว
บุศย์สราลี บุตรอามาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0064
นางสาว
พรพิมล โนนทิง ครุศาสตรบัณฑิต
0065
นางสาว
พัชราภา คำอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0066
นางสาว
พิชชาภา ชื่นสี ครุศาสตรบัณฑิต
0067
นางสาว
ลลิตา จำนงค์สุข ครุศาสตรบัณฑิต
0068
นางสาว
ศศิธร ทองลี ครุศาสตรบัณฑิต
0069
นาย
สุทธิรงค์ คมกล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0070
นางสาว
สุพัตรา สมจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0071
นางสาว
สุภาภรณ์ พุทโธ ครุศาสตรบัณฑิต
0072
นาย
สุรินทร์ ตาหยอง ครุศาสตรบัณฑิต
0073
นางสาว
โสภิตา จันเปา ครุศาสตรบัณฑิต
0074
นางสาว
อรทัย พินิจมนตรี ครุศาสตรบัณฑิต
0075
นาย
อรรถพงษ์ จันทะเดช ครุศาสตรบัณฑิต
0076
นางสาว
อัจฉรา ว่างทุกข์ ครุศาสตรบัณฑิต
0077
นางสาว
อัญชิสา อุ่นคำยี่ ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0078
นางสาว
อารยา สาระวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0079
นางสาว
อิสราภรณ์ ชัยขุน ครุศาสตรบัณฑิต
0080
นางสาว
กาญจนา บุญศรีภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต
0081
นางสาว
เกศสุดา ดงงาม ครุศาสตรบัณฑิต
0082
นางสาว
เกสรา แซ่เฮ้อ ครุศาสตรบัณฑิต
0083
นางสาว
ขันทอง วันคง ครุศาสตรบัณฑิต
0084
นางสาว
ธนภรณ์ วงค์โสมะ ครุศาสตรบัณฑิต
0085
นางสาว
นัชชา แก้วมะณี ครุศาสตรบัณฑิต
0086
นางสาว
ปรียา เหลี่ยมวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0087
นางสาว
ปวีณา สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต
0088
นางสาว
พรรณรัตน์ดา กันเตียง ครุศาสตรบัณฑิต
0089
นางสาว
พลิกา ต่ายเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต
0090
นางสาว
พัชราภรณ์ กาละศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0091
นางสาว
เพชราภรณ์ ขุขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0092
นางสาว
แพรวพรรณ จันทร์บาง ครุศาสตรบัณฑิต
0093
นางสาว
มาริษา แพทย์ชัยโย ครุศาสตรบัณฑิต
0094
นางสาว
มาลินี จังพินิจกุล ครุศาสตรบัณฑิต
0095
นางสาว
วราภรณ์ ลอนดอน ครุศาสตรบัณฑิต
0096
นาย
วีระ จอมโนนเขวา ครุศาสตรบัณฑิต
0097
นาย
ศรราม พรมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0098
นางสาว
ศิริรัตน์ หมื่นเดช ครุศาสตรบัณฑิต
0099
นาย
ศุภศิษฏ์ พันธุ์มาก ครุศาสตรบัณฑิต
0100
นางสาว
สิรินันท์ ขันยศ ครุศาสตรบัณฑิต
0101
นางสาว
อนัญญา ใจมา ครุศาสตรบัณฑิต
0102
นางสาว
กานดามณี คำสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0103
นางสาว
กุลสตรี สกุลหอม ครุศาสตรบัณฑิต
0104
นางสาว
จตุพร แก้วจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0105
นางสาว
จิตรลดา ยังคัง ครุศาสตรบัณฑิต
0106
นาย
เฉลิมพันธ์ ธีระสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0107
นางสาว
ชนิตา ขวัญมาก ครุศาสตรบัณฑิต
0108
นางสาว
ณัชภัค สุดหอม ครุศาสตรบัณฑิต
0109
นางสาว
ณัฐนันท์ ต่ายแสง ครุศาสตรบัณฑิต
0110
นางสาว
ธิดาพร หางาม ครุศาสตรบัณฑิต
0111
นางสาว
นภัส ทองจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0112
นางสาว
นภาพรรณ ชาววาปี ครุศาสตรบัณฑิต
0113
นางสาว
นิยุตา ราชพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0114
นางสาว
พัชรีพร ดวงคมทา ครุศาสตรบัณฑิต
0115
นาย
มณเฑียร ศรีศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0116
นางสาว
ยชวรี ด้วงคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0117
นางสาว
รัชนก กระสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0118
นางสาว
วรรณฤดี สีอัชชา ครุศาสตรบัณฑิต
0119
นาย
วัชรวิทย์ เทียนป้อม ครุศาสตรบัณฑิต
0120
นางสาว
วัชราภรณ์ ยศพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0121
นางสาว
วันนิสา แก้วปู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0122
นางสาว
วิชุดา ลาชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0123
นาย
วิศวกร แซ่ลิ้ม ครุศาสตรบัณฑิต
0124
นางสาว
เวนุกา ชากองมา ครุศาสตรบัณฑิต
0125
นางสาว
ศศิกานต์ โคตะนารถ ครุศาสตรบัณฑิต
0126
นางสาว
ศิรินภา บุญเคี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต
0127
นางสาว
สุดารัตน์ สุราวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0128
นางสาว
เสาวลักษณ์ ชำนาญเฉียบ ครุศาสตรบัณฑิต
0129
นางสาว
อัญมณี บุตรพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0130
นาย
อากูล คำสุข ครุศาสตรบัณฑิต
0131
นางสาว
กฤษณา ปิ่นป้อง ครุศาสตรบัณฑิต
0132
นางสาว
กัณฐิกา กันยาประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0133
นาย
ขจรศักดิ์ วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0134
นางสาว
จารุพรรณ คำอ้าย ครุศาสตรบัณฑิต
0135
นางสาว
จิตติมา จันทร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0136
นางสาว
จินตนา สิงห์ภา ครุศาสตรบัณฑิต
0137
นางสาว
จิราภา เจริญโภค ครุศาสตรบัณฑิต
0138
นางสาว
จุฑารัตน์ หมอจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0139
นางสาว
ชฎาพร พินเขียว ครุศาสตรบัณฑิต
0140
นางสาว
ชนิตา อินทร์พูล ครุศาสตรบัณฑิต
0141
นาย
ไชยพร มีสนุ่น ครุศาสตรบัณฑิต
0142
นางสาว
ฐานิตา จันทร์ศร ครุศาสตรบัณฑิต
0143
นางสาว
ณัฐติกานต์ ดีหนู ครุศาสตรบัณฑิต
0144
นางสาว
ดาริกา ศรีใส ครุศาสตรบัณฑิต
0145
นาย
ทศพล มีชำนาญ ครุศาสตรบัณฑิต
0146
นางสาว
ธนัฐชา ปันติ ครุศาสตรบัณฑิต
0147
นางสาว
ธิดาภรณ์ เจริญลาภ ครุศาสตรบัณฑิต
0148
นางสาว
นฤมล โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0149
นางสาว
นาราภรณ์ คำน้อม ครุศาสตรบัณฑิต
0150
นางสาว
นิศามณี มั่นต่าย ครุศาสตรบัณฑิต
0151
นางสาว
บุษยมาศ ป่าติ้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0152
นางสาว
ปริศนา แก้วทุม ครุศาสตรบัณฑิต
0153
นางสาว
ปวีณา ปราระมียอง ครุศาสตรบัณฑิต
0154
นางสาว
ปิยะมาศ คงเพชรศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0155
นาย
ปิยะศักย์ สายคำดี ครุศาสตรบัณฑิต
0156
นาย
ผดุงเกียรติ ขวัญทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0157
นาย
พงษ์ศักดิ์ กันตุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0158
นางสาว
