รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร������������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
431823236 นางสาวลดาวัลย์ หอมผา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431840101 นายสมภพ อินสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840102 นางสาวกรรณิการ์ ฤาชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840103 นางสาวภัทรพร อยู่แท้กูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840104 นางสาวศรวนีย์ ไฉนงุ้น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840106 นางสาวบุษรินทร์ ยาโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840107 นางสาวจินตนา จันอ้น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840108 นางสาวสุกัญญา รายะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840109 นางสาวสุทธิชา บุญโสภณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840110 นางสาวลักขณา เสืออ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840112 นางสาวสุวรรณี สิงห์อำพล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840113 นางสาวมณีวรรณ ปลัดท้วม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840114 นางสาวนิต ถานันตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840115 นางสาวอำพร โสคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840116 นางสาวสายพิณ นิลละออ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840117 นางสาวบุญเทียม แก่นสงสัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840118 นางสาวมาลี วงษ์เป็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840119 นางสาวรุจิรา นันตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840120 นางสาวน้องนุช อาสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840121 นางสาวรัตยาภรณ์ ไพรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840122 นางสาววิมลรัตน์ พรหมชุลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840123 นางสาวทันนะทารัตน์ อ่ำโพธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840124 นายรังสรรค์ วงค์มณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840125 นายสุทัศน์ กาปั่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840126 นางสาวจิรพร โมงขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840127 นางสาวจรัสพร ใจคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840128 นางสาวอริสลา พรมรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840129 นายพิเชษฐ์ นาคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840130 นางสาวผกาทิพย์ พุทธรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840131 นายรุ่งนิรัน สุขเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840132 นางสาวรุ่งนภา วงษ์ท้วม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840133 นางสาววิราชินี แก้วอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840134 นางสาวนิสาชล สนเทียนวัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840135 นางสาววันเพ็ญ อินปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840136 นางสาวเสาวลักษณ์ เรือนปัญจะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840137 นางสาวเยาวพา รอดทอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840139 นางสาวจารุณี ยรรยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840141 นางสาวณัฐฐินันท์ กองสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840142 นางสาววรรณรัตน์ ศรีหาวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840144 นางสาวสมจิตร ไกรเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840145 นางสาวจันทร์เพ็ญ คำยิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840146 นางสาวอธิติยา จันมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431840147 นางสาวนิภารัตน์ แสงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431923102 นางสาวเขมรัตน์ อยู่สุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923104 นางสาวกรรณิการ์ ทองมวล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923105 นางสาวนริสรา ปะเภระตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923107 นางสาวทิพย์วรรณ อาจสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923108 นายเกรียงศักดิ ฉิมปาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923109 นางสาวสายใจ พรมแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923111 นางสาวธาวินี รัตนภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923112 นางสาวเชาวรัตน์ ทับทวี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923113 นางสาวยุรีวรรณ เหตุขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923114 นายเนติพล จันทร์ศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923115 นายศิริชัย โชคงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923116 นายพิเชษฐ นันทะสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923117 นางสาวจีรวัลย์ แหลมพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923118 นางสาวนลินี บุญมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923119 นางสาววรินทร์ดา มุนินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923120 นางสาววันวิสาข์ บุญแย้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923121 นางสาวรัตณา สีหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923123 นางสาวสิริพร พึ่งเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923125 นางสาวทองลักษณ์ ถิ่นฐาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923127 นางสาวเบญจภัทร์ อุปรัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923128 นางสาวสันสระนี วงษ์สุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923129 นางสาวรำไพ กาญจนฐิติภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923130 นางสาวทัศนีย์ ทรงพุฒ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923132 นางสาววราภรณ์ สิงห์ขร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923136 นางสาวดวงใจ มูลแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923137 นางสาวธนิตา แก้วอุสาห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923138 นางสาวปวีณา นาคปานเสือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923140 นางสาวภัทราวดี ริกากรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923143 นางสาวพัชรี ชมคาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923144 นางสาวเนตรนภา กาญกิ่งไพร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923145 นายศรชัย ชาอุ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431923146 นางสาวอรนุช อรุณรัตนพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
431940101 นางสาวคนึงนิจ มีตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940102 นางสาวกันทิมา สนทัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940103 นางสาวเกศราภรณ์ ศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940104 นางสาวศิริพร ตลับแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940105 นางสาวสุลาวัลย์ แซ่ตั้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940106 นางสาวจตุพร คำแผลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940107 นางสาวนิภาพร พุ่มพวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940108 นางสาววิไลวรรณ ศรีภูมิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940110 นายแจ้งการ บุญประดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940111 นางสาวดวงใจ มุ้ยพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940113 นางสาววิลักขณา กันงา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940115 นางสาวน้ำฝน เหล็กสัก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940116 นางสาวกานดา แก้วควร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940117 นางสาววิลัยภรณ์ ไวกสิกรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940118 นางสาวศิริวัลย์ รุ่งสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940119 นางสาวมัลลิตา พานำมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940120 นางสาวสายรุ้ง นาสมใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940121 นางสาวเนตรณภา ติดนนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940123 นางสาวปรียานุช ประมาพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940124 นางสาวศิริวรรณ เฮ้ากอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940125 นางสาวสายฝน จันดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940127 นางสาวปาริชาติ แจ้งคล้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940129 นางสาวสุดารัตน์ อินทวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940130 นางสาวพรทิพย์ น้อยชู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940131 นางสาวอรวรรณ พันสุระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940132 นายศุภสวัสดิ์ พิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940133 นางสาวอัญชรี เครือธง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940134 นางสาววันเพ็ญ บุญสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940135 นางสาวจุฬารัตน์ ปาโน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940136 นางสาวสุมาลี บุญประไพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940137 นางสาวมณฑา นวลเกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940139 นางสาวแวววัน นอกไธสงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940140 นางสาวคะนึง เอี่ยมศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940141 นางสาวสมพิศ ศรีพันบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940143 นางสาวอุไรพร กองมล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940144 นายอนงค์ ศรีดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940145 นางสาวยุรนันท์ จันทรงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940146 นางสาวจุฬารัตน์ บัวก้อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
431940201 นางสาวลลนา เกษวิริยะกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940202 นางสาวสุจินดา ชัยวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940203 นายประทีป ฉายพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940204 นายสำเภา กองมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940205 นางสาววราภรณ์ เถื่อนพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940207 นางสาวสมบัติ บุญยัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940208 นางสาวกิตติมา ประสพสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940209 นายศรายุทธ ป้องไฝ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940211 นางสาวเจนอักษร พรหมมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940212 นางสาวนิรพร เริงนิสสัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940213 นางสาวขวัญดาว อินทองสุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940214 นางสาวพัชรินทร์ อินหันต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940215 นางสาวชมภู่ สอาดเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940216 นางสาวพรรณนิภา เปลี่ยนประไพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940217 นางสาวบำเพ็ญ ปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940218 นายอภิชิต รัตนบรรเจิดกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940219 นางสาวเกษร อุ่มชะอุ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940220 นางสาวนงลักษณ์ จันทร์ภู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940221 นางสาวสุพรรณนี ป้องหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940222 นางสาวปรารถนา ศรีชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940224 นางสาววิลาวัณย์ น้อยฉิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940225 นายอาทิตย์ โปร่งฟ้า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940226 นายโยธิน บุญแท่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940228 นางสาวลัดดา ปิ่นสุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940229 นางสาวกมลชนก พรานช้าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940230 นางสาวอำภา วงศ์ภู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940231 นางสาวจีราพร แซมสีม่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940233 นายวิชัย เพลียโคตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940234 นายเฉลิมชัย เลียบสื่อตระกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940235 นางสาวนฤมล จันทร์ศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940236 นางสาวจินตนา หีตกวย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940237 นางสาวประไพศรี ผนึกทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940238 นางสาววรพร เทพสถิตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940239 นางสาวอำพร หอมไม่หาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940240 นายยศดนัย หาญคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940241 นายพีระพงษ์ อินสลุด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940243 นางสาวสุภนิดา คำดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940244 นางสาวนงลักษณ์ พนมเวช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940246 นายกฤษฎา วิรุณปักษี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
431940301 นางสาวมลพิลา แร่นาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940302 นายสุริยา คมด้วย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940303 นางสาวมะลิวัลย์ มาลาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940304 นางสาวจารุณี ปลื้มญาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940305 นางสาวคำเพียร คำมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940306 นางสาวณัฐอนงค์ สุขบัว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940307 นางสาวคำมวล แสงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940308 นางสาวพรณัชชา นาคคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940309 นางสาวสุทธิพันธ์ แพทย์เพียร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940310 นางสาวธนภรณ์ แก่นสาร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940311 นางสาวปัทมาวดี ศรีจริยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940312 นางสาวภัชรา คำพุฒ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940313 นายสายชล พิมพ์สูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940314 นางสาวมัทนา พรมชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940315 นางสาวณัฐรวี หาญวรรณา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940319 นางสาวพัชรี พูลวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940320 นางสาวชลธิชา กงเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940321 นางสาวจันทร์จิรา กันยาประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940322 นางสาวนฤมล ศรีสุขคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940323 นายอนุชิต มีแพง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940325 นายสุริแสง ขุนยศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940326 นางสาวจุรีรัตน์ สุโนพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940327 นางสาวขนิษฐา แก้วแท้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940328 นางสาวพัชรภรณ์ สุกโฉม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940329 นางสาวจันทิมา พิมพี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940330 นางสาวประภัสสร ด้วงลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940331 นางสาวสุวารี เพชระบูรณิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940332 นางสาวนุชจารี อ่อนวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940333 นางสาวน้ำค้าง ไกรเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940334 นางสาวอุไรวรรณ สารมะโน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940335 นางสาวจินตนา สีสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940336 นางสาวนิภาพรรณ น่วมปาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940337 นางสาวมยุรี ศรีลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940338 นางสาวอภิญญา วันเพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940339 นางสาววรรณภา จาจี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940341 นางสาวเบญจมาศ สายแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940342 นางสาวณัฐณิชา ทิพย์จักร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940343 นางสาวราตรี แสงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940344 นางสาวนงลักษณ์ เสนาฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940345 นางสาวสสิธร คำโสม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940346 นางสาวสิรินาถ แก้วเถาว์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940347 นางสาวนฤมล สมเนตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940402 นายสุรัตน์ จันเรียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940403 นางสาวละเมียด กระทู้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940404 นางสาวอ้อมเดือน คำสุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940405 นางสาวเนตรนพิศ สุนลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940406 นายสมาร์ท โตมร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940407 นางสาวภัษฉรากรณ์ โสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940408 นางสาวศอสิมา อินทร์ปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940409 นางสาวศันสนีย์ นนทูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940410 นางสาวดวงพร ศิริโวหาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940412 นางสาวศิวิมล หุ้มทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940414 นายครรชิต เป้ดทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940415 นางสาวเนตรนภา สายแก้วเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940416 นางสาววรรณทะนา แก้วแจ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940417 นางสาววิรุฬรัตน์ เสาธง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940418 นางสาวอรอุมา โพธิ์กันทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940419 นางสาวทัศนีย์ บุญแท่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940422 นายมานพ ข้อล่ำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940423 นางสาวตะวัน พันเสนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940424 นางสาวจิตราภรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940425 นางสาวสุธาสินี ปิ่นป้อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940426 นายณัฐวุฒิ เสือดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940428 นางสาวศิริวรรณ ทรงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940429 นายทัศนัย มิ่งมณีนาคิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940430 นายจรัสพงษ์ แก้วชมภู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940433 นางสาวรสสุคนธ์ แก่นชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940434 นางสาวสุรีย์พร สร้อยทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940435 นายณัฐพล พลสันต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940436 นางสาวน้ำค้าง คำวิชิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940441 นางสาววิไล ทิพย์ลุ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940443 นางสาวนงลักษณ์ พิมพ์สิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940444 นางสาววิยะดา หารคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940445 นางสาวขวัญตา สวนดอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431940446 นางสาวนิลวรรณ ดีศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
431956101 นายเมฆวิทย์ นามปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956102 นายอนุรัตน์ อินทะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956103 นางสาวศิริรัตน์ จันสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956104 นางสาวอารีรัตน์ มีสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956105 นางสาวกาญจนา พิลาเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956106 นางสาวสริญญา ดวงภูเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956107 นางสาวจารุณี ชื่นเย็น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956108 นางสาวสุมาลี กิจชม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956110 นางสาวจารุณี พุทธสิมมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956111 นางสาววิรัตน์ดา ภักดีสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956112 นางสาวมลฤดี กาบคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956113 นางสาวรุจิเลข รักษาบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956114 นางสาวอุไรวรรณ เรืองศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956115 นางสาวอาลิตา สุทธิศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956116 นางสาวกาญจนา ชมชื่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956117 นายสายชล กลิ่นนุ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956118 นายภาคภูมิ แก้วมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956119 นายเพชร ไชยบุญนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956120 นางสาวสมจิตร กำมะหยี่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956121 นางสาวนัฐกาญ พรหมเศรณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956122 นางสาวจารุวรรณ กองเทียม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956123 นางสาวสาริณี ซาพิมพ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956124 นางสาววัชรินทร์ ตันทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956125 นางสาวนันทิยา สุขบัว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956126 นายฉัตรณรงค์ ด้วยสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956127 นางสาวสายสมร คงสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956128 นางสาวเพลินพิศ อุทกโยธะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956129 นางสาวนวลจันทร์ บุญถ่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956130 นางสาวบังอร คำดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956131 นางสาวสุจิตรา จันเทียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956132 นางสาวนันทพร สังขทีป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956133 นางสาวกาญจนา บัวพรวน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956134 นางสาวกุลธิดา คำภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956135 นางสาวรัตติกาล คำภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956136 นางสาวปิยภรณ์ โห้ลำยอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956137 นางสาวอรุณี จงพาดกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956138 นางสาวประไพรพรรณ ไชยโสม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956139 นางสาวจิตราพร ผดุงพล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956140 นางสาวจิรัชญา อินบัวทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956142 นางสาวน้ำทิพย์ พุทธาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956143 นางสาวเสถียน แดงชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956144 นางสาวบุหลัน สนุ่นดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956145 นางสาวอัมพร ชินกร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956201 นายสุริยา หมื่นฟุ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956202 นายอมรศักดิ์ ทินนะทาน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956203 นายยุทธชัย กกกนทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956204 นางสาวนันทพรรณ พิมมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956205 นางสาวโสดาหวัน ฉิมปาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956207 นายสมเจตน์ แก้วบาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956209 นายสุรชัย มากพูน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956210 นายสมคิด เดขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956211 นางสาวดวงอรุณ อิ่มพร้อม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956212 นายอนุชา บุชเบ้า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956213 นางสาวกัลยา นากรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956215 นางสาวจีรนันท์ วันชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956216 นายอนันตวิทย์ กุลวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956217 นางสาวพิรุณทอง วิหก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956219 นายไพรัช รามัญอุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956220 นางสาววราภรณ์ ลอยเลื่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956221 นางสาวดวงดาว แดงจัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956222 นายอนุวัฒน์ ทรงประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956223 นายนิวัฒน์ ทันตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956225 นางสาววรเพชร แสวงรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956226 นายวุฒิพงค์ อินนะระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956227 นางสาวมณีรัตน์ มาตมูลตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956229 นายวรวิทย์ คมชัยศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956230 นายวิรัตน์ ขวัญหยุด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956231 นางสาวพักตร์สิริ หาญแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956233 นายสมยงค์ ทองแทน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956234 นางสาวชมภูนุช โป๊ะคงมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956237 นายวีระ เถื่อนวิลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956238 นางสาวทิพาวิน โรจน์จันทัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956239 นางสาวจรูญ โพธิ์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956240 นางสาวกัลยารัตน์ จันมุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956242 นางสาวดวงพร ทองเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956243 นางสาวแคตชรียา ลาสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956244 นางสาวประนอม พิมเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
431956245 นางสาวสายทอง อนุไพรวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
432723101 นางสาวปราณี ตู้ภูมิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723102 นางสาวกัลยา วงศ์ไทยดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723104 นายรณการ จันทร์แว่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723105 นางสุวันณา พวงพา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723106 นางศรีรัตน์ สีใส อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723109 นางสาวธาริณี ก้อนดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723110 นางสาวกนกวรรณ สุพรรณพิมพ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723111 นางสาวมะลิวรรณ อินท้าว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723114 นางจีราวรรณ โกสุมภ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723115 นางสาวอรินทร์ ปรางนอก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723116 นางสาวอุษา นรชาญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723117 นางสาวไพลิน ศรีธีระวิโรจน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723118 นายสุชาติ หาญรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723119 นางสาวรินดา มากสมบูรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723121 นางสาวน้ำฝน ใจกระสัน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723123 นางสาวเกษร บัวหลวง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723124 นางสุกัญญา สง่าวงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723126 นางสาวสุรัญชนา เสมอ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723127 นางสาววลัยพร เสาองค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723129 นางสาวธัญญา เพชรคง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723130 นางสาวรัตนา บุญช่วย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723131 นางสาวเตือนใจ นระปัญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723132 นางประไพ พิสิฐากุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723133 นางสาวธิติมา จันทร์เรือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723134 นางสาวกนกวรรณ ขวัญมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723135 นางฐิติชญา วรรณา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723139 นางพัดชา สาริกะภูติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723140 นางสาววรี แซ่เซีย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723141 นายชัยวัฒน์ จันสา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723142 นายเริงชัย บางณรงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723143 นางสาวสุภานันท์ อาบสุวรรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723202 นางสาวหรรษา คลาดโรค อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723203 นางสาวกาญจนา นาควิจิตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723204 นางสาวประมาภรณ์ มันตะสูตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723206 นายมนต์ชัย ชนะบุญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723207 นางสาวสุกัญญา ตะปะโจทย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723208 นางสาวนภาพร สิงหานนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723209 นายสุรชัย แสงสิทธิ์ศักดิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723213 นางสาวกนกอร ประสานทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723214 นางสาวศิริวรรณ ศาลิกร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723215 นางสาววาสนา แสนบุรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723220 นางสาวสุพัตรา เดชมัด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723222 นางวรรณาลักษณ์ พางาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723223 นางชุรีรัตน์ เจ๊กสูงเนิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723225 นางสาวสิริรักษ์ นันทพิเชษฐกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723227 นางสาวกัญญาภัค ฮวบนิล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723233 นางสมคิด ลาชานนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723234 นางสาวเสาวลักษณ์ สีหะนาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723236 นางสาวภัคควดี เคนชา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723237 นางสาวอนงค์ คงทน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723238 นายวีระพล ยินสกุลชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723239 นายบรรพต บรรจง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723240 นายชานนท์ กองแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432723241 นายอวิรุทธิ์ สิมลี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
432823246 นายสุนทร จงชาญสิทธิโธ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การจัดการ)
