รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร���������������������������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
501202139101 นายระมัด บุญประคอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139104 นายเกษมสันต์ ดำรงแดน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139105 นายสมบูรณ์ แก้วน้ำสุก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139107 นายอัศราวุฒิ เถื่อนพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139108 นายยุทธพงศ์ จุมพลคุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139109 นางสาวณัฐพร ป้อมสมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139110 นางสาวดมิสา สบบง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139112 นายพงษ์พิศิษฏ์ ธรรมธัชรัต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139113 นายธีระพล พาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139115 นางสาวชุลีพร พั้วทัด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139116 นายสมเกียรติ แก้วภิรมย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139117 นายเอกชัย ภักดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139119 นายบัณฑิต ฉ่ำเชยหาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139121 นายมงคล ศิริสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139122 นายนพดล แดงประไพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139123 นายเสริมศักดิ์ หลำใจซื่อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139125 นายนพดล วัดพิลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139129 นางสาวิตรี กอบแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139131 นายณัฐพงค์ ใบบาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139132 นายณรงฤทธิ์ กงคูคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139133 นายกีรติ คลังวิจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139137 นายชน เกตุกลม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139139 นายวิจิตร บุญกาญจน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139144 นายไพบูลย์ ธีระภิญโญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139145 นายกิตติ เกียรติกิตติกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139201 นายนิพนธ์ อิ่มคง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139202 นายวีระเกียรติ แหยมแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139203 นายเดชสิทธิ์ มูลมิ่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139204 นายวิศิษฏ์ชัย คำชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139205 นายคณิต แซมสีม่วง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139206 นางจิรพร หาพรหม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139207 นางอารี ครสวรรค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139208 นายพรวิชัย ขันคำนันต๊ะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139214 นายอนุศักดิ์ ครสวรรค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139218 นายอนุชา มาเสือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139219 นายประจวบ สีดำดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139224 นายสัมฤทธิ์ ไฝ่จันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139225 นายวรวุฒิ ตาดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139226 นางสาวอาธิการ คนซื่อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139227 นางสาวอมลณัฐ กองเถิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139230 นายดาบชัย สุปิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139231 นายสยาม บุญสวน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139232 นายวันชัย แก้ววรรณรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139233 นางสาวชุติมันต์ กลิ่นกลาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139237 นายลิขิต คำนิมิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139241 นายนิวัฒน์ เพชรนันท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139243 นายหาญ จันทร์ชวลิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139244 นายวีรพงษ์ เทศกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202139248 นายทรงศักดิ์ กัญญะโสภา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
501202140101 นายทรงวุฒิ ทองแพง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140104 นางกชกร ซาบุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140105 นางตฤณตรี นุกิจรังสรรค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140106 นายธนะสิทธิ์ โพธิจันทจินดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140108 นายกิตติคุณ กุลพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140109 นางสาวจิราพร จันทร์จ้าว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140111 นายประเสริฐ ศิริขันแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140117 นายธิติพัฒน์ เสรีพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140124 นายวิมล เขียวงาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140125 นายภัทรชัย วิเศษพรสิริ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140129 นายนิกร แก้วพวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140130 นายบันฑิต สมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
501202140131 นางชะโลม นิลขาว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
502202139101 นายวีระ สมใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139102 นายวันชัย ตระกรูด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139103 นายชาติชาย ขุนวิเชียร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139104 นางสาวอุษา สิงห์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139105 นายรณฤทธิ์ สุรเดช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139106 นางสาวภิรดี เกตุสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139107 นายวรากร เมืองแก่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139108 นายจิรภัทร หนุนเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139110 นายนพรัตน์ บุญประคอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139114 นางสาวศรีสุรางค์ คำมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139119 นางสาวกิตติยาภรณ์ ดำสะดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139120 นายสหรัฐ สิงหะคเชนทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139123 นายณัชพล ภูมิดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
502202139126 นางสาวศิริกัลญา คงอ่วมท่างาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139102 นางอนัญญา เกสโร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139104 นายจักรพันธุ์ สายคล่อง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139105 นางภาวิณี ไชยประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139106 นางสาวประภา สุดดีพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139108 นายประจน ละดาดก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139109 นางสาวถาวร ณ.วิเชียร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139111 นางสาวมาลัย สิงห์สวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139112 นายเกียรติชัย พรมกล่ำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139113 นายป่วน โค่นบ่อรัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139114 นางธัญภา มีสนุ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139115 นายจิตติชัย จารย์โพธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139119 นายอภิรักษ์ หอมจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139121 นายศิริเทพ ลาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139124 นายศิริมงคล บุญชิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139125 นางจันทร์เพ็ญ ณ วิเชียร บอล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
503202139126 นายเส บุตรขุนทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139102 นายทนงศักดิ์ แสนอี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139104 นางสาวนิลกาญจน์ เลยวัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139105 นางสาวธัญญลักษณ์ ดวงน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139107 นางสาววรรณภา นามสิมมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139108 นางสาวชิตชนก สุจริตภักดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139110 นางสาววิภาดา ลอยลม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139111 นายชาติกฤษ มีมอญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139113 นายสิทธิพงษ์ กระบัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139114 นายเกียรติศักดิ์ จันลิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139115 นางสาวยุวดี ศรีเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139116 นายธันวา จันลิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139117 นายคฑาวุฒิ วงค์คำแสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139118 นางสาววันวิสา ทองสะอาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139119 นางสาวโยธกา ทองย่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139120 นางสาวสุพัตรา ลาสิงห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139121 นายณรงค์ศักดิ์ ที่บ้านบ่อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139122 นางสาวธารีรัตน์ ชาน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139123 นางสาวดวงใจ แพทย์ชัยโย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139124 นางสาวกาญจนา ฉิมมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139125 นายคาวินทร์ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139126 นางสาวสุภัสธา บุญเพ็ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139127 นายวิศัลย์ แก้วเวียน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139128 นางสาวนภาพร สุภาษิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139129 นายอำพล บุญแจ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139130 นางสาวศศิธร ก้อนเอีย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139131 นางสาวนิลประไพ ตันหยงทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139132 นางสาวสุมาลี บุญทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139134 นายกฤษดา ไชยนิคม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139136 นางสาวศศิภา แก้วบาน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139137 นางสาวนิภา จีนปั้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139138 นายนำพล เพชรเมืองทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139139 นางสาวพัชรี บัวพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139140 นางสาวนารินทร์ สายทองคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139141 นายวีระยุทธ คำยิ่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139142 นางสาวสุรีรัตน์ ทองแจง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139143 นางสาวมนิสา ยงพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139144 นางสาววันทนีย์ กรุณา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139145 นางสาวศิริพร หนูพุก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139147 นายตวงสิทธิ์ แก้วเถาว์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139201 นางสาวลักษมน ทำประโยชน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139202 นางสาวศศิโสม ศรีประวัติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139203 นายหฤทัย สุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139205 นายวสันต์ กมลคร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139207 นายศตวรรษ มีเดช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139208 นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139209 นางสาววรรณิศา กันหาชาลี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139210 นางสาวไพรินทร์ ขันเงิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139211 นางสาวมาลัย สุขงาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139213 นายยงยุทธ แสงคำมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139214 นายจักรพันธ์ โกบุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139215 นางสาวอาภาภรณ์ โฉมผา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139216 นายภิรมย์ พรหมเศรณี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139217 นายพัฒนพงศ์ ทองเพ็ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139218 นางสาวบุษยา พันธ์พูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139219 นางสาวกาญจนา หนันอุทธา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139220 นางสาวอลิสา กระกร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139221 นายสิทธิศักดิ์ ลีสินลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139222 นางสาวบุศยา ศิริมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139223 นายสุริโย กันสะมาโส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139226 นายกิตติพงษ์ จันทร์จร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139227 นางสาวสุกัญญา สุขคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139228 นายณัฐวุฒิ บัวเสนาะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139229 นายกิตติศักดิ์ ทองมวน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139232 นางสาวขนิษฐา บัวขม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139235 นายพิษณุ ทองศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139237 นายวุฒิภัทร ฮาดดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139238 นายพลภัทร ทองย้อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139239 นายณัฐวุฒิ ใจดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139240 นางสาวโสรญา วันเสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139241 นายวัชรพล ถาวรพจน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139242 นายอนิรุต พันธุระ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139244 นายปิยะพงษ์ จันทร์หล่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139245 นายอภิเดช เอมแย้ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139246 นางสาวอัญชลี ดวงจินดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511102139247 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีประไหม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139101 นางยุพามณี นาคะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139102 นายอุดมศักดิ์ ขันตี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139103 นายชนินทร์ จันทร์ตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139104 นายสมศักดิ์ นาคพิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139105 นายพงศธร จันทร์ลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139106 นายวิษรุจน์ เพชรตาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139107 นางสาวเดือนเพ็ญ แทนชารี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139108 นายสายัญ สิงห์หลักเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139109 นายธิติวุฒิ เพิ่มรักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139110 นายอนิรุจ สอนสุภาพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139111 นายศุภชัย สืบสุยะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139112 นายเดี่ยว ยวงคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139113 นางสาวโสพิศ บุญสิงห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139114 นายสะอาด บุ้งจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139115 นายกิตติ ทองมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139116 นายจิตวัตร บุญไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139118 นายอิทธิ ชาติสุทธิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139119 นายพรเทพ กังคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139121 นายเมธากร กมลเสถียร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139122 นายอดุลย์ ณ วิเชียร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139123 นายเสถียร รอดไธสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139125 นางสาวธันย์ชนก ขุนบำรุง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139126 นางสาวแววดาว สืบสิงห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139129 นายปฐวี สุภาพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139131 นายสายหยุด จันทร์คำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139132 นายรุ่ง พึงไชย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139133 นายณรงศักดิ์ เดียงไธสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139135 นายสงกรานต์ วงศ์เสนาะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139140 นายทรงเดช กองเงิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139141 นายสุรินทร์ คงจริง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139145 นายชูศักดิ์ กระเศียร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139201 นางชญาภา สุขเสงี่ยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139202 นายธนวิศิษฎิ์ ใหม่ผึ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139203 นายโสภณ บัวจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139204 นายอาทิตย์ สุขเสงี่ยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139206 นางสาววิมลรัตน์ บุ้งจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139207 นายมาโนชญ์ สบบง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139208 นายกิตติพิสิฐ ธนิกภาคิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139211 นางสาววันวิสาข์ บ่อแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139212 