รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร������������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
351301101 นางสาวไขศรี ลิ้มอำไพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301102 นางสาวจินตนา บุญยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301103 นางสาวดวงใจ สียา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301104 นางสาวนาตยา รัศมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301105 นางสาวน้ำค้าง เพ็งหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301106 นางสาวบังอร มั่นมาศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301107 นางสาวประภัสสร ทับเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301108 นางสาวประไพ เอี่ยมเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301109 นางสาวพลับพลึง นิลเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301110 นางสาวพิมผกา เยี่ยมอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301111 นางสาวพัชรินทร์ โฉมงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301112 นางสาวมยุรมาศ สง่าลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301113 นางสาวมาริษา วงษ์ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301114 นางสาวราตรี พินธุนิมาตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301115 นางสาวรัชนี หุ้มสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301116 นางสาวลดาวัลย์ ถนอมศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301117 นางสาววิไล วันสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301118 นางสาววันเพ็ญ ทองมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301119 นางสาวศิราณี สอนทน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301120 นางสาวศิริภัตร์ สมถะธัญกรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301121 นางสาวกรรณิกา ชุ่มหล้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301122 นางสาวสมัย ดีผึ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301123 นางสาวสุกัญญา ศรีบุรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301124 นางสาวสุธาสินี กลีบเข็มพก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301125 นางสาวสุนทรี นงภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301126 นางสาวสุพัตรา ใจดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301127 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์สอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301128 นางสาวสุวิมล ขวัญแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301129 นางสาวสังเวียน เหล่าเวียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301130 นางสาวสัญญา หงษ์สุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301131 นางสาวองค์กนิษฐ์ อินทร์สอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301132 นางสาวอนุศร พุทธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301133 นางสาวอภิญโญ ศรีจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301134 นางสาวอารี พิมพ์รัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301135 นางสาวอำพร โสภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301136 นางสาวอำไพ วรพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301137 นางสาวอุพันธุ์ทิพย์ ทรัพย์สิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301138 นางสาวเนตรยา แก้วเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301139 นางสาวเบ็ญจมาตร์ ด้วงมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301140 นางสาวแสงเดือน ชูนาคา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301141 นางสาวแสนสุข นากลาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301142 นางสาวโกสุม กั๊กสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301143 นางสาวไพรวัลย์ แทนเต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301144 นายดวง กงถัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301145 นายทวีสิน ถาวรบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301146 นายธเนศ ยศชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301147 นายบุญส่ง ถาวรฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301148 นายวิสุทธิ์ แว่นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301149 นายศักดิ์ชัย บุญจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351301150 นายสมหวัง แก้วบท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
351304101 นางสาวกรรณิการ์ พิลึก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304104 นางสาวจินตนา บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304107 นางสาววารินทร์ ยิ้มแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304108 นางสาวสมหวัง ขาวนวน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304109 นางสาวสุภารัตน์ หงษ์มณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304110 นางสาวอนงค์นาฏ ทองมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304111 นางสาวโฉมฉาย อุปครุท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304112 นางสาวไพรวัลย์ จันทร์ขุน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304113 นายกฤษจา เสวิสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304116 นายทวีศักดิ์ กงเกียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304117 นายทินกร ฟักนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304119 นายพิเชษฐ์ ศุภสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304120 นายราชันย์ ทองจันดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304121 นายวรกฎ ต้นสาลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304125 นายอดิเรก แหวนเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304126 นายอภิชาติ บุญชู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304128 นางสาวพาฝัน ทวีทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351304129 นายชัชวาล ทะลิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
351305101 นางสาวกองทูล อินทะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305104 นางสาวปิลันธนา พูนยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305107 นางสาวอุทัย สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305108 นางสาวเยาวลักษณ์ ใจแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305109 นายทองใส พลศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305111 นายนิรุต พรมศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305112 นายประชา ชาลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305113 นายพิจิตร กีฬา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305114 นายพิชาติ กั๊กสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305115 นายยุทธนา ยศปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305116 นายวีระศักดิ์ จักแพง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305117 นายสมชาย โรจน์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305118 นายสุรศักดิ์ เกิดสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305119 นายอาคม พรหมศิริ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305120 นายเทอม ทองหมู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305121 นายเอกสิทธิ์ จันทร์สุริย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305122 นางสาวอมรรัตน์ วิชัยเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305123 นายโกวิท ท้าวด่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305124 นางสาวธัญญลักษณ์ สองสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305125 นายเศกสรร แก้วเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305126 นายพิศาล ยอดไหม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305127 นายไพฑูรย์ สุพรรณดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305129 นางสาวดารุณี ขำเอนก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305130 นางสาวจันทร์เพ็ญ มีพวงผล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305132 นางสาวกนกพรรณ นครชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305133 นางสาวอุมาภรณ์ ชันขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305134 นายบุญเลี้ยง ศรีใส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305135 นายณรงค์ สุวรรณสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305136 นายวันชัย จันทร์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351305140 นายจักรกฤษ วงค์อินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
351306101 นางสาวกฤติยา มาโส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306102 นางสาวจงกล คำจันวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306103 นางสาวจิราภรณ์ ฉัตรศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306104 นางสาวฐิติมา ม่วงดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306105 นางสาวนิภา ธีรสฤษกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306106 นางสาวประดับพร กองมนต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306107 นางสาวประทีปทอง กันตุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306108 นางสาวนลินี คำพูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306110 นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306111 นางสาววาสนา วิมลเศรษฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306112 นางสาวศศิธร นิลแพทย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306113 นางสาวศิวาภรณ์ ฟองสมุทร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306115 นางสาวสุนันทา ปัถมัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306117 นางสาวอบเชย ปันจิติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306118 นางสาวแสงเดือน พุ่มพฤกษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306120 นางสาวสมคิด ธูปพนม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351306121 นางสาวศิริณา กองดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
351308101 นางสาวกรองกาญจน์ นาวิชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308102 นางสาวกฤษณา จันสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308103 นางสาวกุสุมา กิ่งแฝง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308105 นางสาวดวงเดือน แก้วตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308106 นางสาวนวลละออ สินเพียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308108 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308109 นางสาวปาริชาติ บุญทะมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308110 นางสาวปัทมา องอาจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308111 นางสาวพนาวรรณ์ นามสิมมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308113 นางสาวพรพรรณินทร์ ทองถ่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308114 นางสาวภาวนา อินทพรโสภิต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308115 นางสาวราตรี พานแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308116 นางสาวสุจินันท์ พาปา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308117 นางสาวลัดดา แหยมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308118 นางสาววีนัส วัฒนศัพท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308119 นางสาวศศิธร ฤาชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308120 นางสาวสมคิด เพ็งจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308121 นางสาวสมจิตร สิงทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308122 นางสาวสุนันท์ ครบุรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308123 นางสาวอนงค์นาฎ อินทร์สอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308124 นางสาวอรนุช วงษ์รัตนานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308126 นางสาวอุทยาน พันธ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308127 นางสาวอังศุมาลิน โสมล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308128 นางสาวอัญชลี วางอภัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308129 นางสาวเกษรุ่ง วัฒนวิศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308131 นางสาวเลิศนภา คนคม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308132 นายทรงกรด ผลประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308134 นายธวัชไชย ถุงเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308135 นายประจวบ ดาสนม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308138 นายวรพล แร่นาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308139 นายวิทวัส สิงหะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308140 นายศรัญ หอมจันทน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308141 นายสันชัย เพชรไชโย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308142 นายเกรียงศักดิ์ โสภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308144 นายเมืองมนต์ บำรุงเผ่า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351308145 นายเอกราช ขวกเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
351309101 นางสาวกัญญา แสนตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309102 นางสาวจีระนันท์ สุขดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309103 นางสาวดวงพร นวลกลาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309104 นางสาวดอกอ้อ มิมะละ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309106 นางสาวนงนุช มั่นเหมาะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309107 นางสาวนงนุช สายพิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309108 นางสาวนงลักษณ์ ไชยนาเพิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309109 นางสาวนภาพร กอมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309111 นางสาวนุภารัตน์ ดวงจินดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309112 นางสาวบุปผา ปานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309113 นางสาวประเทือง ดุนขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309116 นางสาวภัทรา อินดีคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309117 นางสาวมาลา อั้นสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309118 นางสาวมาลี แก่นสงสัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309119 นางสาวยวนยี ไพรสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309122 นางสาวลำพึง ปานสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309123 นางสาววนิดา วิชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309124 นางสาววรัญญา คำสุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309125 นางสาววารุณี สีหะนาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309126 นางสาวสมทรง สิงหธานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309127 นางสาวสมบัติ แก้วกรเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309128 นางสาวสายชล ทะริยะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309129 นางสาวสุภาพร อินถา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309130 นางสาวสุวิมล มาลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309131 นางสาวอนุชิดา แสนตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309132 นางสาวอนุธิดา พรมภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309133 นางสาวอรทัย จันทศร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309134 นางสาวเกศินี ดีล้วน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309135 นางสาวเครือวัลย์ บัวเหมือน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309136 นางสาวเชาวนีย์ ล่ำชม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309137 นางสาวเนตยา ยอดคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309138 นางสาวเนตรนภา เลยวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309139 นางสาวเอื้องฟ้า จูมสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309140 นางสาวแก้วจินตนา ดลราษี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309142 นายชาญศักดิ์ วันช่วย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309143 นายทองใบ ประภาโส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309144 นายทินกร จันทร์เกตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309146 นายปรีชา ยังคำมั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309147 นายพงษ์ชัย โพคาทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309150 นายอภิโชติ จันทร์แซ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309151 นายอินทร์ บำรุงสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309152 นายเชาวลิต จักคำเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309153 นายเชิงชาย แก้วดวงดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309154 นายเด่นชัย ขวัญปลอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351309155 นายไพรัตน์ ชาสอนตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
351310102 นางสาววรรณรวี แสนแดง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310103 นายกองเกิน พาแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310104 นายถวิล เอมเอี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310105 นายบัวเรียน สมานพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310106 นายภานุพันธ์ สารพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310107 นายสมคิด บันดิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310109 นายเอกพล ยศสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310110 นายไพรัตน์ บุญตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310111 นายสุขขี วัฒนราษฎร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310112 นางสาวศิราณี แถมวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310113 นางสาวศิรินทร บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310115 นางสาวปริม พันธ์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310116 นางสาวนุชจิรา เบ้าเฟื้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351310117 นางสาวคมคาย จันทร์เม้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
351311101 นางสาวจารุวรรณ แก้วมาคูณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311102 นางสาวนงนุช จันทร์คูณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311103 นางสาวหนูมัย ไทยแท้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311104 นายการัน สังข์หน่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311105 นายคนึง วัฒนะสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311106 นายจักกฤษ แสงสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311107 นายฉันท์ติ จุลกองฮ้อ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311110 นายณัฐกร ชินรักษ์บำรุง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311111 นายดุสิต เชิดชน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311112 นายถาวร ชาวกระมุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311113 นายทนงศักดิ์ พันผง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311114 นายธวัช ฤทธิ์เม้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311116 นายนคร บุญคง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311117 นายนิคม บัวทุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311118 นายนิทัศน์ ตั้งรัศมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311119 นายประเสริฐ โสรเนตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311120 นายปรีชา ปัญญาสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311121 นายเจษฎา จำบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311125 นายวิทวัส ชมโฉม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311126 นายวันชัย นาเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311127 นายสมพร สมสร้าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311130 นายสายชล มาเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311132 นายสุจิตร คำภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311133 นายสุชาติ ราชวงศา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311134 นายสุทัศน์ โฉมอุปฮาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311136 นายสุวิทย์ สิงสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311139 นายอนุศร ทรัพย์หล่ำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311141 นายอนันต์ สุภาษิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311142 นายอภิชาติ จันทร์หม่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311144 นายอลงกรณ์ วงศ์จรัส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311145 นายอาทิตย์ ชื่นโพธิ์ชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351311147 นายกิตติพงษ์ ชัยพรมเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
351313101 นางสาวกมลา ภูลายขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313102 นางสาวกฤษณา วงศ์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313103 นางสาวขวัญเรือน พานำมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313104 นางสาวจีราพร ทองเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313106 นางสาวชนิดา นนท์นภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313107 นางสาวชรินทร์ณา โสดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313108 นางสาวธัญรัศมิ์ มีคำสัตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313109 นางสาวนิจพร บุญก่ำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313110 นางสาวนิรมล อินทรผล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313111 นางสาวนิรันดร์ แร่นาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313112 นางสาวประจิน มวลชู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313113 นางสาวประทินพร จุมปา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313114 นางสาวประภา จันทะอักษร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313116 นางสาวปราณี พงษ์สาตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313117 นางสาวปรารีย์ ชัยสุวิรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313118 นางสาวทชานันท์ นฤภัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313119 นางสาวพรทิพย์ มนตรีวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313120 นางสาวพักษ์วิภา นุ่มขึง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313121 นางมุจลินท์ บุญหล่า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313122 นางสาววิลาวรรณ อินไข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313124 นางสาววัลลภา พุทธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313126 นางสาวสมาพร เทียนสีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313127 นางสาวสาหร่าย กลิ่นสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313128 นางสาวสุกัณญา จอมทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313129 นางสาวสุรีรัตน์ ตุลสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313130 นางสาวสิริกุล บรรเทิงสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313131 นางสาวศิริพร พรมภักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313132 นางสาวอภิญญา อ่อนโสม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313133 นางสาวอรชร แก้วสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313135 นางสาวเพ็ญนภา จันทร์เทศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313136 นางสาวเยาวลักษณ์ มีมอญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313137 นางสาวแพรว ทองแกมนาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313138 นางสาวไพรรักษ์ คนมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313139 นายณรงค์ฤทธิ์ สรรคพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313140 นายบุญมี บุญปัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313141 นายประชิต พรมนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313142 นายปราการ สว่างจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351313146 นางสาวสำลวน มาดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
351318101 นางสาวกมลทิพย์ โรมรัตนศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318105 นางสาวนรี ยิ้มแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318107 นางสาวประทุมรัตน์ พูนยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318109 นางสาวพัชรินทร์ ปรีเปรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318110 นางสาวระวิวรรณ เทืองน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318111 นางสาวรัชรีญา ศรียา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318112 นางสาวละมัย แก้วยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318113 นางสาววนิดา ศิลกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318114 นางสาววิลาวัลย์ ดีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318115 นางสาววิไลรัตน์ มากคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318116 นางสาววีนากร ทรงสิทธิ์พาณิชย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318117 นางสาวศุจินทรา พิชคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318120 นางสาวสมทรง ศรียา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318121 นางสาวสุภาพ สุระคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318123 นางสาวสุมาลี บุญสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318124 นางสาวสุรินยา เรืองโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318128 นางเนตรทราย กันเกียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318129 นางสาวเยาวรัตน์ โยธาทูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318130 นางสาวแฉล้ม รอดรันต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318131 นายนรินทร์ เรืองน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318136 นายสิทธิพงษ์ พันธุ์น้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318138 นายเทวา ตรีแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351318139 นางสาวสายสุดา หล้ามาชน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
351319101 นางสาวมลเทียน บุตรเบ้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
351319103 นายนิพนธ์ ยอดสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
351319104 นายบุญมี ราชพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
351319107 นายสิทธิเดช ออกเจนจบ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
351319108 นายอาทิตย์ แสนสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
351319109 นายเฉลิมศักดิ์ สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
351319202 นางสาวสุภาพร ขวัญชัยนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
351319206 นายสุทธิการณ์ เจริญพานิช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
351319211 นางสาวนุจรินทร์ เผดิมรอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
351342101 นางสาวกาญจนา ชูโตศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342102 นางสาวกัณฑิมา บุญยิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342103 นางสาวขวัญเรือน สุขโฉม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342104 นางสาวจุรีพร สายแก้วดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342105 นางสาวจินตนา แก่นสารี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342106 นางสาวจันทนา ท้าวพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342107 นางสาวจันทิมา ปิ่นขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342108 นางสาวณัฏฐรัฐ จันทะโลก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342109 นางสาวทิพย์วรรณ มีอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342110 นางสาวธนารัตน์ ภูมิใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342111 นางสาวนฤมล พลหลาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342112 นางสาวนันทิยา อินทรไชยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342113 นางสาวนัยนา ไชยศรีสงคราม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342114 นางสาวณัฐติญากรณ์ สังข์สุดแท้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342115 นางสาวปิยะธิดา สวาทพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342116 นางสาวผ่องพรรณ ชัยเทวรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342118 นางสาวพรทิพย์ บำรุงชีพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342119 นางสาวรัชนี พิมพาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342120 นางสาววรรณฤดี นิลแพทย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342121 นางสาววิลาวัลย์ ม่วงนนทศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342122 นางสาวศิวพร ตระกูลทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342123 นางสาวสุกัญญา คำทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342125 นางสาวณัฐกมล แผลงเวช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342126 นางสาวสุธามาศ เนตรทิพย์วัลย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342127 นางสาวสุภาพร ประเสริฐพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342128 นางสาวสุภาภรณ์ แซ่สัว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342129 นางสาวกัณฐาภรณ์ พรมอวบ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342130 นางสาวสุมาลี ถือศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342131 นางสาวอารี พิมเสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342132 นางสาววริศรา รอดวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342133 นางสาวเพชรรุ่ง อยู่ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342134 นางสาวเสาวลักษณ์ อรุณอุ่นเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342135 นางสาวเอื้อมพร บุญเรือน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342136 นางสาวไพบูรณ์ อ่อนศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342139 นายคมแสง ดาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342141 นายปรีชา ถองทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342142 นายวสันต์ แผนสนิท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342143 นายวีระชาติ วิเชียรศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
351342145 นายสาคร แก้วจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
352206112 นางอุมาภรณ์ ผูกพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
352213430 นายประดิษฐ์ บุญมีมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352301101 นางสาวกาญจนา วงศ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
352301102 นางสาวศิริกุล ขุนคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
352301104 นายคนึง แก้วแสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
352302101 นางสาวทัศนีย์ ทองศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
352302103 นางสาวปัทมา ทองมะเริง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
352302105 นายคำภาสน์ บุญเติม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
352302106 นายชรินทร์ เอื้อไธสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
352302107 นายภาสกร อยู่เย็น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
352302109 นายประเมิน เพชรบังเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
352305103 นายบุญล้อม พรมสวย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305105 นายสงบ อินทร์วาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305106 นายสมคิด มั่งมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305107 นายสมาน จันตะสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305108 นายสำราญ ทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305112 นายอำพล เศรษฐบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305115 นายสมชาย ยอดเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305116 นายจุลพงศ์ ฟ้าร่มขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305117 นายพรไท เกษาพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305118 นายบุญโฮม เพ็งโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305120 นางเสริมสุข มีศิลปสม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305121 นายชาตรี กีรติวงศา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305122 นายธนะกรณ์ เพ็งพุฒ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352305123 นายสำราญ แสนศึก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
352308102 นางบุญเรือน สุทธิสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308103 นางพรพรรณ ประทิศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308104 นางสาวนงเยาว์ ชาวใต้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308106 นางสาวบำรุงรัตน์ สนุ่นดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308107 นางสาวสวรรค์ ชัยเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308109 นางสาวอัมพร เพชรน่าชม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308110 นายทองเรียน ศรีบัวรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308112 นายมานพ อ่อนน้อมดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308115 นายสุภชัย จำเริญศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308119 นายเสรี ประสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308121 นายสมยศ มาละอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308122 นายเศกสิทธิ์ มีเปี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308123 นายไสว สีหะวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308125 นายสว่าง อินธิแสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352308127 นางนงลักษณ์ แสงสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
352313101 นายโยธิน สุวรรณสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313102 นางนุสรา อุบลศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313104 นางศุรีรัตน์ บัวสนิท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313106 นางสาวกฤษณา หาญรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313108 นางสาวจันทร อยู่ถมสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313109 นางสาวฐิตินันท์ จันทีนอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313112 นางนภาพร บุญรอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313113 นางสาวนาตยา ศศิวิมลกาล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313114 นางสาวนิธินันท์ เต็มทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313118 นางสาวยุพิน เชื้อบุญมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313120 นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313121 นางรุ่งฤดี ทรงสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313123 นางสาววาริน ทองเหลือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313124 นางสาววารี ทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313126 นางสายพิณ พลพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313127 นางสาวสุนันทา โปร่งสกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313132 นางสาวอุษาวดี บุตรดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313133 นางสาวอังคณี ณะชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313134 นางสาวอัญชลี แซ่ลี้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313136 นางสาวไพฑูรย์ ภูสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313139 นายชวลิต แก้วสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313201 นายชื่นใจ วงศรีรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313202 นายณัฐสิทธิ์ นวลศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313204 นายถนัด คำอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313207 นายบุญช่วย ชมส่าน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313214 นายวิรัญ แสนคำเพลิงใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313216 นายสนธยา ศรีธาตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313218 นายสมบูรณ์ โคตรสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313219 นายสมหมาย จีนยี่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313223 นายแฉล้ม สีทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313226 นายทรงศิลป์ ต้นภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313227 นายนาวิน อินเสถียร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313228 นายไพฑูรย์ ปั้นมีรส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313229 นายชำนาญ นวลแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313230 นายดำรงค์ แดงดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313231 นายทวีศักดิ์ ศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313232 นายวีระศักดิ์ มณีวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313233 นางสาวสุกัญญา ทิพย์พิลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313235 นางสาวอำนวย สมสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313236 นายพิพิท มีโภค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313238 นางสาวทองดี โยศรีคุณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313240 นางสาววิไลพร ปัณณราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