432840102 นางสาวนิภา ศรียา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840103 นางสาวนิตยา ลิขิตสุขเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840104 นางสาวสุนีย์ พึ่งป่า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840106 นางปาลิตา มั่นนุช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840110 นางสาวกัลยา พละศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840112 นางสาวพรทิพย์ คำพุฒ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840113 นางสาวจิตรา ช้างทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840114 นางสาวศลิษา แดงสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840115 นางวิไลรัตน์ เรืองอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840116 นางพิสิทตรา เหง้าสาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840117 นางจินตนา รัศมีจัทรางค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840118 นางสาวสุรีรัตน์ รอบคอบพรมราช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840119 นายราชรถ ทุมทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840120 นางสาวอภิญญา พลโยธา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840121 นางสาวสาวิตรี ทิมวอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840122 นางสาวอนุธิดา สีหะวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840123 นางสาวอมรรัตน์ ทิพย์เคลือบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840124 นางสุรางค์ สันทัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840125 นางสาวดวงทิพย์ แคสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840126 นางสาววิไล กองอุดมการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840127 นางสาวกมลรัตน์ ประมวล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840130 นางสาวเบญจมาศ เจริญสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840131 นางสาวสุชาดา ศิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840132 นายชุติวัต พั้วป้อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840133 นางสาวเรณู นวนไม้หอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840134 นางสุมาลี แสงนก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840135 นางนงลักษณ์ แหยมใส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840138 นางสาวณัฐริกา กองจวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840139 นางนิตยา เสรีผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840140 นางจิดาภา อินทะกนก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840141 นางศศิธร ตันชูชีพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840144 นายอภิรัฐ เจียมตน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840146 นางสาวณัฎฐ์กฤตา ต้นสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840147 นายสมชาย สายสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840148 นางวราภรณ์ ทองตะนุนาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840151 นายสุเทพ อยู่รอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840153 นายราเมศ ศรีประวัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840203 นางบุษบา บุษบาแย้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840204 นางเทวี เดชมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840213 นางสาวสุพรรษา วงษ์ทำมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840214 นางสาวนันทนา วงษ์ทำมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840217 นายสงกรานต์ ขันคำนันต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840219 นางฉัตรสุมาลย์ เชาว์สุโข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432840234 นางสาวภารดี เสือดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940104 นางสาวอุทัยวรรณ พูลสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940105 นางสาววาสนา ไชยปะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940107 นายเรวัตร ผดุงโกเม็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940108 นางสาวมัลลิกา จันทร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940109 นางชาลินี กฤตยามงคลชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940112 นางวรพร อู่สุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940114 นางสาวจิราภา แก้วสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940117 นายไพทูลย์ พุทธมาตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940120 นางสุเจียร พาแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940121 นางพรทิพย์ ไชยรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940123 นางสาวอรอุมา จันทร์อินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940133 นางสาวสุดาวดี ไชยวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940137 นางปรีชญา ยอดดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940139 นางสุภาวดี เพ็งธงชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940140 นายบัณฑิต แสงสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940143 นายบุญยืน ดีเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940145 นางสุพัฒตา อุบล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940146 นายประสิทธิ์ อุบล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
432940201 นางกาญจนา เยี่ยมวัฒนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940202 นางนิตยา จันทร์เทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940205 นางสาวปรานี บุญเหนือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940206 นางสาวสุรีย์ สุขทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940207 นางสาวดวงฤทัย จันทร์โม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940208 นางสาวสมปอง แสงจำปา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940209 นายเขตอุดม พันธ์น้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940210 นางสาวอัมพร ลครเกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940211 นางสาวศศิธร ชมเชย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940215 นายเสน่ห์ ปงสนิท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940216 นางสาวอรวรรณ ลึกมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940218 นางสาวสมควร แก้วพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940220 นางวิภาวรรณ เหมือนเนียม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940221 นางสาวชนัญญา พลอ้น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940222 นางขวัญจิตร แก้วเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940223 นายพินิด เทียนชุบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940224 นางสาววาสนา แซมสีม่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940225 นางสาวอุทัย มูลหอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940226 นายณัฐพงษ์ บุญเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940227 นายเฉลิมพล มาเสือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940228 นางสาวอรุณรุ่ง ยาชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940229 นายประญัติ นางแย้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940230 นางสาวอัจจิมา กุนแจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
432940232 นายชูพงษ์ ศิวาภรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433723101 นายขวัญชัย พฤกษะวัน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723102 นางวารินทร์ จันทรมณี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723103 นางสาวกัณฐกานต์ พรจาตุรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723105 นายชัยวัฒน์ ฐิติปุญญา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723106 นางเรณู ศรีรัตนะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723107 นางสาวอัญชลี หนิมพานิช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723111 นางสมจิตต์ สิทธิวิรัชธรรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723112 นางสาววันทนี เดือนสว่าง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723113 นายเดชนะ หาญแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723116 นายอนันต์ ศิวเวทพิกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723117 นายมาโนชญ์ ศรีน้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723118 นางกำไร แป้นแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723119 นางสุนันท์ ทองประไพ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723120 นางสุภาณัฐ มิ่งขวัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723121 นายประสาทพร ไพศาลสุทธิชล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723122 นางสาวนริศรา สิทธิ์ทนง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723123 นางสาวหนึ่งหทัยรัตน์ พุ่มไสว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723124 นางสุจิตรา เผ่าสวัสดิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723128 นางสาวจันทร์เพ็ญ กัณหะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723129 นางอำนวย บุญแพทย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723130 นางสุมาลี เส็งสิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723131 นางรัชณีย์ กิตต์ญาณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723132 นางเนตรทราย สำเร็จศิลป์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723133 นางสาววารินทร์ แพนนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723134 นางสาวเสาวลักษณ์ เหลืองอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723135 นางสาวธานีรัตน์ ด้วงโต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723137 นางสาววาสนา ทันนิเทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723139 นางสาววันเพ็ญ คนไหว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723141 นางสาวรัญชิดา กองสุก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723142 นางสาวณัฏฐา คุ้มแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723143 นายดรุณี ประจง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723144 นายปรีชา ดีบุก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723145 นางสาวยุรมาศ สุพรรณกูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723146 นางจีระภา เหล่ารอด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723147 นายภีมะ สนิทธางกูร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723149 นางสุวรรณี นุ่มอิ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723152 นายวิชัย ว่องวิไลรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723153 นายจิรชัย ชุมนุมวัฒน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723201 นางสาวเบ็ญจวรรณ กลิ่นรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723202 นางสาวสุกัญญา ทองคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723203 นางสาวสุรีรัตน์ เชิดสูงเนิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723204 นางสาวปริญญา อ่อนเกตุ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723208 นายพรชัย อินทร์สุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723209 นางจันทรา บุญทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723210 นางดลวรรณ หงษ์สัมฤทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723213 นายพงศกร เกิดบุญมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723214 นางสาวกาญจนา พิมพ์เพ็ชร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723216 นางสาวน้ำฝน ดวงธรรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723222 นางนิตยา ลาวตูม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723223 นางอุษณีย์ พรมวงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723224 นายณรงค์ พานิช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723225 นายมานะ จูเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723230 นางสาวอภิญญา แซ่จิว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723231 นางสาวทิพย์วรรณ โฉมงาม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723232 นายแมน เฉื่อยฉ่ำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723233 นางสาวน้ำต้อย น้ำนุช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723234 นายบุญเส็ง ชินอาจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723235 นายไพศาล บรรเจิดศิลป์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723236 นางสำเนา สุรรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723237 นายประโยชน์ เอี่ยมสุดใจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723239 นายกีรติ บุญเศรษฐ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723241 นางวิไลพร เธียรธรรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723243 นางอรุณ สังฆรักษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723244 นายจินดา อำมะระ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433723248 นางสาวตวงพร ยังแช่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823225 นางสาวสมพิศ กระจ่างศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823226 นางสาวศิวากร เย็นคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823227 นางสาววิกาญดา สุขประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823228 นางสาวภูมรินทร์ วันภูลิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823230 นางสาวศิริพร วิเศษจุมพล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823231 นางสาวบังอร มลเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823233 นางสุกฤตา เมืองทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823234 นางสาวเยาวดี นาเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823236 นางวณิชญา เชี่ยวชาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823237 นางสาวสโรชา บุญเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823238 นางสาวจริยา จักรวิเชียร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823239 นางโสภิดา บรรจงรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823240 นางนาตยา เชียงฉ่ำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823241 นางสาวยุพา เกตุเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823242 นางวรรณรัตน์ สุขสะอาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823244 นางสาววันเพ็ญ ชีระนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823245 นางสาววิลัยวรรณ รุ่งแจ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823246 นางธนาภา เภาอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823247 นางน้ำผึ้ง สุขหร่อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823249 นางสาวชวนพิศ อรุณคิงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823250 นายธนากร สุดใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823251 นางพัชรี ภู่พิพัฒน์ภิญโญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823252 นางสาวสายสมร กสิวัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823301 นางสาวจินตนา คงคะชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823303 นายยุธภรณ์ เจริญภู่ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823304 นางสาวมาลี จันทฤก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823305 นายสมศักดิ์ พงษ์จีน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823306 นางยุพิน วัจนะรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823307 นายฐิติพงค์ นิลพร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823311 นายรัชชานนท์ เดียวสุรินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823312 นางสาวสุภารัตน์ จิอู๋ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823313 นางสาวนุจรินทร์ เกษสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823314 นายสังวรณ์ แสงอรุณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823315 นางสาวสุชีลา กมลรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823316 นางกาญจนาวดี ภูมินทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823317 นางสาวกานดา พาลาสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823319 นางสาววันทนา นิยมวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823320 นางสาวสุภาวดี พฤกษะวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823321 นายอัศวิน ดำสะดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823322 นางสาวนิตยา จันทร์สว่างวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823324 นายไพศาล ปันทวาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823326 นางสาวบรรจบ นาคอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823327 นางนภาพร วงศ์ทองเหลือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823328 นางสาวสุพรรณี จุลพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823329 นางสาวกันยารัตน์ พันพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823330 นางสาวเมตตา ภูมิผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823331 นางสาวปรียาภรณ์ สงวนทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823332 นายไพบูลย์ ธรรมดีกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823336 นายนิรันดร์ เย็นชื่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823337 นายมานิต หนูเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823339 นางสาวอุมา จันทเวช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823340 นางศรีไพร บุญทริก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823341 นางสาวเปรมจิตร ศรีโสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823342 นางสาวพัชรา หมอกมืด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823343 นายวิศิษฎ์ สุขมาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823344 นายเฉลียว เฮงส่าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823345 นายสมบูรณ์ พฤกษะวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823346 นายนเรศ ขมินทกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823347 นายสมเกียรติ เสือป่า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823349 นายสุชาติ นิ่มทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433823351 นายสุพจน์ หลิมมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
433840101 นางสาวเมตตา วารายานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840102 นางสาวสุรีนาถ ยอดจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840103 นางสุพรรณี ศรีคงคา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840104 นางสาวอัจฉรา เจนสาริกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840105 นางสาวสุภารัตน์ มันตะวัตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840106 นางสาวพัชรี แสวงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840107 นางสาวทิพย์วรรณ์ ภู่สี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840108 นางสาวอัจฉรา เพ็ชร์อำไพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840110 นางสาวณัฐยา ด่านเจริญลาภ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840112 นางสาวนันทิยา ทาทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840113 นางเรณู เกตุแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840114 นายศุภชัย แย้มบู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840115 นางสาวเอื้อมพร อินทร์ยัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840116 นางเพ็ญศรี ขมินทะกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840117 นางดาวสิริ ชัยสุริรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840118 นางนิชนิภา เพ็ญโพธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840120 นางสาวรัชตา ก้อนเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840121 นางสาวปรานอม ดีอาจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840122 นางสาวอัญชลี รุ่งแจ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840123 นางสาวสุภาพร แสงศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840124 นางสาวภัทราภรณ์ ธรรมพเวช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840125 นางยุพดี พินิตตานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840126 นางสาวปาณิสรา วังขัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840127 นางสาวประนอม หลวงแสนเชือก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840128 นางสาวเนาวรัตน์ โชติพ่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840129 นางสาวนงนุช สุทนต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840131 นางสาวนงนุช วิลัยรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840133 นางสาวสุทธินันท์ ศรีสังข์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840135 นางสาวรัตยา นาคสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840137 นางสาววันทนา เร่งพลั้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840138 นางปาริฉัตร เครือพานิช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840139 นางอนงค์พรรณ ชูกร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840140 นายเลิศ มีใจมั่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840142 นางสมพงษ์ ผึ้งยิ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840144 นางนิศาชล ปัณราช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840145 นายเมธี เงินบำรุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840146 นางสาวคนิจตา แก้วมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840147 นายบุรินทร์ ชมพู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840148 นางสาวอัจฉรา สีใส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840149 นางสาวนวพร เอื้อเฟื้อพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840150 นางสาวนิศานาถ ใจบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840151 นางวิทชุตา ธรรมดีกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840152 นางสาวชนิษฐา จิตติรัตนกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840155 นางสาวสมหมาย จุลบุตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840156 นายอวยชัย สุขเล็ก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840157 นางสาวศศิธร บางสลัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840158 นางสาวทิพวรรณ์ หมื่นสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840159 นางสาวสดใส ทองสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840160 นายมงคล เที่ยงอยู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840161 นางสาวสุดใจ ประสมทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840162 นางสุภาพร บรรเจิดศิลป์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840163 นางปราณี แก้วอ่วม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
433840165 นางสาวชลาลัย บินอารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441923101 นางสาวสุพัตรา วิมาลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923103 นางสาวน้ำฝน เสาธง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923104 นางสาวสุพรรษา สมบาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923105 นางสาวสุวิชา แดงโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923106 นายชัยวุธ คำสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923107 นางสาวยุพา ศรีดาเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923108 นางสาวสุทิศา รังษี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923109 นางสาวอุดร ไชยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923110 นางสาวทรงจุรี พามา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923111 นางสาวปนัดดา พรมดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923112 นางสาววิรัชฎา คำไหว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923113 นางสาววิโลจนะ อินผง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923114 นางสาวกมลพรรณ จันทร์หล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923115 นางสาวบุญทริกา กันหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923116 นางสาวปิยพร หะพะวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923118 นางสาวศิริวรรณ สุขประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923119 นางสาววรรณภา ทองอุ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923120 นางสาวกาญจนา เกิดเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923121 นางสาวสุพรรณี ลัมวุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923122 นางสาวอารดา ประเสริฐศิลป์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923123 นางสาวนันทิวรรณ สามี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923125 นางสาวกนกอร เพ็ชรแสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923126 นางสาวพัชรี คุณทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923127 นางสาวคนึงนิตย์ ศรีบุญเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923128 นายสมบัติ วิริยะจินดาพล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923129 นางสาวณัฐินี รังสาคร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923130 นางสาวแก้วตา ขันทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923131 นางสาววารินทร์ เพชระบูรณิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923132 นายสมภพ ข้อล่ำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923133 นายพิทักษ์ สิงห์ธนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923134 นายอาทิตย์ อินทร์รอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923137 นายปรีชาพล อินทพรโสภิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923138 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ บุญใย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923139 นางสาวสุพัตรา แก้วเสริม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441923140 นางสาวเพ็ญพร น้อยตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
441940101 นางสาวเนตรนภา อุตกรวย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940102 นางสาวสลักจิตร แดงด้วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940103 นางสาวสุกัญญา นาคนายม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940104 นางสาวอัมพาพร คงอุด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940105 นางสาวทิพวรรณ บุ้งเจาะบาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940106 นางสาวกัลยา คงกระจ่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940107 นางสาวกนิษฐา เพ็งสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940108 นางสาวปวีณา เดชนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940109 นางสาวขวัญใจ ทนทาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940110 นางสาวดวงกมล แก้วสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940111 นางสาวสุพัตตรา อุดทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940112 นางสาวทศพร มะลิเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940113 นางสาวทัดดาว ศรีบุรินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940115 นางสาวปริชาติ ยูงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940116 นางสาวสุวรรณา แก้วกิ่งจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940117 นางสาวเพ็ญพักตร์ ปั้นหยวก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940118 นางสาวนิตยา คำวิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940119 นางสาวไพรัช ปานศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940120 นายศราวุฒิ จันทร์แต่งผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940121 นางสาวธนาภา อุตม์อ่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940122 นางสาวเสาวณีย์ ศรีวัฒนะพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940124 นางสาวอมรรัตน์ ใหม่หะลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940125 นางสาวกาญจนา อยู่คง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940127 นางสาวยุวธิดา ใจหาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940128 นางสาวกุลชรีย์ จันทร์จอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940130 นางสาวเกยทิพย์ เต็มจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940131 นางสาวประนิตย์ดา ขุนเกี้ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940132 นางสาวเปรมจิต ยวงเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940133 นางสาววิไลพร นาคมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940135 นางสาวกาญจนา อินทร์ประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940136 นางสาวทรายงาม จันทร์พุฒ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940137 นายสมควร ธงสันเทียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940138 นางสาวพรนภา ทัดศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940139 นางสาวอรทัย ศรีเลื่อม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940140 นางสาวสุพรรษา วันพฤติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940141 นางสาวมะลิวัลย์ พันละดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
441940202 นางสาวอัจฉรา ทองโทน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940203 นางสาวดรุณี แสงกุดเลาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940204 นางสาวรัตนาภรณ์ คุณประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940205 นางสาวรัตนาพร ตุ้มทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940206 นางสาวสมใจ เมฆวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940207 นางสาวนิภาวรรณ แก้วคงเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940208 นางสาวอรชุมา พงค์คำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940209 นางสาวรัตติกาล วงศ์สายา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940210 นายภูมินทร์ มาชู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940212 นายประดิษฐ์ บุญผาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940213 นายจารุทรรศน์ คำเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940214 นายอรรถนพ คำยิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940215 นายอาทิตย์ คำมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940216 นางสาวจุรีมาศ แสงสุวรรณนภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940217 นางสาวเจนจิรา สุประการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940218 นางสาวอุลัยพร จันทร์วิบูลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940219 นางสาววัชรี คำยิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940220 นายไพรัช เพ็ชรพลิก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940221 นายเอกชัย ไชยศิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940222 นางสาวจิตติมา พรมโสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940223 นางสาวบังอร รัตน์นนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940224 นางสาวสาริณีย์ อาสาสู้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940225 นางสาวศิริรัตน์ วงษ์จันทร์นา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940226 นางสาวภิรมยา ศรีสมร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940227 นางสาวสุรัตน์ จำนงค์บุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940228 นางสาวจงกล สินประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940229 นางสาวพิมพา แดงด้วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940230 นางสาวเปรมฤทัย ยิ่งยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940231 นายณัฐพนธ์ นิลประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940232 นายอามาย คงทนแท้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940233 นายภานุมาส แรงเขตกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940234 นายสมเกียรติ ศรีบุญมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940235 นายคมกฤษณ์ พุทธารัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940236 นางสาวพิมพ์พร สังข์ขิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940237 นางสาวชนิภรณ์ เลิศดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940238 นางสาวชมพู่ คำมาตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940239 นางสาววันเพ็ญ ด้วงมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940240 นางสาวขวัญฤทัย บุศย์น้ำเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940241 นางสาวนิตยา บุญมายะพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