พนิตพร ราชบุตร ครุศาสตรบัณฑิต
0159
นางสาว
พรนิษา ม่านตา ครุศาสตรบัณฑิต
0160
นางสาว
พัสตราภรณ์ สาดา ครุศาสตรบัณฑิต
0161
นางสาว
พิจิตรา ประจันทัง ครุศาสตรบัณฑิต
0162
นางสาว
พิมพ์วดี แก้วมะ ครุศาสตรบัณฑิต
0163
นางสาว
เพชรรัตน์ โนนไทย ครุศาสตรบัณฑิต
0164
นาย
ไพรัตน์ ฐานวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0165
นาย
ภาคภูมิ ขจรภพ ครุศาสตรบัณฑิต
0166
นางสาว
มณฑา วันชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0167
นางสาว
มินตรา ภู่สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0168
นางสาว
เมรินทร์ พะสุพรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0169
นางสาว
ละอองดาว จีแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0170
นางสาว
วราภรณ์ โตหรั่ง ครุศาสตรบัณฑิต
0171
นางสาว
วันเพ็ญ จานตาดี ครุศาสตรบัณฑิต
0172
นางสาว
วิภาพร สอนตราสิน ครุศาสตรบัณฑิต
0173
นางสาว
วิรันตรี ทองสี ครุศาสตรบัณฑิต
0174
นางสาว
ศันสนีย์ ยอดบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0175
นางสาว
ศิริพร สุมาลา ครุศาสตรบัณฑิต
0176
นางสาว
ศิริพรรณ ชุมเสน ครุศาสตรบัณฑิต
0177
นางสาว
สกาวรัตน์ จิตเกษม ครุศาสตรบัณฑิต
0178
นาย
สิทธิมงคล ขีดวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0179
นางสาว
สุธิดา ยอดดี ครุศาสตรบัณฑิต
0180
นางสาว
สุธิสา แก่นไทย ครุศาสตรบัณฑิต
0181
นางสาว
หนึ่งฤทัย นวนยาง ครุศาสตรบัณฑิต
0182
นางสาว
อภิชญา ศรีไสยา ครุศาสตรบัณฑิต
0183
นางสาว
อภิรดี เปี่ยมพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0184
นางสาว
อรอุมา บุญหล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0185
นางสาว
อัญชลี อยู่สินไชย ครุศาสตรบัณฑิต
0186
นางสาว
อัญชลีพร ปอสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0187
นางสาว
อัญติมา ทาใจ ครุศาสตรบัณฑิต
0188
นางสาว
อาซีลา ตาเห ครุศาสตรบัณฑิต
0189
นางสาว
กนกวรรณ สินสมุทร ครุศาสตรบัณฑิต
0190
นางสาว
กาญจนาพร ดาทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0191
นางสาว
เกตุวรินทร์ อิ่มจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0192
นาย
เกียรติศักดิ์ แพงพงษ์มา ครุศาสตรบัณฑิต
0193
นางสาว
จิตตราภรณ์ ทองมาก ครุศาสตรบัณฑิต
0194
นางสาว
จุฑามาศ เทศจำปา ครุศาสตรบัณฑิต
0195
นางสาว
จุฑามาศ ศรีน่วม ครุศาสตรบัณฑิต
0196
นางสาว
เจนจิรา จันทร์สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0197
นางสาว
ชไมพร มาทา ครุศาสตรบัณฑิต
0198
นาย
ชวรัตน์ จีนประสพ ครุศาสตรบัณฑิต
0199
นาย
ชัยณรงค์ วงษ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0200
นาย
ณัฐกร กลิ่นมิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต
0201
นาย
ณัทชปรเมศวร์ ปันมา ครุศาสตรบัณฑิต
0202
นางสาว
ดวงดาว สร้อยอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0203
นางสาว
ทัศนีย์ ทองคุ่ย ครุศาสตรบัณฑิต
0204
นาย
ธนกฤษณ์ วงค์กาอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0205
นาย
ธีรวุฒิ อ่อนศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0206
นางสาว
นภัสสร แก้วกรม ครุศาสตรบัณฑิต
0207
นางสาว
นฤมล อินทร์บัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0208
นาย
นิพัฒน์ เสนอใจ ครุศาสตรบัณฑิต
0209
นางสาว
บุณยนัดดา ถาวรกูล ครุศาสตรบัณฑิต
0210
นางสาว
บุณยนุช จรลี ครุศาสตรบัณฑิต
0211
นางสาว
เบญญาภา พิมพ์เสนา ครุศาสตรบัณฑิต
0212
นาย
ปฏิพล พรหมลัทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0213
นางสาว
ประภาสิริ บัวกลม ครุศาสตรบัณฑิต
0214
นางสาว
ปานวาด อุตม์อ่าง ครุศาสตรบัณฑิต
0215
นางสาว
พเยาว์ สีหาฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0216
นางสาว
พรนภา บุญเจิด ครุศาสตรบัณฑิต
0217
นางสาว
พรสุดา ทานะปัทม์ ครุศาสตรบัณฑิต
0218
นางสาว
พัชรภรณ์ ลาภคุณ ครุศาสตรบัณฑิต
0219
นางสาว
พัชรีย์ พานทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0220
นางสาว
พานิชย์ ตรีแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0221
นาย
พิสิทธิ์ หอมรื่น ครุศาสตรบัณฑิต
0222
นางสาว
ภรนิภา คำเพลิง ครุศาสตรบัณฑิต
0223
นาย
ภูวนาท รักน้ำเที่ยง ครุศาสตรบัณฑิต
0224
นาย
รัฐพล ทองลอง ครุศาสตรบัณฑิต
0225
นางสาว
ริสา สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0226
นางสาว
รุจิรา บุญศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0227
นาย
ลัทธพล ยวนยี ครุศาสตรบัณฑิต
0228
นางสาว
วรรณภาภรณ์ ศิริวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0229
นางสาว
วรรณวิภา จันทร์สี ครุศาสตรบัณฑิต
0230
นางสาว
วราพร กงคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0231
นางสาว
ศิริลักษณ์ ศรีไพศาลนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต
0232
นางสาว
ศุจินธร ศรีโมรา ครุศาสตรบัณฑิต
0233
นางสาว
สิวาลัย พลขอนแก่น ครุศาสตรบัณฑิต
0234
นางสาว
สุนิสา สมรูป ครุศาสตรบัณฑิต
0235
นางสาว
สุพรรษา เขียวม่าน ครุศาสตรบัณฑิต
0236
นางสาว
สุพัตรา เพชรยื้อ ครุศาสตรบัณฑิต
0237
นางสาว
แสงอรุณ ตะเฆ่ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0238
นางสาว
อัมภา เหมบุรุษ ครุศาสตรบัณฑิต
0239
นาย
อัษฎาวุฒิ จันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0240
นาย
อาทิตย์ ท่าสออน ครุศาสตรบัณฑิต
0241
นางสาว
อารียา เนตรอ้น ครุศาสตรบัณฑิต
0242
นางสาว
อุไรลักษณ์ หอมสิงห์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0243
นางสาว
กนกไทย น้อยเวียง ครุศาสตรบัณฑิต
0244
นางสาว
กนกวรรณ ปุระหล่า ครุศาสตรบัณฑิต
0245
นางสาว
กมลชนก สิงห์เส ครุศาสตรบัณฑิต
0246
นางสาว
กรุณาพร บุตรพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0247
นางสาว
กันธิชา กุลแกม ครุศาสตรบัณฑิต
0248
นางสาว
กาญจนา บุญคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0249
นางสาว
เกศรา สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต
0250
นางสาว
คัชรินทร์ กองสาร ครุศาสตรบัณฑิต
0251
นางสาว
จิตเพชร หัวเมืองราช ครุศาสตรบัณฑิต
0252
นางสาว
จุฑาพร สันทะราช ครุศาสตรบัณฑิต
0253
นางสาว
จุฑามาศ ปัดภัย ครุศาสตรบัณฑิต
0254
นางสาว
เจนจิรา ปิ่นมณี ครุศาสตรบัณฑิต