นายณัฐพล ชาญเชี่ยว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139215 นายพีรพัฒน์ ไพรทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139216 นายสมาน บุญแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139217 นายศุภวัฒน์ งอยหล้า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139218 นายมานพ สุขเสถียร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139219 นายกำธร โจมจตุรงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139220 นายศราวุธ โพธิ์อ่อง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139223 นายเอกชัย ไถยฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139225 นายจำลอง ฤทธิเรืองเดช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139228 นายวรพล บัวคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139232 นายประมวล หลงขำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139233 นายพงศ์ณรงค์ ศิริศักดิ์กำพล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139235 นายกิตติชัย ชอบใหญ่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139236 นายอนุชิต พวมขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139237 นายศราวุฒิ ทองวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139240 นายอนันต์ ชอบตระกูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139241 นายสมเกียรติ พุ่มภาชี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139242 นายเตชิษฎ์พล ขอบบัวคลี่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139243 นายประสิทธิ์ ชื่นสำนวล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139301 นายเจตน์ ตรีรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139302 นายโชคชัย นวลบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139303 นายประสงค์ เอื้อเฟื้อพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139304 นายวันชัย นักระบำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139306 นายอุเทน หย่ำวิลัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139307 นายภูมิพัฒน์ สีโถ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139311 นายไพบูลย์ ศรีลาพฤกษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139313 นายสุรพันธ์ มาโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139314 นางสาววาสนา เจริญสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139315 นางสาวภัทรมัณฑิรา บุญสมวัฒนวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139316 นายนิคม คงรอด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139317 นางจิตรลดา หอมจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139318 นายณรุด สามลทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139322 นายไพฑูรย์ ด้วงมูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139323 นายบุญส่ง วิเศษโชค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139324 นายชัยอุดร สังเกตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139325 นายธวัชชัย จันดาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139326 นายอานนท์ ยิ้มประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139327 นายวชิระ รอดแตง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139331 นางสาวรพีพรรณ จันที รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139334 นายไพศาล ภุมมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139335 นายโกมิน จงสุขสันติกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139336 นายภาณุพงศ์ เอนกปัญญากุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139338 นางศุภิสรา กุลสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139341 นางสาวศศิธร เหมชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139342 นายวิชาญ เวียนนอก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139343 นายชาคริสต์ ตาทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
511202139344 นายธัชพล ดวงพัตรา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139101 นายโฆษิต คำมก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139102 นางสาวปวีณา มีหวัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139105 นางนงลักษณ์ พรหมสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139106 นายราเชน พรหมสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139107 นายธนวัตน์ สอนราช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139109 นายบุญนำ พุ่มแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139110 นายประสิทธิโชค ทองประเสริฐแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139112 นางสาวอัญชลี กระบวนศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139113 นางสาวดวงใจ เปียอินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139114 นายชนสิษฎ์ อภิวัฒนโชคชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139116 นายณัฐสกล ถนอมชาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139117 นายอมรกฤษณ์ ศรีสุวัฒธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139119 นายอัฐพล พันธ์จันทร์ดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139120 นายอรรถวิทย์ อินอ้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139121 นายชนนนท มีชัยรุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139126 นายพงศ์วิชญ์ นนทรีย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139132 นางสาวกฤตติกา คงคาทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139133 นางสาวอรพันธุ์ จันทร์ย้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139136 นายมีโชค พรมอยู่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139138 นางสาวกัญญาพัทธ์ มีชัยรุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139139 นายประทีป ผลนิโครธ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139140 นางสาวณัชรินทร์ เขียวขำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139142 นายกฤษฎา นุชมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139144 นายภูวดิษฐ์ ยอดดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139146 นางสาวประยงค์ ทวีทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
512202139147 นางสาวสุวรรณี ศรีจันทร์เทพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139101 นายปัญญา คงจำนงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139102 นางอารีรัตน์ เกตุพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139103 นายธีรพล จันทร์ประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139104 นางสาวนิภาพร ศรีสังข์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139105 นายเอกรพี ดุลล่า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139108 นายเทิดตระกูล ลำมะนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139110 นายสมชาย ก้านค้างพลู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139111 นายชนินทร์ คงจำนงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139112 นายอัครินทร์ เจริญผล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139113 นายภูสิต แสงแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139114 นายเอกลักษณ์ พึงขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139115 นายสมชาติ โง้วจุงดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139116 นางสาวนันทพร ไกรกัลยา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139117 นางสาววิลาสินี ตียากุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139118 นายปรัชญา ขาววงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139119 นางสาวพลอยทราย ธูปมงคล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139120 นางกาญจนา ทะวะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139122 นางสาวดารา กรดสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139123 นายไพฑูรย์ มูลวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139124 นายสุชาติ บุญเชิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139125 นายณัฐพงษ์ ยอดหมวก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139126 นายอภิชาติ ระวิง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139127 นายธรรมธวัชน์ มากคิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139128 นายณัฐพงษ์ ระวาดชิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139129 นายกฤษฎา กาลภาพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139201 นายพงษ์ศักดิ์ ขันทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139202 นายอริญชัย พุฒซ้อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139205 นายชาตรี มัชเรศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139207 นางศิรินุช ต่ายตระเวณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139210 นางวัชรี พิเคราะห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139211 นางสุกฤตา อาจประโคน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139212 นายรนณชัย ครองราษฎร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139213 นายจักรกฤษณ์ ปัญญาณิชชกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139215 นางสาวสายฝน วงษ์บุญชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139217 นายสมพร แก่นไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139219 นายพงศ์ศิริ มูลศิลป์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139221 นายขวัญชัย อักษร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139222 นายไพศาล แทนจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139223 นายศึก ทองโคตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
513202139224 นายอัมรินทร์ ใหม่ต๊ะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139101 นางสาวมินตรา ทองสุกงาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139102 นายวิรัตน์ ทิพวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139103 นางสาวสมฤทัย ศรีเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139104 นางสาวสะการิน สุขสวย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139105 นายกุลอนันต์ นวลไม้หอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139106 นายธีระพงศ์ แพงขะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139107 นางสาวเบญจพร เพชรรัมย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139108 นายภาสกร บุรณศิริ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139109 นางสาวจุรีพร จันลิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139110 นางสาวหัทยา น้องแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139112 นายอธิวัฒน์ บุญแท่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139113 นายธีระวัฒน์ แก้วงามสอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139114 นางสาววิลาสินี อ่อนศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139115 นางสาวน้ำตาล มะหาหิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139116 นางสาวสุนิสา คำแก่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139117 นางสาวกานต์ชนก ด่อนแดง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139118 นางสาววราภรณ์ แตงพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139119 นางสาวสุธิพร โกษาจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139120 นางสาวสุรีย์พร แสน้ำเงิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139121 นายจักรรินทร์ สุขกร่ำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139123 นายกฤษณะ พันธ์โยศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139125 นางสาวกัลยาณี ปิ่นพุก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139126 นายนิรวิทธ์ คำยี่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139127 นายอำพนธ์ แก้วมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139128 นายพลวัฒน์ มีนนท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139129 นางสาวพนิดา เรืองนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139130 นางสาวรุ่งทิวา จันทร์ทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139131 นางสาววราภรณ์ พูนวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139132 นางสาวสาวิตรี อุปรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139133 นางสาวรัตติกานต์ แก้วแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139134 นางสาวสุจิตรา สุระนิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139136 นายทวีชัย ประสิทธิพร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139137 นายดาวฤกษ์ พายภักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139140 นางสาวพิมพ์พรรณ น้อยมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139144 นางสาวกมลวรรณ ผ่องแผ้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139201 นางสาวสุกานดา คล้ายทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139202 นายสิทธิพงษ์ สีเสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139203 นายสุรสีห์ ทรัพย์สกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139205 นายบันเทิง ศรีพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139206 นายนุกูล ฤทธิ์คุ้ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139208 นายกิตติธัช ขันยศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139209 นายเฉลิมวุฒิ รินทร์วงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139210 นายเสน่ห์ แสงเงิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139212 นางสาวหนึ่งฤทัย นาวิชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139213 นางสาวศรัญญา ผลขวัญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139214 นายณรงค์ฤทธิ์ สายคำกอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139215 นายเอกพันธ์ เนตรแสงสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139217 นางสาวหทัยชนก ยอดบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139220 นางสาวพิมพ์พร จำปาศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139221 นายณัฐวุฒิ ทองหล่อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139223 นายชนาวุฒิ เจริญพานิช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139224 นางสาวจิตประภา โยธา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139225 นายเอกพล หมวกชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139228 นางสาวกมลฉัตร แสงสว่าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139229 นายมารุต ใจการุณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139232 นายรัฐพล มาแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139234 นายอมรเทพ เชื่องแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139235 นายสุรวุฒิ จงธรรม์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139236 นางสาวสุมณรัตน์ พุ่มทับทิม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139237 นายศตวรรษ ศรีจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139238 นายวุฒิชัย มีสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139239 นายโชคชัย นวลตาล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139240 นางสาวธนวรรณ จีมขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139241 นายพจพงค์ ปลาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139242 นายวรวิทย์ มั่งม่วง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139243 นายศิวาวุธ เชื้อชิล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139301 นายชัยวัฒน์ สีจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139302 นางสาวสาวิตรี โตแป้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139303 นางสาวอัญชลี จันสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139304 นายอภิชาติ บุญคง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139305 นางสาวนรินทร กองเผือก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139306 นางสาวอัญชนา พังคะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139307 นายยงยุทธ อารี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139308 นายเกล้าเพชร ภูเรืองเดช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139309 นายอาทิตย์ จันทร์ขาว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139310 นายยุทธนา กาขัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139311 นางสาววรรณนิภา สีสิม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139313 นางสาวขวัญนภา บุญมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139314 นางสาวปาริฉัตร ชุมปา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139315 นางสาวทัศวรรณ คำแสด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139318 นางสาวนัทชา จันทร์ดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139320 นายกิตติธัช ขันทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139321 นางสาวนิภาพร แสงสว่าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139323 นางสาวฉันทนา เทพาขันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139325 นายณัฐวุฒิ เหล่าวงษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139326 นายพิศณุพงษ์ ไมล์ขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139327 นางสาวเพ็ญสุดา นงภา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139329 นายโกมล ลายหีด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139331 นางสาววาสนา พรมท่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139333 นายณัฐพร กาแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139335 นายชิตพล เพชรนิล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139336 นางสาวสงกรานต์ พรมสุก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139402 นายมงคลชัย พลสิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139403 นายอาทิตย์ นาสิงห์บุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139404 นายศุภชัย น้อยกรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139405 นายชานนท์ ริดแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139407 นางสาวฉวีวรรณ ชาวขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139411 นายศุภเชษฐ์ ธงชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139412 นายปรัชญา ปราชญ์ตานุกูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139416 นายพลวัต กงเวียน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139417 นายศิรวิทย์ แหวนชุม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139419 นายวิศรุต กองมูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139420 นายวิโรจน์ แก่นนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139421 นายชัยณรงค์ ศรีกุลศศิธร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139422 นายทนงศักดิ์ บุญศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139423 นายศรายุทธ เถาว์สิงห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139424 นายวงศ์สุวรรณ พูนแสนรักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139426 นายวรวุฒิ หาญสมบัติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139427 นายมนูญ ธนูแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139429 นางสาวสิริรัตน์ ชอบเลี้ยงสัตว์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139432 นางสาวจุรี ทองแกมนาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139434 นางสาวนิภาวรรณ เมืองสมิง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139436 นางสาวทิพย์สุดา จันทมาลี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139438 นายนันทชัย เมืองแมน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521102139444 นางสาวเสาวณีย์ สายจันดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139101 นายยงยุทธ ถุงเสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139102 นางสาวอังคณา ดั้นไพรสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139103 นางสาวสุภัสสร โพธิ์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139105 นายสุริโย แซมสีม่วง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139106 นางสาวสุพัตรา ใสโต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139107 นายภาสกร กระสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139109 นายมุจรินทร์ วัฒนกูลโกศล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139110 นางสาวกรนิกา กล้าแข็ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139111 นางสาวอารีรัตน์ สืบสาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139112 นายปรีดิ์ณัฐ ไตรทศเศรษฐ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139115 นายธีรชัย กองพล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139116 นายนนทวัชร์ อธิบดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139120 นายจเร ขวัญมิ่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139121 นายปิยะพงษ์ เซ็นชัด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139125 นางสาวมุกรินทร์ คำกำพุทธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139127 นายสุธีย์ ถือศิล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139128 นางสาวปาริฉัตร ศิลกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139129 นายณฐพล น้อยเอี่ยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139131 นายสันติชัย ไชยวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139132 นายอาทิตย์ ผาตากแดด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139133 นายภานุวัฒน์ อินาวัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139134 นายกนกดนัย พรหมแสงใส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139135 นายคฑาวุฒิ แลบุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139136 นายภาณุกร แก้วขาว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139137 นายวิวัฒน์ ปรีชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139141 นายรัฐฤทธิ์ บุญรอดฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139142 นายเพิ่มยศ ศรีประเสริฐศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139146 นายนิคม กระชั้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139147 นางสาวปิยะธิดา ปัตสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139148 นางสาวธุวพร ศิริวิบูลย์ชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202139154 นายจักรพันธุ์ คำผอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
521202166101 นายประเทือง กลิ่นทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166102 นายประจักษ์ บุญนิสสัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166103 นายบรรเจิด คำไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166104 นายธนกร แสงขาน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166105 นายฉัตรชัย รอตประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166106 นายสัญญา กันทะสอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166107 นายณัฐวุฒิ บัวคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166108 นายนิยม วรรณสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166109 นายนพดล บุญสะอาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166110 นายไพฑูรย์ คำร่วง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166111 นายกฤษฎา คำทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166113 นายชูเกียรติ ไตรสุทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166114 นายภราดร เผื่อนงูเหลือม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166115 นายสุพจน์ บัวกลม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166116 นายไพโรจน์ ป้องแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166118 นายณฐกฤต พงษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166119 นายสมชาย สุขเกษม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166121 นายภาคภูมิ กอบแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166122 นายธวัชชัย กองจวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166124 นายเกรียงไกร บัวเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166125 นายนาวี แสวงรู้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166127 นายกฤษณา มุ่งหมาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166131 นายณรงค์เดช กอบแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166133 นายเอกราช คุ้มสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166134 นายสถิต ดำดง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166203 นายเทิดประกิจ สุระพร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166204 นายสมบูรณ์ นรินทร์นอก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166205 นายสุวิทย์ หมื่นวิเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166206 นายชวลิต พณิชีพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166207 นายแสงอาทิตย์ พูลศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166208 นายเจนณรงค์ พานิชเกียรติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166209 นายโกมล บุญสะอาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166210 นายอำนวย วงษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166211 นางสมสวย วงษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166213 นางรชนีกร ชีวะธรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166214 นายอุทัย โสพรมอิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166215 นายเอกลักษณ์ ทองแจ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166217 นายสุทธิศักดิ์ ผลชู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166218 นายสงกรานต์ คำชารี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166219 นายอำนวย บุญเกตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166220 นายธีระยุทธ พรมทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166222 นายสมเกียรติ ชื่นจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166223 นายณรงค์กร เมืองใจมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166225 นายสัญญา คำพิมพ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166226 นายสมชาย งับสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166227 นายจีระศักดิ์ เจริญผล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166229 นายดำเกิง ขาวเขียว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166231 นายจักรกฤษ พานิชเกียรติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166233 นายวุฒิพันธ์ ศรีสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166235 นายพิทยาธร สุ่นสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166236 นางเบ็ญจรัตน์ เพชรรุ่งทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166304 นายสุรสิทธิ์ เอี่ยมมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166305 นายสุนทร แลบัว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166306 นายพรหมพิทักษ์ รักการดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166307 นายนาคินทร์ เวียงนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166310 นายเสม มีบัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166313 นายปริวัตร ยมเกิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166315 นางสาวพยอม จันน้ำท่วม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166317 นางรัชฎาภรณ์ สิงห์กรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166318 นางเพชรา แสนศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166319 นางจารุณี หนูใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166321 นายพงศ์ไพฑูรย์ กลิ่นทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166322 นายเทวัญ มีมาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166323 นายเดชฤทธิ์ วงศ์บุรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166324 นายมงคล กองมณี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166325 นายศุภชัย กลางธานินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166326 นายฤทธิชัย โอสถศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166331 นายวัฒนา เฮ้าปาน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166333 นายอรรณพ นาคสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166335 นางสาวชลนที น้อยอินต๊ะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166336 นางสาวรุจาภา หาสิงห์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
521202166337 นายวัชรชัย เมาะราศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
522202139102 นายวิทวัส สุขเย็น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139105 นายวีฌ์รินทร์ นาคไพรัชช์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139106 นางภคมน นาคไพรัชช์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139108 นางสาวบุษบง โนรู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139110 นายเกริก เวชวินิส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139111 นายณวัศ ตรียันต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139112 นางสาวสุนิสา สุทธิประภา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139113 นางสาวสุพัตรา พาอินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139115 นางสาวพรทิพย์ ทรัพย์สม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139116 นายกวินท์ พงษ์ไพจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139117 นายสมนึก ขันสำลี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139118 นางสาวน้ำผึ้ง จันทะแพง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139120 นางสาวนาตยา เอมสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139201 นายบุญยืน ชื่นหทัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139204 นางสาวเสาวณีย์ หนุนทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139206 นางสาวณิธิกร ปั่นกรวด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139209 นายณัฐวุฒิ สุภาผล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139210 นายอดิศร ฟักบัว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139211 นางวรพนิต ฟักบัว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
522202139212 นายจักรกฤษ โพธิ์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139101 นางสาวปริญญาพร อินทร์เกตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139103 นายภูวเนศวร์ ทัตเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139105 นายสวอง รักสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139106 นางสาวศิรินทิพย์ ต่ายตระเวณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139107 นายเรวัฒน์ ลุสนธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139108 นายณัฐนันท์ ลุสนธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139109 นางสาวหยาดเพชร เยื่อนไทสงฆ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139110 นางสาวอรพรรณ วงละคร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139111 นายเอกมัย พลขันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139112 นางขวัญหทัย พงษ์ประยูร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139113 นางสาวทองคำ คลึ้มค้างพลู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139114 นายวุฒิชัย ปรีชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139115 นายไพสาร กลิ่นเทศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139116 นายรุ่งเรือง พุ่มมาลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139118 นายสมพร วงษ์บัว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139119 นายประพันธ์ สวนเขื่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139121 นายศราวุฒิ ขุนคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139122 นายสาธิต มูลลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139124 นายเอกลักษณ์ มุสารักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139126 นายธนเดช เครือใย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139127 นางณกัญญา จรัสพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139128 นายศิวา ลีลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139129 นายทวีชัย อุ่นคุณธรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139133 นายชเนศ ภู่งาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139201 นายวิเชต ลิ้มภักดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139205 นางสาวพรพิมล จูมพลพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139207 นายดุสิต รัชตะนาวิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139208 นางนิภาวรรณ แก้วสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139210 นางสาวชัชรี ประเสริฐสัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139211 นางเบญจพร แก้วเขียว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139212 นายภูมินทร์ ยาวิเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139214 นายธนากร สีดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139215 นางสาวกฤษณา มัธยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139217 นางสาวจารุณี ลีสินลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
523202139220 นางสมพร บุญยก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139101 นางสาวยุธิดา ทองย่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139102 นางสาวปภัสสร ป้องไฝ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139103 นางสาวพรพิมล กวยมั่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139104 นางสาวเปรมใจ วันเชียง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139105 นางสาวปริศนา บุญจีน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139106 นางสาวชยุดา กันศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139108 นางสาวทักษพร ชาอินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139110 นางสาวอรวรรณ ชมสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139111 นายสหภาพ ปรีกมล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139112 นางสาวชมพูนุช ศรีอ่างทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139113 นายพลวัฒน์ ศรีจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139116 นางสาววาสนา ดวงต้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139117 นางสาวพจนาพร สอนวะดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139118 นางสาววัชรินทร์ ใจสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139119 นางสาวพรธิมา โนวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139120 นางสาวอลิสา เกษามูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139121 นางสาวกชพรรณ ทรงนครา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139122 นางสาวอรพรรณ ทองไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139123 นางสาวพัชรา จันทร์ครุฑ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139124 นางสาวอนัญญา บัวพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139125 นางสาววรรณวิศา ปิ่นป้อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139126 นายสุรเชษฐ์ อ่อนวัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139127 นางสาวพวงทอง แสงเคน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139128 นายณัฐวุฒิ พุฒตรง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139129 นางสาวจีรนันท์ กันงา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139130 นางสาวสุนทรี บุญนะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139131 นางสาววิชิตตา สุขเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139132 นางสาวณัฐฐาพร วิชิตนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139133 นางสาวกฤติยา พงษ์เสน่ห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139134 นางสาวภัทรา อยู่นิ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139135 นางสาวสุพัตรสร อุดพ้วย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139136 