352313241 นายวิชัย ต่อสกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361301101 นางสาวปาหนัน บุ้งจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301102 นายไพโรจน์ แก้วยศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301104 นางสาวรุจิกา ลาดเลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301105 นางสาวยาใจ จุลพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301106 นางสาวอังคณา ทองทาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301107 นางสาวรัฐตพร ดีโส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301108 นางสาวนัยนา แซ่สัว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301109 นางสาวสุพิชชา พรมมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301110 นางสาวรติยา ดีสะท้าน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301111 นายสุรศักดิ์ แสงหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301112 นางสาวจรินทร นามวิจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301113 นางสาวลัดดา รัตนวิไชย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301114 นางสาวบุศรา คำหนาหนัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301115 นายณัฐพล แพงตุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301116 นางสาวรัชดา ปริญญานันทการ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301117 นางสาวสุปัญญา แก้วสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301118 นายธงชัย สีเลื่อม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301119 นางสาวบุญเลื่อน ท้าวเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301120 นายเกษม ปานขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301121 นายจักรกฤษ ศรีสิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301122 นางสาววริษฐา แทนพรมมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301123 นางสาวนงลักษณ์ เพ็งจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301124 นางสาวสุวรรณี สังข์ประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301125 นางสาวพิกุล ต่วนโต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301126 นางสาววาสนา คงสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301127 นางสาวธัญญาพร สินธุภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301128 นางสาวทัศน์มิรา เกษสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301129 นางสาวขนิษฐา ขจรไพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301130 นางสาวกิมไหล่ จันมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301131 นางสาววรินดา ล้อมแพน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301132 นางสาวน้ำค้าง พุฒตรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301134 นางสาวศิริเพ็ญ ลาสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301136 นางสาวธัญพิชชา ตรีจักร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301137 นางสาวจันทร์จิรา สีอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301138 นางสาวปิยรัตน์ วัฒนศัพท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301139 นางสาวสุกัญญา จันทร์จอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301201 นางสาวจินต์จุฑา ชนะแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301202 นางสาวสมมัก แก้วสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301203 นางสาวราตรี สาราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301204 นางสาวสุวิมล ชั้นกลาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301208 นายไมตรี แก้วดวงดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301210 นายจิรพงษ์ ยุระพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301211 นายรณกฤต รินทะชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301212 นายวิทมล คงเพียรภาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301214 นางสาวอุไรวรรณ กิตติกุลประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301215 นางสาวสุธารักษ์ ท่อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301216 นางสาวเทวินทร์ ระดมสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301217 นางสาวสมหมาย สีหมอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301218 นางสาวพัชราพรรณ จันทเขต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301221 นางสาวมินทร์ธิชา ลัดดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301222 นางสาวนพพร บรรหารบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301223 นางสาวเสาวณีย์ ช้อยชด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301224 นางสาวเสริมศิริ สิงคลีประภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301226 นางสาวมัลลินี สิมขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301228 นางสาวลำเซิน ปินะสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301229 นางสาวพิมลพรรณ วรรณเวช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301232 นางสาวศุทธมน สุภาพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301233 นางสาวพนมพร อ่ำศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301235 นางสาวสมฤดี ศรีเสมอ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301237 นายวิเชียร งอนเงี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301239 นางสาวบุญหลาย สุทธิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301240 นางสาวพรสวรรค์ มากมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301241 นางสาวประภาภรณ์ ตุ้ยชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361301242 นางสาวสายพิน คิอินธิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
361302101 นางสาวปรียาภรณ์ สระมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302102 นางสาวถาวร เพิ่มรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302103 นางสาวแสงเดือน ลาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302104 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดอกเข็ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302105 นางสาวใกล้รุ่ง เปลี่ยนพุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302106 นางสาววรรณพร ศรีมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302107 นางสาวอรุณี ปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302108 นางสาวจุรีพร สวนกุดเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302109 นายไพโรจน์ ขันบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302110 นางสาววิภาดา พรมภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302111 นางสาวพรเพ็ญ บำรุงแคว้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302112 นายคมกฤช สิมลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302113 นายชวลิต วงษ์คำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302114 นางสาวสุวรรณี คงสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302115 นางสาวส่องนภา สายทองดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302116 นางสาวนภาพร อุดสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302117 นางสาวชวนพิศ จบคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302118 นางสาวทิวา กระสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302119 นางสาวอรัญญา สิงห์มนต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302120 นางสาวผกาสวาท ขุนเสนา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302121 นางสาวนภาพร ด้วงมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302122 นางสาวเนตรนภา แปนนอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302123 นางสาวอุสนีย์ บูรพา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302124 นางสาวนงเยาว์ ม่วงเล็ก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302125 นางสาวสุดารัตน์ ดงใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302126 นางสาวพจนารถ แก้วยศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302127 นางสาวดาวใจ ตุนก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302128 นางสาวเดือนเพ็ญ ราชอาจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302129 นางสาวนันทิยา พินเทพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302130 นางสาววราพร จันทร์กัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302131 นางสาวสมหร่าย แก้วพวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302132 นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302133 นางสาวอาภิญญา แก้วครอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302134 นางสาวจินตนา ปลัดท้วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302135 นางสาวปิยะนันท์ พรมใหม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302136 นางสาวศันสุนีย์ อินทร์พิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302138 นางสาวเพชริน จันทร์สา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302139 นางสาวศรีจันทร์ พุทธคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302140 นางสาววันทนา พันธุ์วิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302141 นางสาวสกาวเดือน เพียผิว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302142 นางสาวสุนทรีย์ โคตรภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302143 นางสาวพัชลี ใสยาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302144 นางสาวอนุธิดา ผาปะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302145 นางสาวจินตนา คูณแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302146 นางสาวอมรรัตน์ สอนวงษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302147 นางสาวพุทธชาติ อริยะวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361302148 นางสาวละเอียด แดนราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโท ภาษาไทย)
361303101 นางสาวศิริรัตน์ บุญมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303102 นายมลตรี คำแผลง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303103 นายรุ่งทวี ทบรมย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303104 นายประหยัด สินแสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303105 นางสาวจารุนันท์ สิมมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303106 นางสาววรนุช กัลยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303107 นายธานินท์ เพ็ญสุริยะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303108 นายไพฑูรย์ แสนท้าว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303109 นางสาวฉัตรสุดา ทองห่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303110 นางสาวอรอนงค์ งอกขึ้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303111 นางสาวยุพิน ขาวนี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303112 นายอุดม คำมั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303113 นายเทิดชาย สุขโทน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303114 นางสาวธนัชพร อ่อนอิงนอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303115 นายเอนก ทาขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303116 นายธาตรี จันทร์เรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303117 นายศรายุทธ อินทร์ทูน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303118 นางสาวศิริภรณ์ เยาวพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303119 นางสาวประไพ ถิ่นอุดม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303120 นางสาวปัทมา ชังคะนารถ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303122 นางสาวชุลีพร ภูสีดิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303123 นางสาวสายฝน ทองนิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303124 นายจรูญ กิจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303125 นางสาวเบญจมาศ แก้วกอนเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303127 นายวิเชียร สมรูป ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303128 นางสาวตรึงใจ สาพู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303129 นางสาวนุสรา ใยแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303130 นายพิชิต อินตะคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303131 นางสาวนัยนา คงประพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303132 นางสาวอัจฉรา ดวงจินดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303133 นายเอนก การกิ่งไพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303134 นางสาวอุทัย สุระคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303135 นางสาวอรุณี น้อยอาษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303136 นางสาวสุพิน สงค์ใต้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303137 นางสาววิไลวรรณ แสนกันยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303138 นางสาววารี แทนจำปา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303139 นายสมบูรณ์ จุฑาผาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303140 นายวุฒิพงษ์ โสภาปทุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303142 นางสาววันเพ็ญ ศิลาแรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303143 นายวัฒนา ลิอ่อนรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303144 นายเทพวิทย์ ยอดสะเทิ้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303145 นายทศพงษ์ สุทธิวัชรเมธีกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303146 นางสาวกุสุมา แพนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303147 นางสาวยุวเรษฐ พื้นหินลาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361303148 นางสาวนพรัตน์ สิงห์ชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(ฟิสิกส์)
361304101 นายเอกพล โภคสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361304103 นางสาวจารุณี นากา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361304105 นางสาวชุติมาพร อินทร์น้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361304106 นายแสนศักดิ์ แซ่หว้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361304111 นายชิงชัย นาคเสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361304112 นายนิเวศน์ วันทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361304113 นายทรงกรด ปานไกร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361304118 นายวรวุฒิ ประทีปคีรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361304122 นางสาวมณีรัตน์ ยศสุรีย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361304123 นายสมเกียรติ เต็มทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
361305101 นางสาวนันทิยา คำพูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305102 นายภิรมย์ เหรียญคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305104 นางสาวปรินโญ กลมกลิ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305105 นายศุภชัย ข่าทิพย์พาที ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305106 นายสุทัด กองแกน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305107 นายธวัชชัย สมสร้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305109 นางสาวกำไลทิพย์ วังโสม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305110 นายคมกฤช กาบคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305113 นางสาววิไลวรรณ สุริวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305114 นายมนตรี ศรีคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305115 นางสาวรัตติยา ศรีสงคราม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305116 นายกิติภูมิ กันทรวิชยากุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305117 นายประกาย พะวัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305118 นางสาวนันทะพร ลือเลื่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305119 นางสาวพิสมัย ดอนเสนา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305120 นางสาวสมฤดี ประเทพา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305121 นางสาวกรรยาณี สังฆะฤกษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305122 นางสาววิลาวัณย์ ขาวพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305123 นางสาวนรีรัตน์ พิลาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305125 นายนิพนธ์ รัตนพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305127 นางสาวรุ่งนิภา เถื่อนโทสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305128 นางสาวหทัยทิพย์ บุญศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305129 นางสาวสุกัญญา โพธิ์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305130 นางสาวรัตนา วิชาพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305132 นายพิทักษ์ ศิริขวา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361305135 นายฉันติ คำหนาหนัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
361306101 นางสาวตุลาพร เพ็ชรสุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306102 นางสาวนงนุช เดชช่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306105 นางสาวกิ่งฟ้า พรมเท่า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306106 นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์ใย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306107 นางสาวผกาวรรณ ศรีคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306108 นางสาวกิตตินาถ ชัยรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306109 นางสาวนุชจรีย์ เอมโอชนะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306110 นางสาวอมร เสาผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306111 นางสาวขวัญใจ วันพฤติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306113 นางสาวรัศมี ไทยธรรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306114 นางสาวเยาวนิตย์ สังวิบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306115 นางสาวนงลักษณ์ บุญสินพร้อม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306116 นางสาวนุชนภา จันทวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306117 นางสาวจิรวดี ดุลนีย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306118 นางสาวปริชาติ นามโยธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306120 นางสาวธัญญากรณ์ ภูแช่มโชติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306121 นางสาววงเดือน โพธิสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306122 นางสาวทรรศนีวรรณ แสงสุรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306123 นางสาวสุณี ภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306124 นางสาววนิดา สรชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306125 นางสาวดารา ห้วยทราย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306127 นางสาวนิติยา จิระสุโข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306128 นางสาวศิริลักษณ์ พงษ์พันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306129 นางสาวอังคณา พึ่งโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306130 นางสาวประภาภรณ์ ก้อนฆ้อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306131 นางสาวธัญญาภรณ์ แจ่มเสียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306132 นางสาวศศิธร ไปรเวทย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306133 นางสาวประคอง วงค์หล้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306134 นางสาวสวาท ติละโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306135 นางสาววัชศิลา มหาโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306136 นางสาวมณฑิรา ภวาระศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306138 นางสาวสกุลตรัตน์ ตาสำโรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306139 นางสาวทองแท้ ฝ้ายขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361306141 นางสาววนิดา ทองนาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
361307102 นางสาวเตือนใจ คำพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361307105 นางสาวบุณยนุช แสนวัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361307106 นางสาวดวงหทัย นิลแพทย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361307108 นางสาวพยอม คำมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361307109 นางสาวภัทราวรรณ วังสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361307114 นางสาวสมทรง ผลวิเศษสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361307116 นางสาวดอกไม้ กายขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361307122 นางสาวนาฎยา ศรีเสนพิลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361307124 นางสาวนงรักษ์ วงศ์สุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361307125 นางสาวเรณู บริบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361308101 นางสาวกาญจนา นนท์ขุนทศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308102 นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308103 นางสาวบังอร เหล็กแดง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308104 นางสาวกรุณา ไกรสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308105 นางสาววริศรา กินูน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308106 นางสาวเบญจรัตน์ จันทสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308107 นางสาวนุจรีย์ วันเที่ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308108 นางสาวแค๊ตชริยา ล้อมแพน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308109 นางสาววรรณนิษา พานพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308110 นางสาววาสนา บุญจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308111 นางสาวอรัญรัตน์ อยู่สุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308112 นางสาวเพ็ชร สาศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308114 นางสาวมะลิวัลย์ ผมเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308115 นายนิลพล ทาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308117 นายพงษ์ศิริ ดรกันหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308118 นางสาวทัศนีย์ เชื้อบุญมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308119 นางสาวพัชรี ดงจารย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308121 นางสาววริดา ผ่านวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308122 นางสาวเกษศรี ประดับชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308123 นายเอนก ชำนาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308125 นายบรรชา บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308126 นายสุวิทย์ บัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308127 นายวิโรจน์ แสนพลมาศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308128 นายสุรสิทธิ์ ไกยฝ่าย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308129 นางสาวประภาภรณ์ แก้วคำแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308130 นางสาวกัญญ์วรา ช่างกระโทก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308131 นายสวัสดิ์ นินทะลาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308133 นางสาวมนิษา เลขาโชค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361308134 นายสัญญา สาราโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
361309101 นายจำนงค์ สังเกตุดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309102 นายอานนท์ สนเทียนวัด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309103 นายอัมพร คำพา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309105 นางสาววารุณี ใจปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309107 นางสาววันเพ็ญ แสนโยธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309108 นางสาวรุ่งนภา มาเมืองเพีย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309109 นางสาวพรรณิภา เดชนวม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309110 นางสาวปิยอร คำสุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309112 นายไพฑูรย์ เต็มวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309113 นางสาวพรทิพย์ น้อยนันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309114 นางสาวสมนภา แสนคาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309115 นางสาวศิริพร บุญยิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309116 นางสาวเมตตา สงคราม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309117 นางสาววัชรียา มีเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309118 นางสาววนิดา ภักดิ์จรุง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309119 นางสาวรัตนา สายวงษ์คำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309120 นางสาวอวยพร ปิ่นสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309121 นางสาวยุพิน แก้วมาคูณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309123 นางสาวศิริพร แก้วยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309125 นางสาวเพชรรินทร์ พิลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309126 นายณรงค์ บัติดอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309127 นางสาวกัญญา แก้วแสนเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309128 นางสาวยุพา พวงคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309129 นางสาวพวงเพชร พุทธศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309130 นางสาวประกายกุล โสภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309133 นายสุพจน์ จินวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309136 นายชัยวิชิต จันทะราม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309137 นางสาวเยาวรักษณ์ ศรีพิจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309139 นางสาวสุพีชา ชัยชนะวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309140 นางสาวสิรพร ถวิลหวญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309141 นางสาวหทัยกาญจน์ พูนภิญโญศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309143 นางสาวจันทร์ทิวา ศรีสถาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309144 นางสาวรุ่งทิวา จิตธรรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309145 นางสาวนิติยา แก้วคำแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361309149 นายเสกสรรค์ บุญจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
361310102 นางสาวอมรรัตน์ ศัพท์พันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310103 นายรำพรรณ วงศ์กระโซ่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310105 นายศิริพงษ์ นามศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310107 นายนัฐวุฒิ ทองปด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310108 นางสาววารุณี ดวงสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310109 นางสาวจุฬาพร แพทย์เพียร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310113 นายสมพงษ์ นาคะวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310116 นางสาวกรรณิการ์ อามาตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310117 นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310118 นายลับแล ไพรสุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310119 นายณรงค์ บุญแถว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310121 นายพงษ์ศักดิ์ คุ่ยต่วน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310123 นายพิชัย จุมจุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310124 นายสันติ ม่วงทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310126 นายเวียงชัย ศรีทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310127 นายสุบัน พืชผล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310128 นางสาววราภรณ์ พลเยี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310129 นางสาวเจียงสอน ชิณสีดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310130 นายเด่น ศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361310132 นางสาวรุจิรา เดชศร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
361311101 นายสุทักษ์ วิรานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311102 นายสมหวัง สุวรรณภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311104 นายไชยวัฒน์ พรหมณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311105 นายทวน แก้วเผือก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311106 นายเสกสรร ปานนูน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311109 นายพิเชษฐ์ มาอยู่วัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311110 นางสาวดวงฤดี ปั้นอำนวยทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311111 นางสาวลาวัลย์ กวยแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311112 นางสาวสิรินาฎ กุลทนันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311113 นายสงกรานต์ ขวัญตัว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311115 นายสุรสิทธิ์ จีนใจตรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311116 นายบุญส่ง โพธิ์แปลง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311117 นายยุทธนา บุญยวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311118 นายนพดล เจียงภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311121 นายจีระศักดิ์ สมคิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311122 นายสมศักดิ์ แสงหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311124 นายนฤทธิ์ วันชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311126 นายสวัสดิ์ ศรีบุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311130 นายสถิตย์ กุลแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311131 นายอุทัย คำยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311135 นายประสาร สังข์วงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311137 นายวราห์ ตังศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311138 นายสุทัศน์ พิมพ์รัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311139 นายสากล พิมาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311140 นายสมคิด บุตรเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311141 นายบัญฑิต ปลัดท้วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311142 นายวินัย แก้วกันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311143 นายไพรัช หมื่นสุรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311144 นายสนั่น โสดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311146 นายพนม หาหล้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311148 นายรังสรรค์ บรรเทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311149 นายธวัชชัย ศรีธาดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311150 นายฉัตรชัย จันทร์มินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311151 นายเกรียงศักดิ์ สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311152 นายประสพ แก้วเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311153 นายวีระพงษ์ ศรีเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311154 นายน้อย วงษาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311155 นายยงยุทธ อินทร์เพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311157 นายกฤษณะพงษ์ คงทน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361311159 นายชะโอด พิมเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
361313103 นางสาวสุนัน ยาคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313104 นางสาวจินดา ดีปาละ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313105 นายประธาน หาญณรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313106 นางสาวเยาวรัตน์ แก้วนิคม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313107 นางสาวจีราพร ยิ้มแฟน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313108 นางสาวชลธิชา จันทัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313109 นางสาววาสนา ชัยโย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313111 นางสาวกัญญา มารอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313112 นายประเสริฐ เฉยดิษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313113 นายอนุกูล นรากรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313114 นายอนุชา บัวบาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313115 นายพลังโชค แหวนเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313116 นางสาวจารุวรรณ คงแท้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313117 นายประวัติ บุญศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313118 นางสาวดวงรัตน์ บุญแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313120 นางสาวขนิษฐา ไชยวงศา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313121 นางสาวมยุรี ทองเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313122 นางสาวละมัย ทองจำรูญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313123 นางสาวคนึงนิจ พักใส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313124 นางสาวสายชล ใจวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313125 นางสาวอรทัย สิทธิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313127 นางสาวเรืองอุไร ลอดลันดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313128 นางสาวเนื้อทอง จริยะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313129 นางสาวอรทัย พรมสวย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313130 นายวีระ วันกรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313131 นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313132 นางสาวบุปผา คำภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313133 นางสาวกัญญ์วรา หอมตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313134 นางสาวอำนวย แก่นสงสัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313135 นางสาวลักขณา มาหญ้านันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313136 นางสาวขวัญใจ ยี่ขิง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313137 นางสาวนันทรัตน์ บุมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313138 นางสาวยุบิว เนื่องชุมพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313139 นางสาวดวงสุรีย์ ศรีบุรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313140 นางสาวอรวรรณ ก่ำเซ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313144 นางสาวรำไพพรรณ คนขยัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313145 นางสาวณัฏฐา พรมมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313146 นางสาวประเทือง ดีจอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313147 นางสาวรัศมี นิลค่าเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313148 นายบุญเลิศ เหล็กมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313149 นายเมธี หุมสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313150 นางสาวบุษราภรณ์ ทีแสงแดง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313151 นางสาวกมลเนตร ใจคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313152 นางสาวรัชดา โทนมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313153 นางสาวจารุณี บุญแถม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313154 นางสาวอำภาวรรณ คำมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313155 นางสาวเนตรชนก คำแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313156 นางสาวสุมาลี วงศ์ชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313201 นางสาวหนูชิด สีอาจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313202 นายวิมล พรมเสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313203 นางสาวสมคิด จิตวิขาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313204 นางสาวสำรวย นาคพิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313205 นางสาวเนตรชนก นงค์ภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313208 นางสาววิไลรัตน์ เลื่อนลอย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313209 นางสาวพัดชา เอนกนวล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313210 นางสาวอาภาภรณ์ อ่อนอภัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313211 นางสาวสายฝน เรืองเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313212 นางสาวกานดา สีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313213 นางสาวยุพิน พรหมมาพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313214 นางสาวสุกันยา หนาแน่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313215 นายเพชรอุทัย ฟักเครือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313216 นางสาวนิภาพร ศรีชมชื่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313217 นางสาวกรุณา วงศ์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313219 นางสาวไตรรัตน์ ปิ่นพิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313220 นางสาวนวลจันทร์ กิ่งการี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313221 นายณัฐวุฒิ หนูกลึง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313223 นายนพดล ตลับแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313224 นางสาวจุฑารัตน์ อยู่นาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313225 นางสาวธิราภรณ์ ม่วงป่า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313226 นางสาวจันทร์รุ่ง ยวนลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313228 นางสาวละม่อม รอดพั้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313229 นางสาวมาลัย บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313230 นางสาวสุมาลี นาคนายม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313231 นางสาวสมบูรณ์ รอดดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313232 นางสาวสายชล วรอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313234 นางสาวโสภา หาญรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313235 นางสาวสายชล คนเกณฑ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313236 นางสาวพนิดา พรหมเดช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313237 นางสาวแววดาว นกขุนทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313239 นายสัญยา อุประ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313240 นายสมศักดิ์ หารวันนา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313242 นายมงคล ออดดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313243 นางสาวจุฑามาศ แพทย์ไชโย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313244 นางสาวจิรภรณ์ จันทร์ทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313250 นางสาวสุวลักษณ์ กระภูฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313251 นางสาวภัทราภรณ์ ชมภูพฤกษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313252 นางสาวรุ่งอรุณ วงษ์ศรีษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313254 นายสมาธิ พลหงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361313255 นางสาวกฤติยา ยงดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