0255
นางสาว
ชนมาสย์ แก้วมีบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0256
นางสาว
ฐิตินันท์ ใจตรอม ครุศาสตรบัณฑิต
0257
นางสาว
ณัฐนรี ไชยา ครุศาสตรบัณฑิต
0258
นางสาว
ณัฐมนตร์ ชุมชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0259
นางสาว
ดวงเดือน กาพย์พิมาย ครุศาสตรบัณฑิต
0260
นางสาว
ดาวเรือง กุลเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต
0261
นางสาว
ทิพพาวดี กุลาชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0262
นางสาว
ทิพย์วรรณ บุตราช ครุศาสตรบัณฑิต
0263
นางสาว
ธนัชพร อ่ำเชียง ครุศาสตรบัณฑิต
0264
นางสาว
ธนัตดา แวดไธสง ครุศาสตรบัณฑิต
0265
นางสาว
นิตยา คำดี ครุศาสตรบัณฑิต
0266
นางสาว
บุณยาพร วงษาพล ครุศาสตรบัณฑิต
0267
นางสาว
ประภาวดี ด้วงพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0268
นาย
ประวิทย์ มีฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0269
นางสาว
ปรียานุช เสนสม ครุศาสตรบัณฑิต
0270
นางสาว
ปัญญาพร ปาละวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0271
นางสาว
พรนารายณ์ ไชยประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0272
นางสาว
พรรณทิพย์ ผิวผ่อง ครุศาสตรบัณฑิต
0273
นางสาว
พรรณนารายณ์ คมคาย ครุศาสตรบัณฑิต
0274
นางสาว
พัชราพร ทองบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต
0275
นางสาว
พัชราภรณ์ แก้วสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0276
นาย
พิพัฒน์ ธะภีย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0277
นางสาว
พิมผกา ศรีวิชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0278
นางสาว
พิมพ์พจี สิงห์เส ครุศาสตรบัณฑิต
0279
นาย
พีระวัฒน์ บานเทือง ครุศาสตรบัณฑิต
0280
นางสาว
เพชรไพริน สาระพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0281
นางสาว
ภัทราวดี บำเรอจิตต์ ครุศาสตรบัณฑิต
0282
นางสาว
มุกมณี ไชยมิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต
0283
นาย
รัฐพงศ์ คงปรางดี ครุศาสตรบัณฑิต
0284
นาย
รัฐศรัณย์ ทรัพย์คต ครุศาสตรบัณฑิต
0285
นางสาว
รัตติยา แก้วมงคล ครุศาสตรบัณฑิต
0286
นาย
รัตนพล เหลาพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0287
นางสาว
รุ้งนภา บานเย็น ครุศาสตรบัณฑิต
0288
นางสาว
วรรนิดา ทับกลาง ครุศาสตรบัณฑิต
0289
นางสาว
วาสนา ศียากุล ครุศาสตรบัณฑิต
0290
นางสาว
ศรินญา อินบัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0291
นางสาว
ศศิธร สุจริตจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0292
นางสาว
ศิริลักษณ์ เกษวิริยะการ ครุศาสตรบัณฑิต
0293
นาย
ศุภชัย อินทโลหิต ครุศาสตรบัณฑิต
0294
นางสาว
สุกัญญา จิตรนอก ครุศาสตรบัณฑิต
0295
นางสาว
สุนันทา ดีน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0296
นางสาว
สุนิษา ใจคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0297
นางสาว
สุพรรษา คำเถื่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0298
นางสาว
สุภัสสรา อาจคงหาญ ครุศาสตรบัณฑิต
0299
นางสาว
สุภาพร ปานฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0300
นางสาว
สุวกุล สะพานทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0301
นางสาว
สุวรรณรัตน์ น้อยจัตุรัส ครุศาสตรบัณฑิต
0302
นางสาว
สุวิชญา แก้วเพิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0303
นางสาว
สุวิภา มารักษา ครุศาสตรบัณฑิต
0304
นางสาว
อนัญญา แสนยากุล ครุศาสตรบัณฑิต
0305
นางสาว
อภิชญา แสงมะณี ครุศาสตรบัณฑิต
0306
นางสาว
อรนุช จินดา ครุศาสตรบัณฑิต
0307
นางสาว
อรพรรณ เพ็ชรชุมพล ครุศาสตรบัณฑิต
0308
นางสาว
อรอนงค์ อินผัด ครุศาสตรบัณฑิต
0309
นางสาว
อรอุมา จบเถื่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0310
นางสาว
อัจฉรา อินเหลือง ครุศาสตรบัณฑิต
0311
นางสาว
อัญชลี อินปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต
0312
นางสาว
อุษณีย์ อินทะ ครุศาสตรบัณฑิต
0313
นาย
เอกนารายณ์ กงยนต์ ครุศาสตรบัณฑิต
0314
นาย
เอนกพงศ์ ป้องนอก ครุศาสตรบัณฑิต
0315
นางสาว
กนกวรรณ จุระเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต
0316
นางสาว
กนกวรรณ บับภาร ครุศาสตรบัณฑิต
0317
นางสาว
กนกวรรณ โสภาวาง ครุศาสตรบัณฑิต
0318
นาย
กรกช ด้วงมาก ครุศาสตรบัณฑิต
0319
นางสาว
กรรณิกา ทองเขียน ครุศาสตรบัณฑิต
0320
นางสาว
กรรณิการ์ ภูมี ครุศาสตรบัณฑิต
0321
นางสาว
กรุณา เบ้าอาสา ครุศาสตรบัณฑิต
0322
นาย
กฤติน ศิลาแรง ครุศาสตรบัณฑิต
0323
นางสาว
กฤติภรณ์ สุพรรณ ครุศาสตรบัณฑิต
0324
นาย
กฤษฎา แก้วจิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0325
นาย
กฤษดา ใสคำภา ครุศาสตรบัณฑิต
0326
นางสาว
กัญจนา กุดแถลง ครุศาสตรบัณฑิต
0327
นางสาว
กัญญารัตน์ อ่อนจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0328
นางสาว
กันยารัตน์ ไตรฟื้น ครุศาสตรบัณฑิต
0329
นางสาว
กัลยา ชัยมุงคุณ ครุศาสตรบัณฑิต
0330
นางสาว
กานต์ชนก บุญเจิม ครุศาสตรบัณฑิต
0331
นางสาว
กิตติกา จินดา ครุศาสตรบัณฑิต
0332
นาย
กิตติพัฒน์ แก้วคง ครุศาสตรบัณฑิต
0333
นาย
กิตติศักดิ์ ผายผุย ครุศาสตรบัณฑิต
0334
นางสาว
เกศมณี สีสุก ครุศาสตรบัณฑิต
0335
นาย
เกียรตินรินทร์ เพียสังกะ ครุศาสตรบัณฑิต
0336
นางสาว
แก้วมุกดา จอกน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0337
นางสาว
ขวัญดาว งิ้วราย ครุศาสตรบัณฑิต
0338
นางสาว
ขวัญฤดี หาบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต
0339
นาย
ขันติ นาคเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0340
นางสาว
เขมิกา โตสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0341
นาย
คัมภีร์ สาระวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0342
นางสาว
จรณินทร์ คำฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0343
นาย
จักรกฤษณ์ แสนวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0344
นางสาว
จันจิรา อินพูน ครุศาสตรบัณฑิต
0345
นางสาว
จันทนิภา โพธิ์สันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต
0346
นางสาว
จันทร์เพ็ญ โพธิสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต
0347
นางสาว
จันทิมา ธรรมมัง ครุศาสตรบัณฑิต
0348
นางสาว