441940301 นางสาววราภรณ์ หอมจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940302 นางสาวฐิติมา หมู่พรมมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940303 นางสาวสุรีรัตน์ ปงสนิท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940304 นางสาวรัตนา ชะนะแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940305 นายศักดิ์ณรงค์ ด่วนเดิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940306 นางสาวสาธิตา ทองสด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940307 นางสาวสุกัญญา จำปาศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940308 นางสาวสุภาภรณ์ บุญประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940309 นางสาวเมทาวรรณ์ ป่าไม้งาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940311 นางสาวทัดดาว มโนทัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940312 นางสาวนัททิยา ขวัญอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940313 นายชานนท์ กองฆ้อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940314 นายวรวิทย์ พินเทพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940315 นางสาวลัดดาวัลย์ อินทร์ปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940317 นางสาวหทัยชนก ไกรโชค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940318 นายศรราม แก้วกลม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940319 นางสาวกัลยกร มามั่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940320 นางสาวขวัญเรือน จุ้ยเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940322 นางสาวศิริรัตน์ เพลาโสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940323 นางสาวนิตยา หมีทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940325 นางสาวปรีชญา สังฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940326 นางสาวราตรี คล้ายใจตรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940328 นายจตุพร คุ้มศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940330 นายราเมศ อัยการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940331 นายวิรัช ทนเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940332 นายเผด็จ แก้วจำลอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940333 นายวรวุฒิ แปดทิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940334 นางสาวรัตติกาล ด่อนดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940335 นางสาวธิดารัตน์ แก้วเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940336 นางสาวสุกัญญา แหนมเชย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940337 นางสาวจีรัญญา อ่อนผาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940338 นางสาวนงรัตน์ นกแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940339 นางสาวจารุณี ด้วงมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940340 นางสาวจินตนา มีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940401 นางสาวรัตนาพร ขวัญยืน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940402 นางสาวจินตนา โทอะรัญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940404 นางสาวกรรณิการ์ เชื้อบุญมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940405 นายธนพรรธ นาคคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940406 นางสาวคณาวรรณ เพชรไตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940407 นางสาวน้ำค้าง จันทะเรียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940409 นางสาวบัวแก้ว ไทยเลี้ยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940410 นายธเนศ มาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940411 นางสาวมะลิวัลย์ ช้างแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940412 นายอมรพงษ์ กรณ์แก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940413 นายวิทยา ปานไข่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940414 นายประสาน เนตรแสงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940415 นางสาวเสาวรักษ์ ทองมั่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940416 นายสมเพียง แสนแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940417 นายวิทยา จันทร์อยู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940418 นางสาวสุกัญญา ภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940419 นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสำอางค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940420 นางสาวดวงสมร ทองรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940421 นางสาวภควรรณ ศรีกันหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940422 นางสาวพุธิตา แก้วบท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940424 นางสาวมาลัย หึกขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940425 นางสาวเพ็ญประภา ธนูสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940426 นายชาญณรงค์ พันจันดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940427 นายชัยนรินทร์ แลกาสินธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940429 นายอาวุธ แก้วเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940430 นางสาวจินตนา ผกามาศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940431 นางสาวประภาพร บุญจันทร์เชย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940433 นางสาวอลิษา ฉิมปรีดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940434 นางสาวนิษา ขวัญใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940435 นายบัณฑูร ปิ่นป้อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940436 นางสาวภคินี ทับทิมศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940437 นางสาวกุลธิดา ชะนะมาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940438 นางสาวอรศิริ เมืองเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441940440 นายทวิช สิทธิวัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
441956101 นางสาวสมโภช สังชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956102 นางสาวชนม์นิภา วันเชียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956103 นางสาวฤทัยรัตน์ จันดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956104 นายพิษณุ หาพุทธา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956105 นางสาวภัทรนันท์ คนทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956106 นางสาววิไลลักษณ์ พนาสูน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956107 นางสาวอำภา ชาอุ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956108 นางสาวนพรัตน์ บุตรฉิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956109 นายพรชัย วงค์นุช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956110 นางสาวประเยาว์ แถวบุญตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956111 นางสาวดอกอ้อ สุขอยู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956114 นางสาวสุทธิกานต์ เมืองจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956115 นางสาวทัศนีย์ ตะยะบุตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956116 นางสาวกาญจนา ทิเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956117 นางสาวยุพิน สีฟุ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956119 นางสาวราตรี บุ่งศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956120 นางสาววิไลวรรณ ยาโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956121 นายนิรุทธิ์ แสงพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956122 นางสาวสันสนีย์ ทองเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956123 นางสาววิมลพรรณ กาลสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956124 นางสาวศรีนวล พานทองคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956125 นายสุรสิทธิ์ ศุภสมบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956126 นางสาวยุพาภรณ์ บุญนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956127 นายเอนก เอี่ยมป้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956128 นางสาวพรนภา บุศเบ้า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956129 นางสาวสุพรรณนี จันทร์สอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956131 นายสมชาติ ร้อยแสงจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956132 นางสาวไขศรี คงแท้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956134 นางสาวชาสินี อู่ผลเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956135 นางสาววิชชุตา ด้วงสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956136 นางสาวสายฝน เหล่าประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956137 นางสาววิภารี แสงมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956138 นายโกสินทร์ แสนอิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956139 นางสาวศิริรัตน์ แสงเมล์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956201 นายกำจร ผิวทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956204 นางสาวเกศนีย์พร คลาดสนิท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956205 นางสาวพรพนา พาภู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956206 นางสาวเพ็ญศิริ สีงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956207 นางสาวลัดดา แสงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956208 นายคมกริช สมัตถะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956209 นางสาวดรุณี ปันคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956210 นางสาวธนกร คงทนแท้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956211 นางสาวกัญชลี เพชรรอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956213 นางสาวกนกอร ใจเอี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956214 นางสาวเสาวนิต สุวรรณภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956215 นายธงชัย ทองติด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956216 นางสาวรัตนาภรณ์ วังรังกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956217 นางสาวปนัดดา หม่อมพะเนาว์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956218 นางสาวนภาพร มีแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956220 นายวิชัย จันทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956221 นางสาวปริศนา โนวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956222 นางสาววรรณภา สาระภี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956223 นางสาวบวร อินเป็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956224 นางสาวสุปราณี แก้วไธสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956226 นางสาวนิศรา ด่านแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956227 นางสาวเดือนเพ็ญ แก้วคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956228 นางสาวจันจิรา ไชยโย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956229 นางสาวกรรณิกา สารีคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956231 นางสาวพัชชา คำทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956232 นางสาวบงกรต หอมเนียม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956233 นายวิโรจน์ อ่อนสุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956236 นางสาวสุวรรณา ถุนพุฒดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956237 นางสาวลาวรรณ จั่นสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956238 นายดำรงค์ ทองหล่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
441956239 นายสุขสันต์ ลิ้มตระกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
442723106 นางสาวธิวาพร สอนสิงห์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723107 นายพรพงษ์ ตันอุดม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723108 นางสาววิยะดา โบราณผาย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723109 นางสาววินนา อิสสระประทีป อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723110 นายมาโนช เรืองขำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723116 นางสาวสมานจิตร ไพเราะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723117 นางเสาวลักษณ์ วัฒนศัพท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723118 นางสาวรัชนก แสงหิรัญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723119 นางสาวณัฐกานต์ แดงจัด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723120 นางสาวจารุวรรณ วนสุวานิช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723121 นางสาวอัจฉรา จิตรโสภาภรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723123 นางสาววันเพ็ญ หมื่นแสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723124 นางสาวสายใบ แก้วเถา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723125 นางมณีพันธ์ โตโหญ่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723127 นางสาวพรทิพย์ อดทน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723128 นางทิพย์กมล ดอกไม้ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723130 นายกวินทร์ศักดิ์ ภูมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723132 นางสาวยุพิน ศรีนวลไชย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723133 นางสาวนุชรา ชัยชนะ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723135 นางสาวยุ่งมุ้ย ทองเปิ่ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723136 นางทาฝัน วงกลม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723139 นางสาวจุฬารัตน์ สุดตาธิคุณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723141 นางสาวศิราพร สีสอน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723143 นางสาวชลธิชา หมั่นบุญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723144 นางสาวจตุพร ราชมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723145 นางจีระนันท์ หาสิงห์ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723148 นางสาวสุรัชฎา การิฑา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723150 นายสัมฤทธิ์ คูหาจิต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442723151 นายอนวัทย์ ปงรังษี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823101 นางสาวพวงผกา ชัยชนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823102 นางนริสา ทับเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823104 นายชัยวุฒิ พิกุลทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823105 นายสราวุธ ปะโสทะกัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823106 นางสาวแสงเดือน ต้นทับทิมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823108 นางสาวอรวรรณ นิ่มเณร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823110 นางสาวศรีนวล แสงรถ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823114 นายวรเทพ นุ่มเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823115 นางสาวอัญชลี อ่อนจ้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823116 นางสาวชลทิชา สงวนสิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823117 นางสาวนิตยา สีหาวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823118 นางสาวปาริชาติ มณีโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823119 นางสาวอังคณา เข็มด้วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823120 นายไพโรจน์ ศรีกุลศศิธร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823121 นางสาววรรณา เสาระสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823122 นางสาวหฤทัยทิพย์ กันหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823123 นายประเทือง คำพุฒ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823125 นายพนม แดงประไพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823126 นายสมพร ก้อนคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823128 นางสาวดวงนภา บุญชม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823129 นางสาววนิดา แซ่ตั้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823130 นายกฤษณ์ งามสง่า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823131 นายชาตรี ฉัตรวงศ์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823132 นางสาวทิพย์วรรณ ปานแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823133 นางสาวกรรณิการ์ รักชนบท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823134 นางสาวปิ่นแก้ว ขนขำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823136 นางสาวจิรวรรณ เกิดยิ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823137 นายภาคภูมิ มั่งมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823139 นางสาวพรเพชร สิงห์เส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823140 นายพฤฒิพงษ์ พรพฤฒิพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823141 นางสุพัฒน์ทรา ทองหาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823201 นางอรณิชา พวงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823202 นางสาวสุกัญญา ไชยศิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823203 นางสาวกาญจนา หาญคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823204 นางสาวศุภรัตน์ จันทะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823206 นางสาวอนุช ปลาสร้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823207 นางสาวกนกวรรณ ต้นเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823208 นางสาวนฤมล เทอดตระกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823209 นางสาวดรุณี สุขพรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823210 นางสาวอัมพวัน สุกสัก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823211 นางสาวประภาศรี ไหล่ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823213 นายสำรวย ทัศเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823214 นายสมบัติ ฉายะสุโข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823215 นายวิชัย บาศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823217 นางสาววารินทร์ ปิ่นพุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823220 นางสาวอรุณรุ่ง ลีลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823223 นายทวีศักดิ์ พาตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823224 นายอนุวัฒน์ เวชสมพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823225 นางสมจิตร บุญอนันต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823226 นายหิรัญ คำจีระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823227 นายประทวน แสวงดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823228 นางนันทพร กิจพินิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823230 นายศศทร ชุมโคตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823231 นางปรียารัฐ เรืองไชย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823232 นางสาวจิตราภา คงคาน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823233 นายสุรสิทธิ์ จอมสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823234 นายเสถียร แพนสมบัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823236 นายภัทธรายุทธ แผ่นเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823237 นางสาวจารุลักษณ์ ผลสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442823240 นางสุณิสา จันหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
442840101 นางบรรเทิง มีเปี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840102 นางสาวศศิธร ศิริภูธร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840103 นางสุทธินันท์ ทองใบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840104 นางสาววนิดา ธีระสมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840105 นางสาวดุษฎี อุตม์อ่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840106 นางปิยนาถ กุลหอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840108 นางกรรณิกา ดวงพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840109 นางสาวนิตยา ณ วิเชียร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840110 นางสาวสำราญจิตร นาศิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840112 นางสาวกัญจนา วันเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840113 นางสาวสุภัทตรา สอนบุญมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840116 นางสาวสุรีรัตน์ มุดขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840120 นางสาวนพพร รานอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840121 นางนิยม ประมาณเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840125 นางสาวกรรณิการ์ ดวงจำปา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840126 นางเนาวรัตน์ โกศัลวิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840127 นางสาวชนนิกานต์ ไชยโส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840130 นายมนตรี แก้วยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840132 นางสาวคนึงนิตร บุตรพา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840133 นางสาวอลิษา บุดดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840139 นายสมบัติ ผาบุตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840145 นางสาวนิชาภา สุขแสงนิล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840150 นายสุพจน์ เกิดคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840151 นางสาวดอกรัก ปิมวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840152 นายสุพจน์ คงชม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840153 นางสาวรัศมี พูลสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840154 นางสาววิจิตรา ซุยมูลละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840155 นางสาวอุษณีย์ ทัศนศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840157 นางสาวปรินยาพร ทองรัศมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442840303 นางสาวยุวดี เพ็ชรโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840304 นายจเร แซ่ตั้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840305 นางอัจฉรา พรหมคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840308 นายณัฐพงษ์ สระทองอยู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840309 นางสาวลัดดาวัลย์ ทองต้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840310 นางสาวเมธาวี ปิ่นเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840311 นางสาวนันทพร มาจาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840313 นางสาวกุลนที สุริวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840315 นายนพดล โพธิ์เส็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840316 นายอาทร โรจน์จันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840318 นางสาวศุภลักษณ์ ทักคุ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840320 นางนิภา เจริญวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840321 นางยุพดี วิมุกตาคม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840324 นางสาวกรรณิการ์ ดวงพิเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840325 นางสาวธนาภรณ์ สังสงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840326 นายเฉลิมฤทธิ์ หาญยากรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840327 นายธรรมนูญ มหาวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840331 นายนพดล สายสุด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840332 นายศราวุธ รอดขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840337 นายสุวรรณ แก้วกียูร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442840338 นางสาวจิตตพร ลีสินลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
442940107 นางสาวสมสมร เอกไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940115 นางสาวชลดา จีนหลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940117 นางสาวเนาวรัตน์ ปลัดท้วม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940118 นางสาวจิรวดี สุขสบาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940129 นางสาวดวงใจ เย็นจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940131 นางสาวสุจิตรา อาจเอื้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940135 นางสาวฉวี สนธิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940137 นางเยาวภา พรหมอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940138 นางนฤมล โลหะเวช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940142 นางสาวมัทนา ด้วงลอย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940144 นางสาวจงจิตต์ กางถิ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940146 นางพัชชณีย์ รักษาชนม์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
442940148 นางสาวธวัลรัตน์ แสงเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443723101 นายพิเชษฐ ลักขณาวสันต์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723103 นายอภิชิต บุญโสภา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723107 นางสาวสุกัญญา สุวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723108 นางสาวศิษฎี พรมมิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723109 นางสาวแววมยุรา สิงหนาท อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723111 นางสาวอรวรรณ โพธิ์จุ้ย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723112 นางสาวศิริพร ชัยศักดิ์เลิศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723113 นางสาววีณา สุวรรณเวช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723114 นายสุวัฒน์ วงศ์สระหลวง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723115 นางสาวรัชนก อ่อนยิ้ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723117 นายสุธี ศรีทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723119 นางสุดใจ ทองน้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723121 นายประวิทย์ สวัสดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723123 นางสาวพจนา เสลานนท์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723125 นางสาวนวลจันทร์ เรืองยะกลับ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723127 นางสาวชมพูนุช จาดมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723129 นางบุญชู ตาทิพย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723130 นายสมบัติ ประโยชน์ดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723131 นายประกอบ อ่ำดิษฐ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723132 นางสาวศิริรัตน์ แย้มสุทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723134 นางสาวนภาวรรณ บุญมา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723137 นายประสาร เหล่าธีระพานิช อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723141 นางสาวบุญเรือน สุระภพ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723143 นางสาวจรูณ น้อยก้อม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443723144 นางสาวทิพวัลย์ หมอแสง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823101 นางสาวเพชรรัตน์ ชูสัมฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823102 นางสาวเสาวภา จุลพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823103 นางสาวรุ่งนภา วิรัญจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823104 นายเจริญ คงเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823105 นางสาวสุจิตรา ชลทานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823106 นางสาวละออง ภู่ผะกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823107 นางสาวรัชดาภรณ์ ยศมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823109 นางสาวพรพรรณ เจริญพร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823110 นางสาวลักขณา เพ็ญต่าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823111 นางสุราณี ศรีหิรัญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823112 นางสาวศิริลักษณ์ บุญชมศุภชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823113 นางสาวศิริรัตน์ ก๊กมาศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823114 นางสาวสุจิตรา อินทกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823115 นางสาวนิตยา ถาวรศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823117 นางสาวจรัสศรี ทรัพย์สม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823118 นางทัศนีย์ เกียรติวิชชุกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823119 นางสาววลัยพร ผดุงนึก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823120 นายอำนาจ ทิมเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823121 นายวรรณศักดิ์ พึ่งพินิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823123 นายสุชาติ ทรัพย์กระจ่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823124 นายสุภัทร์ มั่งคล้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823125 นางสาวศิริพร ผ่องใส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823126 นางสาวนงนุช แก้วถิ่นดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823128 นางสาวสุภักดี สุวรรณสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823129 นายอรุณ ผจญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823131 นายสมพงษ์ เฮี่ยงไฮ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823132 นายเอกนรินทร์ สมบูรณ์ญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823133 นางสาวธัชสรัญ นัทธี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823134 นางสาวพณาวรรณ อิ่มสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823135 นายวิทยา เนื่องเสวก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823136 นางวัลลภา กาญจนอุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823137 นางสาวพณาวรรณ พิมพ์บุญยัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823138 นายนพพร จิราพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823139 นางสาวช่อผกา จันบัว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823140 นางสาวอุษา โป๊ะโดย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823141 นางสาวสุคณฑา แก้วมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823142 นางสาวภัชราภรณ์ วงศ์ยาฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823143 นางพัฒนาภรณ์ จั่นประภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823146 นางสาวจุฑามาศ เผือกนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823147 นางสาวอรอุมา ร้อยสุยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823149 นางสาวทิพพากร กลิ่นหอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823151 นายสมบัติ วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823153 นางสาวพันทอง นำพวก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823201 นายพีรพจน์ ศรีสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823202 นายปรีชา จันทร์ศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823204 นายจิรเดช พรอุดมทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823206 นางญาณิศา ศรีแพงมนต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823207 นางสาวณิชนันท์ ต้อยเรียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823208 นายสมเศียร ยังเพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823209 นางสาวรัตนา เมฆทวีป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823211 นางสาวสำเนียง เดชกล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823213 นายสุธี อ่อนคลัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823214 นายประภาส เหงาชิ้น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823215 นางสาวรจนา สายพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823216 นายปฏิพัทธ์ คล้ายเนียม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823217 นายวินัย ธงสันเทียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823219 นางสาวนุจรี สัตย์ส่วย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823220 นางสาวเดรุวรรณ ศรีแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823222 นางสาวมณี วุฒยากร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823224 นางสาววันเพ็ญ เทียนมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823225 นางสาวศิริพร ราชคูบอล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823226 นางสาวประจบ กลิ่นอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823228 นายอำนาจ แก้วนุช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823230 นางสาวประเทือง จุลพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443823231 นางสาวพรลิขิต พิสัยพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
