หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2553

คลิกเพื่อ Download เอกสาร

สาขาวิชา
วันที่สภาอนุมัติ
วันที่ ส่งสกอ.
วันที่ สกอ. รับรองรับทราบ
รูปแบบ
ค่าเล่าเรียน /ภาคเรียน

ดาวน์โหลดหนังสือรับรองหลักสูตร

ภาคปกติ
ภาค กศ.ปช.
ภาคปกติ
ภาค กศ.ปช.
 คณะครุศาสตร์
  หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชา การศึกษา(การศึกษาปฐมวัย)
19 ม.ค. 52
24 พ.ค. 53
24 มิ.ย. 53
6,500
7,500
    สาขาวิชา การศึกษา(วิทยาศาสตร์)
19 ม.ค. 52
24 พ.ค. 53
24 มิ.ย. 53
6,500
7,500
    สาขาวิชา การศึกษา(ภาษาอังกฤษ)
19 ม.ค. 52
24 พ.ค. 53
24 มิ.ย. 53
6,500
7,500
    สาขาวิชา การศึกษา(พลศึกษาและสุขศึกษา)
19 ม.ค. 52
24 พ.ค. 53
24 มิ.ย. 53
6,500
7,500
    สาขาวิชา การศึกษาคณิตศาสตร์)
19 ม.ค. 52
24 พ.ค. 53
24 มิ.ย. 53
6,500
7,500
  หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
    สาขาวิชา วิชาชีพครู
2 มี.ค. 50
 
5 ส.ค. 51
-
    สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
13 มี.ค. 49
 
25 ก.ค. 51
-
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชา นิติศาสตร์
17 มี.ค. 49
13 ม.ค.52
7 เม.ย. 52
6,000
7,000
  หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
25 ก.ย. 50
21 ธ.ค.50
8 ก.ค. 2551
6,000
7,000
    สาขาวิชา การพัฒนาสังคม
29 ธ.ค. 52
26 ม.ค. 53
17 มี.ค. 53
6,000
7,000
    สาขาวิชา นาฏศิลป์และการละคร
19 ม.ค. 52
18 ก.พ. 52
7 เม.ย. 52
6,000
    สาขาวิชา ดนตรีสากล
19 ม.ค. 52
18 ก.พ. 52
23 เม.ย. 52
6,000
    สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์
19 ม.ค. 52
18 ก.พ. 52
7 เม.ย. 52
6,000
    สาขาวิชา ศิลปกรรม
16 ก.พ. 52
 
18 พ.ค. 52
6,000
    สาขาวิชา รัฐศาสตร์
19 ก.พ. 52
18 ก.พ.52
23 เม.ย. 52
6,000
7,000
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
20 ต.ค. 52
19 พ.ย. 51
19 ม.ค. 52
6,000
7,000
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหาการปกครองท้องถิ่น)
20 ต.ค. 52
19 พ.ย. 51
19 ม.ค. 52
6,000
7,000
    สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
27 ก.ค. 52
26 ส.ค. 52
24 ก.ย. 52
5,000
  หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
18 ก.พ. 51
19 พ.ย. 51
19 ม.ค. 52
     
      - วิชาเอก นโยบายสาธารณะ
20,000
      - วิชาเอก การบริหารงานท้องถิ่น
20,000
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  หลักสูตร วิยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชา เคมี
29 ม.ค. 51
9 มี.ค. 51
25 มิ.ย. 51
7,000
    สาขาวิชา ฟิสิกส์
29 ม.ค. 51
9 มี.ค. 51
25 ก.ค. 51
7,000
    สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน
29 ม.ค. 51
9 มี.ค. 51
24 ต.ค. 51
7,000
8,000
    สาขาวิชา ชีววิทยา
29 ม.ค. 51
9 มี.ค. 51
24 ต.ค. 51
7,000
    สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
29 ม.ค. 51
9 มี.ค. 51
29 พ.ค. 51
7,000
    สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
29 ม.ค. 51
9 มี.ค. 51
29 พ.ค. 51
7,000
8,000
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
29 ม.ค. 51
9 มี.ค. 51
9 มิ.ย. 51
7,000
    สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
29 ม.ค. 51
9 มี.ค. 51
24 ต.ค. 51
7,000
    สาขาวิชา คณิตศาสตร์
26 ส.ค. 51
15 ก.ย. 51
24 ต.ค. 51
7,000
 คณะวิทยาการจัดการ
  หลักสูตร บัญชีบัณฑิต  
    สาขาวิชา การบัญชี
26 ส.ค. 51
6 มิ.ย. 54
18 ส.ค. 54
6,000
7,000
  หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชา นิเทศศาสตร์
29 ม.ค. 51
22 ต.ค. 52
25 พ.ย. 52
6,000
  หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต  
    สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (การจัดการ)
19 ม.ค. 52
8 เม.ย. 54
14 มิ.ย. 54
6,000
7,000
    สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (การคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
19 ม.ค. 52
8 เม.ย. 54
14 มิ.ย. 54
6,000
    สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (การตลาด)
19 ม.ค. 52
8 เม.ย. 54
14 มิ.ย. 54
6,000
7,000
    สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
19 ม.ค. 52
8 เม.ย. 54
14 มิ.ย. 54
6,000
  หลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต  
    สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์
19 ม.ค. 52
8 เม.ย. 54
14 มิ.ย. 54
6,000
  หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
19 ม.ค. 52
8 เม.ย. 54
14 มิ.ย. 54
20,000
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต  
    สาขา เกษตรศาสตร์(พืชศาสตร์)
16 ก.พ. 52
1 พ.ค. 52
3 มิ.ย. 52
7,000
8,000
    สาขา เกษตรศาสตร์(คหกิจการอาหาร)
16 ก.พ. 52
1 พ.ค. 52
3 มิ.ย. 52
7,000
8,000
    สาขา เกษตรศาสตร์(สัตวศาสตร์)
16 ก.พ. 52
1 พ.ค. 52
3 มิ.ย. 52
7,000
8,000
    สาขา เกษตรศาสตร์(การจัดการการเกษตร)
16 ก.พ. 52
1 พ.ค. 52
3 มิ.ย. 52
7,000
8,000
    สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
21 พ.ค. 50
19 พ.ย. 51
19 ม.ค. 52
7,000
  หลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต  
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)
24 เม.ย. 50
2 มิ.ย. 52
20 ก.ค. 52
7,000
8,000
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต)
19 ม.ค. 52
2 มิ.ย. 52
20 ก.ค. 52
7,000
8,000
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
19 ม.ค. 52
2 มิ.ย. 52
20 ก.ค. 52
7,000
8,000
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
19 ม.ค. 52
2 มิ.ย. 52
20 ก.ค. 52
7,000
8,000
    สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์)
19 ม.ค. 52
2 มิ.ย. 52
20 ก.ค. 52
7,000
8,000