จารุวรรณ พิลา ครุศาสตรบัณฑิต
0349
นางสาว
จารุวรรณ สิงหา ครุศาสตรบัณฑิต
0350
นางสาว
จิตรา พรหมรักษา ครุศาสตรบัณฑิต
0351
นางสาว
จิตราวดี ศรีจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0352
นางสาว
จิรารัตน์ อยู่สุข ครุศาสตรบัณฑิต
0353
นางสาว
จิราวรรณ นิ่มนวล ครุศาสตรบัณฑิต
0354
นาย
จีระวัฒน์ โชติธนบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0355
นางสาว
จีราพร อินทร์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0356
นางสาว
จุฑาทิพย์ จันทร์พรหม ครุศาสตรบัณฑิต
0357
นางสาว
จุฑามาศ ยันดี ครุศาสตรบัณฑิต
0358
นางสาว
จุฑามาศ อยู่มั่น ครุศาสตรบัณฑิต
0359
นางสาว
จุฑารัตน์ นวนคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0360
นางสาว
จุฑารัตน์ สิริฉันทพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0361
นางสาว
เจนจิรา ใบปกทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0362
นางสาว
ฉวีวรรณ เหลืองพวงทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0363
นางสาว
ฉัตรจิราพร อ่อนวิกิจ ครุศาสตรบัณฑิต
0364
นางสาว
ชญานิษฐ์ คำขาว ครุศาสตรบัณฑิต
0365
นางสาว
ชณาวีร์ อ่อนเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต
0366
นางสาว
ชนัฐมาศ อนุดี ครุศาสตรบัณฑิต
0367
นางสาว
ชนัสรา จันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0368
นางสาว
ชนาพร ชนะอรรถ ครุศาสตรบัณฑิต
0369
นางสาว
ชมพู่ บุญทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0370
นางสาว
ชมพูนุท คำอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0371
นางสาว
ชลิตา ณ วิเชียร ครุศาสตรบัณฑิต
0372
นาย
ชาญชัย แก้วเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0373
นาย
ชำนาญพงษ์ รักซ้อน ครุศาสตรบัณฑิต
0374
นาย
โชคชัย สอนศิริ ครุศาสตรบัณฑิต
0375
นางสาว
โชติกา เย็นใจ ครุศาสตรบัณฑิต
0376
นางสาว
ฐิติพร บัวกลม ครุศาสตรบัณฑิต
0377
นาย
ณรงค์ศักดิ์ วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0378
นางสาว
ณฤมล อุทธอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0379
นางสาว
ณัฐชา บัวคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0380
นางสาว
ณัฐฌามาศ แดงด้วง ครุศาสตรบัณฑิต
0381
นางสาว
ณัฐติยากร อินทร์มี ครุศาสตรบัณฑิต
0382
นางสาว
ณัฐธยาน์ กุลวัฒนสิริ ครุศาสตรบัณฑิต
0383
นางสาว
ณัฐธยาน์ กุลสง ครุศาสตรบัณฑิต
0384
นางสาว
ณัฐธิดา นินหว่าง ครุศาสตรบัณฑิต
0385
นางสาว
ณัฐธิดา บุญมี ครุศาสตรบัณฑิต
0386
นาย
ณัฐพงศ์ หลวงแสน ครุศาสตรบัณฑิต
0387
นาย
ณัฐพงษ์ แก้วคง ครุศาสตรบัณฑิต
0388
นางสาว
ณัฐวิภา วันทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0389
นาย
ณัฐวุฒิ จันทะคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0390
นาย
ณัฐสิทธิ์ บุญทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0391
นางสาว
ดรุณี นาคคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0392
นาย
เดชนรินทร์ อยู่ข้างแรม ครุศาสตรบัณฑิต
0393
นางสาว
ตรีรัก โฉมผา ครุศาสตรบัณฑิต
0394
นาย
โตมร พิทักษ์วัฒนกุล ครุศาสตรบัณฑิต
0395
นางสาว
ทรัพย์ทวี พิมมะสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0396
นาย
ทฤษฎี วงศ์มีมา ครุศาสตรบัณฑิต
0397
นาย
ทัศเทพ แช่มเดช ครุศาสตรบัณฑิต
0398
นางสาว
ทัศนีย์ ประธาตุ ครุศาสตรบัณฑิต
0399
นางสาว
ทิพย์มณี แก้วจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0400
นางสาว
ธญานี ปานเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0401
นาย
ธนพงศ์ เสียงไพเราะ ครุศาสตรบัณฑิต
0402
นาย
ธนวัฒน์ ลีลา ครุศาสตรบัณฑิต
0403
นางสาว
ธนาภรณ์ จันทร์กระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต
0404
นางสาว
ธนาภรณ์ ศรีฟอง ครุศาสตรบัณฑิต
0405
นางสาว
ธนิฏฐา สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0406
นางสาว
ธนิษฐา วิเศษคุณ ครุศาสตรบัณฑิต
0407
นาย
ธรรมนูญ พรวิริยะธรรม ครุศาสตรบัณฑิต
0408
นางสาว
ธัญญลักษณ์ เบ้าทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0409
นางสาว
ธัญญารัตน์ สิงห์เส ครุศาสตรบัณฑิต
0410
นาย
ธัญพิสิษฐ์ ปู่แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0411
นางสาว
ธัญลักษณ์ ไหมม่วง ครุศาสตรบัณฑิต
0412
นางสาว
ธิดาพร พาอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0413
นางสาว
ธิดารัตน์ บุญแสน ครุศาสตรบัณฑิต
0414
นางสาว
ธิดารัตน์ วิรานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต
0415
นางสาว
ธิติมา มาโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0416
นาย
ธีรพงษ์ จันทร์ชาวนา ครุศาสตรบัณฑิต
0417
นาย
ธีรยุทธ อินทะวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0418
นาย
ธีรวัฒน์ จันทร์แสง ครุศาสตรบัณฑิต
0419
นางสาว
นงคราญ พรมชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0420
นาย
นนท์ ธรรมหน ครุศาสตรบัณฑิต
0421
นางสาว
นลินี วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0422
นางสาว
นัฎธิดา โพธิบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0423
นางสาว
นัฐสุดา ตราเงิน ครุศาสตรบัณฑิต
0424
นางสาว
นันทกาญจน์ ทองจีน ครุศาสตรบัณฑิต
0425
นางสาว
นันทพร เพ็งแก่นแท้ ครุศาสตรบัณฑิต
0426
นางสาว
นิตยา เชียงแสน ครุศาสตรบัณฑิต
0427
นางสาว
นิภาดา แก้วทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0428
นางสาว
นิมี บูละ ครุศาสตรบัณฑิต
0429
นางสาว
นิลวดี ฮงทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0430
นางสาว
นิศากร เสาธร ครุศาสตรบัณฑิต
0431
นางสาว
นิศาชล เทียมศร ครุศาสตรบัณฑิต
0432
นางสาว
นิศาชล หอมพรหม ครุศาสตรบัณฑิต
0433
นางสาว
นิศารัตน์ รักทิม ครุศาสตรบัณฑิต
0434
นางสาว
บัวบุษกร ท่าเกษม ครุศาสตรบัณฑิต
0435
นาย
บุญญฤทธิ์ พรมหาลา ครุศาสตรบัณฑิต
0436
นางสาว
บุตรสดี สีหะวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0437
นางสาว
เบญจรัตน์ ดอกจำปี ครุศาสตรบัณฑิต
0438
นาย
ประพล ลาคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0439
นางสาว
ประไพศิริ บุตรดี ครุศาสตรบัณฑิต
0440
นาย
ประสิทธิ์ คำมา ครุศาสตรบัณฑิต
0441
นาย
ปริภัทร ยาคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0442