443840101 นางอุษา ศรีสังข์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840102 นางสาวขวัญเรือน ส่งศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840103 นางสาวจันทร์เพ็ญ อยู่สิงไชย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840104 นางสาวอรุโณทัย ริค้า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840105 นางสาวนุชจารีย์ ปานอิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840106 นางสาวจารุวรรณ ขมินทกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840107 นางสาวสุกัญญา เทศผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840108 นางสาวรัชนี จันทราศุภชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840109 นางสาวยุพิน ดีสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840110 นางวิไล ชูวงษ์ตระกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840111 นางสุภางค์ เหลืองศรีสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840112 นางฉอุ้ม เอี่ยมมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840113 นางสาวเปรมา ประมาพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840114 นายจุฑาวัฒน์ ผดุงนึก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840115 นางศิวพร ผะอบเหล็ก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840116 นายจักรภพ พินนัตศักดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840117 นางสาวยุพา สิงห์วี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840118 นางสาวสุปราณี งามสม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840119 นางสาววรรณวดี จิตตะระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840121 นางสาวกาญจนา อ่อนแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840123 นางสาวเกษร พรมอยู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840124 นางสาวอัญชลี คำเพ็ญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840126 นางสมพร อินเต็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840127 นางสาวอมรรัตน์ กลิ่นหัวไผ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840128 นางสาวสิริรัตน์ อยู่บุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840130 นางสาวเพ็ญประภา ทันนิเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840131 นางสาวขติญา รักหาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840132 นายจักกฤช เหล่าเขตกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840133 นางสาวกมลทิพย์ แก้ววิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840134 นางสาวอุบลรัตน์ เชิดมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840136 นางสาวกมลวรรณ เพ็ชรวิจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840138 นางสาวผกามาศ วนาภานุเบศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840139 นายปรีดา พรมเสนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840140 นางจิตติมา พุกอิ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840141 นายธนะศักดิ์ จรรยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840142 นางสาวปิยาภรณ์ ยุปานันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840144 นางอาภาภรณ์ พานิชย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
443840145 นางสาววีณา มาขำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
444723104 นางสาวปภาภรณ์ ทองดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723105 นายชาลี เอี่ยมสำอางค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723106 นางฐานิดา มากวงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723107 นายไพศาล มากวงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723109 นางสาวฐิตารีย์ บุญถาวร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723111 นางสาวนิตยา ปีจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723112 นางมณีรัตน์ พิมพ์สราญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723114 นางสาวบูรณี ราชบัวขาว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723119 นางปราณี จำเริญเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723125 นางสาวเตือนใจ กาพวง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723126 นางสมพิศ นามวงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723127 นายธีระพงษ์ กลิ่นเทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723128 นายจตุรงค์ พรมเคียมอ่อน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723129 นายคำรณ คงกลั่นดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723132 นางเพชราภรณ์ อนรรฆพันธ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723133 นางถนอม ประมาพันธุ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444723134 นางลักษมกมล ชัยภูมิ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823101 นางพวงแก้ว ศรสุรินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823103 นายอนุชิต อินเทียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823104 นายวิเชียร นาคิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823106 นายบุญช่วย เอกเอี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823108 นางวัลลยา บางน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823111 นายเสถียร ฟุ้งขจร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823117 นางวรรณิภา แสงเทียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823119 นายไกรลาศ ต้นทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823120 นายสุรพล ก้องเพชรศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823121 นายสุทัต กิรัมย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823122 นายอดุล พุทธา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823123 นายประมาส อินอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823124 นายเรวัต สระมาลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823125 นายโยธิน สิงหฬ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823126 นางสาวคำพอง สุทธิประภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823127 นายพรชัย โรจนเกษตรชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823128 นางพรพรรณ โชคงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823129 นายอนณ พิทยชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
444823130 นายชาญศักดิ์ ขันสาคร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923101 นางสาวณัฐณิชา รอบรู้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923102 นางสาววรัญญา โสดาวิชิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923103 นายกิตติพงษ์ ดวงจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923104 นายวุฒิชาติ ศรีคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923105 นางสาวกรรนิการ์ นกต่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923107 นางสาวมยุรี โคตรโนนกอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923108 นายวิทูรย์ เรืองทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923110 นางสาวเกษสุดา วิยานันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923111 นางสาวสุวรรณี รอดลันดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923112 นางสาวนิสามณี รุ่งเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923113 นางสาวธิติมา จักคำเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923114 นางสาววาสนา บำรุงคีรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923115 นางสาวแคทรียา อาษากิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923117 นางสาวทิกรรัตน์ เนียมวัฒนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923119 นางสาววีณา วงษ์กลม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923120 นางสาวเพชรี เพชรวีระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923121 นางสาวหอมไกล นามวิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923122 นางสาวกรรณิการ์ โสพิมพา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923123 นางสาวดวงนภา กุนมล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923124 นางสาวนงค์นุช อินทะผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923125 นางสาวสุพรรษา หิตเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923126 นางสาวภรานี แวววับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923127 นางสาวสุภาวดี หมู่ใหญ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923128 นางสาววนัชพร น้อยสิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923129 นางสาวลาวัลย์ สายศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923130 นางสาวจันทร์ทิมา จำปานวน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923131 นางสาวนพวรรณ เพชรทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923132 นางสาวรัตติกาล มั่นทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923133 นางสาวรัชนีพร ลีกีรติกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923135 นางสาวนุชฎาพร ดรชานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923136 นายจเร กันต์โฉม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923137 นายจิรวัฒน์ บุญเสริม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923138 นายประดิพัฒน์ นกยูงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923139 นายพลกฤษณ์ เรืองกาญจนพงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923140 นายธีรุวัท พั่วแพง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923142 นางสาวบุญรัก จันอ้น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923143 นายพนมชัย ศักดิ์เจริญชัยกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923144 นายปัญญา ปัดมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923145 นางสาวยาลี ลียากาศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923201 นางสาวชลาธาร สิงห์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923202 นางสาวพรพิมล แก้วเตชะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923203 นายธนเทพ ภักดีศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923204 นายอานุจิต ยิ้มแฟน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923205 นางสาวสรัญญา เกตุเอี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923206 นายองอาจ ศรีประโคน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923208 นางสาวพัชราไล เกตุทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923209 นางสาวศศิธร กาสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923210 นางสาวแสงอรุณ คำส้อม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923211 นางสาวระพีพรรณ มงคลการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923212 นางสาวสุธิดา ทองใบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923213 นางสาวจีรนันท์ จันทวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923214 นางสาวสุพัตรา แก่นชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923215 นางสาวอำพร โคตรก้ำพี้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923216 นางสาววิไลพร กล่อมสาท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923218 นางสาวพรทิพย์ ไทยช้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923219 นางสาวสุรีรัตน์ เหมหาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923222 นางสาววณิชยา สัตยชิติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923223 นางสาวปฏิมา อินทร์ฉ่ำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923224 นางสาวสุพรรณี ตรีเศียร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923225 นางสาวแสงมณี ลุนพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923226 นางสาวทัศวรรณ คำเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923228 นายอรรถพล ม่วงน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923229 นางสาวมาลัย อู่อินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923232 นายสงกรานต์ หาญแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923233 นางสาวมะลิวรรณ ไขข้างพูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923234 นางสาววาสนา นาคเจือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923235 นางสาวนริศรา ยวงเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923237 นางสาวน้ำผึ้ง แฝงวัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923238 นางสาววราภรณ์ จันสิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923239 นางสาววิภาวรรณ เถื่อนชำนาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923240 นางสาวสุวรีย์ โยพันดุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923241 นางสาวช้องนาง อันภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923242 นางสาวแสงดาว ทนเทียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923243 นายเอกชัย นาคเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923244 นางสาวศิริญทิพย์ พรหมสิทธิมาตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451923245 นางสาวลำเพย อยู่ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
451940101 นางสาวสมปอง ชัยดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940102 นางสาวอภิสรา มาสีจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940103 นางสาวรันธิยา กองแกม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940104 นางสาวประไพร ศรีรุน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940105 นางสาวศกุนตลา ทองดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940106 นายกฤษณพงศ์ โสมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940107 นายนิกร สระทองพิมพ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940108 นางสาวสุพาณี แก้วเล็ก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940109 นางสาวจันจิรา ตุ๊ดกัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940110 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญบำรุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940111 นางสาวกาญจนรัตน์ หางาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940112 นางสาวสุดใจ ไสลภูมิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940113 นางสาวพัชรินทร์ เพชรนิตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940114 นางสาวปนัดดา อู่ผลเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940115 นางสาวเพ็ญพิรา ยอยบุปผา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940116 นางสาววิภารัตน์ กะสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940117 นางสาวสุณิสา สมใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940118 นางสาวสมปอง คำเงียบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940119 นางสาววิไลวรรณ ช่วงเชิญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940120 นางสาวศิรินทรา กันยาประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940121 นางสาวราตรี วังคีรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940124 นางสาวสมจิตร์ ลาดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940125 นางสาวกิ่งดาว แก่นหิรัญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940126 นางสาวสุพรรณิการ์ นิลพลอย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940127 นางสาวอรวรรณ คู่เทียม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940128 นางสาวกฤตยา พิมเสนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940129 นางสาวอุษา ศรีเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940130 นางสาวพรพิมล เหล็กสัก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940131 นางสาวสุพรรษา เหมสุทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940132 นางสาวนพิษฐา ท้าวดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940133 นายตระกูล อวนศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940134 นางสาวราตรี จันทร์มา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940135 นางสาวนิจติยา โสภาพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940136 นางสาวกรรณิการ์ ปิ่นใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940139 นางสาวอรวรรณ เชื้อบุญมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940140 นางสาวศรอนงค์ เปิดโปร่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940202 นางสาวกิตพร นิลาวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940204 นายคมกริช กองมล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940207 นางสาวจันทนา เริงเลื่อม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940208 นางสาวสาลินี ฉิมนอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940209 นายปริญญา หุ่นเฮฮา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940210 นายเอกรินทร์ ไหวดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940211 นางสาวอาทิตา ทาจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940212 นางสาวสาวิตรี ชัชวาลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940213 นายวีระชาติ พงษ์วิเชียร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940214 นางสาววนิดา วราพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940215 นางสาวนรินทร แขมชัยภูมิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940216 นางสาวปาริฉัตร นามวิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940217 นางสาวปิยะธิดา ดีสุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940219 นายสรายุทธ แสงขาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940220 นางสาวศศิธร ป้องไฝ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940221 นายบุญร้วม ด้วยสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940222 นางสาวสมใจ เอมมะโน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940223 นางสาวอรทัย เอี่ยมสะอาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940224 นางสาวณัฐกานต์ อ่อนมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940225 นายวิทยา ดวงดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940226 นางสาวจีรภา กันหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940227 นางสาวกิตติมา สะดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940228 นางสาวสมคิด ศรีธาดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940229 นางสาวเกศรินทร์ สุขคล้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940230 นายเพิ่มพล ชีพอุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940231 นางสาวประกิม ทองปลิว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940232 นางสาวกำไลทอง นวลไม้หอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940233 นางสาวสุราลัย งามสุพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940235 นางสาวมนัสดา บำเรอวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940236 นางสาวกรวิกา สว่างจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940237 นายนิวัฒน์ กองเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940238 นางสาวนภาพรรณ จันทาคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940239 นางสาวเกวลี เวชสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940240 นางสาวประนอม ยุติธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940241 นางสาวอัจฉราภรณ์ กองกุณะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940242 นายสิงหา กลิ่นหอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940243 นางสาววนิดา ทองแจ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940244 นางสาวอรญา สุวรรณนัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940301 นางสาวสุพรรษา สียา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940302 นายอัคร์พล น้ำเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940303 นายอุเทน คงพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940304 นางสาวปิยะฉัตร แสงสุวรรณนภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940305 นางสาวสิริศิลป์ ชินบุตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940306 นางสาวสุนันทา น้อยมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940307 นางสาวสายฝน ลุนทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940308 นายพายุ ดอนหม้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940309 นายชัชชัย พลกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940310 นางสาวพิมพ์พร สอนอ่าน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940311 นางสาวหทัยรัตน์ จิตแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940312 นางสาวธัญรัตน์ ทิพย์ลุ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940313 นางสาวเกษร ทองจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940314 นางสาวสายสมร บุญตั้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940316 นางสาวจันทิมา ทองสาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940317 นางสาวสุชาดา กันยน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940318 นางสาววาสนา แก้วดอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940319 นางสาวสุกัญญา แดงพิสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940320 นางสาวสุจิตรา น้อยเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940321 นางสาววิชุดา สารีเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940322 นายจักรกฤษ เผือกกล่ำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940323 นายอาทิตย์ ด้วงธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940324 นายดนุพล มาแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940325 นายอภิชาติ นามแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940326 นายวสันต์ จันทร์ซอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940329 นางสาวพจนี แก้วเหลี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940331 นางสาวดวงพร มูลธิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940333 นางสาวนารี เงาะหวาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940335 นายศักดิ์สิทธิ์ พรหมประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940336 นางสาวอัญชลี แสนชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940337 นายวุฒิไกร แก้วดู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940339 นายไพรฑูรย์ สนิทพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940340 นายเฉลิมศักดิ์ ถือศิล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940341 นายปฏิพล รักษาบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940342 นายสันติ สายทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940343 นางสาวยุภาภรณ์ ทิพย์วงศา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940346 นางสาวจันทร์จิรา ชัยกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940401 นายโกสินทร์ น้ำเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940402 นางสาวดวงกมล วังคีรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940403 นายกิตติธัช อัจยุตโภคิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940404 นางสาวจินตนา ติ่งบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940405 นายพรรณ์ชัย ศรีละหาญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940406 นายอาคม พรหมประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940407 นางสาวกณิกนันต์ พรมคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940408 นายเอนก บุญสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940409 นางสาวนภาวรรณ น้อยมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940411 นางสาวนิฐินันท์ อุดศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940412 นางสาววระญา สีมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940413 นายวราวุฒิ บุรีนอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940414 นางสาววัชรินทร์ แก้วภิรมย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940417 นายชรินทร์ เลื่อนลอย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940418 นางสาวอาพรรัตน์ ลาสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940419 นางสาวอำภา บุญชัยยัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940421 นายสมพงษ์ ทองพวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940423 นายชัชวาลย์ ช้อนไชย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940425 นางสาวน้ำฝน กลิ่นมิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940426 นางสาวสกาวรัตน์ ทุนลิสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940427 นางสาวจินตนา ศิวชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940428 นายเศวตนันท์ คำภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940429 นางสาววราภรณ์ บุตรศรีภูมิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940430 นางสาวบุษบา เมืองห้าว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940431 นางสาวทิพย์วรรณ ทับทิมงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940432 นายเดชา กงเวียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940433 นางสาวแววดาว แก้วขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940434 นางสาวกฤษณา สมสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940436 นางสาวเบ็ญจวรรณ คำตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940437 นางสาวภักดี มีตาบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940439 นายอุเทน โลหะการก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940440 นางสาวอมรรัตน์ จักแพง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940441 นางสาวสุภาวดี แสงกาญจนพล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940443 นายมงคล สุขเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940444 นายอนุสิทธิ์ นาคน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940445 นางสาวสมพร ก้อนเทียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
451940501 นางสาวสลักจิตร คงเพียรภาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940502 นางสาวพิมพ์กมล แก้วยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940503 นางสาวปรญาดา ดื่มโชค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940504 นางสาววรรณภา มงคลการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940505 นางสาวอำภา เรืองศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940506 นางสาวนิตยา เพชระบูรณิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940507 นางสาววารี ทองคำสุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940508 นายประสาน บุญคล้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940509 นางสาวชนัญญา สร้อยทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940510 นางสาวกิติยา ชัยพฤกษ์ไพรวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940511 นางสาวไพรินทร์ ธรรมวิภาภรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940512 นางสาวกัลยาพร นงนาคพะเนาว์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940514 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีกิริยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940515 นายไชยา ทองต้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940517 นางสาวอลิษา สุขเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940518 นางสาวธิดารัตน์ นาจารย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940519 นางสาวณิศาชล เสือแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940520 นางสาวจรูญลักษณ์ แก้วทะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940522 นางสาวลำพูน สีเสียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940523 นางสาวชุลีพร ผงสาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940524 นายสมชาติ ศรีบุรินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940525 นางสาวมนตรา โตมร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940527 นางสาวอรทัย ตู้เงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940528 นางสาวพริ้มพราว สังแย้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940529 นางสาวชลธิชา สิงหะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940530 นางสาววัลลยา เงินทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940531 นางสาววิไลวรรณ ฦาชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940532 นายวิธวัช จันหีบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940533 นางสาวรุ่งทิพย์ พะโลศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940534 นางสาวสินีนาฏ วรพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940535 นางสาวสุภาภรณ์ เสมอโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940536 นางสาววัลลภา กาสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940537 นางสาววิกานดา ใหม่จันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940538 นางสาวจิรารัตน์ พรมศรีจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940539 นางสาวสุวิมล วางมาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940540 นางสาวเกศนี คล้ายสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
451940601 นางสาวสุมณฑา เผือกนิล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940602 นางสาวปิยธิดา โสภณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940603 นางสาวภัทรวดี คูณเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940605 นางสาวปนิที บุญเสริม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940606 นางสาวจงดี สุต้น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940607 นางสาวสาคร คำสุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940608 นางสาวนงนุช ชมภู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940610 นายภาคภูมิ ศรีป้อม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940611 นางสาวนงคราญ อยู่เกียม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940613 นางสาวอรุณ คำทอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940615 นางสาวทิพวรรณ งามตอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940616 นางสาววิลาวัลย์ สืบวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940617 นางสาวนัฐรินทร์ ศรีป้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940618 นางสาวรัตนาภรณ์ ปล้องผัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940619 นางสาวปริศนา เบ้าอาสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940620 นางสาวสุวรรณี กงเกวียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940621 นางสาววิภาณี น้อยชู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940622 นางสาวสาวิตรี หอยสังข์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940623 นางสาวสริญญา อินทร์มา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940624 นายวิทยา นงภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940625 นางสาววัลลภา พันธ์นายม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940626 นางสาวศวิตา คำสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940627 นายนพรัตน์ จองคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940628 นางสาวพัทยา ทับกฤษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940629 นางสาวอาจารีย์ จันทร์แสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940631 นางสาวนภาพร จันทร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940632 นายจตุรงค์ คำมาตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940634 นางสาวจุฑารัตน์ เฉลิมจักร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940635 นางสาวอโนชา คลาดสนิท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940637 นางสาวอรทัย นาจาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940638 นางสาวพัชนี พันธุ์ทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940639 นางสาววันวิสา สิงห์ทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940640 นางสาวอุทัยทิพย์ มีแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940641 นางสาวนงลักษณ์ กงเกวียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940642 นายชัยยะ ไชยสมทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940643 นางสาวไพรรัตน์ วงศ์แสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940644 นางสาววาสนา มีผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940645 นางสาววาสนา ดอนหม้อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451940646 นางสาววิภาพร พรหมโคตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