นายธิณรงค์ จันทร์ทรงสว่าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139201 นางสาวกมลพร อิ่มทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139202 นายพงศ์พร บุนนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139203 นายธันวา กลับมีผล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139204 นายภาณุมาศ พิมลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139205 นายนันทชัย เพ็ชรอำไพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139206 นางสาววราลักษณ์ วาระคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139207 นายนิพนธ์ แจ้งพลาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139209 นายสรรเสริญ ช่อผกา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139211 นายชัยสิทธิ์ ถนอมชื่อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139212 นางสาวงามพร้อม คำวิเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139214 นางสาวอัณศยา อินตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139217 นางสาวเบญจวรรณ เครือฟัก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139218 นายบรรหาร บุญทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139219 นายอนุเทพ สุขสำราญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139223 นางสาวกวินภัค หวังอินกลาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139224 นางสาวจินตนา เอี่ยมนุ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139225 นางสาวอนุสรา พรมจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139227 นายอภิเดช ขวัญนอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139230 นายพงษ์พัฒน์ เพชรประทุม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139231 นายธีรวรรฒน์ ปิ่นพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139233 นายอดิเรก รินสาร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139234 นายอิสระพงษ์ เหล่ายิ่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139235 นายอานุภาพ บัวภาเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139236 นายศักราช คำอัด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139237 นายชินพันธ์ แจ้งจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139238 นายพงศ์ภัค สมศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139301 นางสาวอรทัย เมืองเกิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139302 นางสาวสมฤทัย วันนาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139303 นางสาววลัญยา ปิ่นพุก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139304 นางสาวจุฑามาศ แก้วโยน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139305 นายโยธิน คงแท้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139307 นายธนชัย พรมศาลาเมฆ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139308 นายสุทธิศักดิ์ เยี่ยงยงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139309 นายอาจบดินทร์ คุ้มภัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139310 นางสาวเครือวัลย์ พรมมหาชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139311 นายนรรุจ วุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139312 นายศิรวิทย์ วังคีรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139315 นางสาวถาวร สิทธิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139316 นายวรวิช ทองงาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139318 นางสาวปวีณา บัวฝั้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139319 นางสาววิยะดา พลวิสัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139320 นางสาวอารีรัตน์ มาลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139322 นายปิยะพงษ์ ศรีหาวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139323 นางสาวเด่นนภา ธาตุแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139324 นายคมกฤษ อยู่คง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139325 นางสาวธนศรี สุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139326 นางสาวจิระประภา ฤาชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139327 นางสาววาสนา เทียมวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139329 นายชานินทร์ บุญพวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139330 นางสาวทิวากร สกลนครดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139331 นายยุทติธรรม ไพศาล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139332 นายอดิศักดิ์ สมใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139333 นางสาวศศิประภา เหิงคำแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139335 นางสาวอริสรา ไชยมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139401 นายอริย์ธัช ฉ่ำชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139403 นายอาทิตย์ โพแตง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139404 นายภานุวัฒน์ สอาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139405 นายกิตติศักดิ์ สายัญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139406 นางสาวอภิรดี ฉิมปาน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139407 นางสาวภัทราภรณ์ เหล็กเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139408 นางสาวจิราภรณ์ หันจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139410 นางสาวไพลิน ประกอบเพียร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139411 นางสาวแก้วฤทัย ประดับวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139412 นายภาสกร มาเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139413 นางสาวภัทรศยา มูลทาดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139415 นายวิชิต วันสืบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139419 นางสาวประภาพร นาถาดทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139420 นายจุฑาธุช ทุมทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139422 นายโชคชัย โขโลจวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139423 นางสาวเกศรา เสมวิลัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139425 นางสาวพัชราพร คงมงคล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139430 นางสาวสุภารัตน์ แก้วบท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139431 นายณัฐวุฒิ อุปชิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139432 นางสาวลัดดานารถ พามา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139433 นางสาวเพ็ญนภา สารีคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139434 นายธีระพงษ์ ยอดอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531102139435 นางสาวลูกน้ำ ทองรัตนะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139103 นางสาวนิภาพร โสมาสา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139104 นางสาวอริสา ทองเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139105 นายธนวรรต ยาสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139106 นายสารทิศ อุ่นแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139110 นางสาวเพ็ญนิภา นันบุญตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139112 นายณัฐฐ์ธนัน มิ่งขวัญศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139114 นายเถลิงศักดิ์ ตรีสอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139115 นายณัฐวุฒิ เมืองลี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139116 นางขวัญใจ เพิกชาวนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139118 นายธีระชาติ ขัตติยะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139119 นางจุรีภรณ์ ชัยสา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139121 นายจิตรกร ช่างทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139122 นายอดิศักดิ์ ตะกรุดสงฆ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139123 นางสาวบัวพิศ วาเสนัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139124 นางสาวกุลกัญญา โบขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139126 นางสาวไพรินทร์ สุทธิชลสกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139127 นางสาวกนกกร สุดเย็น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139128 นายนฤเทพ บุญชม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139130 นายณัฐพงษ์ วงศรีรัก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139132 นางกฤติมา กาศจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139134 นายสานิต ลายหีด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139135 นางสาวอุบล ราชพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139137 นายณรงค์ ใต้กิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139145 นางสาวอัญชิษฐา หินแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139147 นายสุทธิพงษ์ อัครลาวัณย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139149 นายปรีชา พรมเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139201 นางสาวสุริวิภา บัวภาเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139202 นายวีระพงษ์ คำวิเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139204 นายสมเจตน์ ศรีสำเริง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139205 นายอุดมทรัพย์ เนินทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139206 นายอภิวิชญ์ พฤทธิ์จิรวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139207 นายสมบูรณ์ พรหมเกิดกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139208 นายทัตพล น้อยหมอ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139209 นายเอกชัย สุริวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139212 นายวรวิชญ์ คำแสด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139220 นายเกษมศิษย์ ถิ่นจอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139222 นางอำไพร จันทร์กุณี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139224 นายมงคล ธูปทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139225 นายสุทธิโชค ยินดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139226 นายฉัตรชัย จันทร์สิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139227 นายสุริยพงศ์ แก้วเทียน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139229 นายสุนทร ศรีรอด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139230 นายธนประเสริฐ นามนรเศรษฐ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139231 นายเฉลิมชัย ชัยรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139232 นายวิวัฒน์ เรือนบัว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139235 นายพลพล กระรันต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139236 นางสาวศิรินภา วรราช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139239 นายธงชัย เทพโสดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139241 นางสาววันวิสา อินทร์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139242 นางพยงค์ คำมั่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139243 นางอัฉรากุล ผลจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139246 นายกิตติศัพท์ ทองงาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139249 นางสาวนฤมล ชาน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139250 นายธีรพล อินทร์สุธา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139251 นางสาวชญาณ์นันท์ ธราธนันพิชญ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139252 นายกฤษณะ นาควิจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139301 นายเกรียงไกร จิตวิจารณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139302 นายภาสกร ละขันคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139303 นางสาวจารุวรรณ พละมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139310 นายธนวันต์ มีทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139313 นายทิศากร บรรณทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139314 นายกำจร วสยางกูร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139320 นางสาวสาวิตรี มีแดน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202139321 นางสาววัลยา ลีน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
531202166101 นางสาวโชติระวี นาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166102 นายสมศักดิ์ เผือกกล่อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166103 นายชัชพงศ์ บุญส่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166107 นายภาณุวัฒน์ สุดประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166114 นายเฉลิมพล นนฤชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166117 นายนรศักดิ์ ทาทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166119 นายอาทินันท์ พู่สอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166120 นายปรีชา สมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166121 นายธุวานันท์ พู่สอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166122 นายศรัญญู ศรีทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166123 นายสุรชัย คลังวิจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
531202166124 นายวิฑูรย์ รอดสการ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541102139101 นางสาววิไลวรรณ เปิดโปร่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139102 นายอุกฤษฏ์ เพชรน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139103 นายสุทธินัย อยู่คง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139106 นายชุมพร แซ่เถา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139109 นายฐีรวัฏ เกตุทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139110 นางสาวมณี หาญสงคราม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139111 นางสาวเบญจมาศ คำน้อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139112 นายสิทธิพล แสงแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139113 นางสาวพรนภา ปลอดภัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139114 นางสาวเมษา ดวงเนตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139115 นางสาวเมธาวีร์ โลมะบุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139116 นายประจวบ มูลเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139117 นางสาวเมทนี ถนอมพลกลัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139118 นางสาวปาริษา มั่งมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139119 นางสาวโชติกา พวงพัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139121 นายนัฐพล เทียมชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139122 นางสาวสุภาพร อุดม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139124 นางสาวสิริมา ศรีหาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139125 นายศิวะ ยาพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139127 นางสาวฐิติมา สุกใสเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139131 นายสุรชาติ ทองบัว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139134 นายจักรกฤษณ์ ท้าวเงิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139136 นายศราวุธ พั้วทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139137 นายยุทธนากร แก่นโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139138 นายสุธเนศ แหยมอาณา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139139 นางสาวภาณุมาศ แก้วลาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139140 นายพิสุทธิ์ ศรีจริยา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139201 นายทวีพร สายสิงเทศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139203 นางสาวกาญจนา สากุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139204 นางสาวเครือวัลย์ พรมมาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139205 นางสาวกัลยา ชูสกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139207 นางสาวฤทัยรัตน์ บุญเสริม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139208 นางสาวดารุณี สีเพา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139209 นายอนุพงศ์ พลน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139212 นางสาวอัญชลี พุ่มดอกแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139213 นางสาวจันทิรา นอร์ศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139214 นางสาวสกาวเดือน โนนรุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139215 นางสาววาสนา ชอบเรียบร้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139218 นางสาวพิมพ์ชนก สนเคห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139219 นายพลฤทธิ์ อ่อนคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139221 นายพงศ์พิศิษฐ์ เกตแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139222 นายณัฐวัฒน์ ขวัญมิ่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139226 นางสาวศศิวรรณ พิมพู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139229 นายศุภชัย โพธิ์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139230 นางสาวอภิรดี สว่างวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139231 นางสาวจิราวรรณ คำควร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139232 นางสาวขนิษฐา แก้วมาคูณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139233 นายเสรีภาพ อินมาสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139234 นางสาวนิตยา แสงแร่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139235 นางสาววิลาสินี กองกี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139236 นางสาวกมลวรรณ ผลพิมาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139239 นายอภิสิทธิ์ พานาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139302 นายเกียรติศักดิ์ มีนนท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139303 นางสาววรรณนิสา แก้วเวียน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139304 