นางสาว
ปรียาภรณ์ กลิ่นหอม ครุศาสตรบัณฑิต
0443
นางสาว
ปรียาภรณ์ บุญพุท ครุศาสตรบัณฑิต
0444
นางสาว
ปวีณา จันทร์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0445
นางสาว
ปวีณา จันทร์คำเรือง ครุศาสตรบัณฑิต
0446
นางสาว
ปิยธิดา ดอนพิลา ครุศาสตรบัณฑิต
0447
นางสาว
ปิยธิดา ไมตรี ครุศาสตรบัณฑิต
0448
นาย
ปิยะกาญจน์ คูหา ครุศาสตรบัณฑิต
0449
นางสาว
ปิยะพร เหล่ายิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต
0450
นางสาว
ฝนทิพย์ โสดบ้ง ครุศาสตรบัณฑิต
0451
นาย
พงศา มีแสง ครุศาสตรบัณฑิต
0452
นางสาว
พจนีย์ วงษ์สมศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0453
นางสาว
พรนภา เสาดี ครุศาสตรบัณฑิต
0454
นางสาว
พราวฑิตา วงค์ใส ครุศาสตรบัณฑิต
0455
นางสาว
พสิกา พิมพ์ประชา ครุศาสตรบัณฑิต
0456
นางสาว
พัชรา ประเสริฐสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0457
นางสาว
พัชรา สุนา ครุศาสตรบัณฑิต
0458
นางสาว
พัชราภรณ์ บุญประคอง ครุศาสตรบัณฑิต
0459
นางสาว
พัชราภรณ์ พรหมพ้วย ครุศาสตรบัณฑิต
0460
นาย
พัฒนันท์ จุ่นสุข ครุศาสตรบัณฑิต
0461
นางสาว
พิจิตรา ทองเงา ครุศาสตรบัณฑิต
0462
นางสาว
พิชญาพร เนตรแสงศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0463
นาย
พิทวัส กองเผือก ครุศาสตรบัณฑิต
0464
นางสาว
พิมพ์ผกา พุ่มพวง ครุศาสตรบัณฑิต
0465
นางสาว
พิมพ์พกา จันทร์พุฒ ครุศาสตรบัณฑิต
0466
นาย
พิษณุ คงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0467
นางสาว
เพ็ญนภา รังษี ครุศาสตรบัณฑิต
0468
นางสาว
เพ็ญศิริ ศรีอุทัย ครุศาสตรบัณฑิต
0469
นางสาว
แพรววนิต สมสุข ครุศาสตรบัณฑิต
0470
นางสาว
ฟ้า หมวกชา ครุศาสตรบัณฑิต
0471
นางสาว
ภรทิพย์ ทองเงิน ครุศาสตรบัณฑิต
0472
นางสาว
ภัทรนันฐ์ วันคง ครุศาสตรบัณฑิต
0473
นางสาว
ภัทรพร มาเรือง ครุศาสตรบัณฑิต
0474
นางสาว
ภัทราพร โกวิทนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต
0475
นางสาว
ภาวิกา อุดศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0476
นางสาว
มนต์นภา ฉบับทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0477
นาย
มานะศักดิ์ สังในเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
*** 0478
นางสาว
มินตรา วงค์คำราช ครุศาสตรบัณฑิต
0479
นางสาว
มินตรา สนผา ครุศาสตรบัณฑิต
0480
นางสาว
มินาพร จันทร์เพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต
0481
นางสาว
มุกดา ลพเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0482
นางสาว
ยุพเรศ ศรชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0483
นางสาว
ยุพิน วะทา ครุศาสตรบัณฑิต
0484
นางสาว
โยธการ์ แสนโคก ครุศาสตรบัณฑิต
0485
นางสาว
รติกร พูลพจน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0486
นางสาว
รัชฎาภร จุลอักษร ครุศาสตรบัณฑิต
0487
นาย
รัฐศาสตร์ แก้ววิศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0488
นางสาว
รัตติยากร ป้องชาลี ครุศาสตรบัณฑิต
0489
นางสาว
รัตนาภรณ์ คุ้มมา ครุศาสตรบัณฑิต
0490
นางสาว
รัตนาภรณ์ ตุทุมมี ครุศาสตรบัณฑิต
0491
นางสาว
รัตนาภรณ์ ศรีอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0492
นางสาว
รุจิดา ทะนุ ครุศาสตรบัณฑิต
0493
นางสาว
รุสนีตา เลาะแมง ครุศาสตรบัณฑิต
0494
นางสาว
ฤทัยรัตน์ ร่วมยอด ครุศาสตรบัณฑิต
0495
นาย
ลัญจกร สีสัตย์ซื่อ ครุศาสตรบัณฑิต
0496
นางสาว
วรฉัตร วงษ์มะณี ครุศาสตรบัณฑิต
0497
นางสาว
วรรณภา ประสารศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0498
นางสาว
วรรณิศา อินป้อง ครุศาสตรบัณฑิต
0499
นาย
วรัตถ์ คำภี ครุศาสตรบัณฑิต
0500
นางสาว
วราภรณ์ มารอด ครุศาสตรบัณฑิต
0501
นาย
วรุฒ จันทร์ขำ ครุศาสตรบัณฑิต
0502
นางสาว
วศินี บุตรฉิม ครุศาสตรบัณฑิต
0503
นาย
วันเฉลิม วงค์สวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0504
นางสาว
วันนิสา รูปโสม ครุศาสตรบัณฑิต
0505
นางสาว
วันวิสา แก้วปัน ครุศาสตรบัณฑิต
0506
นางสาว
วารุณี ศรีดา ครุศาสตรบัณฑิต
0507
นาย
วิชญ์พล ศรีอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0508
นาย
วิทยา รวบสิงห์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0509
นาย
วิทวัฒน์ กันต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต
0510
นางสาว
วิมลมาศ สร้อยแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0511
นาย
วีรพล กลมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0512
นางสาว
วีรายา แก้วเกษศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0513
นางสาว
แววตรา ศักดิ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0514
นาย
ศรลักษณ์ โกนขุนทศ ครุศาสตรบัณฑิต
0515
นาย
ศรัณย์ มารักษา ครุศาสตรบัณฑิต
0516
นาย
ศราวุฒิ ภาชะนัย ครุศาสตรบัณฑิต
0517
นางสาว
ศรีสุดา เต็มวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0518
นางสาว
ศลิษา บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต
0519
นางสาว
ศศิธร อ่อนเอม ครุศาสตรบัณฑิต
0520
นางสาว
ศศิประภา เด่นชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0521
นางสาว
ศศิประภา พงศ์อินทรสุทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0522
นางสาว
ศศิวิมล งามเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต
0523
นางสาว
ศิราวดี ไม้มีแก่น ครุศาสตรบัณฑิต
0524
นางสาว
ศิรินันท์ เรือนติ๊บ ครุศาสตรบัณฑิต
0525
นางสาว
ศิริพร แก้วระกา ครุศาสตรบัณฑิต
0526
นางสาว
ศิริพร ม่วงน้อยเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0527
นางสาว
ศิริวรรณ จันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0528
นาย
ศิวกร ชัยนิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0529
นาย
ศุภวัฒน์ นุด้วง ครุศาสตรบัณฑิต
0530
นางสาว
สมยุพา โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0531
นางสาว
สมศรี บุญธรรม ครุศาสตรบัณฑิต
0532
นางสาว
สโรชา คงเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0533
นาย
สัจจะ ลีลาพัฒนกิจ ครุศาสตรบัณฑิต
0534
นางสาว
สาธิดา โสพิมพา ครุศาสตรบัณฑิต
0535
นางสาว
สายแก้ว จันทร์อุ่น ครุศาสตรบัณฑิต
0536
นางสาว
สายฝน กองน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0537