451956101 นางสาวกาญจนา แสนคาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956102 นายวุฒิไกร เกตุพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956103 นายนิพล ภูมิอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956107 นางสาวศยามล ชมมัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956110 นางสาวนิรันดร์ ต่อชีวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956111 นางสาวจิรนันท์ มะลิเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956113 นางสาวอรชุมา พุ่มคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956114 นางสาวศุภาวดี ศรีสุมิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956115 นางสาววลีพร พรหมจีน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956116 นางสาวณัฐมน คงเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956117 นางสาวกรภัทธ์ อ่อนอุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956118 นางสาวสุนันทา บุญสวน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956120 นางสาวสุกัญญา ส่างหญ้านาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956121 นางสาวจารุณี เกตุเอี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956122 นายอภิชาติ บุญประสพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956124 นางสาวธัญพิมล อุดสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956125 นางสาวอุสา กางถิ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956126 นางสาววัฒนา บุญถ่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956128 นายยุพราช ทองหมู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956130 นางสาวนภาพร พึ่งเสือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956132 นางสาวมลยา ดอกไม้ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956133 นางสาวศิริรัตน์ มโนภิรมย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956136 นายเทิดศักดิ์ มาสังข์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956140 นายวัชรพงษ์ อุทัยกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956201 นายสายัณห์ พิมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956202 นายนิพล สมสะอาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956204 นางสาวจิราภา กองถัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956205 นายสุชาติ กัลยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956206 นางสาวพรรณทิพย์ แก้วพวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956207 นางสาวสายรุ้ง พวงลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956209 นางสาวธนกาญจน์ ต๊ะน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956210 นางสาวพรพรหม คงพลอย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956211 นางสาวอัญชรี กิ่มเทิ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956213 นางสาววิไลวรรณ แก้วคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956215 นายเดชา พาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956216 นางสาวนิตยา ช้างเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956217 นายอมร เมืองแมน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956219 นายอนุสรณ์ แก้วพิกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956220 นายสิงห์โต โนนกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956222 นางสาววรรณี ปัจจังคะโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956223 นายเพชร มหาหงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956224 นางสาวจีราวรรณ กอนมล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956225 นางสาววิไลพร อุประ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956226 นางสาวมุกดาพรรณ ดีโส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956227 นางสาวอานันท์ มาบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956228 นายศักดิ์เกษม อุ่นเรือน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956229 นางสาวนภารัตน์ สายคำมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956230 นางสาวพัชรี มาเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956231 นางสาวสายฝน ทองแท้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956232 นางสาวกานติมา จิตบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956233 นางสาวสมใจ แซ่เหล่า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956234 นางสาวดวงดาว พลขันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956235 นางสาววิมลรัตน์ แก้วพวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956236 นางสาวอลิศรา แสงนวล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956239 นายคมสันติ เจียกอุปถัมภ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
451956240 นางสาวพัชรินทร์พร กุลศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
452723101 นางณัฏฐธิดา เลื่อมมหาชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723104 นางสาวนิภาพร ปิ่นปัก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723105 นางสาวทิพยา สอนสิงห์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723106 นางสาวชนากานต์ ทองลพ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723110 นางสาวปทิตตา อุดแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723112 นายพิทักษ์ แก่นชา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723113 นางสาวผกาพรรณ เพชรผึ้ง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723114 นางจันทร์เพ็ญ ใจคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723115 นางสาวศศิธร ศรีจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723116 นายสุพจน์ กาญจนรัชต์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723117 นางอารีย์ ลออเสถียรกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723118 นางสาวจงลักษณ์ พลลาภ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723120 นางสาวสุพัตรา แซ่จันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723121 นางสาววไลพร มีวันเนือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723126 นางสาวเรณู ชัยพิพัฒน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723128 นางนัยนา ยอดเปลี่ยน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723129 นางสาวนาริวัฒน์ งามสมภาพ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723131 นายพีระพันธ์ พฤกษ์ศิริวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723132 นางสาวเพ็ญพักตร์ จันเทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723135 นางสาวเปรมฤทัย พรภิบาล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723137 นางสาวจิติมา รัตนวิเศษชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723138 นางพิชญา แก้วสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723142 นางสาวเทพยุดา โพธิ์ทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723143 นางสาวลักษิกา สุโกสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452723149 นางสาวเสาวลักษณ์ สาวก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823101 นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์อาสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823104 นางสาวสาวิตรี สุภาพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823105 นางเกศสุดา จันทร์มา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823106 นางสาวทานิการ์ เทียมเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823108 นางสาวบุปผาลักษณ์ ดวงสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823109 นางสาวกอบกุล นิ่มแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823110 นางสาวพจมาน แย้มพุ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823111 นางสาวกัญญาณี พงษ์ลุน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823112 นางสาวเจนจิรา พรรณา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823113 นางพิชญา บานชื่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823114 นางกฤษณา อธิบดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823115 นายแก้วใจ สังเกตุดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823116 นางสาวนลิณา พรหมเศรณีย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823117 นางสาวกำไรทอง พุทธศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823118 นางกันยาลักษณ์ หมื่นอาจยิ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823121 นางสาวสุรีรัตน์ ไชยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823122 นางสาวสำอางค์ คำภาสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823123 นางสาวสุนทรี ไชยพันโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823124 นางสาวจารุวรรณ นนทโคตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823125 นางสาวชฎาภรณ์ ตรีพิทักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823126 นายอุเทน ยิ้มใย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823127 นางสาวศุภิสรา แสนสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823128 นางสาวปราณี อ้นซัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823129 นางสาวมาศศุภา แสงเทพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823130 นางสาววิไลพร เปี่ยมพุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823131 นางสาวหฤทัย จันทร์นุช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823132 นายอภิรักษ์ เถาว์หมอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823133 นางสาวอนัญญา อารยะพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823134 นางสาวภัณยมล เลิศกระจ่างจินด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823135 นายวรวัตร ทัศนายนต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823136 นายพชรพล วุฒิสันเทียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823138 นายสุนาวิวัฒน์ ทองขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823139 นายอภิชาติ สมบูรณ์เอนก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823142 นายกิตติพงศ์ วงษ์ธัญกรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823144 นางสาวอาทิญาภรณ์ แสงเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823145 นายชุมพร พุฒิเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823146 นางสาววิภารัตน์ พรมภัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823148 นายประนารถ พาทีทิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823150 นางสาวหทัยชนก จูมปู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823151 นายวิสุทธิ์ คล้ายใจตรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823202 นางสาวไพลิน บุญจิตติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823203 นางสาวรินดา มากสมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823204 นางสาวสุรัญชนา เสมอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823205 นางสาวกนกอร ประสานทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823206 นางสาวอนงค์ คงทน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823208 นางสาวเสาวลักษณ์ สีหะนาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823209 นางสุกัญญา ทักคุ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823210 นายอวิรุทธิ์ สิมลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823211 นางสาวนภาพร สิงหานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823212 นายมนต์ชัย ชนะบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823213 นางพัดชา สาริกะภูติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823214 นายทวีศักดิ์ ไชยเชิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823215 นางสาวจินตนา จิณกับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823216 นายสมชาย บาศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823217 นางบุปผา สืบสุรีย์กุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823218 นางสาวปิยะดา พามูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823221 นางเนตรนภา ปาศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823223 นายณัฐพัฒน์ ยาพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823225 นางอรพิน อินทร์การทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823226 นางวีรวรรณ พั้วป้อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823227 นางสาววรรณา ตราครุฑ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823228 นายพรชัย บุญเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823230 นายปริญญา ใสยอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452823232 นายดลพงษ์ บุนนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
452840101 นางสาวปริฉัตร ชื่นไพโรจน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840124 นายณรงค์ ศรียา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840126 นางสาวนันทพร ยวงเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840132 นางสาวกาญจนา บุตรดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840139 นางสาวสมจิตร หอมวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840140 นายสาคร สินทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840141 นางสาววารุณี โชติวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840143 นางสาวพรพิมล คุ้มเขตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840144 นางสาวสุภัทรภรณ์ พันธ์วัตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840148 นางสาวภัทราภรณ์ ปิ่นแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840155 นางสาวรัตนา กวีกิจนารา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840158 นางสาวปริญญา ธทาศรัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840159 นางสาวสุรัตน์ จิตรสำราญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452840201 นางสาวกนกวรรณ ขวัญมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840202 นางสาวกิตติมา มุสิกศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840204 นางสาวกนกวรรณ ยาโง๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840205 นางสาวสุนิตา พึ่งสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840206 นายธนู โมรินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840207 นางสาวพีรณัฐ แช่มเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840208 นางสาวทัศณียา วงศ์สายตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840209 นางสาวประธาน ทิพย์เคลือบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840210 นางสาวอรวรรณ อรุณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840211 นางสาวจุไรรัตน์ เปลวเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840212 นางสาวบัญจรัตน์ จันทร์ศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840214 นางสุนันท์ ศรีประวัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840215 นางสาวปรียาภัทร สงวนศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840220 นายประภาส นันทพิเชษฐกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840221 นางสาวอัมพรรณ ชัยสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840223 นางสาวอัปสร เมืองเยาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840226 นางสาวจารุวรรณ จันทร์นุช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840228 นางสาวจันทิรา เขียววิจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840231 นางสาวภรณภา ปิ่นนาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
452840301 นางมาลัย กันมาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840304 นางชญานิศ ใจเปรียว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840305 นางสาวปรีญา กลมกลิ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840306 นางศรีรัตน์ สีใส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840307 นายเริงชัย บางณรงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840308 นางสาวสุริวัลย์ เจริญรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840310 นางสาวสุพัตรา เดชมัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840311 นางสาวภัคควดี เคนชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840312 นางสาวสุภาพร พรหมลัทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840313 นายสุนทร คำเหลี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840314 นายรัตน์ธพล ปัญญามูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840317 นางวรรณาลักษณ์ พางาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840318 นางชุรีรัตน์ เจ๊กสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840319 นายจรงณ์ สารทิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840320 นายชานนท์ กองแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840321 นางสาวอินทิรักษ์ อินทร์พินิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840322 นางสาวกัญญาภัค ฮวบนิล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840323 นางนวรัตน์ แสนนอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840324 นางนงนุช ศรีนาชู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840327 นายวสันต์ แก้วกลม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840328 นายประยูร พรหมดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840330 นายบรรพต บรรจง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840331 นายสุรชัย แสงสิทธิศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840332 นางสาวศิริวรรณ ศาลิกร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452840333 นางสาวสาวิตรี รอดเย็น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
452940103 นางสาวจรูญรัตน์ หนูขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940106 นางสาวอุมารินทร์ ไทยเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940107 นางสาวอัญชุรี ดอกจำปี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940111 นายนวภัทร ผิวทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940112 นางสายรุ้ง จันทร์แสงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940113 นางสาวกัลญาภรณ์ นอห้วยแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940116 นางสาวเยาวรัตน์ สิงหาแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940117 นางสาวเยาวเรศ สิงหาแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940119 นางสาวกองเงิน ทองขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940122 นางสาวอภิญญา แก้วตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940123 นางสุขฤทัย ว่องวัฒนาศานติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940125 นางพรพรรณ ดอกไม้งาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940128 นางสาวธัญสินี กีเคียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940129 นางสาวสุวรรณา สุขเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940130 นางสาวจินดา กองเทียม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940131 นางสาวพัชราพร สุทธิแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940133 นางสาววลัยพร เสาองค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940134 นางสาวมะลิวรรณ อินท้าว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940142 นางสาวทิพวัลย์ บุนนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940145 นางสาวอังคณา จงทัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940146 นางสาววรี แซ่เซีย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940147 นางลดาวัลย์ สอนยศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940150 นางจีราวรรณ โกสุมภ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940151 นางสาวกัลยา วงศ์ไทยดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940152 นางสาวธัญญา เพชรคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940153 นางสาวเกษร บัวหลวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
452940156 นายสิทธิชัย พูลผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453723101 นางสาวบุญเรือน จาดมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723102 นางสาวสมใจ ปานแอ๊ด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723103 นางสาวณัฐชยา ยอดจิตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723104 นางสาวน้ำผึ้ง ภูมิสาร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723107 นางสาวอัจฉราวรรณ ประภัสโร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723109 นายธีรศักดิ์ ล้ำวิทยากูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723112 นายธรรศกร อินหา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723114 นายนถนฑ อึ้งสุวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723115 นางสาวรุ่งนภา สุขเกษม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723119 นางสาวดาวประกาย ราชเกิด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723120 นางสาวนริศรา แสงเลิศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723121 นายประเดิมชัย อุ้ยมาก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723124 นายเกรียงศักดิ ศรีสกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723127 นายภาสกร ภมรสุวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723128 นางสาวกนกวรรณ์ ทับทิม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723129 นายนิมิตร แก้วกำพล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723130 นายประมวล เส็งชื่น อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723131 นายสมนึก สุขสมบูรณ์วงศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723133 นายวรวิทย์ มงคลเพ็ชร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723136 นางสาววันเพ็ญ กลัดเนินกุ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453723138 นายฐากูร นากกลัด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823101 นายมาโนช ทินมาศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823102 นายไพโรจน์ เสือไว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823103 นางสาวธนัชชา ทองพิมพ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823104 นางธนธรณ์ บุญยืน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823105 นางสาววันดี หล่อทองล้อม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823106 นางสาวจิดาภา นาจีน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823107 นางประคอง โพธิ์ประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823108 นางสาวสิริสุดา ภมรกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823109 นายมนตรี ฉิมสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823112 นายเดชา จันทร์กลิ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823113 นางสาวน้ำฝน ดวงธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823115 นางสาวปริญญา อ่อนเกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823116 นางสาวน้ำต้อย น้ำนุช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823117 นางสาวทิพย์วรรณ โฉมงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823118 นายสิทธิพงษ์ สุขพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823119 นางธานีรัตน์ ด้วงโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823120 นางสุวรรณี นุ่มอิ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823121 นางสาวนริศรา สิทธิ์ทนง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823122 นายชัยวัฒน์ ฐิติปุญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823123 นางวารินทร์ จันทรมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823124 นางรัชณีย์ กิตต์ญาณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823125 นางสมจิตต์ สิทธิวิรัชธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823126 นางสาววันทนี เดือนสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823127 นางสาวเสาวลักษณ์ เหลืองอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823128 นายปรีชา ดีบุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823129 นายจิรชัย ชุมนุมวัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823130 นายอนันต์ ศิวเวทพิกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823131 นายวิชัย ว่องวิไลรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823132 นายสุวัฒน์ เดียวสุรินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823133 นางสาวกัณฐกานต์ พรจาตุรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823134 นางสาวยุรมาศ สุพรรณกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823135 นางสาววันเพ็ญ คนไหว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823136 นางสาววารินทร์ แพนนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823137 นายภีมะ สนิทธางกูร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823138 นางกำไร แป้นแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823139 นางสาวดรุณี บุญผ่อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823140 นางสาวรัญชิดา กองสุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823141 นางสุนันท์ ทองประไพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823143 นายขจร ครุธทิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823145 นายธวัชชัย คล้ายรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823146 นางสาวรัชนก จันทร์สิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823203 นางกฤษณา เกตุมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823205 นายพรชัย อินทร์สุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823206 นางสาวนงค์ลักษ์ ค้าเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823207 นายสิทธินันท์ บุญมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823208 นางสาววิลัยพร มานะคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823209 นางสาวนิรมล พร้อมทองคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823211 นางสาวนารีรัตน์ บุญลาภ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823212 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823213 นางสาวทิวานันท์ จันทร์เกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823214 นางสาวธัญมาส คำมั่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823215 นางสาวฉวีวรรณ บุญชู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823216 นางสาวจิรภัทร แก้วจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823217 นางสาวสุพัตรา ทองเจือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823219 นางสาวสรัญญาวารินทร์ แช่มช้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823220 นางทิพวัลย์ แช่มช้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823222 นายสมพงษ์ สิงหนารถ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823223 นางสุทามาส วิมลศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823225 นางสาวสุกัญญา ทองคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823226 นายอดิศร เขียวเขิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823227 นางสาวชนิสรา ทองบุญยอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823228 นางสาวฐิติพร ทองบุญยอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823230 นางสาววารุพิน คำเสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823232 นายอรรณพ สุขเย็น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823233 นายดุสิต จันทรมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823234 นางสาวไพพรรณ สิงห์โตแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823236 นายราเชนทร์ ชะนะโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823237 นายอภิเชษฐ์ ชะนะโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823238 นางสาวจิราภรณ์ ด่านรุ่งโรจน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823240 นายณรงค์ บุญเลี้ยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823241 นางสาวทัตวรรณ์ ไกรมาส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453823242 นางสาวพรทิพย์ มุกไตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
453840104 นางสาวมยุรี เจริญสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840105 นางสาวฉัตรแก้ว บุญชัยพัฒนกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840106 นางสาวจุไรรัตน์ พุทธรักษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840107 นางสาวเตือนจิต แสนสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840108 นางสาวจารุวรรณ ศรีดงพลับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840109 นางสาวสุพรรณี ทิมเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840111 นางภณิดา ไชยพรพัฒนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840112 นางนารี ทองแก่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840113 นางกัญญาลักษณ์ กลัดแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840114 นางสาวกนกวรรณ์ สงวนเผ่า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840115 นางสาวจตุพร เล็กประเสริฐสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840116 นางสาวปองทิพย์ โทอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840117 นางสาวศรัณญา จิราพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840118 นางสาวรัตนาภรณ์ หอมชื่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840119 นางสาววันวิสา สุวรรณทัพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840120 นางสาวโสภิต สกุลเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840121 นางสาววรรณรัตน์ ง่วนทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840122 นางสาวชุติมา ลี้ตระกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840123 นางสาวสร้อยลัดดา อุทิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840127 นางสาววันเพ็ญ ศรีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840128 นางสาวเบญจมาส ขิระนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840129 นางสิริพร เจริญสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840131 นางสาววารุณี พรหมทัต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840133 นางศันสนีย์ คัชมาตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840134 นางสาววิสา บุญคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840135 นายสมพงษ์ มาเตียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840137 นางสมบูรณ์ สิงห์พรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
453840139 นางสาววชิรญาณ์ บัวประทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
454723101 นางสาวข้ออ้อย ครุฑจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723104 นายนิคม แย้มเมือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723107 นางวาสนา ขันสาคร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723108 นางสมพิตร ทองกู่ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723110 นางเสถียร คุ้มบัวลา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723111 นายวิเศษ ก่องนอก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723112 นายธงชัย หอมจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723114 นางสาวสมจิตร ทุดบุญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723115 นางสาวจารุพร กู้เขียว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723116 นายประดิษฐ์ สังกะสี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723118 นางสาวจินดา นิลเลิศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723119 นางสาวปราณี จันดา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723120 นางสุนันท์ เวียงวิเศษ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723122 นางสาวพิชญา เสนาวัฒน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723124 นางสาวจีราพร ป้อมสุวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723126 นางสาวกรรณฑิมา ศรีละม้าย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454723127 นางสาวยุภา ฟักทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823101 นายธัญญา คำเย็น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823102 นางเกศแก้ว ทองมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823103 นายสวัสดิ์ สาทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823104 นายจาตุรงค์ จัตุมาศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823105 นายประหยัด บัวภาเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823107 นางสาวอัญชลี ศรีทัศนากุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823109 นางสาวสุรัสวดี วิสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823111 นายวีระชัย ทวีศรีศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823112 นางสาวนิสากร ศิริลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