361316102 นางสาวทองเพียร ยินดีมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316103 นางสาวพรพณา ธุสินแก่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316105 นางสาววินาวัลย์ ไชยเชษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316106 นางสาวสุภาพรรณ โชคบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316107 นางสาววาทินี สิงห์จันทบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316108 นางสาวสุภาพร พิธรรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316109 นางสาวนิลุบล กางถัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316111 นางสาวสยุมพร เวียงภักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316112 นางสาวปริญา สุทธิแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316113 นางสาวดวงใจ เชื้อวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316114 นางสาวปาริชาติ โสภาเถร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316115 นางสาวนงนุช บุเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316116 นางสาวนีละมัย โตหนึ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316117 นางสาวสุภาภรณ์ ธรรมธุระ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316119 นางสาวเมตตา คำวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316120 นางสาวสุดาวัลย์ โกพลรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316121 นายสมพร นัดสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316122 นายนพกร บรรเทิง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316123 นายสมพงศ์ ลือเรื่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316124 นายอภิชน พลร่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316125 นายแสง ทาสะโก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316126 นายสุพระ โพธิ์คันทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316127 นายวัฒนะ โกพลรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361316129 นายวสันต์ แก้วแท้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษานอกระบบ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
361317101 นางสาวทัศนียา เทียมทัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317102 นางสาวนิรมล ดงเรืองศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317103 นางสาวปริศนา รังคะราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317104 นางสาวนุชเนตร ไขศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317106 นายวุฒิชัย ลาจันนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317107 นางสาวสีทา ตาลประเดิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317108 นางสาวนฤมล พลโยธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317109 นางสาวนวลจันทร์ เมฆวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317110 นางสาววาทินี ใจตรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317111 นางสาวเยาวลักษณ์ คงสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317112 นางสาวมะลิวัลย์ ประภาหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317113 นางสาวภักดี พงษ์อุดม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317114 นางสาวปราณี ห้วยทราย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317115 นางสาวนิตยา อะทาโส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317118 นางสาวเครือมาศ ลินลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317119 นางสาวสุนันทา แสนสระดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317121 นางสาวบุสกร โคตรชมภู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317122 นางสาวนิภา ยิ่งยืน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317123 นางสาวสุเพ็ญศรี ศรีสมุทร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317124 นางสาวพัชริดา มวยมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317126 นางสาวปาริชาติ อินทร์วงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317127 นางสาวปิยนาฎ ภาพเสน่ห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361317128 นางสาวศศิธร ดุพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
361318101 นางสาวรัญชนา ราชพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318104 นายประสุด พาตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318105 นายอนุชิต ดาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318106 นายสมาน ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318107 นางสาวจงลักษณ์ สินพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318108 นางสาวเกศสรินทร์ หลวงฟู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318109 นางสาวดอกอ้อ เกตุศรีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318110 นางสาวชื่นจิต โสดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318111 นางสาวกาญจนา อยู่เย็น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318112 นางสาวเพียงใจ ปัญญารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318113 นางสาวสมพิศ พาขุ่ย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318114 นายรัศมี สมอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318116 นางสาวเยาวภา ปัญญารมย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318119 นางสาวอรุวรรณ ห้อยไธสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318120 นายดำรงค์ฤทธิ์ ญาติปลื้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318122 นางสาวชนนิกานต์ ศรีระษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318125 นางสาวอุมาพร พะนะลาภ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318126 นางสาวสิริลักษณ์ เทพรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318127 นางสาวรุ้งตะวัน เนตินนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318128 นายเฉลิมพล นามวิชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318129 นายอนุวัฒน์ ทองอ้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318131 นางสาวดวงดาว โชติพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361318134 นางสาวอรัญญา โขนสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
361319103 นางสาววัชราภรณ์ เสียงหวาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319104 นางสาวบานเย็น จันทเณย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319107 นางสาวรุ่งอรุณ สิทธิศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319108 นางสาวทัศนารี คำสมหมาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319109 นายสุชาติ บุญบุบผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319110 นายสุรณโชค ทองบุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319112 นายวารี บุปผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319115 นายนพดล พรมหาลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319116 นายลิขิต สิงหนาท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319117 นายสุรไกร แก้วเสมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319118 นายเวนิช ใจจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319119 นายสุรเดช สืบสำราญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319120 นายสราวุฒิ ประเสริฐสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319121 นายชรินทร์ พลลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
361319201 นางสาวปราณี สุพรรณโน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
361330101 นางสาวบังอร เมืองใจมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330102 นางสาวลำดวน กองสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330104 นางสาวศรารัตน์ ผ่านวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330105 นางสาวชิดฤทัย ไล่สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330106 นางสาววิภาวรรณ จูมสันเที๊ยะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330107 นางสาวเพชรรัตน์ แซ่เทีย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330108 นางสาวขวัญเรือน อินทองสุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330109 นางสาวสมพร แสงสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330110 นางสาวจันทิมา เสนาขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330111 นางสาวนงเยาว์ คุณเที่ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330112 นางสาวจงจิตร สิงห์เผ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330113 นางสาวกัลยา โพธิ์หวี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330114 นายนวมินทร์ เดชบำรุง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330115 นายสมศักดิ์ ปลื้มบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330117 นายเสกสรร ไชยช่อฟ้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330118 นางสาวปทุมมาวดี วิริยะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330122 นางสาววัฒนา สิงห์จานุสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330123 นางสาวลาวัณย์ สมัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330124 นางสาวชุติมา กรองทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330127 นางสาวรสสุคนธ์ แสนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330128 นายวีระชัย ทวีสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330129 นางสาวกุหลาบ สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330130 นายนิรุติ จอมไพรศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330131 นางสาวสุดารัตน์ ประเสริฐไทย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330132 นางสาวเสาวภา อันทะโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330133 นางสาวพงษ์พักตร์ ยึนประโคน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330134 นายสุนัย นิยมสวน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330135 นางสาวปิยะมาศ ชัยประเสริฐสุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
361330138 นางสาวนงคราญ สอนพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
362201106 นางสาวสมเพียน แก่นชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
362205102 นายสุพัฒ ทองมนต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
362205104 นางวิจิตรา พันโสดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
362205107 นายจันทเวศ ดอกไม้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
362205110 นายเฉลิม ปุระหล่า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
362205111 นายประสิทธิ์ ด้วงรักษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
362205115 นายสมศักดิ์ กิ่งไทร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
362205116 นายปิยพันธ์ นันท์ตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
362205117 นายประจวบ เพิ่มพูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
362208103 นางประพิศ รักเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
362208104 นางสมโภช อินต๊ะนิล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
362208112 นายคำพันธ์ วระชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
362213155 นางนิตยา สำราญจิตต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371206101 นางสาวปัทมาภรณ์ สุ่มมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206102 นางสาวพรศิริ อดุลยรัตนพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206103 นางสาวจิตติมา ภู่ละออ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206104 นางสาววนิดา ไกรกิจราษฎร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206105 นางสาวกัญญารัตน์ คงขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206106 นางสาวสุภาพ พรรณศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206107 นางสาวจันจิรา อินทฉิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206108 นางสาวราตรี ศรีส่งเสริมสกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206109 นางสาววงเดือน วงศ์มานิต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206110 นางสาววรรณภา หาแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206112 นางสาวสายทอง ปาปะขัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206113 นางสาวสุนิสา จาดเสม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206114 นางสาวพรรณงาม รอดฟ้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206115 นางสาวมะลิ สอนคำหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371206116 นางสาวจินตนา สิทธิศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371208101 นางสาวอุไรรัตน์ สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208102 นางสาวสมบัติ นาคนชม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208103 นางสาวศนิชา กลิ่นโกสุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208104 นางสาวสายฝน กองกี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208105 นางสาวอังคณา สายคำทอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208106 นางสาวเกศิณี ประสิทธิ์คร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208107 นางสาวปิยะวรรณ เค้าศรีวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208108 นางสาวรัชณีย์ แซ่อึ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208109 นางสาวพรเพชร สุวรรณชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208110 นางสาวบังอร บุราน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208111 นางสาวจีรนันท์ นวลน้อม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208112 นางสาวนิตยา บุดดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208113 นางสาวพิกุลทอง ตลับเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208114 นางสาววิไลรัตน์ พาคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208115 นายอาณัติ ทนทาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208116 นางสาวจารุวรรณ แก้วสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208117 นายเทพไท จั่นครุฑ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208118 นางสาวบังอร นกมั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208119 นางสาวพรลักษณ์ บุญยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208120 นางสาววรรณทิภา สุขเกษม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208121 นายสถิตย์ นาคเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208122 นางสาวราวัลย์ แจ่มจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208123 นายเสกสรร ปิ่นวงศ์เพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208124 นางสาวพรผกา นาคเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371208125 นางสาวมณีรัตน์ น้อยอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371211102 นายชาญวุฒิ อุดแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211103 นายสิทธิพร เอี่ยมสวรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211104 นายรุจิโรจน์ สุขรื่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211105 นายชัชวาล แก้วแกม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211106 นายอนันต์ชัย ชาติเสรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211107 นายจำรัส ขวัญนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211108 นายปกาสิต ครองสำราญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211109 นายทศพล โทนมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211110 นายสังวาล ภูสง่า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211111 นายชัยยุทธ เนื่องชุมพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371211112 นายเกษม ทองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371301101 นางสาวทิวาวรรณ แจ้งอรุณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301102 นางสาวอมรรัตน์ ธนะสินธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301105 นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์เดช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301106 นางสาวประกาย ตาลสุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301107 นางสาววิไลลักษณ์ ขวัญน้อม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301108 นางสาวสุพัดตรา โกศินานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301109 นางสาวนัจภรณ์ ตรีศร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301110 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์แสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301111 นายมานะ จันทร์รักษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301112 นางสาวสีแพรว คำเผี่ยน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301113 นางสาวธิษะณา ตุ้มคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301114 นางสาวนภาภรณ์ แผลงมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301115 นายอนุ พาภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301116 นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301117 นางสาววันเพ็ญ รณหงสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301118 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สุขเกษม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301119 นายเสถียร อาจผักปัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301120 นางสาวมินตรา ทองสาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301121 นางสาวเฉิดฉลวย สีฉาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301122 นางสาวไข่มุก เจริญสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301123 นายวัชรินทร์ สาบุดดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301124 นางสาวมยุรี ทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301125 นายชินวัตร ยืนชีวิต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301127 นางสาวมิ่งขวัญ มุ่งวิชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301128 นางสาวสำราญ ร้อยกรอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301129 นายสัมฤทธิ์ สายนวลเวช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301130 นายอรรถพล พรมมาเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301131 นายพิชิต งามเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301132 นางสาววิภาดา บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301133 นางสาวนุบาล สุบิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301134 นางสาวประภาศรี ผากอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301135 นางสาวณัฐกานต์ บุญทรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301136 นางสาวสุชานาฏ ก้านมะลิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301137 นางสาวอาภาพร ขุนเทพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301138 นางสาวจันทร์ธิรา แสนอินทร์ฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301139 นางสาวปราณี กาเวระ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301140 นางสาวเพชร พลขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371301143 นางสาวราตรี สุกเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
371306101 นางสาวเพียงหทัย ประศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306103 นางสาวสำรวย พุทธัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306104 นางสาววารินทร์ พลรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306105 นางสาวจริยา สายทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306106 นางสาวจันทร์รวี คงทนแท้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306107 นางสาวชุตินันท์ กรรมจนะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306108 นางสาวจรัสศรี เลิศประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306109 นางสาวดาว สังวิจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306110 นางสาวสุภาภรณ์ เบียดขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306112 นางสาวนุชนาฎ แก้วเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306113 นางสาวภัชนี ไชยโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371306114 นางสาวจุฬาภรณ์ แก้วเคน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
371308101 นายจรัญ พามา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308102 นายเอนก บุญกาวิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308103 นายผากผล ศีลรักษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308104 นางสาวฐปนีย์ วงศ์ประยูร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308105 นางสาวนฤมล ทองเย้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308106 นายยงยุทธ สาลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308108 นายชุมพร ระตะเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308109 นายจเร มีเดช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308110 นางสาวประภารักษ์ ทองกู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308111 นางสาวสุระภีย์ พันทะโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308113 นางสาวสายฝน ภักดีสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308114 นายอนุชา ผารี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308115 นายอาคม ชานนท์เมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308116 นางสาวจันทร์จิรา รังวรรณา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308117 นางสาวนฤมล ศรีบุญมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308118 นายประสิทธิ์ สุภาพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308119 นางสาวสายใจ ปิ่นตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308121 นางสาวเบญจวรรณ เหิดขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308124 นายศิริชัย ฤาชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308125 นายอภิชาติ จันทร์เกตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308126 นายอาทิตย์ ช่างเหล็ก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308127 นางสาววิราภรณ์ ประเสริฐสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308128 นางสาวสุกันยา หอมสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308129 นายศิริศักดิ์ บริสุทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308130 นายอุบล พิมพาวะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308131 นางสาวนภาพร พึ่งเสือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308132 นายพรวน พิมพ์พา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308133 นายวิมล แย้มริด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308134 นางสาวรัตนา จันท้าว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308135 นายธีระชัย สายทองเกษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308136 นางสาวยุวดี ขจรไพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308137 นางสาวพูลทรัพย์ จูจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308139 นางสาวสายสมร บุบผาที ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308140 นางสาวไพรัตน์ โรมศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308141 นางสาวจันทรามาศ ประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308142 นายสมชาย มีกำลัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308143 นายสมหมาย เพชรดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308145 นางสาวอภิชญา ชูมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308146 นางสาวจันทิมา นาสำแดง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371308147 นางสาวพาณินี พิมพ์พันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
371309101 นางสาวดวงหทัย บุญทิพย์เจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309102 นางสาวศิริสุดา อินทูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309104 นางสาวสุปราณี สงค์ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309105 นายสุเมธ สุกรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309106 นางสาวนงนุช ทวดสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309107 นางสาวสุภารัตน์ ประภาสโนบล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309108 นายวีระเชษฐ ศรีสวรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309109 นายเสรีรัฐ คำตุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309110 นายสันติ เพชระบูรณิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309111 นางสาวปริชาติ ภูสง่า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309112 นายชัยพฤกษ์ ผดุงกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309113 นายนิคม เพชระบูรณิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309114 นายก้องนคร เติมพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309115 นางสาวชุตินันท์ พกานวน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309116 นางสาวปิยนารถ ทองยิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309117 นายพรพิชิต วงค์ชารี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309118 นางสาวบัวทอง เหล่าจูม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309119 นางสาวณัฐวรรณ วิศรียา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309120 นายวัชระ บุติมาลย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309121 นายอุเทน นนงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309122 นางสาวลัดดาวัลย์ โชคหิรัณยรัศมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309123 นางสาวใหมฟ้า ชาอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309124 นางสาวจีราภรณ์ จันทร์เขียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309125 นางสาวไพริน มั่นเหมาะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309126 นายศักดิ์ดา กันยาประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309128 นางสาวรัสดาวรรณ สกุลหอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309129 นางสาวจันทร์ที การะสาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309130 นางสาวอารีจิตร ก้านมะลิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309131 นางสาวโสภา พลเสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309132 นางสาวสมบูรณ์ ไชยเทือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309133 นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์ขอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309138 นายจรัญ บุญตั้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309141 นางสาวสายสุนีย์ วรจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309143 นางสาวปราณี วรรณา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309145 นางสาวณัชชา ทาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309146 นางสาวมณีรัตน์ ชาโฮง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309148 นางสาวจิตรา หลวงนิหาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371309149 นางสาวฐิติพร ขุนแก้วแดง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
371311101 นายวีระพงษ์ จันตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311102 นายนิมิตร พรหมอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311103 นายจำเนียร อาจขำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311104 นายพนา มุ่นเชย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311105 นายเสน่ห์ อิ่มอุระ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311107 นายวิจารย์ ดิษเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311108 นายบุญแทน บุญแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311109 นายเอกลักษณ์ ผลพระ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311110 นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311111 นางสาวภัทรา สัทธานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311112 นายอนิวรรตน์ สมพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311113 นายกันวีร์ อุประวรรณา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311114 นายถนอมศักดิ์ แปววัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311115 นายพินิจ สุขลักษณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311116 นายอานันท์ เสาวมาลย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311117 นายสุรพล สอนซิว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311118 นายเด่นพงษ์ บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311119 นายสันติ สายนวล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311120 นางสาวนุชจรี สรรพศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311121 นายอนุวัฒน์ โลหะการก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311122 นายพัฒนพงษ์ ภู่ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311123 นายธงชัย รัตนแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311124 นายศราวุธ คำแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311125 นายมนตรี หาทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311126 นายสมยศ สุคง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371311127 นายขวัญประชา บุญจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
371313101 นางสาวสายสมร ภูมิภู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313102 นางสาวอรนุช ไพรทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313103 นายชุมพล จำปามูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313105 นางสาวอาริยา กรรณิการ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313106 นางสาวมนธิลา ศรีสง่า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313107 นางสาวรจนาถ ศิริยันต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313108 นางสาวแสงเดือน จันทร์หม่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313109 นางสาวจรัญญา แนวประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313110 นางสาวมยุรี วงค์สุริยะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313111 นายเทพกร บุญโยน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313112 นางสาวเบญจวรรณ กองประดิษฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313113 นางสาวแสงเดือน มาลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313114 นายประกฤษฎิ์ แถวภาพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313115 นายศรัณย์ เหล่านภาพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313116 นายเสกสรร ศรีพานิช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313118 นางสาวบุษกร บัวเทศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313119 นางสาวสลักฤทัย แพงขะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313120 นางสาวพุทธจารี มีคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313121 นางสาวลำพึง กางถิ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313122 นางสาวทิพวัลย์ อัยวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313123 นางสาวสงกรานต์ มืดหล้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313124 นางสาวยุภาพร สุจริต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313125 นางสาวมณีรัตน์ แก้วยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313126 นายทศพิธ ต่ออำนาจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313128 นางสาวนงค์คราญ วันคง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313129 นางสาวกวินนา แก้วพวงคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313130 นายสุฤทธิ์ คำเครือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313132 นายสุวรรณ บุญสายัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313133 นางสาวยุรวัลย์ พลซา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313134 นายปัญญา พรมศาลาเมฆ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313135 นางสาวนงนุช ศรีไกรภักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313136 นางสาวสายชล จงธรรม์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313137 นางสาวประภาภรณ์ เมธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313138 นางสาวสอิ้ง อุดแสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313139 นายมรกต แจ่มใส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313141 นางสาวมนณพา หลานวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313142 นางสาวจุรีภรณ์ อุ่นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313143 นางสาวสุภาพร ธนวังศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313144 นางสาววัชราภรณ์ เย็นสำราญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313145 นางสาวเครือวัลย์ ขันทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371313146 นางสาวอรวรรณ พิมพ์ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
371318102 นางสาวอรพิณ พลเยี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318103 นางสาวพนาพร ศรีเลย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318105 นางสาวเยาวเรศ ทองไพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318106 นางสาวศิริรัตน์ ธรรมพระเวช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318107 นางสาวกาญจนา เมืองสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318108 นางสาวภคพร ยอดมั่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318111 นางสาวจิดาภา ยวดดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318112 นางสาวปริชาติ จิตร์ประสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318113 นางสาวปริญญา ภูศรีโสม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318114 นางสาวจุฑารัตน์ สังข์ไชย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318115 นางสาวอัจฉรา จีนทั่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318116 นางสาวพรพิมล เพชรน้อม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318118 นางสาวมณีรัตน์ บัวคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318120 นายครรชิต เทพวงค์ษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318121 นางสาวศิรินทิพย์ ตรีเสียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371318123 นางสาวไข่มุก ขวัญเวียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
371335101 นางสาวลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335102 นางสาวคนึงนุช คำสอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335103 นางสาวรัชตวดี อ่อนอุทัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335104 นายสวาสดิ์ สมประสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335105 นางสาวตรีนุช จันทราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335106 นางสาววารินทร์ พรหมอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335107 นายวิญญู บุตรคำโชติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335108 นายวุฒิชัย จำปาหวาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335109 นางสาวสาลินี ขจรไพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335110 นายณิรุจ เอี่ยมเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335111 นางสาวน้ำอ้อย ดิลกลาภ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335112 นายดุลยพินิจ กั้วสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335113 นายนพรัตน์ คุณศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335115 นางสาวธัญญาวดี ปินะกาโน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335116 นายปิติภูมิ บัวตูม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335117 นายสมนึก เจริญสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335118 นางสาววานิสินธุ์ จรทะผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335120 นายสุเมธ ศรีวิไล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335121 นางสาวดารุณี กุลโทบ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335122 นางสาวปรีญาภรณ์ พรมเสาร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335123 นางสาวเต็มศิริ วรพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335124 นางสาวชลธิชา ปุยระเทิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335125 นายวุฒิไกร คุณอุดม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335127 นางสาวชุลีรัตน์ จันทมาตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335129 นางสาววิภา สวนมะลิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335131 นางสาวพัชรินทร์ พาหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335132 นางสาวปิยนุช บุญพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335133 นางสาวพรสวรรค์ พรมสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371335134 นางสาวดวงจันทร์ อุดมศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