นางสาว
สายฝน รั้งพนาเวศ ครุศาสตรบัณฑิต
0538
นางสาว
สาริณี ไหวพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0539
นางสาว
สิรินทรา บั้งทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0540
นางสาว
สิริวิภา สิงห์เจียง ครุศาสตรบัณฑิต
0541
นางสาว
สุกัญญา เกตุสีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต
0542
นางสาว
สุกัญญา อาจฤาษี ครุศาสตรบัณฑิต
0543
นางสาว
สุชาดา ขันทะควร ครุศาสตรบัณฑิต
0544
นาย
สุดรัก เศรษฐีธัญญาหาร ครุศาสตรบัณฑิต
0545
นางสาว
สุดารัตน์ สาประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0546
นางสาว
สุทธิดา ช่างประดิษฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0547
นางสาว
สุทธิดา ล้อมแพน ครุศาสตรบัณฑิต
0548
นางสาว
สุทธิษา ยาน้ำคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0549
นางสาว
สุนิตรา กันหาป้อง ครุศาสตรบัณฑิต
0550
นางสาว
สุนิษา บุดสีสาย ครุศาสตรบัณฑิต
0551
นางสาว
สุนิษา เพ็ชรจินดา ครุศาสตรบัณฑิต
0552
นางสาว
สุพรรณี สีระชุม ครุศาสตรบัณฑิต
0553
นางสาว
สุพรรษา จันทร์หยวก ครุศาสตรบัณฑิต
0554
นาย
สุพศิน สุขเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต
0555
นางสาว
สุพัตรา อ่อนน้อมดี ครุศาสตรบัณฑิต
0556
นางสาว
สุพิชญา โยทุม ครุศาสตรบัณฑิต
0557
นางสาว
สุภัทรา สายพรหมทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0558
นางสาว
สุภาพร ทองลาด ครุศาสตรบัณฑิต
0559
นางสาว
สุภาพร ทองหล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0560
นางสาว
สุภาวดี จันทร์ป๊อก ครุศาสตรบัณฑิต
0561
นางสาว
สุมาลี เพมขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต
0562
นางสาว
สุมิตรา สันประเทศ ครุศาสตรบัณฑิต
0563
นางสาว
สุรัตนา สุวรรณโชติ ครุศาสตรบัณฑิต
0564
นางสาว
สุริฉาย ติสันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0565
นางสาว
สุวนันท์ รสฉ่ำ ครุศาสตรบัณฑิต
0566
นางสาว
สุวรรณพร กันทาทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0567
นางสาว
สุวรรณา แก้วย่อม ครุศาสตรบัณฑิต
0568
นางสาว
แสงเทียน ทองใส ครุศาสตรบัณฑิต
0569
นาย
อติชาต เพ็ชรประดับ ครุศาสตรบัณฑิต
0570
นาย
อธิวัฒน์ เมืองโคตร ครุศาสตรบัณฑิต
0571
นางสาว
อนงค์นุช คำพานิช ครุศาสตรบัณฑิต
0572
นางสาว
อนุสรา เฟื่องฟุ้ง ครุศาสตรบัณฑิต
0573
นางสาว
อภิชญา สงวนสิน ครุศาสตรบัณฑิต
0574
นางสาว
อภิญญา หามา ครุศาสตรบัณฑิต
0575
นาย
อภิสิทธิ์ สินชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0576
นางสาว
อรกมล เป็นการ ครุศาสตรบัณฑิต
0577
นางสาว
อรพรรณ ภูทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0578
นางสาว
อรวรรณ สวนกุดเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต
0579
นาย
อลงกรณ์ พุทธะ ครุศาสตรบัณฑิต
0580
นางสาว
อลิสา สอนโยม ครุศาสตรบัณฑิต
0581
นาย
อัคคเดช จันทร์แปลง ครุศาสตรบัณฑิต
0582
นางสาว
อัจฉรา กองเตย ครุศาสตรบัณฑิต
0583
นางสาว
อัจฉรา สิงหฬ ครุศาสตรบัณฑิต
0584
นางสาว
อัญชลี ฉัตรแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0585
นางสาว
อัมรินทร์ ขันตี ครุศาสตรบัณฑิต
0586
นางสาว
อัมวิกา พรมเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0587
นาย
อาณัติ ยิ้มแฟน ครุศาสตรบัณฑิต
0588
นาย
อาทิตย์ แก้วเบี่ยง ครุศาสตรบัณฑิต
0589
นาย
อาทิตย์ ชะนะศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0590
นาย
อานนท์ มะเกลือศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0591
นางสาว
อารียา แสนคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0592
นางสาว
อารียา อินทร์ปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต
0593
นาย
อิศเรศ อ่อนตา ครุศาสตรบัณฑิต
0594
นาย
อุเทน ทองวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0595
นางสาว
อุบลวรรณ กันหา ครุศาสตรบัณฑิต
0596
นางสาว
อุมาพร คาเกษม ครุศาสตรบัณฑิต
0597
นาย
เอกชัย กั้งสม ครุศาสตรบัณฑิต
0598
นางสาว
กนกวรรณ เพชรนิล ครุศาสตรบัณฑิต
0599
นางสาว
กมลชนก แก้วยา ครุศาสตรบัณฑิต
0600
นางสาว
กฤษฤดี ทองรอบ ครุศาสตรบัณฑิต
0601
นางสาว
กัญญา แก้วแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต
0602
นางสาว
กัญญา สกิดแดง ครุศาสตรบัณฑิต
0603
นางสาว
กัญญารัตน์ ศิริพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต
0604
นาย
กัมพล ตะกรุดเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0605
นางสาว
กัลยาณี บุบผากรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0606
นางสาว
กานดา ฉิมมา ครุศาสตรบัณฑิต
0607
นาย
กิตติพงษ์ คำทอก ครุศาสตรบัณฑิต
0608
นาย
กิตติพันธ์ สุยานาง ครุศาสตรบัณฑิต
0609
นางสาว
กิติญาภรณ์ แสนโคตร ครุศาสตรบัณฑิต
0610
นางสาว
กิติยา โศรกศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0611
นางสาว
กุลนิษฐ์ คำนิมิตร ครุศาสตรบัณฑิต
0612
นาย
เกียรติชัย วิชัยต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต
0613
นางสาว
จตุพร สีขำ ครุศาสตรบัณฑิต
0614
นาย
จตุรภัทร พระชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0615
นางสาว
จินตนา แร่นาค ครุศาสตรบัณฑิต
0616
นาย
จิรานุวัฒน์ ทาก้อม ครุศาสตรบัณฑิต
0617
นางสาว
จิราพร ตะเคียน ครุศาสตรบัณฑิต
0618
นางสาว
จิราพรรณ สำเภา ครุศาสตรบัณฑิต
0619
นางสาว
จิราภรณ์ จำนงค์ภู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0620
นางสาว
จีรวรรณ สอนราช ครุศาสตรบัณฑิต
0621
นาย
จุฑาวัชร คงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0622
นาย
ฉมังวิทย์ ปังเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต
0623
นาย
ฉัตรมงคล สิมลี ครุศาสตรบัณฑิต
0624
นางสาว
ฉันทิสา มาตา ครุศาสตรบัณฑิต
0625
นางสาว
ชนากานต์ คำผัด ครุศาสตรบัณฑิต
0626
นางสาว
ชนาภัทร แหงมงาม ครุศาสตรบัณฑิต
0627
นางสาว
ชนาภา บุญเทียน ครุศาสตรบัณฑิต
0628
นางสาว
ชนิกาญน์ กระชั้น ครุศาสตรบัณฑิต
0629
นางสาว
ชนิดาภา ทองวิชิต ครุศาสตรบัณฑิต
0630
นางสาว
ชนินาถ โฉมเฉลา ครุศาสตรบัณฑิต
0631
นางสาว
ชลธิชา ศรีธรรม ครุศาสตรบัณฑิต
0632
นางสาว
ชลลดา จันทะอักษร ครุศาสตรบัณฑิต
0633
นางสาว
ชัญญภัสส์ คำตัน ครุศาสตรบัณฑิต
0634
นาย
ชัยณรงค์ สาวชาวนา ครุศาสตรบัณฑิต