454823113 นางดวงใจ เพชรน่าชม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823101 นางสาววิลัย ขวัญเดิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823102 นางสาวณัฐวรรณ เผ่าวิจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823103 นางสาวภัทรียา บุญสนอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823104 นางสาวจีราวรรณ์ บุญแท่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823105 นางสาววาสนา จันทร์ดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823106 นางสาวกุหลาบทิพย์ จันทาทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823107 นางสาวภัสสร แก้วคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823108 นางสาวดาหวัน ทับแย้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823109 นางสาววาสนา ทาเวียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823110 นางสาวจรีนันท์ คำโฉม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823111 นางสาวขนิษฐา คล้ายใจตรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823112 นางสาววิภา ทองธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823113 นางสาวดรุณี สีสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823114 นางสาวมิ่งขวัญ ชัยวงษ์ฝัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823115 นางสาววราพร กันยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823116 นางสาวนพรัตน์ ทิดดาศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823117 นางสาวลีลานุช หมั่นกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823118 นางสาวแววรัชนี ยงดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823119 นางสาวพรรณี มั่งมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823120 นางสาววัชราภรณ์ โรจน์ทนงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823121 นางสาวกุลทินี สุกเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823122 นางสาววัชรา สุรักวิสัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823123 นางสาวนันทิดา แถวอุทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823124 นางสาวเกตุแก้ว ฟักคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823125 นางสาวนวลอนงค์ สีดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823126 นางสาวจารุวรรณ บุญทับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823127 นางสาวปิยะนันท์ ทองเย้า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823128 นางสาวเนตรดาว แก้วเกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823129 นางสาวลัดดา ช่างปลูก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823130 นางสาววิลาวัณย์ มิ่งขวัญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823131 นางสาวจารุณี จุลนันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823132 นางสาวซ่อนกลิ่น พรมมาวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823133 นางสาวลำพูน วงษ์ไชยยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823134 นางสาวสิลาวัลย์ ปรีแย้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823135 นางสาวสุภาภรณ์ แพนทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823136 นางสาวรัตน์ชนก อินท้าว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823137 นางสาวทัดสรียา โคจำนงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823138 นางสาวพรพรรณ นนทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823139 นางสาวเดือนเพ็ญ สมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823140 นางสาวสร้อยลัดดา เสวิสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823141 นางสาวทิพวิมล แก้วกองพล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823142 นางสาวขนิษฐา ชินราษฎร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823143 นางสาวศุทธินี ศรอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823144 นางสาววิไลรัตน์ ต๊ะทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823145 นายชิษณุพงศ์ แก้วใส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823146 นายวิสันต์ ยังเพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823147 นางสาววัลลภา หล้าภิละ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823201 นายพรชัย นันเชียงเครือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823202 นางสาวกานดา ตรีพิทักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823203 นางสาวเกศทิพย์ ศรีชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823204 นางสาวอารีรัตน์ เกตุทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823205 นางสาวนิศาชล อยู่งาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823208 นางสาวน้ำอ้อย ที่บ้านบ่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823209 นางสาววันเพ็ญ ดวงจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823210 นางสาวศิริลักษณ์ นันทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823211 นางสาวสุไพรี คำทุบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823212 นางสาวสมคิด ป้อมเตี้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823213 นางสาวดวงใจ อินทรวิเชียร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823214 นายอนุกูล จันทร์พิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823215 นายกานต์ชนิต จูมด้วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823216 นางสาวประกายเพชร กุนาคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823217 นางสาวสรัลรัตน์ วิชัยต๊ะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823218 นางสาวกรนภา เงินเมย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823219 นางสาววีนา กาสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823220 นางสาวรัตนาพร มหานาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823221 นางสาวอรพิน เหล็กเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823222 นางสาวรัตน์ณากร อุ่นจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823223 นายปริวัฒน์ ปัจฉิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823224 นายอนุวัฒน์ พาคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823225 นางสาวดวงพร มีเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823226 นางสาวฉวีวรรณ หาญวิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823227 นายวาทิกร แพงแซง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823228 นางสาวปริชาติ ปราบพาล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823229 นายชัยพร เอนกพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823230 นายอัครินทร์ วงศ์เทวัญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823231 นางสาวสุพรรษา พรรณา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823232 นายชัยมงคล ประกายรุ้งน้ำทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823233 นางสาววันเพ็ญ รอดแสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823234 นางสาวฐาณิพร เขียวคำรพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823235 นางสาวปวีณา แดงพิสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823236 นางสาวพิมลวรรณ ดวงธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823237 นางสาวเตือนใจ คำนันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823238 นายอรรนพ ทัศนไพบูลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823239 นายเจิดจ้า จันทสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823240 นางสาววัชริน โตมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823241 นายบุญล้อม นวลเกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823242 นางสาวสายรุ้ง เนตอ้น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823243 นางสาววราภรณ์ ขันทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823244 นางสาวนันทัชพร กวยคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823245 นางสาวอัจฉรา กิจเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823246 นางสาวอนุ ลาดตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461823247 นางสาวอัญชลี แสน้ำเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461840102 นางสาวอรอุมา เต่าเกตุ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840104 นางสาวบุญญารัตน์ อัคผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840105 นางสาวศิริพร เสนอิ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840106 นางสาวศุภลักษณ์ คำจริง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840107 นางสาวกาญจนา เคลือเถาว์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840108 นางสาวพรวิไลลักษณ์ เย็นใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840109 นางสาวอ้อมเดือน วงษ์ศิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840110 นางสาวณัฐพร สุขละม้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840111 นางสาววีระยา มีศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840112 นางสาววัลยา แสงปาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840113 นางสาวกุลธินี จิรังการณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840115 นางสาวจิณณพัต หล้าเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840116 นางสาววราภรณ์ พานน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840117 นางสาวกรกชกร ชูจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461840118 นายเรืองโรจน์ จุ้ยวรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461923101 นางสาววงเดือน แสงสุวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923102 นางสาวมาลิน ฟักทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923103 นางสาวจิราภรณ์ ตรีเสิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923104 นางสาวปิยะนันต์ กระรัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923107 นางสาวพรพรรณ หาญจิตต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923109 นางสาวศิริรัตน์ ห้อกวย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923110 นางสาวสวรรยา โตสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923111 นางสาวสุดารัตน์ ฉิมมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923112 นางสาวมลธิชา คำภาปี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923115 นางสาวสาวิตรี บัญญัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923116 นางสาวสุภาพร ศุภสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923117 นางสาวพิรันตรี จันทร์ดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923118 นางสาวทิพย์วดี เลี่ยมนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923119 นางสาวอภิฤดี คำนิมิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923122 นางสาวจิตรตรี ด่านคุ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923123 นายพยุงศิลป์ กิดั้น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923125 นางสาวสุพรรษา จงภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923127 นายโกวิทย์ ไชยบุญนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923128 นายพนาชัย โชคงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923129 นางสาววันทนา เพ็ญงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923130 นางสาวนุชจรี บุตรศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923131 นางสาวมะลิวรรณ เทศทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923132 นายยศดนัย ทองคำสุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923135 นายภานุมาศ กรึกกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923138 นายศราวุธ ท้าวอ่ำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923140 นางสาวรุ่งอรุณ มาตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923142 นางสาวพนมพร โสมภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923143 นางสาวปรารถนา ลานอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461923144 นางสาวชัญญานุช ยุบลเมฆ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
461940101 นางสาวจิราภรณ์ สืบเหล่ารบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940102 นางสาวเพียงจิตร พรมชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940106 นางสาวอรพิณ ใบสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940107 นางสาวรำยงค์ แพงกัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940108 นางสาวนพมาศ สุขน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940109 นางสาวมลิวรรณ์ คำพรวน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940112 นางสาวสุภาพร จำปาไพร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940114 นางสาววราภรณ์ ธนะวดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940116 นางสาวลัดดา ล้านคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940117 นางสาวนันทิศา พิมมะสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940118 นางสาวทรรศนีย์ นวลศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940119 นางสาวเบญจมาศ จันมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940120 นางสาวอรุณรัตน์ ดำบรรพ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940121 นางสาวอัจฉรา ทรงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940122 นางสาวกนกพร คงทนแท้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940123 นางสาวบุษยาลักษณ์ บุญเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940124 นางสาวศิริรัตน์ ปิ่นขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940125 นางสาวธนาภรณ์ แก้วมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940126 นางสาวนัสชญานันท์ ก้อนแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940127 นางสาววชิราพรรณ โสพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940128 นางสาวสาวิตรี พรมพล้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940129 นางสาวสุภาพร หาญชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940130 นางสาวฤทัยรัตน์ ทองดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940132 นางสาวอรุณรัตน์ แก้วยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940133 นางสาวธนพร ตองอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940136 นางสาวรจนา นาคมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940137 นางสาวสุจินณา แรงแข็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940138 นางสาวปิยะวดี สีมาบัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940139 นางสาวณัชฌาพร ชาอุ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940201 นางสาวนีรนุช ทองนิ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940203 นางสาวมัลลิกา ชีพอุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940205 นางสาวพุธษา จันทร์โชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940206 นางสาวดารากรณ์ หมู่ไพรบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940207 นางสาวอัญชลี วีระพลชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940210 นางสาววิภาวินี ปู่อ้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940212 นายชยันต์ เดชพร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940213 นางสาวนงเยาว์ คำทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940214 นางสาวพรทิพย์ หนานอุต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940215 นางสาวสุกัญญา ยนตะศาต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940216 นางสาวยุวดี บงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940217 นายกิตติศักดิ์ ยอดสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940218 นางสาวเบญจวรรณ แก้วเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940219 นางสาวแก้วมณี แถวภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940222 นายนที เจริญวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940223 นางสาววัชราภรณ์ วังคีรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940226 นายสุรชัย ทะวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940227 นางสาววารินทร์ ทวีศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940228 นายอาทิตย์ พิมพ์จันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940230 นางสาวบังอร นาราศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940232 นายอนุสิษฐ์ กันคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940234 นางสาวขนิษฐา สีเสือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940235 นางสาวเยาวเรศ สาลิวรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940237 นางสาวปรารถนา ตรีแจ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940239 นางสาวนภาพร ศรีสุพรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940240 นางสาววัชรี พรมแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
461940301 นางสาวอรุณี พุทธสิมมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940302 นางสาวแก้วตา เมฆประยูร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940303 นางสาวพรทิพย์ กันเสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940304 นายสุวิทย์ ตรีนาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940306 นางสาวสายชล ลีฝ้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940307 นางสาวฐิติญา สายอุทยาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940309 นางสาววิไลรัตน์ น้อยขวัญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940311 นายชัยวัฒน์ สุขโฉม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940312 นายเกรียงไกร สายสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940313 นายธนายุทธ คำพูน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940314 นางสาวศิริวรรณ ขันทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940316 นางสาวเนตรนภา บัวนันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940317 นายธีรพงษ์ เกษริด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940320 นายกวีวัธน์ ทองดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940321 นางสาวกัญจนา อยู่สุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940324 นางสาวจิตราภรณ์ ภักดีจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940326 นางสาวพนมพร นามทับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940327 นางสาววรรณิการ์ แก้วไว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940328 นางสาวอุมาพร ไชยปัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940329 นางสาวประกายดาว คำปา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940331 นางสาววีรยา นครไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940332 นางสาวนุจรี พูนแสนรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940334 นางสาวเนตรนภา ดวงอุปะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940335 นางสาวกิตติมา ศรีเลย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940336 นางสาวพัชรี คำดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940337 นายนิคม ผิวยะกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940340 นางสาวอชิรญา สิงหาราโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
461940502 นางสาวศิลาพร คำพุฒ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940503 นางสาวแสงดาว วันเย็น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940504 นางสาวทัศนีย์ ตั้งกิจเจริญโรจน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940506 นางสาวมะลิ แช่มเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940507 นางสาวรัตติกรณ์ สุทธะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940508 นางสาวศิริลักษณ์ คล้ายสีทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940509 นางสาวสุมาลี โล่ห์มาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940511 นางสาวนิสา นาสมพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940512 นางสาวไพรินทร์ แก้วแหวน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940513 นางสาวสุพัตตรา ช่างเพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940514 นางสาวนัฏยา อารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940515 นางสาวอัจฉรา มาเสือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940518 นางสาวรัชนีกร บัวทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940520 นางสาวอรอุมา สารีพัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940521 นางสาวศศิพร นุ่มไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940522 นางสาวสุกัญญา คล้ายผา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940523 นางสาวประภาพร บานเย็น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940524 นางสาวนิศาชล กงคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940525 นางสาวเบญจมาศ หอมสิงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940526 นายฟิลลิฟป์ วงษ์มีมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940527 นายวัชระ สังกรณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940528 นางสาวปาริฉัตร กวางแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940529 นางสาวสุภาพร จันทร์เพ็ญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940530 นางสาวกรณิการ์ สุทธิแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940534 นางสาวสุรีพร แร่นาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940535 นางสาวเกศรินทร์ ทองนิล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940536 นางสาวสิริพร อ้นคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940537 นางสาวลัดดาวัลย์ ยอยบุบผา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940538 นางสาวเนตรนภา แสงสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940539 นางสาวเดือน เต่าทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461940541 นางสาวหทัยภัทร รัตนภรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
461956101 นางสาวกชกร เปรมโยธิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956102 นางสาวน้ำเพชร ภูมิพัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956103 นางสาวสุนทราภรณ์ เลิศดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956104 นางสาวเยาวภา แขกแพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956105 นางสาววีรญา ทองตัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956106 นางสาวสุกัญญา สาสาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956107 นางสาวนลินี จันทิมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956108 นางสาวสุกัญญา บุญเรืองฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956110 นางสาวกรณิการ์ สอนสุภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956111 นางสาวอำพร สีเกาะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956112 นางสาวอรณิชา ลิ้มรส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956116 นางสาวกาญจนา คำภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956117 นางสาวปวีณา มานะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956118 นายปัญญา เสมาทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956120 นางสาวธนาพร จันเตื่อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956121 นายอนุพงศ์ วิชาคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956123 นางสาวศิริขวัญ เกษทองมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956124 นางสาวสุภารัตน์ พันเสนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956125 นางสาววีรยา รังสิกรรพุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956126 นางสาวพลาพร โพธิ์หอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956129 นายอุดมชัย ปารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956135 นางสาวพรพรรณ คำเหลี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956136 นางสาวธิดารัตน์ แสงสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956137 นางสาวธนกานต์ สุนทรรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956139 นางสาวอรพรรณ ศรีวิสัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
461956141 นางสาวกัญญาณัฐ คำแสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
462723101 นางสาววิสุดา ติดโนน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723103 นางสาวอาภรณ์ บุญเนียม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723104 นางจิรัชยา รอดทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723105 นางสาวพิมลพรรณ เหลืองวงศ์วาน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723107 นางสาวเกศวลี จันทร์เทศ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723108 นายบุญชู เคี้ยมก้อม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723110 นางสาวพิมลพรรณ คำพุฒ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723114 นายวัชรัตน์ จอฉุย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723116 นายสมภาร จันทร์แย้ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723119 นางสาวสุวรรณา ศรีห่วง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723120 นางบัวรุต นิลบดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723121 นางชุติกาญจน์ ใจปิง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723122 นางสาวพรทิพย์ จี่มุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723124 นางสาวสายฝน เพชรสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723126 นายชัชชัย พรหมศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723128 นางสาวมุจลินท์ พรหมศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723130 นายคมสัน ซอนจำปา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723131 นางวราภรณ์ นวลหงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723133 นางสาวนวรัตน์ มังกรเดชไชยกุล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723134 นายทวีวิทย์ บุญญานันต์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723135 นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723137 นางสาวกาญจนา สีกา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723140 นางสาววัชรา ศรีมี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723142 นางอัญชลี ราชอาจ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723143 นายธันวา พรหมประเสริฐ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723147 นางกัลยา อภินันท์สวัสดิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462723149 นางสาวจริญญา พรหมรักษา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823103 นางสาวเจนจิฬา น้อยหมอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823105 นางสาวพิมพา พิมพกรรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823109 นางสาวโสภา ศิริงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823110 นางสาวนิภาพร คงคา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823111 นายนาวิน นุชชม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823112 นายธรรมนูญ พรมพิมพ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823113 นายกิจติศักดิ์ ยอดคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823115 นายประกาศิต มีแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823116 นางสมจินตนา โสพรมอิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823118 นายณัฐพงศ์ แสงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823119 นางสาวกาญจนา นาควิจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823124 นายสมชาติ จรรยาขันติกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823125 นางสาวอัญชุลีกร ศุภสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823127 นางสาวปิยะภรณ์ ปิติวัฒนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823128 นางสาวสกุณา เรืองหน่าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823129 นางสาวสุนันทา ยิ่งเจริญกอบกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823131 นางกมลรัตน์ ใสโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823132 นายไชยยันต์ พลนิกร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823134 นายสมบูรณ์ ฤทธิ์เลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823201 นายสมถิ่น พุดนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823202 นางสาวนภา จันทร์ทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823203 นางปัณฑิตา คำสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823204 นายชลอ แสงอุทัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823205 นางสาวกัญญารัตน์ สอนสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823206 นางสาวจารุวรรณ วนสุวานิช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823207 นางสาวอัจฉรา จิตรโสภาภรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823208 นางสาวศิราพร สีสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823209 นางเสาวลักษณ์ วัฒนศัพท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823211 นายสัมฤทธิ์ คูหาจิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823212 นางสาวยุพิน ศรีนวลไชย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823213 นายกวินทร์ศักดิ์ ภูมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823214 นางสาวพรทิพย์ อดทน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823215 นางมณีพันธ์ โตใหญ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823216 นางจีระนันท์ หาสิงห์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823217 นางสาววันเพ็ญ หมื่นแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823219 นางสาวเสาวนีย์ แย้มยุบล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823220 นางสาวณภัทรปภา ชัยชนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823222 นางสาววิยะดา โบราณผาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823223 นางสาววินนา อิสสระประทีป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823224 นางทิพย์กมล ดอกไม้ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823225 นางสาวณัฐกานต์ แดงจัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823226 นายศิริโรจ เรืองขำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823227 นางสาวมีนา วันทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823229 นายพูนศักดิ์ เสือดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823230 นางสาวลัดดา จูมสันเทียะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823231 นางสาวสุริยาวดี ไม้สูง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823232 นางสาวสุชานันท์ ศรีราทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823235 นายสุธิชัย จันทรา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823236 นายคำรณ ตรีจักร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462823238 นายสุเทพ คำแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