371342101 นางสาวรัตดาวัน จันทร์อยู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342102 นางสาวอรอนงค์ ชูนาคา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342104 นางสาวสุมาพร ทีฟอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342105 นางสาวอุไรวรรณ ชัยภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342106 นางสาวอิษฎา โหคำดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342107 นางสาวพิกุล กงเหิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342108 นางสาววาสนา สีสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342109 นางสาวน้ำทิพย์ มีแสงแวว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342110 นางสาวกาญจนา ปานฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342111 นางสาวภาวิณี จันมุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342112 นางสาวสาลินี อินทรไชยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342113 นางสาวมลิวัลย์ กองสิมมะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342114 นางสาวจิรวรรณ อิศราภรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342115 นายมะณี เศษวิกา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342116 นางสาวกนกอร ตันหยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342117 นายชูชาติ คุดช่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342119 นายพยงค์ โชมขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342120 นายวีรพล ดีจันทึก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342121 นางสาวเรณู แก้วกัลยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342122 นางสาวนริศรา ทองปน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342123 นางสาวโชติกา ทองสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342124 นางสาวบานเย็น แซมสีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342125 นางสาวธนัชชา แก้วดอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342126 นางสาวทัศนีย์ ฟองนนที ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342127 นางสาวเสาวนีย์ ปิ่นอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342128 นางสาวพิศมัย จันทร์เลื่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342129 นางสาวจารุณี สุขสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342130 นางสาวโบตั๋น ถมคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342131 นางสาวภัทรวดี โกสาวัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342133 นางสาวถนอมเกียรติ ทะสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342134 นางสาวหนูเจียน พรมเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371342135 นางสาวเตือนใจ มูลศรีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจศึกษา
371348101 นางสาวสถาพร หมิ่งทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348102 นางสาวพุทธชาด สีหาทัพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348103 นางสาวสุวรรณา ช้างทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348104 นางสาวทองหล่อ ทองวัดพะเนาว์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348105 นางสาวปรีดานันท์ โนนคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348107 นางสาวปริมประภา คำหนาหนัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348109 นางสาวฉวีวรรณ หาญกุดเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348110 นางสาวกานต์ดา ยาศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348111 นายจิติพงษ์ บัวเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348112 นางสาวเบญจรัตน์ จันลิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348114 นางสาวสมหวัง รอดอ่วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348115 นางสาวดรุณี บุญอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348116 นางสาวปิ่นแก้ว ทับแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348117 นางสาวธันยพร กำพิลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348118 นางสาวสุนทรี มั่นคงดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348119 นางสาวรุ่งนภา วิชัยต๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348120 นางสาวนวรัตน์ บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348121 นางสาวพรพรรณ ป้องที ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348122 นางสาวสุภาพร คำโสม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348124 นางสาวกนกกาญจน์ คล้ายผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348125 นางสาวสินธร ชาติไทย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348126 นางสาวอุไร ขัวเนาว์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348127 นางสาวปัทมา พิณรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348128 นางสาวพิศมัย นวลศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348129 นางสาวกาญจนันท์ บางทับ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348130 นางสาวสนธรี อินทร์คำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348131 นางสาวจันทร์เพ็ญ ถนัดพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348132 นายประสาท น่วมเจิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348133 นางสาวรุ่งระวี ขวัญเผือก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348134 นางสาวจติภรณ์ ผ้ายผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348135 นางสาววันเพ็ญ พูลทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348136 นางสาวอรอุมา แก้วเพียร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348137 นางสาวสำอาง บนกลางดอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348138 นายมานิตย์ มีตาบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348139 นางสาวสุรัตน์ เยี่ยมไธสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348140 นางสาวศิริขวัญ เพ็งพะยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348141 นางสาวดาวรุ่ง ศรีขำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348142 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348143 นายสุรินทร์ จันจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348144 นางสาวนุจรินทร์ กงเกียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348145 นางสาวยุพิน ปาศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
371348146 นางสาวพรทิพย์ ซ่านมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
372201101 นางสาววิชุดา ศรีนาราง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201102 นางจำรัส นวลศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201103 นางสาววิจิตรา ชูสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201104 นางปรารถนา แจ่มอ่วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201105 นางระเบียบ ช่วงไธสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201108 นางนภาพร ยอดเขื่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201109 นายบุญเติม เคนยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201110 นางภาวิกา นนดารา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201111 นางสาวเสรีรัตน์ พรมนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201112 นางสมพร สายสุจริต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201113 นางนงรัตน์ กาปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201114 นายสมศักดิ์ บุญประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201115 นางฐิติพร บุญพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201116 นางสาวสุรินทร์ เปลี่ยนเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201117 นางสาวอทิตยา ดวงพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201119 นางสาวอริษา พาลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201120 นางสาวโสภาพรรณ มีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201122 นางสงกรานต์ ดำชม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201123 นางเนื้อทิพย์ แก้วตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201124 นายสมยา คำยุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201126 นางนารี พาแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201127 นางสาวอมร สุภรัตนกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201128 นางสุรางค์ อุไรวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201129 นายมาโนช เสือทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201130 นางโสภาภรณ์ จันทะล่าม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201131 นางสาวรัตนา ศรีนาราง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201132 นางสาวพิลัยลักษณ์ พิมพสุต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201134 นายเทอดศักดิ์ สีทองเสือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201135 นางสาวพรพิศ ตรีถัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201136 นางพัฒนา คำเพลิง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201137 นางอำนวย อัยกูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201138 นางรำเพย ก้อนจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201139 นายภูวดล เตโช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201140 นางสมควร คงโนนกอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372201141 นางกรุณา ศรีเชียงสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
372205104 นายอภิสันต์ อ่อนท้วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205108 นายประยูร ใสโต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205109 นายวิโรจน์ รอดมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205110 นายวิฑูรย์ วรปัสสุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205112 นายสันติ ปิ่นทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205113 นางสาวยุวดี คำคูณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205115 นายสว่าง สุทธิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205117 นางมาลี ป้องพั้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205122 นายบุญมา รูปขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205123 นายวิเชียร วรินทรา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205124 นายสหัสบดิ์ สายคำมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205125 นายสมนึก บุญคง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205126 นางจำนงค์ บัวศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205130 นางสาววราพรรณ กันหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205132 นายพิทยา มหาวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205133 นางชวนพิศ ชัยประเสริฐศิริ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205136 นางอาภรณ์ ศรีบุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205138 นางอุทัยวรรณ พงษ์จำปา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205140 นายบุญกว้าง ปัญญาว่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205141 นางทองพูน น้อยลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205142 นางเพทาย สาคร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205143 นางสาวมาลี ดวงอุปะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372205144 นายสุรักษ์ ศรีวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
372208101 นางสาวจงจิตต์ บุดดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208102 นายประชุม หว่างสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208103 นายบรรพต ทองมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208104 นายมานพ วงศ์ยะรา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208106 นางประทุมพร แก้วรอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208108 นายวุฒิศักดิ์ พลพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208109 นางจรูญศรี กองวี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208110 นางจิตติมา เรืองแสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208111 นางสาวมัลลิกา ผาลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208113 นายอนุ อารมณ์ชื่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208114 นางสุภาวดี เฉยเจียม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208115 นางเปรมลภา โชติวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208116 นายวิรัตน์ พลจังหรีด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208119 นางสาววรรณนภา สารกรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208120 นางสีเมือง สุทธิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208121 นางคำหล้า บุญนุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208122 นางสาวเพชรรัตน์ บุ้งทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208124 นางสาวขวัญหทัย อินทร์เอี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208125 นางวิภา ขูรีรัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208129 นายสุทัศน์ เข็มทิศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208130 นางสาคร รามจาตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208131 นางสาวจันทร์แรม ศรีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208132 นางสาวเกตุแก้ว ท่อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208134 นายไตรทิพย์ เขียวดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208135 นางนันธนา ศึกษากิจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208137 นางสุภาพร กาญจนะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208138 นายปรีชา หมู่สุขศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372208141 นางสาวจุราภรณ์ เงินเมย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
372213102 นายไพฑูรย์ ขันบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213103 นายสามารถ จึงวานิช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213104 นางสาววันทิวา อยู่เสดียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213105 นางวราลักษณ์ อาจหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213106 นายสมเกียรติ บุญสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213107 นางสาวแสงจันทร์ ทองขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213109 นางสาวณัฐญากานต์ ตาเตจ๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213110 นางอารีย์ สีอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213111 นางณัฐนรี เปรมสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213112 นางปราณีย์ คำมาลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213113 นายทองไสย ราชสีห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213114 นางสาวนีรชา เสมอ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213115 นางวัลภา เพชรตาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213116 นายธาราธร ปานหมอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213118 นางจิราพร เสริฐปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213119 นางสาวรัชนีวัลย์ นันทะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213120 นางนฤมล พรมมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213122 นางบังอร สุดประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213124 นางสาวรัตนา อ่อนอิง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213125 นางอมรรัตน์ ศรีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213126 นางสาวเกศกาญจน์ กองชนะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213127 นางพิสมัย จันทร์ดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213128 นางสาวศศิธร บุ้งจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213129 นางสาวกนกภรณ์ บัวพรวน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213130 นางสาวอรทัย ยังสุพรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213131 นางสาวกัลยาณี กล่ำทวี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213132 นางจงกลนี กัญยาประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213133 นางสาวสวงสุดา ถนอมศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213135 นางพวงลัดดา สิงห์ไพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213137 นางสาวนันทวัน เดชวุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213138 นางสาวน้ำค้าง เมืองเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213139 นายสมร ก้านขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213140 นางรัตนาภรณ์ ชื่นพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213141 นางสาวนภัสสร พรมหาลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213142 นางอรนุช หม้อบุญมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213143 นายอ๊อด สืบสุนทร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213144 นางดวงพร ประดับมุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
372213146 นางสาววิจิตร จันทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381206101 นางสาวนัดดา ฉิมมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206102 นางสาวสินีรัตน์ จุตตะโน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206103 นางสาวศรีสมร เกตุศรีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206104 นางสาวมนต์นิพา ไฉนงุ้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206105 นางสาวประภาภร ลาภเจริญสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206106 นางสาวยมนา เรืองชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206107 นางสาวเครือวัลย์ น้อยสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206108 นายพรรษา ทศพงศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206109 นางสาวประพีร์พร พฤกษะวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206110 นางสาวอุไร แจ่มทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206111 นางสาวธัญกร คำเล็ก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206112 นางสาวกาญจนา ชูเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206113 นางสาวกมลทิพย์ ปานทิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206114 นางสาวจิณานันท์ ชัยมงคล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381206115 นางสาวดวงดาว วัฒนสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381211101 นายโยธิน คนธาร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211104 นายจักรเพชร ยอดคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211105 นายอารมณ์ วิปัสสะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211106 นายสมนึก แก้วมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211107 นายสมชาย ธิมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211109 นายชัยรัก ไชยกาล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211110 นายเสกสรรค์ นวลบุญมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211112 นายนาวิน กะกุคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211113 นายเศกสิทธิ์ บุญเสริม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211116 นายมนเทียน จันทร์วิบูลย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211117 นายพยุงศักดิ์ พั้วช่วย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381211118 นายสัมพันธ์ ศรทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381305102 นายเทพ เพียมะลัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305105 นายนิรันดร์ ถาโคตรจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305114 นางสาวรุจิราภรณ์ ไชยวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305117 นายไพโรจน์ สีดาจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305118 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญสายัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305119 นายสุภัตร์ พิมพาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305120 นางสาวนุโลม บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305122 นางสาวอ้อมใจ ลาคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305123 นางสาวฐิติยา เง่าสารี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305124 นายสริต บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305125 นายสงกรานต์ เพชรดำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305126 นางสาวณัฐณิชา อินจำปา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305128 นางสาวธีรกานต์ ไทยช้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305129 นางสาวชลนที สอนชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305131 นางสาวรัศมี ทองจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305132 นายสมบัติ ไสยาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305133 นางสาวสุกัญญา สู่สุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305134 นายประกาสิทธิ์ เกตุภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305207 นางสาววีรวรรณ สำแดงชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305208 นางสาวจีราภรณ์ มิเล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305209 นางสาววันเพ็ญ อนุมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305210 นางสาวธราภรณ์ สมเนตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305211 นายสุรชัย กุลธินี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305212 นายสุรศักดิ์ งามพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381305213 นายวัฒนพงษ์ คนเกณฑ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
381306101 นางสาวกาญจะนัย หลวงสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306102 นางสาวสายฝน แก้วกก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306103 นางสาวจินตนา โสภาวนัส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306104 นางสาวนภาวรรณ เสียงใส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306105 นางสาวชาลี คงจำนงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306106 นางสาวฉวี ขันดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306108 นางสาวนภาพร กางถิ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306111 นางสาวสุนี ยังเฟื่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306112 นางสาวศรีประภา พุทธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306113 นางสาวบุญช่วย ปรีชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306114 นางสาวนภาพร กองสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306115 นางสาวจิราพัชร สีวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306116 นางสาวพรพรรณี ทิมพู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306117 นางสาวกฤติยาภรณ์ เพชรดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306118 นางสาวสุกันญา มารอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306120 นางสาวมณีรัตน์ คำสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306121 นางสาวเสาวคนธ์ คำขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306122 นางสาวสุมาลี มนตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306123 นางสาวจิตรลัสดา แสงสลับสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306124 นางสาวจันทร์หอม ทองบุญตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306125 นางสาวพัชรี คำหุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306126 นางสาวนิภาวรรณ ทักคุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306127 นางสาวอรัญญา อุ่นเวียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306128 นางสาวศศิธร บริรักษ์วาณิชย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306129 นางสาวธราธร จันทร์น้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306130 นางสาวอัษศฎาง ดังชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381306131 นางสาวยุพาวรรณ เชื้อหมอดู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
381308101 นางสาวอรชร ปัถพี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308102 นายสัญญา วงศ์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308103 นางสาวสายใจ โสนา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308104 นายไพฑูรย์ แสงสีดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308105 นางสาวบานเย็น ภูมิใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308106 นางสาวอรนุช จันตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308107 นางสาวอนงค์ เอี่ยมสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308108 นางสาวราตรี โพธิ์จักร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308110 นางสาววรลักษณ์ บัวทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308111 นางสาวราตรี เพ็งบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308112 นางสาววิลาวัณย์ โสมาสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308113 นายปิยวิทย์ อรุณศิริประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308115 นางสาวสมถวิล ปัญญาสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308116 นายศักดิ์ชัย ปลาคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308118 นางสาววรรณา โรจน์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308119 นางสาวหนูพิศ นนทะคำจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308120 นางสาวสุภาพร จันทร์รอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308121 นายวีระชล บุญนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308122 นางสาววรรณวิวาห์ โสภารัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308123 นายสมบัติ มาทำมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308124 นางสาวปราณี พิลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308127 นางสาวมาลินี แก้วสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308128 นางสาวช่อเอื้อง ทัดช่อม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308129 นางสาวภาวิณี เพ็งโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308130 นางสาวบิน ภูมิคอนสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308131 นางสาวศรัญพร ติสันทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308132 นางสาววันเพ็ญ อนันตกาล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308133 นางสาวศิริมา ชาติอุดม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308134 นายณรงค์ โพธิราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308137 นางสาวปราณี พูนยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308138 นางสาวปราณี ด้นประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308140 นางสาวสุธาวดี สำโรงพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308141 นางสาวสุกัญญา ชัยสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308142 นางสาวสาคร คำทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308143 นายชัยชาญ อุดพ้วย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308144 นางสาวสุกันยา แท่นทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308146 นายสมยศ ด้วงสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308147 นางสาวธนัญญา จ่ากุญชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381308148 นางสาวประจวน กงแซ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
381309101 นายสุวิทย์ ลีลาศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309102 นางสาวนิตยา คำหนาหนัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309103 นางสาวยุลาวรรณ สินดำรงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309104 นางสาวศิริขวัญ สังข์เมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309105 นายวราวุธ คำพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309106 นายเอกพงษ์ โฉมวันดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309107 นางสาวกฤติกา อาษามนต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309108 นายจีระนนท์ น้อยสีมุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309109 นางสาวพรนิภา บัวเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309110 นางสาวบุษบา บุญติด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309111 นายอดิเรก ทูลตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309112 นายนาวิน ลาคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309114 นายกฤษณะ ทองยิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309115 นายเลิศศิลป์ ชำนาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309116 นายพัลลภ สุวรรณไตรย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309117 นางสาววิรัตน์ หล้าน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309118 นายนิพนธ์ ขจรไพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309120 นางสาววราพร บุญเสริม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309121 นางสาวสุมิตรา ธรรมมุนี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309123 นางสาวเมฆขลา บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309124 นางสาวอรพิมพ์ ท่อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309126 นางสาวมินตรา เดชขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309127 นางสาวชนาธิป อ่อนโอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309128 นางสาวศิริพร จันทร์ทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309129 นางสาวแสงเดือน สนเข็ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309131 นางสาวสาหร่าย อ่องยิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309132 นางสาวดารินทร์ ธรรมสมบูรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309133 นางสาวฤทัยวรรณ จันสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309134 นางสาวจิดาภา ใจวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309135 นายพงษ์ศักดิ์ วงกลม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309136 นางสาวศุภรา สะดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309137 นางสาวณัฏฐิรา อ่อนขำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309138 นางสาวกองเลื่อน สมานพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309140 นางสาวน้องน้ำ มั่งมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309141 นายธานิล คำเสาร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309142 นายอัศวิน ทองริ้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381309143 นางสาวลักขณา จงธรรม์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
381311101 นายวิไล เวียงทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311102 นายบุญเทียน สมงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311103 นางสาวเอื้ออารีย์ จันทร์เหลือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311104 นายชาญสมร ชาวดร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311105 นายทนงค์ หุ่นเฮฮา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311106 นางสาวทัศนีย์ เกตุศรีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311107 นายศราวุธ กางถิ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311108 นายวัชรพงษ์ รังสิกรรพุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311110 นายธนวัฒน์ อินสำราญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311112 นายสยาม ทองสาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311113 นายสุเทพ โฉมอุปฮาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311114 นายธุระ ทับทิมงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311115 นางสาวกาญจนา สารีคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311116 นายเศรษฐศักดิ์ คุณอุย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311118 นายชาญฤทธิ์ อินทร์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311119 นายพิทักษ์ชัย คำสนิท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311120 นายชูชาติ ทองเย้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311121 นายศักดิ์สุริยัน กองเตย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311122 นายวิทยา จันทร์สิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311123 นายวโรภาส พิชัยกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311124 นายพลเทพ สงสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311125 นายกฤษฎา วรีฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311126 นางสาวกรุณา ทองสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311127 นางสาวอรุณ มีแสงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311130 นายธนากร สิทธิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311131 นายภัทราวุธ เจริญไพบูลย์ลาภ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311132 นายธวัชชัย ปงสนิท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311133 นายถนอม อารีสุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311135 นายธีรเชษฐ์ กางถิ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311136 นายพิบูล โฉมอุปฮาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381311137 นายภิญโญ จีจอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
381313101 นายร่วมมิตร บุษดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313102 นางสาวจินตนา ตันทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313103 นางสาววศินี อินกอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313104 นายวัฒนา ขุนคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313105 นางสาวเยาวเรศ แถวอุทุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313106 นางสาวสุดารัตน์ ยอดคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313107 นางสาวประทุมพร ทองอิฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313109 นางสาวสุวิมล กิ่งรัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313110 นายเสกสิทธิ์ ปานนูน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313111 นางสาวเนตรนภา ธงอาสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313112 นางสาวณัฐนิช ป้องท้าว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313113 นางสาวสุภัค พรหมมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313114 นายพงษ์ศักดิ์ พรมสวย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313115 นายพิภพ ยิ้มสาระ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313117 นางสาวบังอร แก้วสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313118 นายวิเชียร ทิมวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313119 นายวิชัย ทิมวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313120 นางสาวแสงทอง แววประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313121 นางสาวสุณีย์ ทองนิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313122 นางสาวยุวธิดา สอาดสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313123 นางสาวอังกินันท์ ชัยพรมเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313124 นางสาวอรวรรณ ธัญญะเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313125 นางสาวดวงมณี อุตอ่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313127 นางสาวยุภาพร โสดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313128 นางสาวดวงตะวัน สีเภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313129 นางสาวศิริพร ปั้นลอย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313130 นางสาวณัฐฐินันท์ คงเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313131 นางสาวศศิธร สีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313132 นางสาวพรรณี สีแสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313135 นางสาวธีรานา ศรีภูธร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313136 นายวิรุตน์ กระรันต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313140 นายไฉน กับปลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313143 นางสาวปิยนุช ทองเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313144 นางสาวปรารถนา ขวัญแน่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313146 นางสาวลักขณา สวัสดิ์เมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381313147 นางสาวรัชนก บุญปู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
