รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร���������������������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
486104101 นางอรุโณทัย ดอยลอม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486104103 นายวัชระ พรหมบุญ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486204101 นางกมลวรรณ ฉัตรถี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486204102 นางสาวอมรรัตน์ แซ่แต้ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486204103 นางสาวกุสุมา ปิ่นเจริญ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486204104 นางสาวดวงกมล ศรีสุเทพ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486204107 นางสาวกนกอร ขำสุวรรณ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486204108 นางสาวบุศรินทร์ อิศราภรณ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486204109 นายประภาส ฟักทอง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486204110 นางสาวกิ่งแก้ว ศรีบุรินทร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
486204111 นางสุนิตย์ ศุกลอรรจน์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034101 นางสาวญาณาธิป พงษาโคตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034102 นางสาวเบญจวรรณ พัชรพงศ์พรรณ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034103 นางมยุรา สิมมา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034104 นางสาวชรินทร์ เพชรเกิด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034105 นายประเด็จ ธีรพงษ์พัฒนา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034106 นางชิดชนก นาคน้อย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034107 นางสาวกฤษณา ศรีบุรินทร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034108 นางรัตนา วิปัสสะ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034109 นางวิไลรัตน์ เจริญสุข บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034110 นางสาวปัททุมมา ทองหนัก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034111 นางสาวคำเพียร ปาผล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034112 นางสาวอุบลรัตน์ เหมะวงษ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034113 นางนริศรา เจนจบธรรม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034114 นางสาวนิรชรา จิตสุภา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034115 นางญาณิกา รัตนขันแสง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034116 นางศุภลักษณ์ พนิชการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034117 นางสาวณปภัช คล้ายแก้ว บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034118 นางวรรณา ทวีบุญ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034119 นางสายชล สุมาลี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034120 นางวิภาวรรณ เหมือนเนียม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034121 นางชมพูนุท ภัทรกุลวราพร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034122 นางสาวปรวี ทาเอี๊ยะ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
511307034123 นางรายา ถุงเสน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
531307159103 นางสาวฉัตรฤดี พิจิตรศิริ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
531307159106 นางไสว จันทนา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
531307159108 นางสาวกนกพร ลึกงาม บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
531307159110 นางกรณัฐ บุญเหนือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
531307159113 นางพุทธิตา ดีดาร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
531307159202 นางพัฒน์นรี เขียวอุส่าห์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
541307159101 นางสาวเทพสุดา กงเดิน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
541307159102 นางสาวเพชรรัตน์ วินารักษ์วงศ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
541307159103 นางปรียาภา สุวรรณวกุล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
541307159104 นายกานนท์ อนุศาสนนันท์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
541307159105 นางสาวอรพรรณ เหล็กสัก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
541307159106 นางสุภาวดี คำคุณ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
541307159107 นางสาวพัทราภรณ์ เอมโอด บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
541307159108 นางสาวภัคจิรา สีฟุ้ง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159101 นางพรรณทิพย์ รุ่งเรืองศรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159102 นางอรวรรณ ดีพา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159103 นางสาววาสนา จันทร์ดี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159105 นายวิตติ วัชรนุกูลเกียรติ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159109 นางฐิติลักษณ์ พันธ์ศรี บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159111 นางรัชนี ใจรักษ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159113 นางสาววัษมฬ จันทร์เพ็ง บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159115 นางสาวปุญญาดา ภารวิชัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159116 นางจรัสศรี เทพวงศ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159120 นายชัยพงษ์ เดชาสินวิไล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
551307159121 นางสาวปัญจรัศม์ กมลณัทธนรงค์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป
561307159105 นางสาวชลาธาร พิมสีนา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทั่วไป