นางสาวพัชราพร กันศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139305 นางสาวภัสราภรณ์ พรพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139306 นางลัดดาวัลย์ จินดาวัฒนะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139307 นางสาวพัชราภรณ์ สุทธิอำนวยกูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139308 นางสาวปาลิดา จันทร์ตืน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139309 นางสาวนุจรีย์ โสประดิษฐ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139310 นางสาวนงลักษณ์ กองแกน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139312 นางสาวลัทธวรรณ พานิช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139314 นายนิรัตติศัย เต็มใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139315 นางสาวกฤตพร ขำเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139317 นายสหรัฐ นำสา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139318 นายเมทิน จูแสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139319 นายกฤษณะ ขุมทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139321 นางสาวนริศรา โคตร์มี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139323 นายณัฐพล อินทร์ผึ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139324 นายประภาศ ทองอยู่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139327 นายอดิศักดิ์ ทัพธมาตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139330 นายภูเบศ คุ้มสิงสัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139332 นายชญา เชื้อเย็น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139334 นางสาวศริรีนทร์ แซ่หลอ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139336 นายอัครพล นวนบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139339 นางสาวรุ่งรัตน์ ศรีประวัติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139401 นายใจเพชร ไอสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139402 นายสิทธิศักดิ์ สุขแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139404 นางสาวณัฐณิชา มาเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139405 นางสาวอนันธภรณ์ เรืองกสิกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139407 นางสาวอรัญญา มะโนวรรณา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139408 นายเอนก คำกบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139410 นางสาวยุพาพร สารี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139411 นางสาววราภรณ์ ดอกไม้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139413 นางสาวศุภัคชญา แก้วใหญ่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139416 นางสาวจินตนา อุทัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139417 นางสาวจิรัฐติกาล พาปา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139420 นายรณชัย ฮาดแมน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139423 นางสาวดาราวดี แซ่คู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139425 นายรพีพงศ์ จันทร์ตอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139430 นางสาววันทกานต์ ปลัดท้วม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139432 นางสาวสุจิณณา ไก่ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139433 นายอดิศักดิ์ มาเทศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139435 นายศักดิ์สิทธิ์ เพ็งเขียว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139437 นายเอกชัย คำเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139438 นางสาวโสภิดา แก้วจันทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139440 นายกรกช จักรบุญมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139441 นายวรวุฒิ แก้วคง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139502 นายนำพล ศรีนุรักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139504 นายณภัทร เผือกศิลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139506 นางสาวสมคิด สาทำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139507 นายวีระชาติ วงษ์ฟู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139509 นางสาวสุภาวดี สีสัตย์ซื่อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139511 นางสาวสุภัตรา มาเกิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139512 นายพลนิพัทธ์ เนตรแสงศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139513 นายเมธา วัฒนศัพท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139514 นางสาวอุทัยวรรณ กองพิมพ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139516 นางสาวชลิษา ภาวะโสภณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139517 นางสาวจารุวรรณ วัดบุญเลี้ยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139520 นางสาวนภารัตน์ เพชรมล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139521 นางสาวจริยา หาโส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139522 นางสาวยุพาพร สนิท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139526 นางสาวพรรณภา ตาทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139527 นางสาวทิพจุฑา ทิดเคลือบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139530 นางสาวนิศารัตน์ งอกผล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139531 นายณัฐพล นิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139532 นายณัฐพงษ์ นิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139533 นายนพฤทธิ์ ฐีตานนท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139534 นางสาวชฎาพร ดีหา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139535 นางสาวพัชรินทร์ จันทร์แขม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139536 นายสมพงษ์ ช่างบู่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139537 นางสาวอนุสรา มุยคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139539 นายวิศรุต สมุทร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139540 นายขวัญชัย เพ็งเขียว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139541 นายศรรักษ์ คุ้มสิงห์สันต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102139542 นางสาววนิดา กันเจิม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541102140102 นางสาวสุรีรัตน์ สีลาทน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140105 นางสาวสุจิตรา ภู่แก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140106 นางสาวปาจรีย์ กนกทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140107 นางสาวนิตยา คำอิ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140109 นางสาวสุพรรณิกา เสือราช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140112 นายสัญชัย นากทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140114 นางสาวสุกัญญา นาดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140115 นางสาวลลิตา สีเสือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140119 นางสาวอังคณา หล้าสุด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140121 นายศรเดช กองมูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140123 นางสาวจุฑามาศ กลิ่นประทุม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140124 นางสาวนภาพร กองทัพเสือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140125 นายสรายุทธ หลวงแสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140126 นายธีระพล ศรีษะเดช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140130 นายศราวุฒิ มีทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140131 นางสาววรรณิตา อินป่าน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140132 นางสาวลดาวดี สุดสาร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140134 นางสาววริษา ยาพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140135 นายขวัญทอง อินรัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140139 นายอภิรักษ์ อัยกูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140201 นายภาณุพงศ์ สายบุญยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140202 นายทวีศักดิ์ ศรีหอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140208 นางสาวอรุโณทัย แก้วกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140209 นายพีระพงษ์ เทืองน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140210 นางสาวสุพัตรา กลีบประทุม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140212 นายภักดี เขื่อนคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140214 นายณัฐพล กงจีน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140215 นางสาวสายฝน มะลารุน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140216 นายวิชาฤทธิ์ ฤทธิ์บำรุง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140217 นางสาววลี ซึ่งสกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140219 นายจตุรงค์ เกตุเทศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140220 นายกฤษฎา กันยาประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140222 นายชัยยศ รอดย้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140225 นายอดิเทพ ดีรักษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140226 นายปิยะพงษ์ จันสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140227 นางสาวสุนิสา ดีมั่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140230 นายเฉลิมพล ติดโนน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140231 นางสาวศจีศิริ กุลคง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140236 นางสาวกนกวรรณ เพชรคุ้ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541102140237 นายประชา ภูดวงดาษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
541202139101 นางสาวสมใจ แย้มแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139103 นางสาวสุพัตรา ลาสิงห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139104 นายกฤษณะ บุญประคอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139106 นายเดชายศ เลิศทองมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139107 นางสาวภัทสุดา จันคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139109 นางชญาณิศา สิงห์ซอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139112 นายปารวัตร พุทธสรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139113 นายณัฐพงษ์ หาสิงห์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139115 นายชำนาญ ผิวทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139116 นายคณพศ ละลีย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139117 นางสาวกรณิการ์ เพชรตาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139119 นายเกรียงศักดิ์ ผ่านผิว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139121 นางสาวรจนา สอนชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139123 นายธงชัย พูลนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139125 นายบพิตร ชัยเพชระกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139129 นางเมทนี พันแจ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139130 นางสาวปิยวรรณ สุวรรณชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139131 นายศราวุธ สวัสดิ์สุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139132 นายสุวรรณ หากันได้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139133 นายวีรพงษ์ วงค์ทะเนตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139134 นายณัฐพงษ์ โนเปือย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139135 นางสาววิไลวรรณ นาคมอญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139137 นายทัตเทพ รังสิกรรพุม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139139 นายวรวิชย์ จารุเดชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139140 นายเจษฎา สัตตะบุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139141 นายปิยะณัฐ บุญจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139201 นายพิทักษ์ กิจถนอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139202 นายรัฏฐพิชญ์ ศรีวิชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139204 นายอานนท์ แสงยา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139208 นายสุวิทย์ เรืองฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139211 นางสาวอำพร ขำปลื้ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139214 นายคงฤทธิ์ วังศรีคูณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139215 นายกริชทศพล นพรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139216 นายทรงพล ไชยพรมมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139217 นางสาคร ป่าติ้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139218 นายวัชระ ธูปทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139219 นางสาวชนิดาภา การสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139220 นางสาวฐิติรัตน์ ใบรัก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139222 นายสุรชัย มากหลาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139224 นางปราณปรียา แก่นสารี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139225 นางสาวนภาวดี จันทร์แสะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139226 นางสาวเกศวดี ศรีชาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139234 นางตะวัน บัวโป้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139236 นางสาวธีรนุช แซมสีม่วง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139237 นายปราโมทย์ คำยันต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139238 นายสมชาย สาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139239 นางสาววารุณี แซ่เตี๋ย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139243 นายปรีชา จันทารักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139303 นายชัยบุตร แก้วศิลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139307 นางบัวขาว ภักดีกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139310 นายทรงศักดิ์ แสนสำราญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139313 นายพงษ์พันธ์ โสภาเถร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139314 นางสาวหทัยกาญจน์ วงศ์ศิลาทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139315 นายมาณพ เนตรสกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139317 นายสมหมาย พินดวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139318 นางสาวทิพวรรณ์ พาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139320 นายธราธิป โกแสนตอ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139324 นางสาววันเพ็ญ ชัยนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139326 นางสาวนวิณา ศักดาหาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139327 นางสาวรวินท์ฉัตร ทิพย์จตุภัทร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139328 นางขวัญเรือน บุญเฟื่อง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139329 นางสาวน้ำฝน แก้วบาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139330 นางสาวอรอุมา ขุนทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139331 นายภราดร จิตรจำนอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139332 นายอเนชา พลศรีดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139333 นายทัตพงศ์ คงอนันต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139334 นายนัฐพล วังคีรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139336 นางจิดาภา ตรีศร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139338 นายอภัย คำเพียร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202139341 นางนิภาพร กองแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ)
541202166101 นางสาวยุพิน บุญสะอาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166102 นายเสน่ห์ สุทธิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166103 นายอำนาจ ศิลาพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166106 นายเลอศักดิ์ แก้วสุขศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166107 นางสาวณีรนุช เฉลิมสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166108 นางอำพร กลิ่นทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166109 นายอรรถพล ไชยวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166112 นายธนารัตน์ สิริกรรณะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166113 นางสาวสรรสิริ กลิ่นบุหงา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166116 นางสาวภัทราพร ศรีระวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166121 นายธีระยุทธ ราชบุญคุณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166124 นายชาญณรงค์ พูลเกษร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166125 นายประเพียว พลอาสา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166126 นายบัญญวัชร์ เบ้าโนรา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166127 นายศรัณยู กลางธานินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166130 นายวุฒิกุล สิทธิจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
541202166131 นายพีรพล วิรัชวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