381314101 นางสาววันเพ็ญ บุตรศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314102 นางสาวบังอร ขามเฒ่านอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314103 นางสาวอรนงค์ น้อยแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314104 นางสาวกรรณิการ์ สีดามา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314105 นายสุเทพ สังเกตุดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314106 นางสาวนิรมล วรรณกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314107 นางสาวนิภาภรณ์ จันลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314108 นางสาวโสมศิริ สายทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314109 นางสาวสืบศรี หอมระหัด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314110 นางสาวระมินท์ แก้วเงา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314111 นางสาวดวงใจ บุญชูเชิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314113 นางสาวณัฐทีพร บุญคต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314114 นางสาวปิยดา นนท์นภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314117 นางสาวดวงรักษ์ บุญโสภิณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314118 นางสาวรินดา พรมเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314120 นางสาวสไบแพร ยงเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314121 นางสาวศศิธร สวัสดิ์ศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314123 นางสาวสมพร บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314124 นางสาวยุภาภรณ์ ศรีสถาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314125 นางสาวสมัย คำขะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314126 นางสาวอัญชลี จันทร์พุทธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314127 นางสาวสุพัตตรา สิทธิโชติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314128 นายฉัตรชัย จรทผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314129 นายทนุพงศ์ ศรีแสนยงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314131 นางสาวเมฆชนก มีฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381314132 นางสาวไตรมาส ถิ่นอุดม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
381317101 นางสาวจารุหทัย ผงทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317102 นายอรรถวุฒิ แสงบดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317103 นางสาวจันทร์พิมพ์ มีเปี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317104 นางสาวสิราณี วิชิตนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317105 นางสาวสมบัติ เสนารถ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317106 นางสาววนิดา คงศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317107 นางสาวสุรางค์ แสงสุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317108 นางสาวเพชไทย ศรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317111 นางสาวอัมรินทร์ รองหมื่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317114 นางสาวราตรี สุทธหลวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317115 นางสาวสาริณี ศรีสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317117 นางสาวจิตติลญา อินทรประชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317119 นางสาวสายไหม แจ่มกลาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317120 นางสาวสมจิตร สืบสำราญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317121 นางสาวอุบลรัตน์ กงถัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381317123 นางสาวปวริศา ขัวอั้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
381319101 นางสาววยุรี กองเส็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319102 นายดำริ ถึงฝั่งชล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319103 นางสาวภาวิดา เพ็ชรพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319106 นางสาวดวงใจ พรหมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319107 นางสาวทับทิม จอมเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319108 นางสาววิไลลักษณ์ บุญเลิศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319109 นางสาวน้ำผึ้ง ทัดเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319110 นายจีระศักดิ์ ทองนิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319111 นายไพจิตร ผิวนาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319114 นางสาวพรศิริ นิลนาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
381319201 นางสาวนุชริน ยอดดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319202 นายปฏิวัติ ใจเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319203 นายสินธุ พริบไหว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319204 นายวีรศักดิ์ เหล่าบุตรสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319205 นายวิบูลย์ ผิวนิล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319207 นายวิรัตน์ สร้อยมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319208 นางสาวสุกัญญา พรหมเศรณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319213 นางสาวพิทยา จารย์คำมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319214 นายจิระพล คำแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319215 นายสุรกานต์ จันทรนุช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381319217 นายนิเวศน์ อนุวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)
381330101 นางสาวบังออน เหลือผล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330102 นางสาวเยาวพา เกิดแสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330103 นายวิเชียร แสนเสนอ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330104 นายวรวัฒน์ ศรีเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330105 นางสาวบัวไข วงษ์ษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330106 นายสมพล ดีธงทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330107 นางสาวดวงฤทัย เจียมชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330108 นางสาวกรรณิการ์ ทองโทน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330109 นางสาวนพวัลย์ ศิริ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330111 นางสาวนฤมล คำอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330112 นายวิภาส ซุยกระเดื่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330113 นายสุรชาติ ไกรพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330114 นางสาวรัชนี สายคำติ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330117 นางสาวสุพัตรา เครือวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330118 นางสาววัชราพร คำหอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330119 นางสาวอนามัย สิงห์เส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330120 นายณรงค์ฤทธิ์ นิชำนาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330122 นางสาววันทนา มณีพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330123 นางสาวทิพวรรณ โภคาพานิชย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330126 นางสาวกรรณิกา สีหะนาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330127 นายสมศักดิ์ บุญมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330128 นายพิเชฐ พาแพง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330129 นายเชาวลิต วงศ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330130 นายมนตรี รัตนศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330131 นายสถาปน์ วิเศษทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330132 นางสาววรังคนา ภูครองนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330133 นางสาวจุไรลักษณ์ นะคะสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330135 นางสาวอนงค์รดี นนตะภาพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330136 นายไพวรรณ ดีรักษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330137 นางสาววิไลลักษณ์ กิ่งพลอยเดิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330138 นางสาวคนึงนิตย์ ถือสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330139 นางสาวพวงมณี แก้วจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330140 นางสาวสุภัชชา คุณอาสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330141 นางสาวอกนิษฐ์ เรืองทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
381330143 นายลมกรด บุญฟอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382201101 นางยุพิน ยอดพีระ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201102 นางชำเรือง ใจคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201104 นางสาวสุนันท์ เรืองตาบ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201105 นางพงศ์ลัดดา ตีทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201106 นางวนาพร เรืองตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201107 นางสุมล สนสร้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201109 นางนงลักษณ์ บุญทองโท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201110 นายอรรควัทน์ สุพรรณพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201111 นางสาวปานทิพย์ พ่อค้าช้าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201112 นางสาวเตือนใจ มากคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201113 นางสาวแสงดาว แตงใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201118 นางสาวระเบียบ เถื่อนบัวระมัด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201119 นางสาวดารารัตน์ ปั้นเหน่งเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201120 นางสมหมาย ตรียันต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201121 นางสาวสุพิญญา แก้วสายตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201122 นางสาวพจนันท์ พันละดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201124 นางบุญชู ส่งแจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201125 นางสาวฉัตรนภา เมืองแป้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201126 นางสาวจุฑาทิพย์ เมืองแป้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201128 นางสาวนิภา มั่งมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201129 นางอาพร คณาครุฑ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201131 นายจรรยา นาวา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201132 นางจิราวรรณ โกบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201133 นางแพรว อนุศาสนนันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201135 นางสาวนภานุมาศ นามมะโน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201137 นายณัฐวุฒิ ก้อนเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201138 นางสาวนิภากร ผดุงศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201140 นางสาวจันทร์จิรา ฤทธิ์เมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201141 นายบุญมี สีซุย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201142 นางณัฐธิดา โพธิ์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382201143 นางช่อทิพย์ สังเกตุดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
382205102 นายฤทธี วันดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205104 นางจิรวรรณ ซอนจำปา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205105 นายประชัน ลาชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205108 นายอุณฉา เพชระบูรณิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205109 นายสุริยา ชาอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205110 นางศิรินันท์ ฤทธิรอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205111 นางยุภา หาหล้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205112 นางหนูเพ็ง ธงอาสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205113 นายไพล๊อต เพชรทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205115 นายสมชาย แก้วขวัญไกร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205116 นายกิติภพ เมืองกลาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205118 นายวุฒิ เค้านาวัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205119 นายสมโพด ราศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205120 นางกัญญารัตน์ สะอาดใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205121 นางลัดดาวรรณ ดวงมาลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205123 นายสงกรานต์ เอี่ยมกาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205127 นายสมศักดิ์ โพธิ์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205131 นายจารึก ปานมณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205133 นายบัณฑิต ขวัญเย็น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205134 นายภูรีย์วัฒน์ จันแจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205135 นายสมชาย พรมภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205137 นางวิบูลย์ลักษณ์ วงศ์เทพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205138 นายวินิจ ไทยตรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382205139 นายไพฑูรย์ ขินหนองจอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
382208101 นางสาวประยูร คำแท่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208102 นางประทุมทิพย์ กองแคน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208103 นางอัมพร เกลี้ยงประดับ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208105 นางพูลศรี คณโฑเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208106 นางวราณัติ สุเต็ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208107 นางพยุงศรี เพียรดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208108 นางจันทร์ศุกร์ เลไธสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208109 นางมะลิ อินทร์พงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208110 นายอดุลย์ เจริญไพบูลย์ลาภ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208111 นางการุณ สังขจันที ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208112 นางนุชรินทร์ วงศ์หล้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208113 นางทองเด็จ สมทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208115 นางสาวนฤมล ทิพย์รัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208117 นางอรทัย ศิริบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208118 นางศิริเพ็ญ นามคุณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208119 นางสาวสมบูรณ์ ขุนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208120 นายประชาน แสนสร้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208121 นายสุวัฒน์ สุจริต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208123 นางจรี คงอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208124 นางสาวประเมิน จันทร์อุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208126 นายอดุลย์ บุญโชติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208127 นางสาคร นนทโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208128 นายเสงี่ยม จันทร์กลม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208129 นายชาลี น้อยสอาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208130 นายโยธิน บุญรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208131 นางบุบผา สุขสด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208132 นายอำนาจ ยศมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208133 นางสาวพรทิพย์ แตงเล็ก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208134 นางมลิวัลย์ บัวภาเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208135 นางอรดี ผ่องศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208136 นางสาวพาณี ตาพยุง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208140 นายวิสุทธิ์ ประพฤติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208142 นายสุพัฒน์ นากแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208143 นายผดุงศักดิ์ อ่างทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208144 นายเส็ง ปรุงโนนลาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208145 นายประจักษ์ อิ่มอ้วน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208146 นายพรชัย บุญเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208149 นายเดชา ประชารัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208201 นายบุญแล บางจับ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208202 นางสุริวรรณ ชินบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208203 นายทวนทอง ภู่บัว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208204 นายณรงค์ แสน้ำเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208205 นางฉวีวรรณ เชื้อกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208206 นางสุรฉันท์ นันตื้อ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208207 นางกัลยา วันเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208208 นางสาวรัศมี อินทร์มี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208209 นายวินัย นาคนิรันดร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208210 นายเดชะ โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208211 นางสาวอังคณา ทองจำรัส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208212 นายสุรศักดิ์ ชำนาญกิจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208213 นายพนม ชื่นจอหอ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208214 นายประสาร สุขพูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208215 นางเกตน์สิรี เจริญศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208216 นางคนึง โสดารัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208218 นายวุฒิศักดิ์ ฉลาดการ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208219 นายเจิด สมมุติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208220 นายมงคล เจ๊กจั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208222 นายทวีศักดิ์ แก่นทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208223 นางสมจิตต์ นะมะปัทมราชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208224 นายสมศักดิ์ ธิจริยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208225 นายณรงค์ แพสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208226 นางอรุณศรี ธีระสุทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208227 นายบรรจง บุญทัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208228 นายบรรจง ฉัตรกันทะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208229 นางสาวยุวดี ฉัตรกันทะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208230 นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208231 นางสาวเดือนเพ็ญ ควบพิมาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208234 นายธวัชต์ชัย เปล่งวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208235 นายชาลี อนันทวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382208236 นางภัทธิรา เพ็ชรวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
382213102 นางสาวสุพัตรา บัวพรวน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213103 นางสาววราภรณ์ ป้องท้าว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213104 นางสาวพรนิภา สียา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213105 นายชาญณรงค์ สมใส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213106 นางสาวไพรรัตน์ พรมแสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213108 นางจรัสศรี เจนกาญจนดิลก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213109 นางสาวทัฒนาภรณ์ บุญตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213111 นางสาวจันทิมา คุณอุย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213112 นางจันทนา พลคร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213113 นางสาวสุปาณี สิมคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213114 นางสาวสีไว ศรีคัดเค้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213115 นายธงชัย เกตุภูงา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213116 นางจำเนียร บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213118 นางสาวอารีรัตน์ สนั่นเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213119 นายศักดิ์ณรงค์ น้อยลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213121 นางสาวปราณี ขันแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213123 นางประโลม ปาละกูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213124 นางสาวอรุณี มารุ่งเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213125 นางสาวโสภา ดีบ้านโสก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213126 นางสาวราณี สุขสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213127 นางสุเพ็ญพักตร์ นาแถมเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213129 นางสาวนฤนาท แก่นสารี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213130 นายนันทวัฒน์ คำเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213131 นางชรัญญา หาญคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213133 นางละม่อม จันทร์ดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213134 นางพจนีย์ กีเรียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213135 นางเตือนใจ สุนทรพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213136 นายธนา โตมะนิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213137 นางบุษราพร กลิ่นเทศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213138 นางสาวกาญจนา เบ้าหล่อ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213141 นางเบญจวรรณ พูลมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213144 นายบุรินทร์ ธิราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213147 นางรัตนาภรณ์ วิปัสสะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213149 นางศรัญญา ลาคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213151 นางสาวสุธาทิพย์ สุขศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213152 นางเกศมณี สีหาวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213153 นางสาวบุศยา ขันทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213202 นางบุปผา ภู่ดัด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213203 นางสาวนันทพร โตหลำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213204 นางสาวคำพลอย ยายอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213205 นางสาววรัญญา พวงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213206 นางบัวรินทร์ เสมาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213208 นางวิมลรัตน์ พานำมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213211 นางสาวพรพนา ปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213213 นางเตือนใจ สุนทรพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213214 นางนฤมล มหาราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213215 นางสาวอัจฉรา ขุนโมกข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213216 นางสาวณัฐฐา จำนงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213217 นายศรายุทธ สุขาวดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213219 นางนฤมล เส้งทั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213220 นางสาวมัญชรี ศรีบุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213222 นายปัญญา เพชรดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213223 นางวิลาวัลย์ ศรีษะเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213225 นางสุทธาภรณ์ จันทร์กระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213226 นายนิวัฒน์ งาเฉลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213227 นางสาวพัฒนาพร วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213228 นายสง่า อิ่มอุรัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213229 นางจุฑามาศ พุ่มห่าน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213230 นางราตรี ฟักทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213231 นางสาวสุปรียา พร้าโมต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213232 นายเกษม เหมเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213234 นางสาวชฎามาศ ช่วยปุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213236 นางดวงใจ เมืองลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213237 นางสาวกฤษณีย์ แก้วพวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213239 นางสาวสาริกา เมืองเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213240 นางสมบัติ ตะกรุดสงฆ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213241 นางสาวนาตยา หอฉ่อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213242 นางจันทร์แรม แนวถาวร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213243 นางอุทัย หลูมะณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213245 นางสุธามาศ สอนเวียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213246 นางบัวไข กิจพินิจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213247 นางลักษมณ ปัญญาปิง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213248 นางสาวไพรินทร์ ภู่ประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213249 นางไพรัตน์ แตงเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213250 นางสาวสงเคราะห์ จันทร์ป๊อก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213302 นายทศพร กุลด้วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213303 นางสาววิไล สมทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213304 นางศศิธร ภิญโญศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213305 นางถวิน เมืองจั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213306 นางสาวเรณู กาเวระ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213307 นางสาวอักษร อาจหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213308 นางสาวคมเครือ อินมานพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213309 นายเสฐวุฒิ บุญผึ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213310 นางกาญจนา ทัพอาจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213311 นายวัชชิระ บำรุงเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213312 นายณรงค์ศักดิ์ บุญสำเร็จ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213313 นางสำราญ ฮดโท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213314 นางสาวน้อมจิตร พุ่มทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213315 นางสาวรัชนี ริยะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213317 นางสาวทรรศนีย์ สีนอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213318 นางสาวภัทรารัต โสภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213319 นางสาวน้ำฝน สีห์สำเริง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213320 นางสาวนิตยา บุญเสริม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213321 นายกมล ตันทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213323 นางสุธาสินี ถือคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213324 นางวราภรณ์ ถิ่นนาราม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213325 นายวิเชียร วรฉายสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213326 นายน้อย ศรีบัวรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213327 นายอุทัย ราชอาจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213328 นางดวงดาว เรืองวิลัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213329 นางสาวชลอ โตมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213330 นายถาวร สอนจันทร์แดง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213331 นางสาริกา ขุนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213332 นางสาวพยุง ลบลอยนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213333 นายจรัญ ตาลสุกเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213334 นางสาววาสนา แถวเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213335 นางนิสา คำพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213336 นายชาญชัย องอาจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213337 นายพงศ์พิทักษ์ ศิริบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382213338 นางสาวไข่มุก เทียนธูป ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
382230102 นางสาวดวงเดือน อุตม์อ่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230103 นายกันตวิชญ์ กองแคน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230105 นางสาวจิรวรรณ ศรีมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230107 นางสาวสุธีวรรณ อินดีคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230108 นางสาวพนิดา สุขคำมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230109 นางสาวประทุมทิพย์ ใจปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230110 นางสาวนัติยากร ป้องพั้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230111 นางสาวทิพากร ศิลปบูรณะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230112 นายประภาส โป้แล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230113 นายวีรวัฒน์ เรืองเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230115 นายดิเรก พุฒตรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230116 นายสมบัติ เอมเอี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230122 นางสาวจุฑารัตน์ คำเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230123 นางสาวปานทิพย์ แก้วพวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230126 นางสาวจุรีรัตน์ อรชุน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230127 นางสาวดาว ไกรเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230128 นางสาวขนิษฐา พิมพาภรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230129 นายสนิท รอดทิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230130 นายอุทร ผายชำนาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230131 นายสมเกียรติ์ พิมเสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230135 นายอุทัย เศรษฐี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230136 นางสาวดารณี เบ็ญจมาศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230140 นายธีรัตน์ อินประดับ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230141 นางสาวอติพร อ่อนโอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230142 นางสาวสุกิจจา อิสสระประทีป ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230143 นายสมควร สีทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230144 นางสาววิลาวัณย์ ทองใบ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230145 นายมนตชัย บุญเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
382230146 นายนิพนธ์ กันเจิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
383213101 นางสาวมรกต พึ่งไชย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213102 นางสาวจันทนา รุขชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213103 นางสาวอนงนาฎ คงเกษม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213104 นางสาววรรณา เกี้ยวเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213108 นางสาวจิตติมา จีแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213109 นางสาวขวัญเรือน ม่วงขำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213110 นางสาวปราณี โรจน์อรุณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213111 นางสาวนวลละออ อ่องละออ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213112 นางสาวลัดดา ทองอ่วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213113 นางสุดารัตน์ ปัจจากุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213114 นางสาวแสงจันทร์ อิ่มคง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213115 นางสาวกอบแก้ว พิทักษ์สงคราม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213116 นางสาวสุทิน บุญสูงเพ็ชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213117 นางเพ็ญพิสุทธิ์ กลิ่นหอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213119 นางสาวอารี สวนกุหลาบ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213121 นางวิจิตรพรรณ ลาภะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213122 นางประไพ ตินะคัด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213123 นางปราณี อิงคนินันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213124 นางวัชรี ปานเนตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213125 นางชญาณี บุรีวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213127 นางนิภาภรณ์ ชัยชนะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213128 นางอุทัยวรรณ พุทธจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213129 นางเอมอร ธรรมาธิกรณ์ชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213131 นางสิริรัตน์ ทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213133 นางประภัสสร เที่ยงเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213134 นางอนงค์ แสงตุ๊ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213137 นางอุบล เสาวภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213138 นางสุวรรณี วัตทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213139 นางนารีรัตน์ อ่ำดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213140 นายนพชัย อุดหนุน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213141 นายสมาน หวาจ้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213142 นายบุญเลิศ อินอ้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213201 นางสาวสายสุดา ยอดยิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213202 นางสาวธิดา แพงสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213203 นางสาวสมจิตร รุ่งรอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213204 นางสาวนิภารัตน์ บุญลาภ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213205 นางสาวแสงเทียน ก้อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213206 นางสาวรุ่งทิพย์ ชูจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213207 นางเพียงใจ หลีจู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213208 นางอัมพร ทวีพจน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213209 นางอรนิช แก้วพลอย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213210 นางรุ่งรัตน์ สุขมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213211 นางสมหมาย วิชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213213 นางรุ่งเรือง วุฒิการณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213214 นางมณีพร แก้วเมืองมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213215 นายคำรน กลิ่นทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213216 นายสุทธิพันธุ์ แก้วแกมแข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213219 นายชาญวิทย์ แสนบุญเลิง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213220 นายเสกสันต์ กลิ่นนุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213222 นางพรทิพย์ อนุกูลเรืองกิตติ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213225 นายสงคราม จารุฤกษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213227 นายสุทัศน์ โพธิ์สุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213228 นายอนันต์ ปานทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213229 นายอภิรักษ์ จันทร์ป้อม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213230 นายภาสกร เอี่ยมสอาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213231 นายสมเดช บัวดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213232 นายสุชาติ สีเหลือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213233 นางจรวยพร ถาวรพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213234 นางยุพิน สายตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213235 นายชาลี เอี่ยมประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213236 นายสมาน สังข์เมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213237 นายพัฒน์ จันทร์เทศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213240 นายชำนาญ นวนคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213241 นางสาวอุบล พิมพโย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