0635
นาย
ชัยภูมิ พรมมาวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0636
นาย
ชัยรัตน์ จิตรกล้า ครุศาสตรบัณฑิต
0637
นาย
ชาญวิทย์ โรจนแพทย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0638
นางสาว
ชุลีพร ชัยวิพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0639
นาย
เชษฐา วินทะชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0640
นาย
ไชยพศ ขันใส ครุศาสตรบัณฑิต
0641
นางสาว
ฐิติภา สีเสือ ครุศาสตรบัณฑิต
0642
นางสาว
ณฐพร จูมด้วง ครุศาสตรบัณฑิต
0643
นางสาว
ณัฐกานต์ เวชทัพ ครุศาสตรบัณฑิต
0644
นางสาว
ณัฐจิรา กลิ่นทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0645
นางสาว
ณัฐพร กรมนิล ครุศาสตรบัณฑิต
0646
นางสาว
ณัฐวรรณ กัญญาคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0647
นางสาว
ดลฤทัย โพธิ์ทัย ครุศาสตรบัณฑิต
0648
นางสาว
ดลลดา พลน้อย ครุศาสตรบัณฑิต
0649
นางสาว
ดวงจันทร์ สุขเริงรื่น ครุศาสตรบัณฑิต
0650
นาย
ทรงพล นวลตั้ง ครุศาสตรบัณฑิต
0651
นางสาว
ทิวาพร กลางประพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0652
นาย
ทีปกร เสาธง ครุศาสตรบัณฑิต
0653
นาย
ธนนท์ อำนาจ ครุศาสตรบัณฑิต
0654
นาย
ธนวัฒน์ พงษ์เดชาตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต
0655
นาย
ธนวัฒน์ สามารถ ครุศาสตรบัณฑิต
0656
นาย
ธเนตร สีหะไกร ครุศาสตรบัณฑิต
0657
นางสาว
ธมลวัณณ์ วงษ์พันตรี ครุศาสตรบัณฑิต
0658
นาย
ธรรมวัตร ศิลกุล ครุศาสตรบัณฑิต
0659
นางสาว
ธัญญาลักษณ์ คำมา ครุศาสตรบัณฑิต
0660
นางสาว
ธัญวรัตม์ การิน ครุศาสตรบัณฑิต
0661
นางสาว
ธิดารัตน์ ตาไข ครุศาสตรบัณฑิต
0662
นาย
ธีรพันธ์ ตันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0663
นาย
นนฐการ กิ่งพาน ครุศาสตรบัณฑิต
0664
นางสาว
นภาวดี จันทร์เชื้อ ครุศาสตรบัณฑิต
0665
นางสาว
นริศรา ภูพันนา ครุศาสตรบัณฑิต
0666
นางสาว
นฤมล สมพุธ ครุศาสตรบัณฑิต
0667
นาย
นัฐพงค์ ดีมั่น ครุศาสตรบัณฑิต
0668
นางสาว
นันทการ ผลพิมาย ครุศาสตรบัณฑิต
0669
นางสาว
น้ำทิพย์ บุตลา ครุศาสตรบัณฑิต
0670
นางสาว
น้ำฝน คานทอง ครุศาสตรบัณฑิต
0671
นางสาว
นิตยา บุดดา ครุศาสตรบัณฑิต
0672
นางสาว
นิตยา เพชรสุก ครุศาสตรบัณฑิต
0673
นางสาว
นิตยา เฟื่องจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0674
นาย
บวร บุญสายยัง ครุศาสตรบัณฑิต
0675
นางสาว
บังอร อินทร์ประสาท ครุศาสตรบัณฑิต
0676
นางสาว
เบญจพร บุญสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0677
นาย
ปฏิญญา รูปขาว ครุศาสตรบัณฑิต
0678
นางสาว
ปภัสรา สีลิ ครุศาสตรบัณฑิต
0679
นางสาว
ประนัฐดา หรั่งนางรอง ครุศาสตรบัณฑิต
0680
นางสาว
ปรัชญากานต์ บัวพรวน ครุศาสตรบัณฑิต
0681
นางสาว
ปิยะมาศ ผ่องผิว ครุศาสตรบัณฑิต
0682
นางสาว
ปุณยาพร ชัยเสน ครุศาสตรบัณฑิต
0683
นาย
พงศกร นพบุรี ครุศาสตรบัณฑิต
0684
นาย
พงศกร เอี่ยมคุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต
0685
นางสาว
พรทิพย์ อักษร ครุศาสตรบัณฑิต
0686
นางสาว
พรทิพา แก้วเถาว์ ครุศาสตรบัณฑิต
0687
นางสาว
พรรณนิภา ทองบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต
0688
นางสาว
พราวนภา คำเพียร ครุศาสตรบัณฑิต
0689
นางสาว
พัชราภรณ์ จันทะฟอง ครุศาสตรบัณฑิต
0690
นางสาว
พัชราภรณ์ น้อยชู ครุศาสตรบัณฑิต
0691
นางสาว
พัชราภรณ์ ปิ่นธนากร ครุศาสตรบัณฑิต
0692
นางสาว
พัชราภรณ์ ฟองจ้อน ครุศาสตรบัณฑิต
0693
นางสาว
พิชญา โพธิ์อ่อง ครุศาสตรบัณฑิต
0694
นางสาว
พิมหทัย ล้ออุทัย ครุศาสตรบัณฑิต
0695
นางสาว
พิศมัย กินูน ครุศาสตรบัณฑิต
0696
นางสาว
พิศุทธิมาศ วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต
0697
นางสาว
เพชรดา พาโนนเขวา ครุศาสตรบัณฑิต
0698
นางสาว
เพชรรัตน์ เรียมดี ครุศาสตรบัณฑิต
0699
นางสาว
แพรวพรรณ น้อยวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0700
นางสาว
ภัสสุดา บัวละออ ครุศาสตรบัณฑิต
0701
นาย
มนตรี บุ้งศรีษะเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต
0702
นางสาว
มลิสา เรืองชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0703
นางสาว
มาริษา อิ่มทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0704
นางสาว
เมขลา เกตุแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0705
นางสาว
เมริกา ปิ่นปั่น ครุศาสตรบัณฑิต
0706
นางสาว
เมษา ขีดวัน ครุศาสตรบัณฑิต
0707
นางสาว
ยุวดี นกมั่น ครุศาสตรบัณฑิต
0708
นาย
รณชัย โยธี ครุศาสตรบัณฑิต
0709
นางสาว
รัชนีกร เกิดสำโรง ครุศาสตรบัณฑิต
0710
นางสาว
รัตติกาล ขาวนวน ครุศาสตรบัณฑิต
0711
นางสาว
รัตติยา ศรีสงคราม ครุศาสตรบัณฑิต
0712
นางสาว
เรวดี เรืองตาบ ครุศาสตรบัณฑิต
0713
นางสาว
ลัดดา ชัยชาลี ครุศาสตรบัณฑิต
0714
นางสาว
วนัสนันท์ ศิริมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0715
นางสาว
วรกมล ตุลา ครุศาสตรบัณฑิต
0716
นาย
วรัญชัย ชมชื่น ครุศาสตรบัณฑิต
0717
นางสาว
วราภรณ์ กันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0718
นางสาว
วราภรณ์ จิตต์โสภณ ครุศาสตรบัณฑิต
0719
นาย
วรินทร ดากระบุตร ครุศาสตรบัณฑิต
0720
นางสาว
วรุณีพร ขวัญโพก ครุศาสตรบัณฑิต
0721
นางสาว
วันวิสา อ่ำศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0722
นางสาว
วาสนา ทรัพย์ประมูล ครุศาสตรบัณฑิต
0723
นางสาว
วาสนา ทายา ครุศาสตรบัณฑิต
0724
นางสาว
วิการดา โคตรเสนา ครุศาสตรบัณฑิต
0725
นาย
วิทยา อักษรดี ครุศาสตรบัณฑิต
0726
นางสาว
วิภาพร บุญสายัง ครุศาสตรบัณฑิต
0727
นางสาว
วิไลวรรณ แสงอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0728
นาย
วิศรุต หะทะยัง ครุศาสตรบัณฑิต
0729
นางสาว
วิศรุตา พรมเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0730
นาย
วีรชัย สีบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต
0731
นาย
วีระวัฒน์ สุขเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0732
นางสาว
ศรัณย์ภัทร สิงห์คำ ครุศาสตรบัณฑิต
0733
นางสาว
ศศิธร เขียวน้ำเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0734
นางสาว
ศศิธร ศรีพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0735
นางสาว
ศศินิภา ประพัทธาคิณี ครุศาสตรบัณฑิต
0736
นางสาว
ศิริกมล วิเชียรศรี ครุศาสตรบัณฑิต
0737
นางสาว