551102169102 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169103 นางสาวขวัญฤทัย จันแปลก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169104 นายเจษฎา ปาชม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169105 นายอาทิตย์ชัย ทะนารี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169107 นางสาวนันทวัน เพชรหงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169108 นายกิติพงษ์ อินไข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169109 นายอภิเดช ผิวผ่อง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169110 นายวีระชัย ขวัญหยุด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169111 นางสาวลักขณา อั้งน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169112 นายสุรเชษฐ์ แก่นโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169113 นายกฤษฎา แก่นนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169114 นางสาวเมธาพร แสนเผือก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169115 นางสาวพิมพ์ชนก ฐิติโชติปณยา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169116 นางสาวปัทมวรรณ กันยาประสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169118 นางสาวกาญจนาพร จันทร์ตื่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169119 นายวัฒนา นาคส่องแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169120 นายทรงฤทธิ์ ช่วยเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169121 นายโกวิท นาคเกลี้ยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169122 นายวานุ ศรีมงคล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169124 นางสาวรัตนาวรรณ สิงห์ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169125 นางสาวช่อทิพ แก้วใหญ่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169127 นางสาววรรณรญา ถาวรหงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169129 นางสาวธัญญาทิพย์ น้อยมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169130 นางสาวนภาพร อุปรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169131 นางสาวปิยวรรณ มาตรสันเทียะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169132 นายเอกชัย กองตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169133 นางสาวสุพัตรา ขวัญพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169134 นายศราวุธ รุ่งมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169135 นางสาวปนัดดา ไทยเลี้ยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169203 นายธนวัฒน์ ทองแผ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169205 นางสาวสาวิตรี เรียงสันเที๊ยะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169206 นายภาณุเดช พลยศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169208 นายวัชระ กะกุคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169209 นางสาวณัฐณิชา ขาวสูง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169211 นายอลงกรณ์ วังหิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169213 นายบดินทร ปานพลอย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169214 นางสาวธนิษฐา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169215 นางสาวปาวีณา เพ็งเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169216 นายศรราม กวยลี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169217 นางสาวรจนา พิณโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169218 นางสาวพัชยา การุณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169219 นายสุชน สังข์จันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169220 นายวรวุฒิ ตรีเนตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169221 นางสาวพิมพ์พร นฤภัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169222 นายธนพล แท่งทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169223 นางสาวสุพัตรา ตั้งเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169225 นางสาวเสาวนีย์ ชมสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169226 นางสาวกรรณิการ์ จันทะคุณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169228 นายวิชิต ก้อนคง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169229 นายสหรัฐ ทองดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169230 นายภาณุกรณ์ จันทร์หอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169231 นางสาวชนาพร สายทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169232 นางสาวจีราพร บุญเมฆ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169234 นายชาญณรงค์ เหมไชย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169237 นายกรวิสุทธ์ โชติสิทธิพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169238 นายสมพร น้อยสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169239 นายชวลิต พุทธศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169240 นายทนงศักดิ์ บุญชูยะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169241 นางสาวเมฐินีย์ คุ้มดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169301 นางสาวสิริพรรณ ศรสุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169302 นางสาวทิพย์หทัย ธรรมะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169303 นางสาวปนัดดา โอบอ้อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169304 นายศรัญญู เพียรเกิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169305 นายสัญญา จวนรุ่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169306 นางสาวรัชนก พรมสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169307 นางสาวเครือวัลย์ จันทะโคตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169308 นางสาวสายชล ผึ่งผาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169309 นางสาวปวีณา สดใส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169311 นางสาวขวัญชนก มาหิรัญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169312 นายณัฐพล เชื้อบุญมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169314 นายเจตรินทร์ สุริยะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169315 นายขจรเกียรติ ผดุงสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169316 นายอภิชาติ บุญเชิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169319 นางสาวกนกวรรณ บัวน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169320 นางสาวศิริกัญญา ไชปา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169321 นางสาวรัตนาพร พาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169323 นางสาวพรรณิภา เจี่ยตระกูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169325 นางสาวศิริรัตน์ สอนสุภาพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169326 นางสาวดวงลักษณ์ ขัดปัญญา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169327 นางสาวณัชนิชา น้อยวัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169328 นางสาวเมศิญา กองสังข์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169329 นางสาวปัทมาภรณ์ พรมมาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169330 นายวิทยา แสวงเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169332 นางสาววรรณวิสา แก้วเกิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169333 นางสาวน้ำฝน พาทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169334 นางสาวประวีณา คำแอบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169338 นายปฐมพงศ์ เกตุสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169341 นายพิเชษฐ์ ผาสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169342 นายเฉลิมชัย ม่วงกล้วย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169343 นายนัทดนัย จันทร์วิบูลย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169401 นายศุภณัฐ คณเกณฑ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169402 นายพงศธร ทองเนียม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169403 นายลิขิต พิศอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169406 นางสาวหทัยรัตน์ กลิ่นชมภู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169407 นางสาวสุภัสริน อยู่เย็น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169408 นายวัชรชัย ศิริมาตย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169409 นางสาวทยิดา โชติพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169411 นางสาวเบญญาทิพย์ วงษ์วาสน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169412 นางสาววีรยา พันวิจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169414 นายพชร นุชนารถ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169415 นางสาวจุฬารัตน์ ทองบัว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169416 นายอภิสิทธิ์ ขุนแพง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169417 นายณัฐพงษ์ อินอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169418 นางสาวไพลิน มาสังข์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169419 นางสาวกัญญาณัฐ สิงหะกำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169423 นายสิรภพ มั่นเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169424 นางสาวนวลจันทร์ พรหมแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169425 นายณัฐพล ชำนาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169426 นายภาณุเดช บุญเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169427 นายสันติ ค้ำคูณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169428 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญแจ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169429 นางสาวธัญวรัตน์ เพิกชาวนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169430 นางสาวสมฤดี อยู่นิ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169433 นายจุลจักร พวงคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102169434 นายณัฐพล สีนานวล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551102170103 นายศิวรักษ์ ล้ำเลิศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170104 นายสุริยา นามบิดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170105 นายพงศ์พัฒน์ พงษาคราม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170106 นางสาวสาวิตรี จันทร์จิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170107 นางสาวปณิดา ใจมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170108 นางสาวปาริฉัตร วันเนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170109 นางสาวอรทัย อ่อนโสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170110 นายฤทธิพงษ์ คำภาสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170111 นางสาวศิริพร ศรราช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170113 นางสาววรพรรณ ทองสัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170115 นางสาวศิริลักษณ์ ปานคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170116 นางสาวอินธุอร ขรสิงห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170117 นางสาวยุพา นุชทาทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170118 นางสาววาสนา ปานเกษม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170119 นายเอกสิทธิ์ ทองม่อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170121 นางสาวภัทราภรณ์ เพชรโต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170122 นายพงศธร กองหมายสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170123 นายณัฐวุฒิ จ้อยรักษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170124 นายรัชชานนท์ มีสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170125 นายเอนก บาสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170127 นางสาวจีราภักดิ์ ชิณหงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170128 นางสาวอุษา ทามะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170129 นางสาวนิรัชพร น้อยตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170130 นางสาวสุรวี รัสสะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170133 นางสาวปรารถนา วันศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170134 นางสาวดวงกมล สาระวัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170137 นายยุทธพิชัย เป่อยพลอย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170138 นายวีระยุทธ ราษฎรติง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170139 นางสาวลัดดา ทองดอนอ่ำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170140 นายทนงศักดิ์ ศรีบุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170201 นางสาววรัญญา หรนพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170202 นายชัยวัฒน์ สุดทำนอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170203 นายพศวัต แก่นนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170204 นายปิยะเดช ทิดดาศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170206 นายกิตติพล มีสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170207 นายคุณานนท์ คำชู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170209 นายเทพประทาน มีทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170210 นางสาวชญานิน หลวงขัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170212 นายอภินันท์ กอนคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170213 นายธีรพงษ์ เอี่ยมเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170214 นางสาวเมทินี วรรณแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170215 นางสาวไอลดา อินทร์งาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170216 นางสาวชญาพัฒน์ แสนซื่อ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170217 นางสาวรัตนิกรณ์ ผาบัว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170218 นางสาวจุฑามาส พาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170221 นายอนุวัต พูนไธสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170223 นางสาวปวีณา ศรีวันแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170224 นายนที นพคุณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170225 นางสาวบุสยา ดาวเรืองสวน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170226 นางสาวพัชรินทร์ เจนวิถี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170227 นางสาวเจนจิรา นูรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170228 นางสาวกาญจนา ศรทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170229 นางสาวพิมประภา ชาพรมมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170230 นางสาวฐิตานันท์ พูลสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170231 นายนันทวัฒน์ ไชยวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102170232 นางสาวนลินนิภา มั่นเหมาะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551102171101 นางสาวสุพัตรา ศรีอินคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171102 นายประเวทย์ เดชบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171103 นายวิสัน โฉมวันดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171104 นางสาวรัตนาภรณ์ มะลาพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171105 นางสาวจันทกานต์ พูลกลาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171107 นายจักรี แฉล้มกลาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171108 นางสาวสุพัตรา ทองอยู่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171109 นายภักชนัย ขวัญเดิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171110 นายนนทชัย กองทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171111 นายอภิวัฒน์ เฟื่องฟุ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171113 นายอิสระ ดีมาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171114 นายบดินทร์ โสมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171115 นายกฤษณพล เล็กมณี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171116 นายอาทิตย์ ลาสิงห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171118 นายปฏิภาณ เอี่ยมมาตร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171119 นางสาวนิศากร ทองเหลือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171121 นางสาวมุธิตา เกตุแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171122 นางสาวเสาวลักษณ์ เหรียญสยาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171123 นายวัชรพงษ์ เชื้ออ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171124 นายคมกฤษณ์ สุทธิอำนวยกูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171125 นายศุภกิจ สังข์สุดแท้ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171126 นางสาวจารุวรรณ ศิริสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171127 นายไทยธนิศร์ ศรีเงินยวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171128 นางสาวปวีณา ตาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171129 นางสาวจีราพร บู่ทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171130 นางสาวกัลยา หินอาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171131 นายกฤษฎา กล้าหาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171132 นายณัฐวุฒิ แน่นหนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171133 นางสาวหนึ่งฤทัย สีบุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171134 นายธีระพงษ์ ใจตรง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171135 นางสาวสาวิณี พรมนนท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171136 นายรุ่งโรจน์ วงศ์ไกรวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171137 นางสาววิภาวรรณ ขวัญพลอย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171138 นางสาวสุภาพรรณ สารสิงห์ทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171201 นายธวัชชัย คำเมืองเหนือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171202 นางสาวจันทิราภรณ์ บุตรจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171203 นายพงศธร เละใบน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171205 นางสาวจารุพร แดงสั้น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171208 นางสาวนันทิยา ศิริน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171209 นางสาวธันยพัฒน์ เรืองธัญพร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171210 นางสาวศิรินภา กระถินเทศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171212 นายชูเกียรติ ขุมทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171213 นายณัฐวุฒิ มาลี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171214 นางสาวมณีเพชร มาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171215 นางสาวสุภาพร พรหมพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171216 นางสาวชนินาถ หาญรักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171217 นางสาวพิชญาพร พั่วทัด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171218 นายศรายุทธ คำพู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171219 นางสาวณัฐชญา เสียงไพเราะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171220 นางสาวมุทิตา แพทย์ไชโย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171221 นางสาวพิกุล ทองชาติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171222 นางสาววรรณิสา หุมนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171225 นางสาวรวิพร ภู่โทสนธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171226 นางสาวจารุภา ขันติมิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171227 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญเถาว์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171228 นางสาววัชรินทร์ เทียวประสงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171230 นางสาวสุวพร เอี่ยมศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171231 นางสาวกนกวรรณ เง้าฝอย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171232 นางสาวณัฐพร อุบลอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171233 นางสาวภัทรา บัวเผื่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171234 นายปิยวิทย์ จันทร์พิลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102171235 นายสุวทิน อินต๊ะยศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