383213242 นางกาญจนา คัชมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391204101 นายครรชิต สมศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204102 นายวีรวรรธน์ วันพุธ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204103 นายธเนส ยลเมืองแมน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204104 นายสุวัฒน์ แสงมณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204106 นางสาวแสงจันทร์ สุทธรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204107 นางสาวอุไรรัตน์ บุญเรียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204108 นางสาวน้ำค้าง พุทธศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204109 นายลอย เทียนสีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204110 นางสาวอัญชลี ส.สุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204111 นางสาวสุกัญญา ยงยุทธวิชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204112 นายกำชัย สมหวัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204113 นายนักรบ เพชรสีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204114 นายวีรพล อ่ำโมง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204115 นางสาวอโนชา ป้องชาลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391204116 นางสาวจันทร์จิรา คุ้มสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391301101 นางสาวเดือนแรม คำน้อม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301102 นางสาวชำนาญ ยังคง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301104 นางสาวดวงลักษณ์ สีมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301105 นางสาวอัญชลี ศรีสุรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301106 นางสาวบุญเกิด วรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301107 นางสาวพรจิตร ยศปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301108 นางสาวทองวรรณ เรืองเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301109 นายสุทธิพันธ์ บัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301110 นางสาวนิภาวรรณ์ เณรเถาว์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301111 นางสาวจิราภรณ์ สุวรรณทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301112 นางสาวปาริฉัตร ธัญผล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301113 นายประเสริฐ ทิศพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301114 นางสาวสัญญาลักษณ์ บัวน้ำอ้อม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301116 นางสาวทองใหม่ เกตุแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301117 นางสาวจารุวรรณ พิมสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301118 นางสาวอุษา แซมสีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301119 นางสาวเรวดี ขาวพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301120 นายรังสรรค์ สำราญพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301121 นายภีฤะเดช หมื่นจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301122 นางสาวนงเยาว์ พรหมลัทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301123 นางสาวจันทร์เที่ยง ตันทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301124 นางสาวสมรทอง กลมเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301125 นายประเกตุ พุ้ยชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301126 นายอุทิต วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301128 นางสาวจิรัชญา ปัดมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301129 นางสาวจามีน เหล็กสัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301130 นางสาวพรพันธ์ ยศปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301131 นางสาวรุ่งนภา ฐานคร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301132 นางสาวศิริมาศ มาสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301133 นางสาวศิริพรรณ ทองหล่อ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301134 นางสาววรลักษณ์ ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301135 นางสาวดวงแข ช่างทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301138 นางสาวผุสดี สอนใส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301139 นางสาววรรณ์ชลี มิ่งขวัญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301140 นางสาวพิชชาพร ทัพพุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301141 นายอดิศร ประเสริฐศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301142 นางสาวกีรตาพรรณ บัวระภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301143 นางสาววิลัยพร สร้อยมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301144 นางสาวลัดดาวัลย์ เหง้ามา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391301145 นางสาวเนตรชนก สมรูป ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
391302101 นางสาวประพิศ ศรีสมัคร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302102 นางสาวมาลินี สีดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302103 นางสาวรุ่งนภา แร่นาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302104 นางสาวจิตรา ตั้งพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302105 นางสาวดารารัตน์ จงธรรม์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302106 นางสาวปราณี ปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302107 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิคอนสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302108 นางสาวชลธิชา อุดทาเวียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302109 นางสาวนงนุช โฉมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302110 นางสาวสุมาลี สุริยประทานพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302111 นางสาวปิยะมาศ เรืองน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302112 นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302113 นางสาวชิดตะวัน เอี่ยมเจริญจิตต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302115 นางสาวนาฎอนงค์ ตาลสุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302116 นางสาวนรวพร แพงตุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302117 นางสาวจิตรา ยอดคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302118 นางสาวพวงพยอม นมขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302119 นางสาวศิวนาถ กำเนิดสูง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302120 นางสาววิยะดา นิกรกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302121 นายชนะพล ไสลภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302122 นางสาวอัญชลี สอาดเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302123 นายธวัชชัย กรรณลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302124 นางสาวสมร โสภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302125 นางสาวคณิฐา ทองม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302126 นางสาวอรอนงค์ กัปตพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302127 นางสาวเพ็ญประภา จันจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302128 นายไพรัตน์ ชัชวาลย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302129 นางสาวสุนีย์ ดีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302130 นางสาวสุมาลี ศรีจริยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302132 นางสาววิไลวรรณ เบ้าทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302134 นางสาวสุภาพ มณีศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302135 นางสาวเรณู สำเพียร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302137 นายมงคล หนองขุ่นสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302138 นางสาวชนิดา นวลเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302139 นางสาวปิยะรัตน์ จงธรรม์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302140 นางสาวเกษร ทองติด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302141 นางสาวกฤติยา ปลงสนิท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302142 นางสาววันเพ็ญ อบสุนทร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391302143 นางสาววันฉัตร เข็มทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303101 นางสาวนิรมล ใจคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303102 นางสาวณัทมวรรณ ปุยะติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303103 นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303104 นางสาวสาหร่าย ศิริลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303105 นางสาวศศิธร อ่อนลาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303106 นางสาวกอบแก้ว จำคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303107 นางสาวป้อม ไกรสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303109 นางสาวจิรัชยา โบกพัด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303110 นางสาววันเพ็ญ เพ็งแช่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303111 นางสาวศุภลักษณ์ บุญแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303112 นายมงคล นนท์ขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303113 นายผดุงชาติ พาหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303115 นางสาวประจบ ทีวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303116 นายสันติ คำจอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303117 นายสุทัศน์ ดาราวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303118 นายอุดม คำน่วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303119 นายอมร ละอองศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303121 นายสันติ หวานฉ่ำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303122 นางสาวอรสา แสงพิจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303123 นางสาวเจนจิรา นาจรวย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303124 นายสมพงษ์ จิตรสำราญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303125 นางสาวพจนา คำโฉม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303126 นางสาวปานวาด จันน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303127 นางสาวกฤติกา จันลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303128 นายประสิทธิ์ แก้วยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303129 นายวิวัฒน์ ทิพย์ขัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303130 นางสาววิรุตร อ่องจำปา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303131 นางสาวกันยา วงศ์จันทรา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303132 นายศักดิ์ดา อินแนน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303133 นายมณเฑียร โล่ห์มาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303134 นางสาวณัฏฐ์นรา เกษามูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303135 นางสาวไพรวัลย์ โรจน์จันทัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303136 นางสาวสุชานันท์ ภักดีสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303137 นางสาวรัตนา บุคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303138 นายภานุวัฒน์ ยาจันตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303139 นายมงคล ปิดจัตุรัส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391303140 นางสาววรรณนิศา เบ้าทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391304102 นายอมร กิจเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304103 นางสาวลำจวน สิมลีลาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304104 นายเอกรัตน์ ศรีศรศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304105 นางสาวสุกัลยา ขันไร่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304106 นางสาวพรวิไลพรรณ์ ปานเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304107 นายประทวน พิมพ์สาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304108 นายวีระ สิงหนารถ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304111 นายอุเทน แก้วม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304112 นายสันชัย ตะกรุดแจ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304114 นางสาวนันทนิตย์ พันธากูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304116 นายพิเชษฐ์ เกตุเทียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304117 นายการัล ไกรสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304118 นายสมศักดิ์ บุญเหลือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304119 นายปราโมทย์ เมืองสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304121 นางสาวทิพวรรณ แก้วว่าว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304124 นางสาวสุวธิดา กลีบเอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304125 นางสาวพูนทรัพย์ เหล็กนวน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304127 นายอมรชัย บัวไพรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304128 นางสาวกุลวดี ทิพย์เคลือบ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304130 นางสาวฐานณันทุ์ อ่างคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304131 นายวันชัย พูลยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304132 นางสาวพรพิมล ทะลิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304135 นางสาวศุภวรรณ สังข์เมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304136 นายสังคม นกแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304141 นายบรรจง โพธิ์จันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391304142 นางสาวปภัสราภรณ์ พรหมโชคศิริกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
391305102 นายนัฐพงษ์ พรหมดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305104 นายบุญม้าย สุทธิดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305105 นางสาวอรุณี งามเขว้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305106 นายแพงแสน คงโนนกอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305107 นางสาววาสนา ผูกพานิช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305108 นายธนา พิลาศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305112 นายเปลวเทียน แสงอ่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305114 นายวุฒิพันธุ์ ดำรงแดน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305115 นางสาวอัญชลี อ้นนาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305116 นางสาวสมาพร พรมภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305118 นายกิตติศักดิ์ หงษ์ตระกูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305126 นายแมน สินประเสริฐรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305128 นายณรงค์ฤทธิ์ ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305132 นายพิสุตร ประเศรษฐสุต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305133 นายกิจจา ผาติเสนะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305134 นายมณเฑียร เขียนภูเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305136 นางสาวลัดดาพร ขุนเทพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305139 นายกมล จันคณา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305141 นายสัญญา เศรษฐี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305142 นายสิทธิชัย สืบศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391305146 นายชูพงษ์ ลีสินลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
391307101 นางสาวอรอุษา ไทยเลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307102 นางสาวสโรชา กลีบบัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307103 นางสาววารีรัตน์ กุญชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307104 นางสาวสุภานิตย์ ผมงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307107 นางสาวละมูล ก่ำแก้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307108 นางสาวปียานันท์ ศรีสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307113 นางสาววรวรรณ สันติพงศกร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307114 นางสาวกานดา เสือแพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307115 นางสาวอัญญารัตน์ บุตรา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307116 นางสาวสุจิตรา คงปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307117 นางสาวปนัดดา ขันทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307118 นางสาวณัฐิยา เหล่ากุดบอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307119 นางสาวบังอร แก้วจอมแพง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307121 นายสมเกียรติ วงษ์คำน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307122 นางสาวขนิษฐา จูเทศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307123 นายธีรยุทธ เกษสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307124 นางสาวสุปราณี กาวิรส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307125 นางสาวคณิตา ดวงน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307126 นางสาวปรางทิพย์ บุญก่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307127 นางสาวน้ำค้าง เฉนียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307128 นางสาวจันทนา บัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307129 นางสาวอมรรัตน์ ดีสนิท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307131 นางสาวสุรัส คัมภิรานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307132 นางสาวสมร ทองกวด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307135 นางสาวสายใจ เสือกะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307136 นางสาวสุลักษณา พิมพ์ลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307137 นางสาวสากล น้อยนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391307139 นางสาวจันทนา แสงโสด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษ์ศาสตร์(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
391313101 นางสาววลีนุช สนิทบุรุษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313103 นางสาวนิดดา เมฆสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313104 นางสาววิไลวรรณ ตาลสุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313105 นางสาวธาริณี แก้วแพง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313106 นางสาวพูลทรัพย์ ขันทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313107 นางสาวสถิตาภรณ์ แปดสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313108 นางสาวอรัญญา ถุนพุฒดม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313109 นางสาวประภัสสร ขันยศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313110 นางสาวสุภาภรณ์ ลีลาศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313112 นางสาวสุฎาภรณ์ ศิริจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313113 นางสาวรัตนา วรรณพราหมณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313114 นางสาวกนกอร ยานกาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313115 นางสาววิไล เงินลาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313116 นางสาวพรรณี อ่อนสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313117 นางสาวโชติกา มีโส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313118 นางสาวสุกัญญา โสภารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313119 นายสมัคร คำภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313121 นางสาวนิตยา หลงกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313122 นางสาวจีรมาตร สายวงศ์คำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313123 นางสาวลัดดา รุ่งมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313125 นางสาวทัชนี โพธิ์อ่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313127 นางสาวสุบรร ภูมิคอนสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313128 นางสาวพรสวรรค์ ไพศาล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313129 นางสาวอุบลวรรณ คำมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313131 นางสาวคณิตศร พิมพา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313132 นางสาวลัดดา ดีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313133 นางสาววลัยลักษณ์ สองเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313135 นางสาวรัตนาภรณ์ วิฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313136 นางสาวกินนารี โตสุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313137 นางสาวมยุรี แขค้างพลู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313138 นางสาวเกศสยาม บุญแท่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313139 นางสาวฐิตินันท์ คำหนาหนัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313140 นางสาวลลิตา พันธากูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313141 นางสาวอัญชนา คำสอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313142 นางสาวชไมพร ขวัญแน่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313143 นางสาวพยอม คำปลิว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313144 นางสาวศรีสุดา คำสม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313145 นางสาวอินทิราภรณ์ พลแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391313146 นายชาญชัย จีเสียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
391319101 นายสุรเชษฐ์ โฉมอุปฮาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319102 นางสาววิชุดา ธูปมงคล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319103 นายภราดร แซ่หว่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319104 นายจิระวุฒิ ทุมทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319105 นางสาวนภาภรณ์ สีสวย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319107 นางสาวลักขณา สิงห์ป้อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319108 นางสาวรุ้งลาวัลย์ บุญกว้าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319110 นางสาวอรวรรณ วังเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319112 นายรังสรรค์ พรหมมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319114 นางสาวกาญจนา ทีฆะสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319115 นางสาวจิราภรณ์ เมฆาพันธุ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319123 นางสาวชลธิชา เครือสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391319127 นายปรีชา พานนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)
391330101 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีพลเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330102 นางสาวทราภรณ์ ด้วงคำจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330104 นางสาวนงค์ลักษณ์ สาริกา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330106 นางสาวชฎาภรณ์ บุษบงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330107 นายสนธิ ขวัญใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330108 นางสาวกฤติกา แก้วกิ่งจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330109 นางสาวนุจรี แก้วตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330110 นางสาวละไมล์ บุญสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330111 นางสาวเพ็ญพร คำสอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330112 นางสาวสุดารัตน์ ยืนชีวิต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330113 นางสาวพรรษา บุญพิลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330115 นางสาวกมลณัฐ จุ้มใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330116 นางสาวนุชจรีภรณ์ ดวงอุปะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330117 นางสาวรสรินทร์ สายทองติ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330119 นางสาวนลิต ประหยัดสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330120 นางสาวพรทิพย์ บุญเรียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330122 นางสาวอภิญญา ทับทิมทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330124 นางสาวทิวาภร แสบงบาล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330125 นางสาวสุภาพร มูลใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330126 นางสาวแพรวพราว บัวเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330127 นายพงศ์ธร มากโพร้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330128 นางสาวปิยมาส แก้วประสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330131 นายมนัส สมณะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330132 นางสาวนภาพร เกยเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330133 นางสาวจรีรัตน์ ทองแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330134 นางสาวเพชรรัตน์ น้อยนันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330135 นางสาวบุหงา บัวระพา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330136 นางสาวอนงค์ ทองเกียรติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330137 นางสาววรากร กองพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330138 นางสาวนฤตยา สมานพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330139 นางสาวบุญซื่อ เพชรไทย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391330140 นายสมบูรณ์ ป้องท้าว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
391335101 นางสาวลักษณา เอมเอี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335102 นางสาววิภาวดี ไซปลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335104 นางสาวอรุณี ปรีมงคล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335105 นายคำพัด ไพรทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335106 นางสาวปิยมาภรณ์ ศรีชู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335108 นางสาวบุษบง เสือน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335109 นางสาวยุพิน มาอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335110 นายกิตติ เขตจัตุรัส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335111 นางสาวนริศรา สุขสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335112 นางสาวสมพร เพ็งแก่นแท้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335113 นายไพศาล กาจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335115 นางสาวดวงแก้ว วงษ์ศรีดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335116 นางสาวดวงรัตน์ บุตะวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335117 นายลิขิต แดงอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335118 นางสาวศุภิสรา พวงพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335119 นางสาวขวัญหล้า พรหมลัทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335120 นางสาวสุภาภรณ์ ชื่นสำราญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335121 นางสาวบัญญัติ วุฒิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335122 นางสาวสุขใจ บุญแท่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335123 นางสาวสาวิตรี อารีย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335124 นางสาวจริยาภรณ์ ป้องคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335125 นางสาวมะลิ มีฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335126 นางสาวอุษณีย์ ชมภู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335128 นางสาวปิ่นอนงค์ ชาอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335129 นางสาวกฤติกา ก้อนคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335131 นางสาวเนตรตยา พรหมดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335132 นางสาวบุญร่วม จ่าโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335133 นายสราวุธ กิ่งภาพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335134 นายเทอดพงษ์ โสภาพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335135 นายมนตรี ทูลตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335136 นางสาวอรวรรณ กล่อมอิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335137 นางสาวสุวภา ตรีจักร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335138 นายวัชรินทร์ รัตนะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335140 นายคมสันต์ สุขเอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391335141 นายภิรมย์ บัวพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ฟิสิกส์(คณิตศาสตร์)
391348101 นางสาวจริยา ล่าพวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348102 นางสาวซ่อนกลิ่น ด้วงนวล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348103 นางสาวประไพ วันฟู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348104 นางสาวนิชนันท์ บุญสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348105 นางสาวกระจงจิตร์ อิ่มวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348106 นางสาวศิวพร จันทร์ผ่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348107 นางสาวสงกรานต์ สีน่วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348108 นางสาววราภรณ์ ใหม่สุวรรณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348109 นางสาวเพชรประกาย แก้วแก่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348110 นางสาววรินยา เค้พวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348111 นางสาวรัชนี ทองสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348112 นายนริศ พูลยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348113 นางสาวทัศนีย์ ยุ่นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348114 นางสาวมะลิ สีทานวล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348115 นางสาวเกศศิริ จักแพง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348116 นางสาวอุทิศ นันตะวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348117 นางสาวสุมิล อินดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348118 นางสาวทองทิพย์ ทองเกียรติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348119 นางสาวฤทัย อินทร์ฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348120 นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยวีระ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348121 นางสาวไมตรี ปัญญายิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348122 นางสาวนภาพร พลกลาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348123 นายสรพงษ์ คงสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348124 นายทวีศักดิ์ ประมาณเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348125 นายวิศนุย์ คุณมั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348126 นายภูวไนย์ อ่างบุญตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348127 นางสาวศิริรัตน์ ใส่แปง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348128 นายแทน ชำนาญพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348129 นายจตุรงค์ สงวนเพชรจินดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348130 นางสาวเมตตา จันทร์เพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348131 นางสาวสาธินี อินปิ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348132 นางสาวจีรนันท์ เรืองโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348133 นางสาวนัยนา แต่งยามา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348134 นางสาวปนัดดา ปิ่นนาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348135 นางสาวพัชราภรณ์ คงเพียรภาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348136 นางสาวรัตน์ดา คำสุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348137 นางสาวสุดใจ บินทสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348138 นางสาวณัฎฐากร กิจปวงชน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348140 นายชัยเชด ปอสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348141 นางสาวบุญเที่ยง อ่อนสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348142 นางสาวจันทร์ทิพย์ ภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348144 นางสาวรวีวรรณ อุตม์อ่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348145 นางสาวนัฏธิกา จันทขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
391348146 นางสาวรัชนี วงษ์พรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392201101 นางขวัญใจ คงกะพัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201102 นางพลับพลึง ฟองจางวาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201104 นางสาวกอบแก้ว สังเกตุดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201106 นางสาวศุภวรรณ โพธิ์ยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201109 นางสาวสุมิตรา สังข์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201111 นางปาริชาติ กงคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201112 นางสาวสุขศรี ทองเปิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201113 นางสาวพีรดา ด้วงทำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201115 นางสาวสุรีพร ศรีบุญมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201118 นางสาวเรี่ยลัดดา หารสารจอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201119 นางสาวสุกัญญา ชูสกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201120 นางสาวรุ่งนภา เงินบำรุง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201121 นางสาวรุ่งเพชร ศรีนุต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201122 นายสมทรง แก้วใส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201124 นางระพีพร วงษาวดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201125 นายสถิตย์ คำสอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201126 นายสวิด จันทร์สว่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201127 นางวรรณา ทองพูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201129 นายสนั่น แก้วสระแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201133 นางรัชนี เหลืองทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392201135 นายบัณฑิต ถนอมพล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
392202103 นางรุ่งทิพย์ สายทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202106 นางสาวกาญจนา พุฒตรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202107 นางสาวกฤษณา มายืน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202108 นางสาวสิริทธรา สายบุญตั้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202110 นางสาวประไพรัตน์ สิทธิกา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202111 นางสาวนันทิกานต์ ทองศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202112 นางสาววลัยพร กำแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202113 นางจินตนา ทรัพย์ปริญญาพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202116 นางสาวนภาพรรณ คำแล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202118 นางปัณฑิตา อัล บัททาห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202120 นางสาวดารณี โพธิ์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202121 นายวิชาญ จำนงค์จิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202123 นางสาวสมปอง สุภาพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202125 นางสาวธนาภรณ์ บุญเจิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202131 นางสาวกัลยพร พรรัตนประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202132 นายสันติ ศิริวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202133 นายบัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202134 นางสาวอัมพรรัตน์ ใจเหล็ก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202138 นางมะลิวัลย์ สารีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202139 นางสาวฉันทนา คงวิชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202141 นางพัชรินทร์ พรหมภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202144 นางสาวสุกัญญา แสนคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202145 นายฐากูร ศรีบุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392202147 นางสาววันเพ็ญ สาระวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
392205101 นายประสาน พรสนิทกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205103 นายสุพรรณ ผากุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205104 นางสาวรุ่งทิพย์ คนเกณฑ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205105 นายมณี ฉกรรจ์ศิลป์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205106 นางสาวสุวิมล ใจดวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205109 นายวิชิต กิ่งดอกไม้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205110 นายชาญวิทย์ สมประศาสน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205111 นายบุญกอง จอกน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205112 นายสัมฤทธิ์ เพิกชาวนา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205115 นางสาวเฟื่องฟ้า ทัพกอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205116 นางไสว สนั่นเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205117 นางสำราญ เกษร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205119 นายสุพรรณ เฮ้าปาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205121 นายสัญญา เทียมเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205123 นายมานะ ท้าวเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205124 นายประยนต์ แนวประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205126 นายอัศวิน บุญอิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205128 นายชูศักดิ์ ศรีบุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392205129 นายดาวลอย หาญรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