ศิริณา พรมพลเมือง ครุศาสตรบัณฑิต
0738
นาย
ศิริพงษ์ จันทรปลาด ครุศาสตรบัณฑิต
0739
นางสาว
ศิริรัตน์ พุทโธ ครุศาสตรบัณฑิต
0740
นางสาว
ศิริวรรณ นนทะการ ครุศาสตรบัณฑิต
0741
นางสาว
ศิริวรรณ น่วมปาน ครุศาสตรบัณฑิต
0742
นาย
ศุภณัฐ วงศ์พันคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0743
นางสาว
ศุภวรรณ ศรียา ครุศาสตรบัณฑิต
0744
นางสาว
สกาวเดือน จันทร์เทียน ครุศาสตรบัณฑิต
0745
นาย
สมพร เชิญประภา ครุศาสตรบัณฑิต
0746
นาย
สมรภูมิ นวลจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต
0747
นางสาว
สมฤทัย เกตุแฟง ครุศาสตรบัณฑิต
0748
นาย
สันติ คำอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0749
นาย
สิทธิพงษ์ ม่วงเหมือน ครุศาสตรบัณฑิต
0750
นาย
สิทธิพร แสงคำ ครุศาสตรบัณฑิต
0751
นางสาว
สุกัญญา มีสนุ่น ครุศาสตรบัณฑิต
0752
นาย
สุจินดา เทพแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0753
นางสาว
สุดารัตน์ ชัยวงษ์ฝัน ครุศาสตรบัณฑิต
0754
นางสาว
สุทธิดา คุ้มแสง ครุศาสตรบัณฑิต
0755
นางสาว
สุธาสินี ศรีนอก ครุศาสตรบัณฑิต
0756
นางสาว
สุธิดา เสลา ครุศาสตรบัณฑิต
0757
นางสาว
สุนทรีย์ เอี่ยมละออ ครุศาสตรบัณฑิต
0758
นางสาว
สุนันทา คำริส ครุศาสตรบัณฑิต
0759
นางสาว
สุพรรษา ต่วนโต ครุศาสตรบัณฑิต
0760
นางสาว
สุพัตรา สุมามารย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0761
นางสาว
สุภัสสรา จุรัญยา ครุศาสตรบัณฑิต
0762
นางสาว
สุภาพร สีเถื่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0763
นางสาว
สุภาพร แสงโสดา ครุศาสตรบัณฑิต
0764
นางสาว
สุภารัตน์ สุดทะสน ครุศาสตรบัณฑิต
0765
นางสาว
สุรีมาศ สีวงษา ครุศาสตรบัณฑิต
0766
นางสาว
สุรีรัตน์ เกตุทองมา ครุศาสตรบัณฑิต
0767
นางสาว
สุรีรัตน์ งูนิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0768
นางสาว
สุรีรัตน์ เรืองตา ครุศาสตรบัณฑิต
0769
นางสาว
สุวิมล เรียนวงศ์คำ ครุศาสตรบัณฑิต
0770
นางสาว
โสภิรญาลักษณ์ จำปานิล ครุศาสตรบัณฑิต
0771
นางสาว
หทัยชนก บัวแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต
0772
นางสาว
อชิรญาณ์ เพชรบูรณิน ครุศาสตรบัณฑิต
0773
นาย
อติชาต น้อยสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0774
นาย
อธิวัฒน์ แสงก่ำ ครุศาสตรบัณฑิต
0775
นางสาว
อนุธิดา อินผัด ครุศาสตรบัณฑิต
0776
นางสาว
อภิญญา บุญกิจ ครุศาสตรบัณฑิต
0777
นางสาว
อมรรัตน์ ลาภทวี ครุศาสตรบัณฑิต
0778
นางสาว
อรปรียา นนทะภา ครุศาสตรบัณฑิต
0779
นางสาว
อรปรียา ศรีน้อยขาว ครุศาสตรบัณฑิต
0780
นางสาว
อรพรรณ นวลอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต
0781
นางสาว
อรยา สุภาษิ ครุศาสตรบัณฑิต
0782
นางสาว
อรอนงค์ พะเทพ ครุศาสตรบัณฑิต
0783
นางสาว
อรอุมา ชินมาลา ครุศาสตรบัณฑิต
0784
นาย
อลังการณ์ ธุยะฉัตรโภคิน ครุศาสตรบัณฑิต
0785
นางสาว
อัจฉรา อินทร์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต
0786
นาย
อัยการ จันทร์แจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต
0787
นางสาว
อาภัสรา มีโชค ครุศาสตรบัณฑิต
0788
นางสาว
อาภาพร เตมิยะ ครุศาสตรบัณฑิต
0789
นางสาว
อินทุอร ทรายฮวด ครุศาสตรบัณฑิต
0790
นางสาว
อุมาวรรณ ศรีชัย ครุศาสตรบัณฑิต
0791
นางสาว
กชกร พรมเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0792
นางสาว
กนกพร วาพิลัย ครุศาสตรบัณฑิต
0793
นางสาว
กรวรรณ อ่อนตา ครุศาสตรบัณฑิต
0794
นางสาว
กรวิกา เพชรบูรณิน ครุศาสตรบัณฑิต
0795
นาย
กรวิชญ์ ปัญญาพวก ครุศาสตรบัณฑิต
0796
นางสาว
กรวิภา พิมสอน ครุศาสตรบัณฑิต
0797
นาย
กรสิริ สังขนวม ครุศาสตรบัณฑิต
0798
นางสาว
กฤติกา อรัญเวทย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0799
นางสาว
กัญญณัฐณ์ สิงห์โต ครุศาสตรบัณฑิต
0800
นางสาว
กัญญาณัฐ ด้วงพรม ครุศาสตรบัณฑิต
0801
นางสาว
กัญญาณัฐ ศรีเสาวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0802
นางสาว
กัญญารัตน์ ทองมาก ครุศาสตรบัณฑิต
0803
นางสาว
กาญจน์พิฏชา ฐิติวัฒน์โภคิน ครุศาสตรบัณฑิต
0804
นางสาว
กานต์นรี แก้วดวงดี ครุศาสตรบัณฑิต
0805
นาย
กิตติคุณ อยู่คง ครุศาสตรบัณฑิต
0806
นาย
กิตติภณ ประสาทพร ครุศาสตรบัณฑิต
0807
นางสาว
กิติยา เพ็งเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต
0808
นางสาว
เกตุจนีย์ เมืองแมน ครุศาสตรบัณฑิต
0809
นาย
เกรียงศักดิ์ ชนะชารี ครุศาสตรบัณฑิต
0810
นางสาว
เกวลี มีวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต
0811
นาย
เขมวัตร มาดี ครุศาสตรบัณฑิต
0812
นาย
คชนทร จวบบุญ ครุศาสตรบัณฑิต
0813
นางสาว
เครือวัลย์ แก้วสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0814
นาย
จตุรงค์ แก่นโท ครุศาสตรบัณฑิต
0815
นางสาว
จริญญานันท์ คุ้มภัย ครุศาสตรบัณฑิต
0816
นาย
จักรกฤษณ์ คำทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0817
นางสาว
จันทวรรณ แพงสี ครุศาสตรบัณฑิต
0818
นาย
จาตุรนต์ ศรีไทย ครุศาสตรบัณฑิต
0819
นางสาว
จารุวรรณ คำจูม ครุศาสตรบัณฑิต
0820
นางสาว
จิตรา กองสง ครุศาสตรบัณฑิต
0821
นางสาว
จิราพร ภูนเต่า ครุศาสตรบัณฑิต
0822
นางสาว
จีรัฐติกุล ชะบาสีห์ณาภา ครุศาสตรบัณฑิต
0823
นางสาว
จุฑาทัพพ์ ลีปรีชานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต
0824
นางสาว
จุภารัตน์ คำทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต
0825
นาย
เจน ดาบัว ครุศาสตรบัณฑิต
0826
นางสาว
เจนจิรา จุมสัก ครุศาสตรบัณฑิต
0827
นางสาว
เจนจิรา บุญสมสู่ ครุศาสตรบัณฑิต
0828
นางสาว
เจนจิรา ปัสสาวัด ครุศาสตรบัณฑิต
0829
นางสาว
เจนจิรา วิยวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต
0830
นางสาว
เจนจิรา สุขนันทา ครุศาสตรบัณฑิต
0831
นาย
เจษฎา สีหะนาม ครุศาสตรบัณฑิต
0832
นางสาว
ฉัตรชฎา อินจัน ครุศาสตรบัณฑิต
0833
นางสาว
ฉันท์กมล ประมวล ครุศาสตรบัณฑิต
0834
นางสาว
ชญาภา กางถิ่น ครุศาสตรบัณฑิต
0835
นางสาว
ชนิตา เขียวตอง ครุศาสตรบัณฑิต
0836
นางสาว
ชรินรัตน์ ฝ่ายเพชร ครุศาสตรบัณฑิต
0837
นางสาว
ชรินรัตน์ สีงาม ครุศาสตรบัณฑิต
0838
นาย
ชลันธร แก้วเย็น ครุศาสตรบัณฑิต
0839
นางสาว
ชวลดา พูนมี ครุศาสตรบัณฑิต
0840
นางสาว
ช่อผกา ผ่องแผ้ว ครุศาสตรบัณฑิต
0841
นางสาว
ชัญญา รักสกุลทวี ครุศาสตรบัณฑิต
0842
นางสาว
ชิดชนก บุญทอง ครุศาสตรบัณฑิ