551102192102 นายเกียรติศักดิ์ ฤาชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192105 นางสาวรสมาลิน วันแจ้ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192106 นางสาวสายสุนีย์ ระหา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192108 นายวรปภาพล อินธิรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192109 นางสาวสาลินี ศิริวงษ์อนันต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192110 นางสาวจุฑามาศ สังขันตี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192111 นายศักดิธัช ชูรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192112 นางสาวภณิดา แคฝอย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192113 นางสาวกมลชนก อินเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192114 นายอดิศร รัตนมงคล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192115 นางสาวกรรณิกา สีหะวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192116 นางสาวพัชรพร เมืองจั่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192117 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตันหงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192118 นางสาวอารีย์ ลองขาว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192121 นายพงษ์สิทธิ์ พุทธศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192123 นางสาวรัชฎาพร คำแฝง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192124 นายพงษ์ศักดิ์ เมฆรุ่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192125 นางสาวเกศศิริ หาญสุด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192126 นางสาวจินดารัตน์ สิทธิเกษร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192127 นางสาวศศิธร สระประทุม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192128 นายศุภมิตร พุ่มไพจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192131 นายวสันต์ ประเสริฐพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192132 นายวรวุฒ สระทองพิมพ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192133 นายศราวุฒิ ใจเหล็ก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192134 นายภูชนะ เอมเอี่ยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192135 นายสุรเชษฐ์ ดิษฐจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192137 นายทศพล มีชูบท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551102192138 นายเกียรติกร อ่อนพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
551202169101 นางสาวนพมาศ สรเดช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169105 นางสาวสุภาพรรณ อินทร์ช่วย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169106 นางสาวสายฝน พุชพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169107 นายธีรวัฒน์ วงค์โสม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169109 นางมานิษา คงจำนงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169110 นายประสิทธิ์ แสงเนตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169111 นายปพน พูลทองคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169114 นายเอกชัย ศิริปะกะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169117 นายสุนทร ศิริสาน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169118 นางสาวพรรณิภา จันทร์เพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169119 นายวินัย ก้อนเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169123 นายนพพล อินทวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169124 นายจรินทร์ นาควิจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169125 นายนพรัตน์ สารี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169127 นายชำนาญ จานแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169129 นายพงศกร ชาอุ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169130 นางรัศมี สืบศักดิ์วงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169134 นายพีรวิชญ์ ภูอาบอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169135 นางสาวอุชุกร ชิดชอบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169136 นายธีรศักดิ์ จงธรรม์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169201 นางสาววิชุดา เสวิสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169202 นางสาวชุติมา เงินคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169203 นายทศพล ทัศเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169204 นายปิยะชัย อินทรโชติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169206 นางสาวทิพยาภา ก้อนคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169207 นายอติชาติ อยู่บุรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169211 นางสาวนฤชยา สุกแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169214 นายอานนท์ บุญสวน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169215 นายศราวุธ รักษาบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169217 นายสุรัตน์ ศรีสลุง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169218 นายวรวุฒิ สุยะธิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169219 นายคำตัน ลาดทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169222 นางสาวพิรญาณ์ หาพา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169223 นายประภาส เหนือโท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169224 นายเอกพงษ์ เพิ่มผล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169226 นายปัญญาวุธ สุวรรณมาโจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169228 นายชัยวัฒน์ กออินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169232 นายวีระพล นนทะพา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169234 นางสาวมาริษา ไชยภูมิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169303 นายเกษมพิสุทธิ์ สื่อศิริธำรงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169304 นายพรชัย สารมะโน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169305 นายรุ่ง เรืองฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169307 นายชนินทร์ ทัดช่อม่วง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169310 นายอภิวัฒน์ บุญมาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169315 นางสาวณัฐถา กัลยา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169318 นายสมชาย สนิทบุรุษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169325 นายสันติ แก้วเจิม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169328 นายรัตพล ทรัพย์เมฆ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169331 นางสาวขวัญฤทัย จงธรรม์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169332 นายโกวิท จงสุขสันติกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202169333 นายชาญชัย อ่อนน้อมดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
551202170104 นางสาวเปลวทอง เทศศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551202170105 นางสาววรรณภา พุ่มมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551202170115 นายนพดล ขลุ่ยแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551202170121 นางสาวสกาวเดือน ครุฑสาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551202170124 นายเด่นชัย กันมะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
551202170125 นางสาวนัทฐินี ใจปิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102169101 นางสาวกินนรา พุ่มพวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169102 นางสาวปาริฉัตร บุญทะสอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169103 นางสาวมายุระพักตร์ กงดัด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169105 นายธนกฤต ทรัพย์อนันต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169106 นายธานี เหล็กเพชร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169107 นางสาวจันทกานต์ บุ้งทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169109 นางสาวสายชล คำอ่าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169110 นางสาวจงจิตร สมัยคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169111 นายรัฐนันท์ จากมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169113 นางสาววนิดา ก้อนทองคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169114 นางสาวศศิวิมล ขุมทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169115 นางสาวสุกัญญา กองพล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169116 นางสาวชนะภัย แซ่อุ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169117 นางสาวเกศริน โคตชมภู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169118 นางสาวสุภัทรา น้อยสง่า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169119 นางสาวชนิภา บุญส่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169121 นางสาวหยกมณี ศรีแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169122 นางสาวรัชนีวรรณ สีสังข์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169124 นายสุภวัฒน์ บุญนิล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169125 นางสาวสุภาภรณ์ กุศลคุ้ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169129 นางสาวเจนจิรา จำนงค์บุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169130 นายเอกฤทธิ์ กันเสน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169131 นางสาวสุภาวี โชติพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169132 นางสาวสุนิษา ชาญเดช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169133 นายกรวิชญ์ จวนรุ่ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169135 นายวัชรพันธุ์ เชื้อรามัญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169136 นางสาววิกานดา บนกลางดอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169137 นายชินวิทย์ อุดมพล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169138 นางสาวแพรวพราว กองพล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169139 นายณัฐพล โสฬส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169201 นางสาวณัฏฐธิดา โพธิ์เหมือน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169202 นายศุภกิจ นวลแตง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169203 นางสาวอัจฉรา หอมทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169204 นางสาวอำไพ สาระวัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169205 นายอิศเรศ เลี้ยงสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169206 นางสาวณัฐตินันท์ สอนน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169207 นางสาวนิศากร โสภารักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169208 นายอดุลย์ รื่นพงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169211 นางสาวศิรดา บุญเรือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169212 นางสาวปณิดา โยธานวล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169213 นางสาวสุภาลักษณ์ โสภา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169214 นางสาวอุไรวรรณ ปะนามะเส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169216 นายธนากร นาคมีศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169217 นายเอกรัตน์ ผาตะนนท์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169218 นายสิทธิโชค สีสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169220 นายสุริยา มีศีล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169221 นายคงกระพัน มีมอญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169222 นางสาวเนตรนภา คำอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169223 นางสาวรจนีย์ แตงอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169224 นายธวัชชัย จันทร์ดำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169225 นายอวิรุทธิ์ กองแพง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169227 นายไชยวัฒน์ สุวรรณะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169228 นายชาคริต จันทร์ทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169229 นายชาญวิทย์ มาณกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169230 นางสาวรจรินทร์ กุลวิเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169231 นางสาวสิริพร ฤาชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169232 นางสาวอนุสรา พรหมบุญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169234 นายศราวุธ โสโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169235 นางสาวสุธิดาภรณ์ สุวรรณท้าว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169236 นางสาวนริศรา กันวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169237 นางสาวรัตนา ทองพุฒ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169238 นางสาวเกวลี สานมะโน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169239 นางสาวราตรี อนันต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169240 นางสาวประกายเพชร แก้วบาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169301 นางสาวนีรนุช หน่อแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169302 นายอภิรมย์ บุญหวัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169303 นางสาวปิยาพัชร ชูนาม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169304 นางสาววิชญาพร แสงวิจิตรประชา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169306 นายจิรวุฒิ สุวรรณโชติ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169307 นายธีระวัช โพธิ์ศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169309 นายชัยชนะ ทองจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169310 นายกิตติ์ธวัธ รูปสอาด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169311 นางสาวธนาพร เฉื่อยฉ่ำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169313 นายพีรพล แก้วคง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169314 นายภาณุพงศ์ พันธุ์ผล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169315 นางสาวศิริพร ทาทอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169316 นายจักรพันธ์ แก้วหมุด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169317 นางสาวจริยา สุระนิตย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169318 นายวีรพล มีสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169319 นายปรเมศวร์ จันที รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169323 นางสาวรัฐชา สิงห์เส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169325 นายชณินทร์ธร ดาระ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169326 นางสาวชรัญญา สอนสุภาพ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169327 นางสาวนวลพรรณ ชำนาญเสือ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169328 นายฉัตรชัย บุญเงิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169329 นายธีระพงษ์ ทองมุก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169330 นางสาวขวัญใจ ผ่อนปรน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169331 นายจักรกฤษ คำทิพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169333 นายวัชพล ทองเงา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169334 นายเกียรติศักดิ์ แก้วเบี่ยง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169337 นายปกรณ์ ทองตัด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169338 นายสุวพล หันธนู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169339 นายฉัตรชัย ชนสูงเนิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169340 นายเกรียงไกร เติมสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169341 นายอดิศักดิ์ ปานอินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169342 นายชาญณรงค์ คงจำนงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169344 นางสาวสุธิดา มาฆะเซ็นต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102169345 นางสาววิไลพร พันธ์เสนา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561102170101 นางสาวสุวนันท์ คำปน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170105 นายศิวนนท์ ทองย้อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170107 นางสาวอุไรวรรณ กะวิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170108 นางสาวสุวโรพร ทองสกล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170109 