392208101 นายสุภาพ มีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208102 นายสุทัด ช้างเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208103 นายสมบัติ ทิพย์ตำแย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208104 นายไสว คำมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208105 นายผจญ ห่วงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208106 นางทิพย์วิมล ชัยสุราษฎร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208107 นางสมหมาย ดวงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208109 นางสาวรัตนาวลี พรหมคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208110 นายสมชาย หาญปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208111 นางวันเพ็ญ ศรีภักดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208112 นางขนิษฐา ขันคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208114 นางสาวรัชดาภรณ์ ไชยวัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208115 นางพิสมัย อ่องลออ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208116 นายวันชัย ฮั่นตุ้นพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208117 นางสาวลำไพ โกษาจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208118 นางทัศนันท์ อินดีคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208120 นายวีระศักดิ์ กันตุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208121 นายอุทัย แสนราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208123 นายสุขสมบูรณ์ พานำมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208125 นายเชาว์ เสนารถ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208126 นางปวีณา เมืองเกียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208128 นายกิติ หิรัญรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208129 นายวันชัย ประทุมชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208132 นางสุรัสวดี คำหมู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208133 นางจิราภรณ์ คำแสงมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208134 นางพิศมัย คำภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208135 นางอุดมศรี พันทองหล่อ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392208137 นายชาลี สุนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
392209102 นางสาวเพ็ญศรี จันทิมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป
392209103 นางสำเนียง กำแพงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209105 นางสาวฉลวย พลหลาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209106 นายวสันต์ วรรณา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209107 นายรถ ศรีสุราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209108 นายเริงนรินทร์ ขาวสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209109 นางบุษรา ศิริพิพัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209112 นางสาวยุพร เพชรมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209114 นางสาวพิมผกา เกษามูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209116 นางสาวลำแพน หาโส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209117 นางสาวรัตนากร ปลัดท้วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209119 นางสาวจันทร อาจเอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209121 นางสาวลำไพร มุยคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209122 นางสาวนัยนา ไวกยี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209123 นางอัญนิการ์ จันโท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209125 นายสำรวย พลเยี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209126 นายเอกพันธ์ มรุธานินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209129 นางสาวนพรัตน์ หล้าน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209132 นางสาววราภรณ์ จันแก่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209133 นางจรัญ อัคลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209134 นางพัชรี ศรีดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209136 นางเสาวรีย์ ก้อนสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209141 นายประจวบ วงษ์มีมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209142 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์ตืน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209143 นางบุณยนุช สุนประโคน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209144 นายชัยยา สาริน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209145 นางสาวกฤตพร ม่วงจีน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392209146 นายสมพร อัคลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
392218101 นางสาวเกศรา เวชชศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218102 นางวงเดือน อินทร์สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218103 นายชัชชัย บุญจอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218104 นางปรียานุช อรุณรุ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218105 นายชัยชาญ จันทร์หม่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218106 นายณรงค์ ไข่ทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218107 นางสาวรัชนก เพ็งตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218109 นางสาวนภาพร วันเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218110 นางสาวณัฎฐยา อยู่โพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218111 นายบุญรวม บุญพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218112 นางสาวสมหมาย ศิลาแรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218113 นางสาวสุนิราพร สุขเครือเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218114 นายบัณฑิต พัวไกวัล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218115 นางสาวปฏิญญา สงวนสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218118 นางสาวอรทัย จันเทือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218121 นายสุพจน์ อุบลศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218125 นายนาวิน สุวรรณเวศม์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218126 นายสุรศักด์ ไฉนงุ้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218127 นายธวัชชัย พุ่มท่าอิฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218128 นางสาวเกศสุดา วงษ์เรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218132 นายวิทวัส บุญจอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218133 นางสาวรุ่งเพชร ใจทน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218134 นายนฤพนธ์ บุญสุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392218140 นายวุฒิชัย ใสยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สุขศึกษา
392248101 นางสายหยุด นิลเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248103 นายกิตชลัช พวงบุบผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248104 นางสาวสมจิต ทิศพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248106 นายภาณุ วงษ์เรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248107 นางเปรมกมล ปานลักษณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248109 นางสาวพุทธชาด ผ้ายผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248110 นางสาวกนกภรณ์ ศรีธรรมมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248111 นางสาวต้องจิตต์ วงศ์ช้าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248112 นางสาวนพวรรณ จิตเกษม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248113 นายกัมปนาท น้อยชาคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248114 นางสาวดวงนภา วงษ์ภพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248116 นางสาววิไล แก้วประสงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248117 นายพรอนันต์ ทาช้าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248120 นางสุลักษณ์ รอดมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248121 นางสมคิด ธิกะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248122 นางกฤติยา ปันเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248123 นางรัตนา กันสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248124 นางธิตติญาธรณ์ ยังคำมั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248125 นางเรณู สีขมิ้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248126 นางสาวรุ่งนภา ทาสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248127 นางสำอางค์ อิ่มทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248129 นางธารทิพย์ หีบแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248130 นางสาวรัชฎาวรรณ กันหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
392248131 นางสาวอรัญญา จันทร์สิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
393201101 นางนภัสวรรณ วิเชียรสรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201102 นางภัทราภรณ์ คงนุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201103 นางสาวสหนา ขำชุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201104 นายนุกูล บุญเกษม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201105 นายเฉลิม แก้วอารีลักษณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201107 นายสุทธิ์ไกร คุ้มเหม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201108 นางสาวรุ่งทิพย์ พรรณประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201109 นางสาวสายทอง นิลขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201110 นางสาวศิริพร เมืองฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201111 นางสาวพนมรุ้ง คุ้มยิ้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201112 นางสาวพัชรี คุณสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201113 นางสาวพรรณราย ยอดยิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201114 นางศิราณี แพทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201115 นายสมตระกูล งามสม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201116 นางสาวพรรณี อภัยภักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201117 นางเพ็ญพิไลวรรณ แสงน้ำผี้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201118 นางพรจันทร์ สุขเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201119 นายสุจิน สิงห์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201120 นางศมนวรรณ เจี้ยมกลิ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201121 นางสาวณัฐพร แสงสุวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201122 นายเสริม บัวทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201124 นายสัมฤทธิ์ โมกขะศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201126 นายเกรียงศักดิ์ พูลสละ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201127 นางสาวเชาวนี สุวรรณทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201128 นางสาววาสนา รุ่งอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201129 นายพิทักษ์ ใบทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201130 นางสุจิตรา สีเหลือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201131 นางกชกร ขุนเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201132 นางปิยะรัตน์ เพชรประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201133 นางวรพนิต แต่งตั้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201134 นายอนุชา แหทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201135 นายนิพนธ์ ศรีสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201136 นายเฉลิม คำแผลง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
393201137 นางกนกวรรณ มันตะสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401205101 นายทรงวุฒิ โต๊ะถม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205102 นายประเสริฐ ขวัญเปี้ย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205103 นายพงษ์พันธ์ แป้นเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205105 นายนิกร นาชัยเพิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205106 นางสาวสมลักษณ์ เพ็งคำศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205107 นางสาวนพนาถ งามจำรัส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205108 นายมานิตย์ คงแท้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205109 นางสาวสมคิด เทพแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205110 นางสาวจิราภา ขอบปี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205111 นายคมกฤษณ์ สุนันทวิทย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205112 นายนิกูล เปรมอ้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205113 นายพงษ์บุญ อยู่ถมสังข์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205114 นางสาวนิตยา แสงสุทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205115 นางสาวศิรินันท์ พันอิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205116 นางสาวศิโรรัตน์ กลิ่นบุหงา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205117 นางสาวระวิวงค์ มีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205118 นางสาวนิภาพรรณ โรจนแพทย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205119 นายเอกชัย บุตรศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205120 นายเวทจรัส อาจจุฬา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205121 นางสาวสาคร พรศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205122 นางสาวทัดทรวง สวัสดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205123 นายสง่า แก้วทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205124 นางสาวนฤมล ตะไมล์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205125 นางสาวณัฐรุจา โกษา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205126 นางสาวจำนงค์ มารอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205127 นายคมเพชร สิงห์ป้อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205128 นายบุญโชค เรืองกอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205129 นายวิชัย เหมบุรุษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205130 นางสาววรนุช สันติพงศกร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205131 นางสาวสุดารัตน์ อำพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205132 นายบุญชู คำสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205133 นายนพรัตน์ มโนนัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205135 นายโสธร มาอุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205136 นางสาวสรญา ราชอาจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205137 นางสาวสายสวาท แซมสีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205138 นายสาธิต จันทขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205139 นางสาวน้ำผึ้ง ฮะอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205140 นางสาวจุฑาทิพย์ ใยพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205141 นายพรทวี ศรีทับทิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401205142 นายธนูศิลป์ อุดแร่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401206101 นางสาวงามตา อินสุธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206102 นางสาวกันยา วงษ์บุญมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206103 นางสาวสุรีรัตน์ มีชู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206104 นางสาวพิศมัย นาคนายม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206106 นางสาวหัทยา ดีเที่ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206107 นางสาวพรทิพย์ ทะสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206108 นางสาวสำเนียง ดีโส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206109 นางสาวสุภารดา คำสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206110 นางสาวชไมพร รักการ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206111 นางสาวปิยนุช พุทธายอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206112 นางสาวบุศรา จันทะวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206113 นางสาวธารทิพย์ เพชรสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206115 นางสาวนภา คงวิเศษ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206116 นางสาวจันทร นิยมเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401206118 นางสาวสุจิตรา ว่าบ้านเลน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401211101 นายสุริยา จีเจียก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211102 นายสุระ ปานรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211103 นายศรายุธ จำปาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211104 นายสมนึก ศรีไพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211105 นายวีระชัย เกิดกับบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211106 นายสันติ ทองบ่อ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211107 นายวัชระ เมืองทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211108 นายปุณณวิช รอดอ่วม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211109 นายอิทธิรัตน์ ด้วงทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211110 นายปรีชา พรหมมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211111 นายสุวัฒน์ เมืองมนประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211112 นายพรชัย นันตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211113 นายวิทยา ทองอ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211114 นายกฤษฎี นาคประดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211115 นายวิรุด แสงอุบล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401211117 นายบรรเทิง มูลแวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อุตสาหกรรมศิลป์
401301101 นางสาวสายฝน นาที ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301102 นางสาววิ สีดานา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301103 นางสาวจรูญรัตน์ จันเตื่อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301104 นางสาวพิกุลชร ป้องไฝ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301105 นางสาวจุไรรัตน์ มาลาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301109 นางสาวศิริพร เม้าเวียงแก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301110 นางสาวปัณณธร แก่นนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301111 นางสาวสุณีย์ รำเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301112 นายอุเทน จอกนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301113 นางสาวสุพรรษา โตมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301115 นางสาวพัชนียา แก้วเงา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301116 นางสาวน้ำผึ้ง หอมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301118 นางสาวกฤติยาณี สุขาลักษณ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301120 นายแดนชัย สิงห์สนิท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301121 นางสาวรุจิเรข เชิดรัมย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301122 นางสาวอรอุมา วันพุดชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301123 นางสาววีณา สาทุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301124 นางสาวสุภาภรณ์ สีเสือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301125 นางสาวปัญจลักษณ์ เมฆเจริญทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301126 นางสาววิภาภรณ์ พานผง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301127 นางสาวนฤมล ผุยเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301128 นางสาวจีรา ศรีพิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301131 นางสาวอำภา แสงทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301132 นางสาวจินตนา เจริญทรัพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301134 นางสาวอามอญ ใสยาน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301135 นางสาวพรทิพย์ อินทร์กำบัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301136 นางสาวขวัญนภา ปาระมีศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301137 นางสาวบุษกรณ์ ไพศาลธรรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301138 นายสมโภชน์ อินสูง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301139 นายบุญทัน ป้องทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301141 นายวิทยา สอาดสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301142 นางสาวทัศวรรณ คงเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301143 นางสาวสายรุ้ง ปิ่นทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301144 นางสาวจินดา จุฬาราษฎร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301146 นางสาวสายฝน แสงรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301147 นางสาวแสงหล้า ปุงแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401301148 นางสาวรัชนีภรณ์ ประพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
401302101 นางสาวพรประภา พวกน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302102 นางสาวรจนา บุญมั่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302103 นางสาวพจนีย์ สายคำกอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302106 นางสาวธัญญาภรณ์ ยอดเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302107 นางสาววิตยา ขวัญปอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302109 นางสาวน้ำหวาน แก้วเพียร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302110 นายธนพล น้อยนันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302111 นางสาวยุพยงค์ ฬาทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302112 นายทองม้วน ละคร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302113 นางสาวกาญจนา คำเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302114 นางสาวปราณิศา กันยาประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302115 นางสาวทัศติกา ถาโท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302116 นายไพรัต คำสุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302117 นายวิษณุ ศรีจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302118 นางสาวนุชรี อภัยพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302119 นางสาวบุศราภรณ์ เฮ้าปาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302120 นางสาวมัทนา ปลาคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302121 นางสาวปิยะนุช คำผานาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302122 นางสาวพูนศรี หอมดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302123 นายสามารถ กินูน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302124 นางสาวศริญญา ซิวสารี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302125 นางสาวศุภรัตน์ สุขย่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302126 นางสาวสุกันญา หวานฉ่ำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302127 นางสาวเสถียรทิพย์ คงปรางดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302128 นางสาวสายฝน ถาดพลกรัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302129 นางสาวจารุณี ศรีป้อ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302130 นางสาวจินดารัตน์ สิงห์เส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302131 นางสาวดวงนภา ติสันทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302132 นางสาวนภาพรรณ ไพรทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302133 นายนที ขวัญพลอย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302134 นางสาวไพรงาม เกตุทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302135 นางสาวศศิธร แก้วพินิจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302136 นางสาวจิราพร พวงไทย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302137 นางสาวปริศนา อินกกผึ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302138 นางสาวเบญจมาศ แสงสีดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302139 นางสาวไพริน เถื่อนมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302140 นางสาวดารณี บุญรักษาเจริญพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302141 นางสาวกาญจนา กลิ่นจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302142 นายประภัส เพชรสิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302143 นางสาวพรศิริ หมั่นจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401302145 นางสาวพัชรินทร์ พรมโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
401304101 นายชีวะ ลีปรีชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304102 นายประคอง นวลตั้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304103 นางสาววรวรรณ สระคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304104 นางสาวจีระภา พิลึก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304107 นายวิทยา ชัยคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304108 นางสาวนิพัทย์ รวมเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304110 นางสาวคะจี เปียดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304111 นายยุทธนา ปานเหง้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304112 นายวิรัตน์ แดงด้วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304113 นางสาวประยูร จวบบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304115 นายอาทิตย์ สุพรรณคง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304116 นางสาวจิตรลดา ชัยศร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304117 นายวราชัย เขียวแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304120 นายยรรยง เที่ยงทิศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304122 นายวินัย จันดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304123 นายขจรศักดิ์ ยิกทิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304125 นางสาวอรุณ กุนมล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304127 นายนิกร โพธิ์กันทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304129 นายโอฬาร ศิริประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304132 นายพงษ์ศักดิ์ เดชโค้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304133 นางสาวเรลัย โพธิ์ทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304135 นายอนุกูล สินเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304136 นายอุเทน เทศประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304137 นางสาวเอ ป้อมสะอาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304138 นางสาวนิภาพร สร้อยมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401304139 นายสุมิธ อุ่นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ศิลปศึกษา
401305101 นายน้อง เพชรประทุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305105 นายอนุชิต ศศิวิมลกาล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305106 นางสาวนิภาพร จอกนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305107 นายนิธิ มาอยู่วัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305108 นายสมบูรณ์ แก้วบาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305109 นายมานพ ขาวนวล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305111 นายคมสันต์ แสงมณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305112 นายจักรพงษ์ จันทร์หว่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305113 นางสาวเบญจวรรณ ทัดช่อม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305114 นายธงชัย ปลาเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305115 นายสุรชัย หงษ์อวน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305116 นายโกศล นามโคตรศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305120 นายธรณินทร์ สุกานันท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305121 นายปิยะ เสือเทศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305122 นายมนตรี มณีแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305124 นายอนุชา ปิ่นขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305125 นายซันญู แก้วทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305126 นายเวทว์ สอนสุภาพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305127 นายนัทธพงศ์ ชุมเสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305128 นายวิมล สีป่า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305133 นางสาววนิดา ยาใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305135 นายมนฑล ท้าวทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305136 นางสาวอัมพรรัตน์ ด้วงโป้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305137 นางสาวพรพรรณ์ หมื่นเดช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305138 นางสาวสมอน อ่องยิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305139 นางสาวสุกัญญา ลิขิตสุขเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305140 นางสาวน้ำอ้อย ภูมิโคกรักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305141 นางสาวณัฐชญาณ์ กลิ่มน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305142 นายวิทยา มูลใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305144 นางสาวรจเรข นาหลุ้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305145 นางสาวฉันทนา จันทร์คิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305147 นางสาวสุธาสินี ตันทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305148 นายดุลยวิทย์ เกาะแก้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401305149 นายอภิเชษฐ สกุลวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
401306101 นางสาวดวงใจ สิงห์บุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306102 นางสาวกุหลาบ วันชัยวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306103 นางสาวรัตนสุดา เกตศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306105 นางสาวสุณิสา อุนะพำนัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306106 นางสาววรรณภา แหลมดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306107 นางสาววรรณิกา ป้องท้าว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306108 นางสาวรัตดา กันยาประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306109 นางสาวศิริรัตน์ คำมุงตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306110 นางสาวขวัญรส วงศ์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306112 นางสาวปริศนา พงษ์สาหร่าย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306114 นางสาวกุหลาบ กานนอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306115 นางสาวพัชนี กัณหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306116 นางสาวลัดดาวัลย์ พรมกามินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306117 นางสาวจิฬาภรณ์ อินทร์กำบัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306119 นางสาวไพรัตน์ เชื้อขำดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306124 นางสาวน้ำฝน วีรวรรณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306125 นางสาวนันทิดา เบ้าไทย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306127 นางสาวนิลุด วาจาตรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306131 นางสาวยุภาพร แสงสว่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306132 นางสาวแก้วตา อนุสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306133 นางสาวรุ่งนภา ซุยแป ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306134 นางสาวธนาลักษณ์ เวทย์จรัส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306135 นางสาววงเดือน รอดน้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306137 นางสาวอรุณี คำขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306138 นางสาวเรณู สุขบัว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306139 นางสาวจำลองลักษณ์ เชาว์ประดิษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306140 นางสาววรดา พรหมเมตตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306141 นางสาวภักคิณี น้อยทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306143 นางสาวบังอร วะทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401306144 นางสาวสุภาธิณี ป้องคำหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
401308101 นางสาววิลาวรรณ์ ศรีพิกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308103 นางสาววริษา ครองตน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308104 นางสาวอัจฉรา ทาแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308105 นายอินทัช ราชอาจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308106 นายเกษม คำจอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308107 นางสาวสุพัฒสา สุพรมพิทักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308109 นายสมบัติ โทเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308110 นางสาวนันทนา ขันยศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308111 นางสาวนิตญา นารี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308112 นางสาววันเพ็ญ นุชเทียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308113 นางสาวนงค์นุช วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308114 นายเนตร บุญฟอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308115 นายประเสริฐ จันทร์แสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308116 นายชัยยุทธ์ ศรีจริยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308117 นางสาวเมธาวี เพ็งบุญรอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308118 นางสาววิชชุดา สีหะนาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308119 นางสาวธัญญมินทร์ ปราชนาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308120 นางสาวสุมาลี พรมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308121 นางสาวสุภาพร แป้นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308122 นางสาวอังคณา ปรางทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308123 นางสาวปิยะพร ศรีจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308124 นางสาวอำไพร จำปามูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308125 นายภิญญา กิ่งกันยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308126 นางสาวสำเริง ห้าวหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308127 นายนิกร พิมลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308129 นางสาวนิภา ผานวิลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308130 นางสาวทัศนีย์ พรมนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308131 นางสาววัชราภรณ์ ชนะพาห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308132 นายวิทยา โสภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308134 นางสาวจิรวรรณ คำเกตุ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308135 นางสาวเพลินจิต คำชด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308136 นายเกียรติพงษ์ แสนขัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308137 นางสาวหัสยา จันทิมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308139 นางสาววิภา กองเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308140 นางสาวสมภพ แก่นแดง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308141 นางสาวฐิติญา ปาระบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308142 นางสาวจุฑามาศ ทองรัตนะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308143 นางสาวกัญญา โคมณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308144 นางสาวสำรวย กระทู้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308145 นางสาววิชญาพร เอี่ยมเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308146 นางสาวยุพดี ภาระขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401308147 นางสาวนงนุช ผลขาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
401309102 นางสาวสุรีย์พร วงศ์รักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309104 นายพิทักษ์ ทาสีดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309105 นางสาวอรอุมา สินไชย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309106 นางสาวจันทร์ดา กงงอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309109 นางสาวสายชล แวดวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309110 นางสาวกาญจนา แววประเสริฐ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309111 นายวินัย ตรีสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309112 นางสาวณัฐณิชา โสคร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309113 นางสาวณัฏฐณิชา พิมพ์สาลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309114 นางสาวณัฐธิดา โสพิมพา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309115 นายธนาศักดิ์ พรมท้าว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309116 นายวีรชาติ ทองเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309117 นางสาวชัญญานุช ทองสร้อย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309118 นางสาวอินทิรา คำมุงคุณ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309119 นางสาวอุ่นเรือน ศักดารักษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309120 นางสาวพัชรินทร์ บุญมาตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309121 นางสาวอัจฉราวดี ศรีเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309122 นายเกชา ดีปาละ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309123 นายขวัญชัย เสาธง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309124 นางสาวพิไลพรรณ์ คนมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309125 นางสาวสุภาพร ดามาพงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309126 นางสาวชุลีพร นนงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309127 นางสาวนพมาศ จันทร์กระจ่าง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309128 นางสาวสุกานดา มารอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309129 นางสาวสนธยา จะกุญชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309130 นายเสกสิทธิ์ สนสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309131 นายเกริกทิวัตถ์ หาญกุดเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309132 นางสาวนุชนาฎ ราชบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309133 นางสาวสายลม อุ่นอุบล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309134 นางสาววนิดา วิโรจน์นพรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309135 นางสาวระพีพร แพงเฮ้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309136 นางสาวสุนีย์รัตน์ บัวทุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309137 นางสาวสรัญญาพร จันทร์ปล้อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309138 นายอานนท์ สายจันทร์ยูร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309139 นางสาวอนุสรณ์ พลพิมพ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309140 นางสาวกาญจนา บุชเบ้า ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309141 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309142 นางสาวลดาวรรณ์ สุทธิพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309143 นางสาวธิดา โสภาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309144 นางสาวพัฒชะนีย์ บุญสิง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309145 นายนันทวัฒน์ นาสถิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309146 นางสาวธิดารัตน์ บุติมาลย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309147 นายอุทัยวุฒิ พรหมมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401309150 นางสาวจันทร์ทัก ป้องคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