462840101 นางสาวขนิษฐา คำมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840102 นางสาวอุไรวรรณ์ ตะกรุดสงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840103 นางสาวเกษมศรี นงภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840104 นางสาวอัญชลี สุขแสงนิล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840106 นางสาวรายา วิเศษชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840107 นายพิศณุ วัฒโนภาษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840108 นางสาวกุลชลี กิ่งสุคนธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840109 นายพงษ์ศิริ พรประทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840110 นายณรงค์ บุญหลอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840111 นางสาวนงลักษณ์ วีระกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840112 นางกรนิภา แทนนิกร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840113 นางสาวสุวิมลย์ ยิ่งยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840114 นางสาวจันทร์พร ปิ่นพุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840115 นางรัตนา วิปัสสะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840116 นางรุ่งเพชร เรือนทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840117 นางนวลลออ มะลิวัลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840118 นางเพ็ญศรี หงษ์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840119 นางสาวสุมาลี คุ้มปริยัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840122 นางรุ่งทิพย์ โรจนเลิศประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840123 นางสาวลลิลทิพย์ ทองดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840124 นางสาวนิตยา ใหมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840125 นางสาวพัชรีญา สุภาษิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840126 นางญาณิกา รัตนขันแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840127 นางสาวสุดารัตน์ จั่นงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840128 นางสาวดวงใจ กลมกลิ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840129 นางจงจิตร สมสาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840130 นางสาวปิยะภาพร ดวงศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840133 นางสาวชิดชนก นาคน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840134 นางสมัชญา หล้ากันหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840135 นางสุวัฒนา เทพวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840137 นางอรุณี แซ่อึง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840138 นางอุ่นเรือน สีหะวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840139 นางสาววีนัส กุนมล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840141 นางสาวสุรีรัตน์ พรหมเศรณีย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462840142 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์ฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940102 นางสาวสุชาดา ดวงสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940103 นางกันย์วิทู จันทร์สูง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940105 นางปวีณา โตจริง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940106 นายวราห์ ธูปมงคล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940108 นายกีรพัฒน์ เจริญศรีทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940111 นางพิมพ์ชนก คำเหมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940113 นางสาวชลลดา พายัพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940115 นางสาวศิรดา บุญเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940116 นางสาวนภัสกร นันทิภาคย์สกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940117 นางสาวรัศมีแข แก้วจอมแพง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940121 นางสาววิภาดา ศรีกุลศศิธร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940122 นางอุไรภรณ์ สอนเวช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940127 นางสาวนิรชรา จิตสุภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940128 นายสมยศ ธูปขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
462940129 นางสาวรินดา ปิ่นพุก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463723105 นางสาวกนกรัตน์ สิทธิกรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723111 นางสาวสุภาวดี มั่นหาญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723118 นางสาวรัตติกาล จันทร์น้ำคบ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723125 นางสุลักขณา มีบุญ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723126 นางสาวนิตยา กระจ่างจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723127 นางสาวปราณี มีบัณฑิต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723130 นางสาวอุบล บุษบก อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723131 นางสาวโสภิดา พูลศิลป์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723132 นางสาวฉัตรมณี แสนจันทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723134 นายดิเรก ไกรพูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463723135 นางนันทนัช ใจจำนงค์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823101 นายเสน่ห์ ปานรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823102 นางสาวดารารัตน์ สิงหฬ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823103 นางบุญชู ตาทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823104 นายณัฐภัทร จิตชนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823105 นายกรุง นรพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823106 นางวนิดา ศรวิจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823107 นางสาววาสนา ทันนิเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823108 นางสุดใจ บุญเอี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823109 นางสาวสุภาวดี เรืองจุ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823110 นางสาวอังคณา นวลแตง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823111 นางสาวทิพวัลย์ นิ่มสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823113 นางสาวพรชนก เอมะสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823114 นางสาวขนิษฐา ศรีอาวุธ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823116 นางชุลีพร หมีเอี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823119 นางสาวกนกพร หมั่นต่อม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823121 นางพัชราพร พงษ์เจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823122 นางเกศกัญญา ทาสีดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823123 นางสาวนลิตา ผิวเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823126 นางรจนา สงขกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823127 นางสาวปิยะมาศ ฤกษ์อุดม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823128 นางสาวศุภลักษณ์ อุ่ยเจริญศักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823129 นางสาววัชราภรณ์ รัตนปัญญากร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823130 นางศิรดา พึ่งบัว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823132 นายสมบัติ ประโยชน์ดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823133 นายประกอบ อ่ำดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823134 นางสาวนวลจันทร์ เรืองยะกลับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823135 นายสุวัฒน์ วงศ์สระหลวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823136 นายพิเชษฐ ลักขณาวสันต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823137 นางสุดใจ ทองน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823138 นางสาวรัชนก อ่อนยิ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823139 นางสาวพจนา เสลานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823140 นางสาวชมพูนุช จาดมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823141 นายสุธี ศรีทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823146 นางสาวสุพิชชา เพชรพงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823147 นายสถิตย์ กาขันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463823150 นางวลัยลักษณ์ อินทร์จันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
463840101 นางจีระพา ลีลาศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840103 นางฉวีวรรณ เตชะบุญญะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840105 นางอโนมา กาลธิยานันท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840107 นางสาวกนกวรรณ พงษ์เจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840108 นางสาวอุไรวรรณ ศรีโสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840109 นางสาวเกื้อกูล บุญมาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840110 นางสาววรรณภา โคตะนารถ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840111 นางสาวกมลวรรณ ปานกรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840112 นางพันธุ์ทิพย์ พึ่งม่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840113 นางสาวสุนันท์ ฟูพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840114 นางสาวปิยะกุล บุญสุยะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840115 นางธัญญา สาวิสัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840119 นางสาวจุฑาทิพย์ ภู่รุ่งเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840121 นางสาววนิดา ดุริยพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840125 นางสาวจันทร์ธิมา วรรณลึก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840126 นางสาวสุภางค์ นวลแตง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840127 นางกมลพร เคียนยี่คิ้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840128 นางสาวขวัญเรือน ทองเต่ามก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840129 นางสาวสริญญา อรุณจักร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840130 นางสาวณัฐพร บุญวัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840131 นางสาวณัฐมน จันทรมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840132 นายชาญณรงค์ พงษ์ไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840134 นางสาวอุมาพร ดีศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840135 นางรัชชพร เย็นจุระ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840137 นางสาวปวีกรณ์ วรกิตสิทธิสาธร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840139 นางสาววิจิตรา แสงโสด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
463840143 นางสาววาสนา แสงเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
464723104 นางสาวเกวรินทร์ กลิ่นหวาน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464723105 นายประภาส ท้าวสบาย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464723110 นางสาวสุภาวดี สิงหะเทพ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464723114 นายภูมินิวัฒน์ ปานอินทร์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464723115 นางสาววันวิสาข์ ขำยิ้ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823103 นางประทุมทอง แสงสุบิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823104 นายชาญณรงค์ บุญเต็ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823105 นายไพศาล มากวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823106 นางฐานิดา มากวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823107 นางเพชราภรณ์ อนรรฆพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823109 นางถนอม ประมาพันธุ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823110 นายพีรพงศ์ กลิ่นเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823111 นายโสภณ แสงสุบิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823112 นางสุชีรา ประโยชน์ยิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823113 นายจตุรงค์ พรมเคียมอ่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823114 นายคำรณ คงกลั่นดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823115 นางสาวบูรณี ราชบัวขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823118 นางสาวธนนันท์ ดำเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823119 นางสาวฐิตารีย์ บุญถาวร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823124 นางราณี ภู่กำจัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823125 นางนงเยาว์ คงกะพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823127 นางสาวบุญฑริกา รักษาชน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823128 นางสาวนฤมล เปี่ยมรอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
464823129 นางสัจจ์พร จันทร์เพ็ญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823101 นางสาวชนันภรณ์ นงนุช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823102 นางสาวเมตตา แสนคาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823103 นางสาวภัทราวดี ทาภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823104 นางสาวอันชุลีวรรณ ชอบธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823105 นางสาววัชรี บุญดวงจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823106 นายคมสัน กิตติชนะกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823107 นางสาวพัชรินทร์ พระอินวัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823108 นางสาวชลธิชา สุขศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823109 นางสาวดารณี ทองคำพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823110 นางสาวเกษรา ก้อนจันทร์เทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823111 นางสาวเกษร เพชรแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823112 นายขุนเพชร บุญธรรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823113 นางสาวปวีณา ปลัดท้วม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823114 นางสาวมลฤดี ศรีบัวรินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823115 นางสาวชวนพิศ เบ้าหล่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823116 นางสาวสาริณี คำยอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823117 นางสาวปนัดดา ปานแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823118 นางสาวพัชรี ไชยแสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823119 นายนันทกร ศรีบุญเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823120 นางสาวยุพา ปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823121 นายวรยุทธ พรมตู้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823122 นายสงกรานต์ หมอกฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823123 นายศิวัชญ์ ใจดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823124 นางสาวพรพรรณ วัดบุญเลี้ยง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823125 นางสาวศลิษา เพชรเมืองทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823127 นายอนุชา วัดโสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823128 นายไพโรจน์ แก้วระวี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823129 นางสาววรรณวิภา จันดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823130 นางสาวสุจิตรา ธงอาสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823131 นางสาวศิริรัตน์ ศรีมาดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823132 นายชัยชาญ คำแสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823133 นายกนกศักดิ์ แพรนนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823134 นางสาวอัจฉริยา พุฒตรง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823135 นางสาวมัลลิกา คูณขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823136 นางสาวอรัญญา มาเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823137 นายเกษม อ้นสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823139 นางสาวอ้อมดาว สุวรรณรัตน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823140 นางสาวน้ำอ้อย ทองแบบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471823142 นางสาวเมธญา แฉ่งกอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
471840101 นางสาวปริศนา ปักกาสังข์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840102 นางสาวทองใบ คำเพียร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840103 นางสาวขวัญเรือน อบเชย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840104 นางสาวสุณิศา นวนไม้หอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840106 นางสาวสันธนา เปรมใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840107 นางสาวมะลิ วังคีรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840110 นางสาวรสจนา กองโยน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840111 นางสาวปรียาภรณ์ เศรษฐี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840112 นางสาวอรัญญา หนูเทศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840113 นางสาวสุปัญญา ไชยดรุณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840114 นางสาวเกศริน อุดทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840116 นางสาวจันทร์เพ็ญ คำมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840117 นางสาวพัชรีภรณ์ รักก้อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840118 นางสาวสุจิตรตา ศรีใสยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840119 นางสาวอภิญญา อาบสา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840120 นางสาววาสนา กะตาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840121 นางสาวอรพินท์ พูลพินิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840122 นางสาวณัฐนันท์ หะทะยัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840124 นางสาวนิพาภรณ์ แก้วต้วย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840125 นางสาวนันทิพร เทืองน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840126 นางสาวสมบูรณ์ แย้มยิ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840127 นางสาวสายชล พงษ์คำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840128 นางสาววิภาวดี แผลงสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840129 นางสาวอารีรัตน์ อินทร์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840130 นางสาวพูมณี สอนเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840131 นางสาวญาตรีรัตน์ กล่ำพิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840133 นางสาวมาริสา ชินดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840134 นางสาวอังคณา บุญปัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840135 นางสาวนัยนา กิ่งคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840136 นายสงกรานต์ เมืองแพน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840138 นางสาวรสิกา สีหะวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840139 นางสาวบังอร สินจุ้ย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840201 นางสาวรัตนา เกตุเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840202 นางสาวอรอินทร์ สินสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840204 นางสาวศิริวรรณ เนติวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840205 นางสาวรัตนาวดี จันทร์หลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840208 นางสาวจุฑามาส สวนเศรษฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840209 นางสาวบุญเรือน ปริกเปรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840210 นางสาวศุภรัตน์ สุขสวรรค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840211 นางสาวสมจิต อุปสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840212 นางสาวยุพิน แก้วนิ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840213 นางสาวทิพวรรณ สิงเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840214 นางสาวสุภาวดี เถื่อนสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840215 นางสาวสุภาภรณ์ สังข์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840216 นางสาววลัยรัตน์ ปานทิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840217 นางสาวดวงกมล คำมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840218 นางสาวศิริลักษณ์ อุปจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840220 นางสาวศิริพร ภาคแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840221 นางสาววรรณี ไกวดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
471840301 นางสาวนงลักษณ์ ทองสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840302 นางสาวยุวรี แก้วดวงดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840303 นางสาวสุนันธา เคร่งครัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840304 นางสาวอนงค์ จันครุฑ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840305 นางสาวนิตยา นรินนอก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840306 นางสาวรุ่งทิวา สิงห์ลอ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840307 นางสาวสมาน หมื่นสาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840308 นางสาวนุชมาศ แซ่ลิ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840309 นางสาวประทุมมา สารีพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840310 นางสาวนงนุช มีแสงศิลป์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840311 นางสาวอัญชุลี บุญเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840312 นางสาวรำไพ แก้วเถาว์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840313 นางสาวบรรทรณ์ พรมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840315 นางสาวจินตนา พรศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840316 นางสาวจรีรัตน์ วงศ์หล้า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840317 นางสาวณัฐธิดา อุดมเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840318 นางสาวกาญจนา ทองงา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840319 นางสาวกำไล หินกำปัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840320 นางสาวกาญจนา คำสุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840321 นางสาวสาธิตา กองสังข์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840322 นางสาวลัดดาวัลย์ พันอินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840323 นางสาวพัชร์ญา เล็กบรรเทิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840324 นางสาวรสริน ต้นเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840327 นางสาวประกายมาศ เสาวรส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840328 นางสาววัชรินทร์ เสาโกมุท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840329 นางสาวจิตรลัดดา ทองดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840330 นางสาวเจษราภรณ์ เลี้ยงมั่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840331 นางสาวพรทิพย์ กองทูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840332 นางสาววรางคณา นาควังไทร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840333 นางสาวเตือนใจ มีบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840334 นางสาววรฑา หนูทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840335 นางสาววลินดา ฤกษ์จันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840337 นางสาวสุมาลี ปั้นช้าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840338 นางสาวนิตยา ช่างเหล็ก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840339 นายเอกชัย ทาติด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840340 นางสาวจุรีรัตน์ กิ่งกลาง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840341 นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840342 นางสาวอริสา อึ้งภาภรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840343 นางสาวประภาศิริ แก่นการ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840344 นายพิเชษฐ์ เพียงคาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840345 นางสาวพราวตา เฉื่อยทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840346 นางสาวสุนันทา เพียงวงศ์ษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840401 นางสาวจิณณพัต จันทร์กระจ่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840402 นางสาวรักชนก พรมจาด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840403 นางสาวสุรีพร พุ่มพฤกษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840404 นางสาวไพลิน จากมะพลับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840405 นางสาวเนตรนภา นามผิว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840406 นางสาวปาริชาติ ปู่เณรน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840407 นางสาวพิสมัย ขวดพุดซา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840408 นางสาวพัชยา กลยนี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840409 นางสาววรุณยุพา จั่นแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840411 นางสาวดวงพร สีแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840413 นายวรวลัญช์ บุญมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471840501 นางสาววรรณภา ศรีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840502 นางสาวสวรรค์ ศรีภูทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840503 นางสาวฐิฏิมา โฉมเชิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840504 นางสาววาสนา เพชรมั่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840505 นางสาววิภาวรรณ เถื่อนพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840506 นางสาวสายใจ จันเขียน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840507 นางสาวดารารัตน์ โกมาสวิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840508 นางสาวกฤษณา บุญสนอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840510 นางสาวศศิวิมล นิลสนธิ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840511 นางสาวรุ่งกานต์ ยายอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840512 นางสาวจินตนา เหล็กโชติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840513 นางสาวจารุวัตร์ กุลเวียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840514 นางสาวอรวรรณ ปัญญานะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840515 นายเชาวฤทธิ์ ใจประดิษฐ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840516 นายสุรชัย มาทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840517 นางสาวยุพาพิน โสประดิษฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840518 นางสาวศิรินญา คำกันยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840522 นางสาวศศิธร พรมผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840524 นางสาวธัญพิชา สาประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840525 นางสาวจรรยา เสนานุช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840526 นางสาวพิมพิลา พิมพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840527 นางสาวเพ็ญประภา จันทร์จิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840528 นางสาวสุธาทิพย์ บัวประทุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840530 นางสาวศศิธร ทวีชีพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840532 นางสาวละเมียด ตรีราวาส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840534 นางสาวพรรณี อินเขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840536 นางสาวจุฑาภรณ์ แก้วจบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840538 นางสาวทองใบ พงษ์ศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840540 นางสาวสุทธินี ฉิมจิ๋ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471840541 นายเหมรัตน์ นัดนรา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
471940101 นางสาวอกนิษฐ์ อินผล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940102 นางสาวจันทรา แก้วใหญ่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940103 นางสาววรรณภา ภักดีจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940104 นางสาวนันทพร ชาญเชี่ยว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940105 นางสาวจิรภิญญา สายโส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940106 นายสุรินทร์ หลักคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940107 นางสาวสุภัชชา คำสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940108 นางสาวกาญจนา ขจรไพร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940111 นางสาวทิตยา สุวรรณภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940112 นางสาวสุนิสา บัวระภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940113 นางสาวกนกอร มาเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940114 นางสาวชลธิชา ชุ่มชอบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940116 นางสาวสุกัญญา วาจาแจ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940117 นางสาวพรนัชชา เกตุแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940118 นางสาวอัจฉรา ผางศรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940119 นางสาวปัทมา ปานคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940120 นางสาวเจนจีรา ก้อนคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940121 นางสาวสุภัทรา บุญมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940122 นายเฉลิมวุฒิ เลียบสื่อตระกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940123 นางสาวอภิษฎา สีพรหม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940124 นางสาวลัดดาวัลย์ ท้าวเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940125 นายเสกสรรค์ สะอาดใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940126 นายอนุสรณ์ หะพะวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940127 นางสาวศศิประภา เบ้าหล่อ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940128 นางสาวอัญชลี ยังคำมั่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940129 นางสาวเนืองนิตย์ แซ่คำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940130 นายวีระวุฒิ ดีโส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940132 นายภาคภูมิ ผู้นวลงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940133 นางสาวสุรีรัตน์ หมายมั่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940134 นางสาวรุ้งอรุณ พลยศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940135 นางสาวมยุรี โสมนัส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940136 นายมนัสศักดิ์ เส็งลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940137 นางสาวธนารีย์ แต้มสมบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940138 นายปวินทร์ ติดประมาณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940139 นางสาวสุภาพร สระแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940140 นางสาวสุติกา พรมมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940141 นางสาวแสงเดือน มาชู บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940142 นางสาวสุดา เพชรน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940143 นายอรรถชัย นพมาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940201 นางสาวดวงดาว จินะปัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940203 นายเดชา ทาทองสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940204 นางสาววรรณภา อ่อนน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940206 นายจีรพล ตรงตระกูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940207 นายศิวนันต์ พันเพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940210 นายอานนท์ มีแสงสิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940211 นางสาวราตรี คำเติม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940212 นายอำพล น้อยตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940214 นางสาวดาราภรณ์ พิมพ์สอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940215 นายสมภพ สุรพร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940216 นายคมสันต์ ต่อวัฒนบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940217 นางสาวรพีพรรณ มะกุจะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940218 นายอภิชาติ บุญจันทร์เชย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940219 นางสาวนารีรัตน์ บรรเทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940221 นางสาวเปียทิพย์ เชื้อบุญมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940224 นางสาวชัญญานุช สีพรม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940225 นายสาธิต โค่บุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940226 นายบุญส่ง ขวัญมอม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940227 นางสาวแพรวพันธ์ นามวิจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940234 นางสาวสาวิตรี ศักดิ์เพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940235 นางสาวสุพัฒตา ดอใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940238 นางสาวกานต์กมล โฉมงาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940240 นางสาวนพมาศ ฤทธิ์รอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940245 นางสาวอยุธยา ขวัญล้อม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940301 นางสาวหทัยรัตน์ กองน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940303 นางสาวชมพูนุท บุตรดีลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940305 นางสาวสุพรรษา บุญแย้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940306 นางสาวเยาวพา หงษ์โต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940309 นางสาวทิพย์ภาวรรณ คนทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940310 นายชัยพงษ์ เดชาสินวิไล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940312 นางสาวมธุรส โคตชุม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940317 นายประดับพันธ์ คงดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940318 นางสาวสาวิตรี กล่อมพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940321 นางสาวภาวิณี สายสงฆ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940322 นางสาวธรรมวิรัตน์ บุญอารีย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940325 นางสาวหัทยา คำแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940330 นางสาวฐิติพร คำชด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940331 นางสาวจงรักษ์ ยวงใย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940332 นางสาวน้ำทิพย์ นิยมสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940336 นางสาวภารณี แช่มขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940337 นางสาวธิดารัตน์ บุญจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940338 นางสาวพรรณทิพย์ ยศปัญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940339 นางสาวฤทัยรัตน์ ก้อนเพชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940340 นางสาวอัจฉราภรณ์ ทองเพ็ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940342 นายศรัณยู บวร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940345 นายอรรถพล ไชยศิลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
471940402 นางสาวอุบลรัตน์ เหมะวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940403 นางสาววรรณวิสา คำแดง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940404 นายคณิตธิชา ชาปิ่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940405 นางสาวมานิตา โพธิ์ปลัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940407 นางสาวมัทนียา เครือสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940408 นางสาวเนตรนภา พันธุ์สีสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940410 นางสาวปาริศา คำภีร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940411 นางสาวนันทิยา ลือยศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940413 นางสาวสุวรรณา จันเงิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940414 นางสาวสุนิจษา อ่ำศรีเวียง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940415 นางสาวเวณิกา จันทร์มี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940416 นายธีรยศ เงินยิ่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940417 นางสาววรรนิดา สินชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940418 นางสาวพัชนิดา คำลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940420 นางสาวลินดา แพทย์ชัยโย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940421 นางสาวสิริมา เข็มไพร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940423 นางสาวสุวิมล แก้วพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940424 นางสาวประภาวดี แก้วมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940425 นางสาวอลิษา ขยันกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940426 นายสุพล ทองขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940427 นางสาวภูษณิศา งามเอี่ยม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940430 นางสาวอารีย์ ทองนิ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940431 นางสาวนิภาพร ด้วงทา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940432 นางสาวเจนจิรา สังคต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940433 นางสาวปรานี นาคแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940434 นางสาวเกศรินทร์ เรืองตาบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940436 นายพันธ์เทพ คำแพง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940437 นางสาวณัฐกานต์ โฆษิตานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940438 นางสาวโยษิตา จำปานวน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940501 นางสาวพรทิพย์ ลำใย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940503 นายดนุพล เพชรไม้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940505 นางสาวกรพินธุ์ มาทันใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940506 นางสาวพิมพ์ประภา กระเศียร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940509 นางสาวมาริสา พูลมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940510 นางสาวจารุณี วันเลื่อน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940511 นางสาวอรวรรณ จันทะคุณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940513 นายคมสันต์ ล้ออุทัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940515 นายไกรสร แจ้งใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940519 นางสาววาสนา สังข์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940524 นางสาวศิริลักษณ์ ทองแกมใบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940525 นางสาวจินดารัตน์ จันทมาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940526 นางสาวเกษรา ธิอักษร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940528 นางสาววนิตตา ปินนะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940529 นางสาวเกล้านภา กรผลึก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940530 นางสาวสุณีพร ศรีบุญพิมพ์สวย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940532 นางสาวชนานุช มูลพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471940535 นางสาวเพ็ญนภา คามสายออ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
471956101 นางสาวอรทัย ประทุมมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956102 นางสาวแสงสุนีย์ เดชมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956103 นางสาวบุศรินทร์ พลพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956104 นางสาวลักขณา บุญเรือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956105 นายธีรวัฒน์ คำทะวงค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956106 นางสาวภัคจิรา อินทรส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956107 นางสาวจินตนา ธีระสง่า บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956108 นางสาวบุณฑริกา ศิริยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956109 นางสาวกีรนา พาจุย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956110 นางสาวกุนวดี อู่ผลเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956111 นางสาวพรเพ็ญ พาหา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956112 นางสาวลักขณา บัวขำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956113 นางสาวสมฤดี เพ็งพุฒ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956114 นายสุทธิพงษ์ จันทร์แปลก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956115 นายพรศักดิ์ ทองสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956116 นายกรีพิทักษ์ เหมลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956117 นางสาวปาริชาติ ชัยศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956120 นางสาววรัญญู บัวมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956121 นางสาวสุดารัตน์ หนูคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956122 นางสาวนิตยา จันทิพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956124 นายวิจัย แซมสีม่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956125 นางสาวกัลยา อุดมสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956127 นางสาวสายหยุด มารอด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956128 นางสาวชนัญภรณ์ เบ้าสารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956129 นางสาวเพ็ญประภา มาเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956131 นางสาวอารีรัตน์ ศรีแสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956139 นางสาวประกายเพชร เลี่ยมมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956201 นางสาวสุปราณี อินเป็ด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956202 นายปริวัฒน์ มาละมูล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956204 นายดิษธิพงษ์ แซ่ตั้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956205 นางสาวนุสรา จอมแปลง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956208 นายฤทธิชัย ดาทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956211 นายอุทิศ ไกรมุด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956212 นางสาวธารทิพย์ สมบัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956213 นายวีรพันธ์ สิงห์ภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956214 นายวัชรพงษ์ แพงทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956215 นายวุฒิชัย นามศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956217 นางสาวกัลยาภรณ์ กันยาประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956218 นางสาวนุลักษณ์ พิกุลคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956219 นายยุทธนา จันทร์ชม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956221 นางสาวรัชยา สังเกตการณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956223 นางสาวรัตนา แจ้งภักดี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956224 นางสาวสุพัตรา วิเวก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956227 นางสาวชญาดา โสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956228 นางสาวจิรัชญา พายัพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956229 นายวชิรพงษ์ วงศ์ตระกูลชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956230 นายสุทิน อุทธบูรณ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956231 นายวรวุฒิ หวานสนิท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
471956233 นางสาวปิยนันท์ นิพนธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ)
472723104 นายองอาจ กองพล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723106 นางวิภารัตน์ ศรีสุวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723108 นายสมจิตร์ ปัญญาดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723109 นายเสนาะ บุญจิตร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723110 นายอนุรักษ์ นพกาล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723111 นายชัยวุฒิ รัตนวิมลชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723112 นางนุชนาถ จันทร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723115 นายวัชรพงศ์ บุญศิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723116 นางอมรรัตน์ กองมณี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723117 นางสาวเด่นนภา อุ่นแก้ว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723120 นางสาวลลิตวดี บัวทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723122 นางสาวพัชรี พันธ์แตง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723127 นายอนุวัฒน์ แซ่ลิ้ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723129 นางสาวสุปราณี บุตรดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723131 นายเสด็ด ขวัญพรม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723132 นายเสรี ยอดคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723133 นางสาวอรทัย วังคีรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723134 นายปรมัตถ์ เตสถิตย์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723135 นางสาวอุสา ปิ่นวรรณา อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723137 นางสาวเจียมริญา อุปรัง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723138 นางสาวจีราวรรณ ม่วงดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723141 นายพีระพงษ์ ศรีรัตนวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723142 นางสาวพัชริน สงค์ประเสริฐ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723143 นางสาวรุจิรา อ้ายเตรียม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723144 นางอุทุมพร เสือทิม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723145 นางระเบียบ พรรัตน์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723147 นางโสมนัส สร้อยสุวรรณ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472723149 นางสาวจิราภรณ์ โตสุวรรณ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472740102 นางวนิดา แก้วก่อง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740103 นางสาวมาลินี เทืองน้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740104 นางสาวดวงใจ เกิดพิบูลพูนผล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740105 นางนรินทร์ แก้วเกต อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740106 นางกาญจนา โมเรือง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740107 นางสาวศิริพันธ์ มั่นคงดี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740109 นางสาวชาดา เชิดโฉม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740111 นางบุญญาพร วรรณะศิลปิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740112 นางจารุณี อื้อศรีวษศ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740113 นายภัทรชัย วิเศษพรสิริ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740114 นางสาวทองล้วน ตันตุ้ย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472740116 นางสาวปภาวิชญ์ ตุลสุข อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472823101 นายคมสัน ซอนจำปา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823102 นางสาวพันธ์วลี สุภี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823104 นางสาวขวัญหล้า พาลี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823107 นายวสันต์ จากสูงเนิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823108 นายสุพจน์ น้อยนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823110 นายไชยอนันต์ หรูสุริยานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823112 นางสาวปริภรณ์ คำพิมพ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823113 นายภราดร เอี่ยมกาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823115 นางสาววิราพร พรมดำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823116 นางสุจิตรา บุญจอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823119 นางดวงเดือน อินทรรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823120 นางสาวศลิษา มีนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823123 นายธีรพงษ์ เฉื่อยฉ่ำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823124 นางสมศิริ ทองขาว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823126 นางสาววิชุดา พิทยานุกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823127 นางสาววิภา คำสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823129 นางสาวเตชินี หาญรักษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823131 นายพงษ์ศักดิ์ สุวรรณโคตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823132 นางสาวสุรัชณีย์ แพเฟื่อง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823134 นางสาวพัชรินทร์ ทุมขันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823135 นางกุหลาบ ผลพัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823136 นางสาวเสาวลักษ์ ไข่หงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823139 นางอุบล ฮิคแมน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823201 นางสาวสุดา จันคะณา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823202 นางสาวศศิธร ศรีจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823203 นางสาวผกาพรรณ เพชรผึ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823204 นางสาวเทพยุดา โพธิ์ทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823205 นางสาวเรณู จันทร์แสง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823206 นางนัยนา ยอดเปลี่ยน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823207 นางอารีย์ ลออเสถียรกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823208 นายพีระพันธ์ พฤกษ์ศิริวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823209 นายพิทักษ์ แก่นชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823210 นางสาวนาริวัฒน์ งามสมภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823211 นางสาวเพ็ญพักตร์ งอกสิน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823212 นางสาวทิพยา สอนสิงห์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823213 นางขวัญหทัย คำสอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823214 นางพิชญา แก้วสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823215 นางพรนิชา ใจคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823216 นางสาวจิติมา รัตนวิเศษชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823217 นางสาวเปรมฤทัย พรภิบาล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823218 นางสาวนิภาพร ปิ่นปัก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823219 นางสาวลักษิกา สุโกสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823220 นางสาวสุพัตรา แซ่จันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823221 นางรักษนก ราชสังข์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823222 นางสาวนาตยา ทับทัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823224 นางสาวพัชรีญา โมกศิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823225 นางวิไรรัตน์ ป้องแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823226 นายธวัชชัย บรรหารวุฒิไกร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472823230 นายสุพจน์ กาญจนรัชต์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
472840102 นางสาวจิรภัทร์ สำรองพันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840103 นางกอบแก้ว กั้วสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840104 นางสาวอารีวรรณ แปะและฉ่ำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840105 นางกัลยาณี ตางาม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840108 นางพิชญา คุณานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840109 นางสาวอมรรัตน์ รัววิชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840110 นายธีระ เจริญลาภ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840111 นางสาวศิริพร ห่วงต่าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840112 นางพาณี แก่นสน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840114 นางเพ็ญนภา โสภาพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840115 นางสาวสุภักพร มุดขุนทด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840116 นางสาวอัญชลี ทัตเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840117 นางสาวมัลลิกา ลำใย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840119 นายอภิชน สังขทีป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840120 นางราณี ไชยมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840122 นางสาวธนภรณ์ เมฆประยูร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472840124 นางสาวช่อชบา คงทนแท้ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
472940101 นายชวลิต น่าบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940102 นางกิตติยา กิตติธรสมบัติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940103 นางสาวกานต์พิชชา ตระกูลสาขจรสิริ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940108 นางสาวลัดดาวัลย์ คงสุข บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940109 นายธานินทร์ อ่องอารี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940113 นางสาวรุ้งลาวัลย์ น้อยลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940115 นางสาวภาสินี บูรณทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940124 นายกริช มีมินทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940125 นางสาวอนงค์นาฎ โฆษิตานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940127 นางสาวพัชรี เจริญมั่นคงวงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940129 นายครองศักดิ์ บุญเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
472940132 นางสุจินดา จันทร์พานิชเจริญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การตลาด)
473723101 นางสาวทรงสุดา ภมรกูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723102 นางพุทธชาติ พลัง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723103 นางสาวกนกศรี ประเสริฐสิทธิโชติ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723105 นางสาวถนัตพร สังเกิด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723106 นางสาวฐิติพร ทิพจ้อย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723107 นายศรุต ศรีรี อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723108 นางสาวสำเภา วินทะชัย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723109 นางสาวเจรจิรา เพ็งหล่ำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723112 นางสาวจินตนาภรณ์ แสงทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723113 นางสาวสุภาภรณ์ เอี่ยมสอาด อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723114 นายเทียนชัย สิงห์เรืองรัตนสิทธิ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723116 นางสาวคีตภัทร ทองนุ่ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723117 นางสุภาพ โตอุทุมพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723119 นายรัชนี มีทองคำ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723121 นางวนิดา นิลพงษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723122 นางอนัตดา ต่ายทอง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723123 นางสาวทิวาพร สิงห์ป้อง อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723124 นางสาวปวีณา คำมูล อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723125 นางสาวจันทรา เกตุใสย อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723127 นางราตรี ทองคำเปลว อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723129 นางกัญญา สิงหนารถ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723130 นายกรรณสูตร ด่านพิไลพร อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723131 นายวชิระ ประยูรยิ้ม อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723132 นางสาวเพ็ญพิมล คุณสิน อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473723133 นางสาวสิริวรรณ อัมพฤกษ์ อนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823101 นางสาวพรพิมล สีฉ่ำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823102 นางสาวปทุมพร น้ำผึ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823103 นางสาวกาญจนา คัชมาตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823104 นางสาวตวงพร ยังแช่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823105 นางสาวขนิษฐา ไพรมณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823106 นางสาวอารียา อินตะมะ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823107 นางสาวประสาทพร สอนใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823108 นางสาวสุภารัตน์ บุญโกย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823109 นางชลธิชา ด้วงแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823111 นายพรชัย ลี้ผดุง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823112 นายธีระภพ เพ็ชรคง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823113 นางสาวนพวรรณ ทองดอนขันธ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823115 นางสาวทิฆัมพร สมสกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823116 นายทรงกรด บัวผัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823117 นางสาวหัสฤดี มณี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823118 นางมาลิน เพ็ชรล้อมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823119 นายถนอม เพ็ชรล้อมทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823121 นายประมวล เส็งชื่น บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823122 นายสมนึก สุขสมบูรณ์วงศ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823125 นายวรวิทย์ มงคลเพ็ชร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823126 นางสาวรุ่งนภา สุขเกษม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823127 นางสาววันเพ็ญ กลัดเนินกุ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823128 นางสาวพิชชาพร จาดมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823129 นางอ้อย คงคะชาติ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823130 นางสาวจันจิรา จิราพงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823131 นางสาวกุลธิดา อูทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823132 นายศิวพงศ์ ณ เชียงใหม่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823134 นางลำใย ติณะคัด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823136 นางต้องบุญ โพธิ์พนา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823137 นางสาวกานต์ธิดา โพธิ์ดก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823139 นางสาวรัตนา โคตะนารถ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823140 นายประเดิมชัย อุ้ยมาก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823141 นางสาวณัฐชยา ยอดจิตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823142 นางสาวอาภาพร เทียนสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823143 นางสาวดาวประกาย ราชเกิด บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823144 นางสาวน้ำผึ้ง ภูมิสาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823145 นางสาวนริศรา แสงเลิศ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823146 นายอภิชิต บุญโสภา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823147 นางสาวจิรฐา แย้มเพ็ชร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823148 นางสาวสาวิตรี รุ่งแจ้ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823149 นายโชคชัย ด่านรุ่งโรจน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823150 นายนิมิตร แก้วกำพล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823151 นางสาวศิวนาถ สอนราช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823154 นายนถนฑ อึ้งสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823157 นางประทิน ปรีชาจารย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823158 นางสาวนงลักษณ์ เนตรอิ่ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823159 นางศศมล สารพูนทรัพย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823160 นางณัฎฐา ศรีประสิทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823162 นางสาวสุภรัตน์ จิตติมานนท์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823163 นางสาวจันทนา จันทวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473823164 นางพรรณี สว่างวงษ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
473840101 นางสาวดาวรรค์ ประไพภักดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840103 นางสาวนิภาภรณ์ จันทมา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840104 นางสาวสาวิตรี รัตนพิมาน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840107 นางสาวสุดารัตน์ วิเชียรสรรค์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840108 นางสาววรรณภา เถาวัลย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840109 นางสาวเบญจมาศ สุวรรณนาค บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840111 นางสาววรัทยา พันธุ์กลับ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840112 นางพจมาน รอดบุญส่ง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840114 นางสาวนิตยา บุญโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840115 นายชญานนธ์ เทียนสวัสดิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840117 นางสาวอรวรรณ ตังจิว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840119 นางสาวสุวรรณา สุขประเสริฐ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840120 นางสาวเนตรนภา โกฉิม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840122 นางสาวยุพา จันทร์เขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840123 นางธิติพร พุทธา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840124 นางนันทวรรณ เรืองเดช บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
473840125 นางจิณณพัต พรพ่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)
474823101 นายคณาวุฒิ วิทยาวิโรจน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823102 นางสาวสาคร สายจันทร์ยูร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823103 นางสาวจรรย์ญา แหยมน้อย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823104 นางสาวบุญญิสา สุขอร่าม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823105 นางสาวนารีรัตน์ ปัถมัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823106 นายธงชัย หอมจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823107 นางวรารัตน์ ขันสาคร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823108 นางสมพิตร ทองภู่ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823109 นางสาวจีราพร ป้อมสุวรรณ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823110 นางสุนันท์ เวียงวิเศษ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823111 นายนิคม แย้มเมือง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823112 นางสาวพิชญา เสนาวัฒน์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823114 นางสาวกรรณฑิมา ศรีละม้าย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823115 นางสาวปราณี จันดา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823117 นางสาวสมจิตร ทุดบุญ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823118 นายประดิษฐ์ สังกะสี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823119 นางสาวจารุพร กู้เขียว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823120 นางสาวยุภา ฟักทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
474823121 นางเสถียร คุ้มบัวลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823101 นางสาวจิรัฐติกาล บุญถ่วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823102 นางสาวลินดา อินจันทร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823103 นางสาวนิสา ทายา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823104 นางสาวกรรณิการ์ ศรีพุทธ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823105 นางสาวสายฝน หนองหาร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823106 นางสาวสุพรรณี กระหนาย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823107 นางสาวสุภาพร รินยา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823108 นางสาวฐิติมา อิเหลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823109 นางสาวสุพรรษา อุ่มชะอุ้ม บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823111 นางสาวปราณีย์ ฟักทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823112 นางสาวอมรรัตน์ บารมี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823113 นายภาณุเทพ ฤาชา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823114 นางสาวสุกัญญา แสนตา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823116 นางสาวอัฐชราพร เงินคุณด้วง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823117 นางสาวกัตติกมาส ดวงหะคลัง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823118 นางสาวน้ำผึ้ง ปลื้มใจ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823119 นายนัฐวุฒ หอมพิกุล บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823120 นางสาวรุ่งฟ้า สารพัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823122 นางสาวสมิตานัน เฮียงกัน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823123 นางสาวพรเพชรัตน์ แก้วพนัก บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823124 นางสาวนงลักษณ์ ปิ่นแก้ว บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823125 นางสาวณัฏฐวรรณ คำเพลิง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823127 นางสาววิราวรรณ แสงสว่าง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823128 นางสาวฐิติพร คณะวาส บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823129 นางสาวรัชนก ลีสินลา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823131 นางสาวน้ำฝน กะหลวง บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823132 นางสาวสุพัตรา ยอดเปลี่ยน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823133 นางสาวปภัสสร แก้วจอน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823134 นางสาวทิพย์นิภา สีหาฤทธิ์ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823135 นางสาวลัดดาพร กุลทองคำ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823136 นางสาววรรณนิภา อินทชัย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
481823138 นางสาวนิตยา แซ่จาง