นายอดิศักดิ์ แก้วทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170110 นางสาวจิราพร สายคำดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170112 นายพิสิทธิ์ กันนิล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170113 นางสาวศิริวรรณ ทองอยู่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170114 นายพีรพล จู๊ดพ่วง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170115 นายชวน ชาพรมมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170116 นางสาวชโนวรรณ ราชวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170117 นายอดุลย์เดช เมือดขุนทด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170118 นายจตุรงค์ ทองนาค รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170119 นายกิตติธร ซึ่งสกิจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170120 นายธนพล เกตุทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170121 นางสาวเสาวรีย์ สีต่อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170122 นางสาวสลิตา ดีพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170123 นายวรวิทย์ วิเท่ห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170124 นายอนุชา รักธัญกรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170125 นายภูมิพัฒน์ ทองคง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170126 นายณัฐภัทร หาญกล้า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170128 นายจุฬานันท์ รังษีสกรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170129 นายชวลิต วิโรจน์นพรัตน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170130 นายทศพร มาลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170131 นางสาวศรรัตน์ ทองคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170133 นางสาวนาฎนภา กระจ่างคุณ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170136 นางสาวศินิลยา บุญธรรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170137 นางสาวรุ้งทอง แก้วแพง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170138 นายศรราม มะลิจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170139 นางสาวอภิชญา ศรีประกอบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170201 นายชญานนท์ คำหล้า รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170202 นายทศพร ธรรมวิเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170203 นายปัญญา ส้มแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170204 นางสาวฉัตรทริกา แสนพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170205 นางสาวลดาวัลย์ จันทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170206 นางสาววิราวรรณ ดีทำมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170207 นางสาวรุจิรา เพชรพิลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170208 นางสาวนฤมล คูณหาร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170209 นายธนพล สีใส รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170210 นายชาญณรงค์ ปรางค์สุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170211 นายหาญณรงค์ อาจศิริ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170212 นายอธิวัฒน์ สายัญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170213 นายคฑาวุธ กางถิ่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170215 นายณัฐวุฒิ พรหมลัทธิ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170217 นายจักรกฤษณ์ แสงนก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170218 นายธีรภัทร แสนเพ็ด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170219 นายธวัชชัย สุขแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170220 นายเกษม เทียมทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170224 นายเกริกเกียรติ ช่วยทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170225 นางสาวภัทราวรรณ พานผง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170229 นางสาวนลินี ชื่นทิม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170231 นางสาวสุพัตรา พันทากุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170236 นางสาวลัดดาวัลย์ เหลี่ยมศร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170238 นางสาวกนกวรรณ สาน้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170239 นางสาววรรณภา นาคร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170301 นางสาวทิพากร วังคีรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170305 นางสาวจันทร์จิรา ปัตตังเว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170307 นางสาวสายรุ้ง ปิ่นเมือง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170314 นายธวัช โพธิ์ชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170316 นายธนชัย ลานุสัตย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170320 นางสาวกิตติวรรณ โต้งค่อม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170321 นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170322 นางสาวอรพินท์ อินทร์ใหญ่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170323 นางสาวสุวนันท์ วาสนาวณิช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170325 นางสาวกวิตา กระสวย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170327 นายพลากร กองแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170329 นายเกียรติศักดิ์ เชิงหอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102170331 นายภาณุวิชญ์ จุมพลศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561102171101 นางสาวภัชรามณี ศรีแสง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171102 นายภาสกร พรรณา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171103 นางสาวรัตนาภรณ์ ภูกองไชย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171104 นางสาวสุพัตรา มหาชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171105 นางสาวเมธิรา คชสีห์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171106 นายเกรียงไกร ตู้ทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171107 นายพงศกร นิกรถา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171108 นางสาววิภาดา นันทพล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171109 นายทรงพล กงคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171111 นางสาวสุรินทร์ธร วาริสุทธิ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171112 นางสาวธนพร ทองหนัก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171113 นางสาวอรัญญา แสงจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171114 นางสาวระพีพรรณ สุขเกษม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171115 นายกิตติศักดิ์ อิ่มอินทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171116 นางสาวสุภัชชา แช่มตระกูล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171117 นางสาวบุณยาพร ไชยพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171118 นางสาวพัชชา อินทจักร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171119 นางสาวปภัสสร สีหะวงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171120 นางสาวสกาวเดือน เยี่ยมขาว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171121 นายลิขิต สิงห์ฝ่าย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171125 นายคมสัน แสงพันตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171127 นางสาววัณณิตา ภูมิประหมัน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171129 นายศรัณย์ กองชนะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171130 นางสาวอมรรัตน์ สินสร้าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171131 นายวรรณรักษ์ วรรณะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171132 นางสาววลัยพรรณ คงมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171135 นางสาวพรพรรณ ขาววงษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171137 นายอธิราช ชุติพลาดิศัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171139 นางสาวฐิติมา พูลทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171140 นางสาวฐิติณัฐดา ถือมาลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171202 นางสาววชิรญาณ์ คำแดง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171203 นายสิริวัฒน์ ช่างเพ็ง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171205 นางสาวสุลัดดา สิทธิอ่วม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171206 นายจักพรรดิ์ จันทร์ลบ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171208 นายปวรปรัชญ์ จันทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171209 นางสาวกัลยา ไกรเมฆ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171210 นางสาวหทัยกาญจน์ สุดตา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171212 นางสาววันวิสา บาทบำรุง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171213 นางสาวสิริพร ไชยวงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171214 นางสาวศศิธร บุญมี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171216 นางสาวจีราภรณ์ เหวิจิตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171219 นางสาววิกานดา โสภาวาง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102171220 นางสาวเกศนี ถุนพุฒดม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์
561102192101 นายสันติพงศ์ นะวะมวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192102 นายวุฒิชัย คะระมะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192103 นายสรรเสริญ บุญเอี่ยม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192105 นายจักรกฤษณ์ เทดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192106 นายธานินทร์ สว่างพลกรัง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192107 นายกรัณย์ ไก่กลางดอน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192109 นางสาวนภาภรณ์ แก้วต้อย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192112 นางสาวทิพย์สุดา บู่แก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192113 นางสาวเตือนใจ ผิวผ่อง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192114 นายวิฑูรย์ หมื่นเดช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561102192116 นายปฏิภาณ เพ็งทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
561202169102 นายวรวุฒิ เอี่ยมคุ้ย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169103 นางสาวชนกวนันท์ สุระนิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169106 นายสุระพงษ์ จันทร์โท รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169108 นางสาวปัญญาพัฒน์ ศรีเสนาะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169109 นายมณฑล สีหะบุตร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169110 นายอนิรุทธิ์ ศิริวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169111 นายอนุรักษ์ สีราพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169113 นายบัณฑิต เกตุค้างพลู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169114 นายประสิทธิ์ ประชากรพิทักษ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169115 นายพิเชฐ ชื่นขำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169116 นายเอกนที แซมสีม่วง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169117 นางสาวศิรินภา เพชรสุข รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169118 นายวีระศักดิ์ คำวิเศษ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169119 นายสมชาติ พรหมมา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169120 นายนครินทร์ แสนอินอำนาจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169121 นางสาวนวลน้อง บุญเกตุ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169122 นายอนันต์ ทรงทอง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169127 นายโกวิน ขวัญพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169128 นายสมชาย เสมอ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169129 นายอัตพล ยอดคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169130 นายสมชาย แก้วพวง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169132 นายอ๊อด ขุนทศ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169133 นายศรัณยู ยางอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169134 นางสาวชารินีย์ สำแดงเดช รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169139 นางสาวไปรมา ปู่หลวงพรม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169142 นายภัณชรพงศ์ มั่นศรีเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169201 นายอัฐพล ชัยเกิด รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169202 นางสาวภัคธีมา วงษ์สมบูรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169203 นายเกียรติศักดิ์ ศรีโปฎก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169204 นายวิวัฒน์ติวงษ์ สกุลพิทักษ์คำดี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169206 นางสาวอัมพร ด้วงพลู รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169207 นายนิธิศพงศ์ โชตจิรทีปต์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169208 นางสาวอรุโณทัย สงคราม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169209 นางสาววิไลวรรณ ทับพุ่ม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169210 นายกิตติศักดิ์ ครองพวก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169211 นายพิษณุ ทองสี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169214 นางสาวกนกวรรณ บัวจันทร์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169216 นายสุทธิรัก เหมมั่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169218 นายบรรพชน นาคประดา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169219 นางสาวภาวิณี ศรีจริยะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169222 นางสาววนาลี รังษีวงศ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169223 นายณัฐวุฒิ ไพศาลนรเสรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169224 นายจิรานุวัฒน์ สำเภา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169225 นางสาวอังศดา ซีนโซ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169226 นางยุพารัตน์ รังษีสกรณ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169227 นางวันดี ด้วงมาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169228 นางประภัสรา อุตม์อ่าง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169229 นายจอน ชมชิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169230 นายเมฆวัฒน์ สติมั่น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169232 นายประสิทธิ์ วงค์ใหญ่ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169234 นายณัฐพล เหล่าก้อนคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169235 นางสาวสุภาวดี วิถีไพร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169237 นายอุทัย คำแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169238 นายธีรยุทธ สุขเจริญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169240 นางสาวเนตรนภา จงธรรม์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169301 นางสาวปิยะนาฎ ณ วิเชียร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169302 นายสิทธิพล พงษ์พิพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169303 นายกำพลศักดิ์ มาลา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169304 นางสาวสุดาสมร แก่นหอม รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169312 นางอรุณ โฉมทรัพย์เย็น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169314 นายศรีคาน พาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169315 นายกิตติพงษ์ เปี้ยจัก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169317 นายสมชาย สิงสา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169318 นายอรรถพล เอี่ยมอ่อน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169319 นายธนัทชา กันกล่ำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169320 นายณัฐชนน ชำนาญ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169321 นายฐิติวัชร์ นาคำ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169325 นางสาวฐิตาภา นันทัยทวีกุล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169326 นายภัททิยะ มั่นใจ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169327 นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169331 นางสาวนพมาศ เชื้อชิล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169332 นางสาวณิชาภัทร แก้วกองทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169333 นางสาวปิยะวรรณ อ่อนศรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169334 นางสาวละออง ปากุดเลาะ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169338 นายภาณุวัฒน์ พลฉวี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202169340 นายกิตติศักดิ์ คล้ายผา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
561202170101 นายประสิทธิชัย ศรีธงชัย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170102 นางสาวศศิธร จันทรทา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170104 นางสาววิยะดา จิตจำนงค์ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170105 นายวิทวัช เขียวขาว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170106 นางสาวอาจรีย์ คชนิล รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170107 นางสาวเวฬุกา ปิ่นกระจาย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170108 นายเดชณรงค์ เพชรบูรณิน รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170109 นายอนนท์ อุดพ้วย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170110 นายจีรศักดิ์ พีรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170112 นายศุภฤกษ์ อ่ำแก้ว รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น
561202170116 นายประสิทธิ์ มาจาก รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการปกครองท้องถิ่น