401310101 นายประเสริฐ กันยาประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310102 นายธงชัย พงษ์พยอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310104 นายอำพล แก้วมหาวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310105 นางสาวเยาวนา งามรั้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310106 นายยุทธภูมิ บุญจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310108 นายพิชิตพล แย้มสังกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310109 นางสาวอำไพร สอนพร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310112 นางสาวนิศาชล พุ่มฟัก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310114 นางสาวนันทยา อุ่นแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310115 นางสาวอภิญญา จักแพง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310117 นางสาวละเมียด บุญแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310118 นายยงยุทธ มูลสันเทียะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310119 นางสาวนีรนุช แก้วเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310120 นางสาวรัชนี กระหนาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310121 นายไทพนา ป้อมหิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310122 นายสุริยา นันชนะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310125 นายเชาว์ เอิบแก้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401310127 นางสาววิไลวรรณ จันแรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา พลศึกษา
401313101 นางสาวทวีจิตร พลเชียงสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313102 นางสาวอุไรวรรณ บุญเรียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313103 นางสาวจารุวรรณ จันสีดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313104 นางสาวจิรนันท์ แก้วเจิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313105 นางสาวเจนจิรา คำมิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313107 นางสาวอุไรวรรณ์ สายแสงใส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313109 นายนราพันธ์ ครุฑขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313110 นางสาวนิลวรรณ สีเลื่อม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313111 นางสาวเบญจวรรณ ขินหนองจอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313113 นางสาวภาวินี พาอั้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313115 นางสาวสุภาพร สุริโย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313116 นางสาวกฤษณา ชูรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313117 นางสาววิชญาพร พรมหมื่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313118 นางสาวเพชรทอง กองกี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313119 นางสาวเจือจันทร์ บุปผาชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313120 นางสาวเจี๊ยบ เปี้ยจันทึก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313121 นางสาวพิสมัย โนนงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313122 นางสาวสมนึก ถึงลาภ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313123 นางสาวทักตร์ดาว แก้วแท้ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313126 นายจักรภพ ถึงกัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313127 นางสาวนิตยา สมภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313128 นางสาวศิริรัตน์ แสงโทน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313130 นางสาวจริยา สิมาชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313132 นางสาวนนธยา เพชรสิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313133 นางสาวปาริชาติ เอมอารมย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313134 นางสาวกิตติธร มีเดช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313135 นางสาวดารารัตน์ ไกรทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313136 นางสาววงเดือน ทนนาดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313137 นางสาวจีรยา ทับทิมไทย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313138 นายตรี แข็งกระบือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313139 นายสุรเชษฐ์ แก้วทาสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313140 นางสาวปรียะนาฎ สกุลแพง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313141 นางสาวขนิษฐา เง่าพา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313142 นางสาววิยะดา ไตรบำรุง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313143 นางสาวบุษบา กองศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313144 นายสายัน พาหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313145 นายกิตติศักดิ์ เถาะรอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313146 นางสาวอรุณี ทองสิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401313147 นายอัมพร สำราญพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
401317101 นางสาวสิริวรรณภา ทฤษฎี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317102 นางสาวอัจฉรา เขียววิจิตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317103 นางสาวพูลทรัพย์ แดงตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317106 นางสาวจิตรสุดา ชื่นใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317107 นางสาวสมัย สุคงเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317111 นางสาวฉันทนา ดีมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317113 นางสาวศิริพร เกษร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317114 นางสาวสุพรรณณี จูแสน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317115 นางสาวราตรี พันสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317116 นางสาวสุวรรณา ทองหมู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317117 นางสาวละมุล สีหานู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401317118 นางสาวสุภาพร เย็นปิ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นาฏศิลป์
401330101 นางสาวสุนีย์ คำเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330102 นางสาววุฒิชรินทร์ สีหะวงค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330104 นางสาวนงเยาว์ แก้วเจิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330105 นางสาวสมคิด วันเชียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330106 นางสาวปราณี ภูบุญอ้วน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330107 นางสาวกนกวรรณ สิงห์ภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330108 นายอนุชา มหาวัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330109 นางสาวชรินภรณ์ ต้องหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330111 นายศตวรรษ ดอนคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330112 นางสาวรัชฎาพร ยศปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330113 นายสมคิด อยู่งาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330114 นางสาวจามจุรี เพียสนิท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330115 นางสาวลาวัลย์ พุดขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330116 นางสาวปราริชาติ นครสวรรค์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330117 นางสาวจิราภรณ์ ตะกรุดเดิม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330119 นางสาวดารานัย รบเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330120 นางสาวแสงเดือน โพธิ์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330121 นางสาวรุ่งนภา พามา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330122 นางสาวอังคณี บุตรศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330123 นางสาวจิตติภรณ์ ทวงชน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330124 นายบุญมา ใจเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330125 นายสุชาติ ขุนหนังสือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330128 นางสาวรัตนาภรณ์ พันละดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330129 นางสาวดาวใจ คำแก่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330130 นางสาวพรทิพย์ อ้องาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330131 นางสาวจิรพงษ์ ตลับนิล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330132 นางสาวรุ่งทิพย์ ฐานมั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330133 นางสาวสุธาสินี เศรษฐี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330134 นางสาวเชาวลักษณ์ ทับชาลี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330135 นางสาวโสมสวย ก่ำคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330136 นางสาวสมถวิล เลื่อนลอย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330138 นางสาวสมปอง พูลยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330139 นางสาวไอรินทร์ ปลื้มใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330140 นางสาวปิยะรัตน์ โสภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330141 นางสาวพัชรี คล้ายอุดร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330142 นางสาวสุนันท์ ราศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330143 นางสาวพัชรี สุขขำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330144 นางสาวจารุวรรณ ม่วงอู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330145 นางสาวจิระดา กุลโทบ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
401330146 นายเทวฤทธิ์ จันเหลือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
402208101 นางสาวพรรษา อุบลรัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208102 นางสาวปราณี กันยาประสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208103 นายเทอดศักดิ์ จารัตน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208104 นางสาวบังอร อินทรศร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208105 นายสุขเกษม ขุนทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208110 นายทวี ปานจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208111 นางนิตยา แก้วชู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208112 นางเบญจวรรณ สมมติวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208113 นายเสกสรรค์ แก้วลาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208114 นางสาวสุภาพร ศรีวิลัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208115 นางสาวโสภา ใสโต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208116 นางสาวปราณี บัวพรวน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208121 นายประเวศ กอนตน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208122 นายนิยม เต็งเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208123 นางลัดดา อิ่มจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208124 นายจรูญ สวัสวงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208125 นายระยะ กลิ่นบุบผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208127 นายณัฐศาสตร์ นาคผา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402208128 นางกาญจนาลักษณ์ หาพุทธา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สังคมศึกษา
402209101 นายไพฑูรย์ บานเย็นงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209102 นางสาวฉันทนา กุลวัฒน์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209103 นางภัทราพร พรมกล่ำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209104 นางสาวศิรินภา สาชะรุง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209105 นางสาวบัวศรี เขียวน้ำเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209106 นางอรุณ นิลมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209107 นางสมฤทัย ส่งสุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209108 นางปราณี มุ่งลือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209109 นางสาวดวงจันทร์ พั่วทัด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209111 นางสาวกฤติกา สงแจ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209112 นางนวลนิช รอดเนียม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209113 นางวิภา จันทศร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209114 นางสุกี มั่นกตัญญู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209115 นางสาวอังศุมาลิน โสมล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209116 นางสุบิน สุขสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209117 นายชูศักดิ์ สิมสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209118 นายอนันต์ฐชัย ขาวพุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209119 นายเด่น คนสำโรง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209120 นางสาววรรณี วันบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209121 นางสาวน้ำทิพย์ พรหมบุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209123 นายเลิศชาย จำปาคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209126 นางสาวพยอม ขวัญเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209127 นายโอภาส ธิกาพันธ์วรรณา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209129 นายจักรพงษ์ วิศิษฐพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209130 นางสาวเอื้อมพร ไตรยพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209131 นางสาวธนัชพร กงเต้น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209132 นางสาวคำหล้า แก้วเพิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209133 นางวรรณี วรรณา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209134 นางฐิติรัตน์ บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209135 นางสาวดุษฏีภรณ์ ทอนใจ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209136 นางรจนา ราศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209137 นางสาวอัญชรี วงราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209139 นางสาวอภิญญา อินทร์ปัญญา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209140 นางสลินันท์ สร้อยมี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209141 นางสาวพัชรินทร์ เบี้ยววงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209143 นางสาวยุภา รักชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209144 นายจรัญ จุฑาคุปต์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402209145 นายปรีชา พุ่มพวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
402213101 นางชลวิภา มณีฤทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213103 นางสาวอังคณา ดีดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213104 นางสาวสนุ่น โพธิ์ปลัด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213105 นางสาวเพ็ญศิริ ดีมาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213107 นางสาวบุญเรือน ศรีวิไล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213108 นางสาวทับทิม หนูเวียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213110 นางสงกรานต์ แก้ววันดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213111 นายสุรศักดิ์ บูรณะสีม่วง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213112 นางสาวนภาลัย หมื่นสาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213113 นางสาวบัวหลัน แขวงแข่งขัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213114 นางสุริกิจ ส่งฆ่อง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213115 นางสาวอมรา หาหาญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213116 นางลำดวน นักดนตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213117 นายสำราญ สอนจีน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213118 นายธีรพงษ์ ทองสิทธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213120 นางสาวนงค์เยาว์ ใจปินตา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213122 นางพิทยา หยองใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213123 นางสาวรุจิรา ริ้วสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213124 นางสาวคำมูล สิงห์สถิตย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213125 นางสาวนุชจิรา จำปาพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213128 นายประจักร ชนะมาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213129 นายพยอม จันทร์มา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402213131 นางศศิธร ลาธิบุญธรรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การประถมศึกษา
402254101 นางสาวนภา มาโยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254102 นางสาวปนัดดา เชาว์ฉลาด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254104 นางณัฐยา สุโนพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254106 นางสาวเพ็ญพรรณ ฐีตานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254107 นางสาวศรัณย์พร ตรีสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254109 นางสาวอรทัย พิลึก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254110 นายสมพงษ์ แพ่งเกษร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254111 นางสาววงเดือน อวบอ้วน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254112 นายราเมศ สินเจิมศิริ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254113 นายมิตรชาย ปิ่นศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254114 นางรุ่งอรุณ จันทร์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254117 นางสาวเยาวลักษณ์ ทองนอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254118 นายวุฒิพงษ์ ชัยศิริ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254119 นางเตือนใจ อินทรศักดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254120 นางอิ่มใจ โสดา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254122 นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254123 นางอัศณีย์ญา บุษบาแย้ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254124 นายสมศักดิ์ พรมโกน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254126 นางสาวกฤษณา วงค์ไทยดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254132 นางสาวนันทพร สังข์ประไพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254133 นางสาวประภัสสร ศรีสวาท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254137 นางสาวน้ำค้าง นาคบุตรศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254141 นางวรรธยา ยงวณิชย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254145 นางอรุโณทัย แสนคำภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254146 นางราตรี โฉมเชิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254148 นายกำธร ก้อนเทียน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254149 นางสาวรวิชล สำราญรื่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254151 นางชูใจ บุญสุด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
402254152 นางสาวจิตรดา ด้วงพลู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา
403201101 นายยะนะ วงค์ทองเหลือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201103 นางสาววรรณี ประกายศรีทองคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201104 นายประสิทธิ์ เอี่ยมแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201106 นางคัทลียาภรณ์ ปักกุนนัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201107 นางสาวทันญารัตน์ น้อยเจริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201108 นางสาวพจนีย์ เพ็ชรพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201109 นางสาวจารุวรรณ ศิริมงคล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201110 นางจันทร์แรม จูแพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201113 นางสาวพชรพร ปั้นพูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201114 นางสาวนลินรัตน์ จันทรมณี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201115 นายประมวล เสมือนโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201116 นางไข่มุก เสมือนโพธิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201117 นายเมธี กุลศัตยาภิรมย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201118 นางสาวกลินทร์ญารัตน์ ขำชุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201121 นางลักษณารีย์ บุญโสภา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201123 นางสาววาสนา โชหนู ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201124 นางสาววราภรณ์ ทองอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201125 นางขนิษฐา ประทุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201129 นางสาวศรีวรรณ วันแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
403201130 นางสาวเยือนนภา จันทร์เทศ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย
411302101 นางสาวรัชฐญา สำเริง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302102 นางสาวนงคราญ จันทานวน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302103 นางสาวอนงค์ แก้วทองดี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302104 นางสาวสุนีย์วรรณ จันทร์ปาน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302105 นางสาวอมรรัตน์ มุ่งงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302106 นางสาวช่อทิพย์ ถูกชัยภูมิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302107 นางสาววิศรุตา โกยทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302108 นายอำนาจ กันงา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302109 นางสาวเอื้องฟ้า เอมสาร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302110 นางสาวญาม่า สมสูงเนิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302111 นางสาวสมหมาย มุสิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302113 นางสาวรัชนา ขวัญพรม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302115 นางสาวทองใส พิมพ์สุข ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302117 นางสาวสาวิตรี หาสีคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302118 นางสาวยุวดี นามสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302119 นางสาวจรัญญา ขุนเทพ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302120 นางสาวขวัญล่า มณีนารถ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302122 นางสาวพิราภรณ์ ตั้งวณิชเศรษฐ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302123 นางสาวนิตยา แถวนาชุม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302124 นางสาวพิมพิมล แก้วยา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302125 นายอนิรุทธิ์ มาจันตะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302126 นางสาวอรอนงค์ ทวีขวัญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302127 นางสาวพันธิมา วันทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302128 นางสาวสุรัตน์ ธงอาสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302129 นายอิทธิชัย สีเสือ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302130 นางสาวบุษบา แสนคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302131 นายสุพัด ใต้กิ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302132 นางสาวเพชรรัตน์ บุญเรือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302133 นางสาวจงกล กุลเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302134 นางสาวพรรณี เติมสมบัติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302135 นางสาวนัยนา สมสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302136 นางสาวสายใจ แก่นจุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302137 นางสาวปาริชาติ ใจยาน๊ะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302138 นางสาววนิดา คำเขียว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302139 นางสาววาสนา เชื้อจำเริญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302140 นางสาวกาญจนา ดีทำมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302141 นางสาวกนกจันทร์ ปานไกร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302142 นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302143 นางสาวแสงแข ช้างอินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302144 นางสาวฉันทนา นาคเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302145 นางสาวอนงค์ สุระโคตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302146 นางสาวเพ็ญณภา สนธิหา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302147 นางสาวนงลักษณ์ คงช่วย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302148 นางสาวพันธ์ทิภา มามาก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302150 นางสาวอรนริน ทองเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302151 นางสาวนันทนา จ้อยจำปา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302152 นางสาวมุกดา ไชยบุตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302153 นางสาวเกศรีญา จันทะวงษ์สิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411302154 นางสาวนันทนา สุโนพันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ(วิชาโทคอมพิวเตอร์ศึกษา)
411303103 นายชัยรัตน์ เหล็กกระทุ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303104 นายโชคระวี ทรงประทีปกุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303105 นางสาวนิตยา จันทะรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303106 นายทวีชัย ขำจุ่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303108 นางสาวลำดวน ศิริวารินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303109 นายสมพิศ เบ้าอาสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303110 นางสาวทัศนี เดชเมือง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303111 นางสาวทรัพย์ ตุ้มดีลัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303112 นายสันติภาพ ลุ้ยอุไร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303113 นางสาวพจมาลย์ โพธิมูล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303114 นายวีระ กงถัน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303115 นายพิชิตชัย อนนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303116 นายสมเด็จ มันทราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303117 นางสาววรวรรณ อยู่บุญ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303119 นางสาวศิรินันท์ กองกี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303120 นายวิเชษฐ์ สิงห์โต ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303121 นางสาววนิดา อ้วนสี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303122 นางสาวพิชชาอร อินแนน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303123 นางสาวธัญพิชชา โพธิ์อ่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303124 นางสาววราภรณ์ มะธิมา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303125 นางสาวปาริชาติ สักเพ็ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303126 นางสาวอังคณา สีทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303127 นางสาวศรีสุดา จันทร์แปลก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303129 นางสาวนารี พนมเวช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303130 นางสาววรรณนภา พุฒนาค ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303131 นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303132 นางสาวลำธาร แก้วบาง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303133 นางสาวจันทร์ทิมา สายทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303134 นางสาวกนกวรรณ จันทร์กลม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303135 นายสามารถ สีดำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303136 นายชาญวิทย์ พรมสา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303137 นายธนายุทธ คลังวงษ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303138 นางสาวสายรุ้ง พลทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303139 นายสมจิตร พรมทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303140 นายสมศักดิ์ โพธิ์ชัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303141 นางสาวสายรุ้ง สังคง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303142 นางสาวศรีสมร เนตรทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303143 นายสิงหา สามนทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303144 นางสาวจันทนา พั้วพวง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303145 นางสาววิภาภรณ์ วงศ์อุ้ย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303146 นายณรงค์ นฤภัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303147 นายพิศักดิ์ พรมคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303149 นางสาวดวงใจ วนสุวานิช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411303150 นางสาวจริยภรณ์ พิมพิคร้อ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
411305101 นายยุทธพงษ์ พรมแสง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305102 นางสาวจารุณีย์ เอี่ยมละออ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305103 นางสาวสงกรานต์ คัมภิรานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305104 นายวิชิต เส็งเอี่ยม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305105 นายเจตน์ เที่ยงอยู่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305107 นางสาววนิดา วังคีรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305108 นางสาวถนอม แก้วใส ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305109 นายต้นยอด สุคนธสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305110 นางสาวสมพร สุขขำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305111 นายประดิษฐ์ พลหลำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305112 นางสาวสายหยุด ศรีจันทร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305113 นางสาวอุไรวรรณ ลาโทน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305115 นายนิพนธิ์ สุขีนัง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305116 นางสาวณัฐชา ทาแน่น ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305118 นายนิรุต ชาเวียง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305119 นางสาวรัตนากร ใจสะบาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305121 นางสาวคนึงนิจ จันเครือเกิด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305122 นางสาวศิริญาภรณ์ กรงเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305123 นางสาวภัทราพร ดวงตานนท์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305124 นางสาวอุภาพร บุกิ่ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305125 นางสาววันดี แก้วเผือก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305126 นางสาวธนภรณ์ สนเข็ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305128 นางสาวอรุณรัตน์ พรมคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305129 นางสาวรัตติกาล ภูกาสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305131 นางสาวสุพรรษา หยองใหญ่ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305132 นางสาวชลวรรณ ป้องกันภัย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305133 นางสาวฉันทนา มาพิลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305135 นายชาญกิจ บุญจอม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305136 นายชัยวัฒน์ วลีเรืองรอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305137 นายสุวรรณ หอมจันทร์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305140 นายมานิตย์ อยู่งาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411305141 นายระเนิง กันเกลี้ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เกษตรกรรม
411306101 นางสาวมนสิการ เหลือหลาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306102 นางสาวจารุนีย์ ศรีนอก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306103 นางสาวรุ้งฤดี ทวนธง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306105 นางสาวกฤษณา น้อยเนียม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306106 นายสมพล สินยอด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306107 นางสาวศิริมุกต์ ตรีสอน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306109 นางสาวพัชรี แก้วทิพย์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306110 นางสาวนงนุช โกยทา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306111 นางสาวมณีวรรณ มีคุณก่อน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306113 นางสาวกาญจณาพร สัตถาผล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306114 นายวุฒิไกร ผันเงิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306115 นางสาวสุภารัตน์ หึกขุนทด ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306117 นางสาวจีรพร จันทสิงห์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306118 นางสาวจารุวรรณ สืบสุรีย์กุล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306119 นางสาวเกษร รูปคำ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306120 นางสาวสมพิตร ทองนิล ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306122 นางสาววิไล คำเพียร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306123 นางสาวพิศสมัย คำทิ้ง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306127 นางสาวประทีป จันทร์เปา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306129 นางสาวรติรัตน์ นราศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306130 นางสาวทิพย์วรรณ ท่อนแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306133 นางสาวศศิธร มหาราช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411306135 นางสาวชลรัตน์ดา ทองเลาะ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
411307102 นางสาวกาญจนา ศรีเพชร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307103 นางสาวอำพร มณีขันธ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307104 นางสาวสมหญิง พู่นิ่ม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307105 นางสาวอุษา ยิ่งสุก ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307106 นางสาวพัชรีย์ เผือกงาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307107 นางสาวปราณปริยา จันอิน ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307109 นางสาวอารีย์ ศรีนคร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307111 นางสาวศิริมาตร ทะสวัสดิ์ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307112 นางสาวมัทนา รามศิริ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307113 นางสาวดรุวรรณ แก้วทอง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307114 นางสาวเดือนดารา แก้วเบี่ยง ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307115 นางสาวปิยะณัฐ เกิดชา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307116 นางสาวศิริลักษณ์ สากุลา ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307118 นางสาวเกศสุดา คุ้มศรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307120 นางสาวแววดาว มีเดช ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307121 นางสาวน้ำเพชร ทาชาติ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307125 นายวินัย ขวัญยาว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307126 นางสาวจารุวรรณ น้อยแก้ว ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307127 นางสาวมณีรัตน์ เพ็งสาย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์(ภาษาไทย)
411307128 นางสาวศิริวรรณ ศิริ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิช