รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันฯ (จำแนกตามรายหลักสูตร)

หลักสูตร������������������������������������������

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล หลักสูตร สาขาวิชา
551102172101 นายภัทรพันธ์ พรมมาสัง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172103 นายอดิศักดิ์ ดาเดช รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172104 นายคมกฤษ อัศวภูมิ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172105 นางสาวสุกัญญา หอมจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172106 นายมนตรี กาฬษร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172107 นายอนุรักษ์ แปลงไธสง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172108 นางสาวอัญชลี เสียวสุข รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172109 นายปฐมพงศ์ การกิ่งไพร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172110 นายยุทธพิชัย ขันตรีทัน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172111 นายศิรวัฒน์ วัฒนศัพท์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172114 นางสาวอนุสรา พรหมรักษา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172115 นางสาวสุธาวัลย์ จันทราพรม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172116 นายณัฐวุฒิ ลานจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172118 นางสาวดาหวัน สุขมา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172119 นางสาวกรรณิกา พิมตัน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172121 นายธันวา ทองพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172122 นายนิรพล มาบ้านซ้ง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172123 นายกฤษติการณ์ มงคลเมฆ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172124 นางสาววิภาดา ศรีสวรรค์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172126 นางสาวจารุวรรณ ขวัญแสน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172129 นายจิรายุ คุณวิสุทธิ์พันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172130 นางสาวจุฑามาศ ทองที รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172131 นางสาวสุวรัตน์ มีสุข รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172133 นางสาวสุพรรษา จันทขันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172135 นายจักรพงษ์ อินบัวทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172136 นายวัชรพล ขวัญต่อ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172137 นางสาวปาหนัน คำนิล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172138 นางสาวกันหา พารอด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172139 นางสาวฐิติมา สีหาคลัง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172140 นางสาวรุจิภา ผาบัว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172141 นางสาวรัชดาภรณ์ สินธาร์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172142 นายอภิสิทธิ์ ผินนารี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172143 นางสาวอัมพร พรหมประสิทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172144 นางสาวไข่มุก เกิดเสม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172145 นางสาวคชาภรณ์ สืบสุยะ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172201 นายกฤษฎา บุญชูเชิด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172202 นายกรกิตต์ กงคำ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172203 นายณรงค์เกียรติ รูปบุญ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172205 นางสาวโสรญา ขวัญสิน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172206 นางสาวชลธิดา พักกระโทก รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172207 นางสาวแคทรียา คำมา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172208 นายอภิชาติ มณีท่าโพธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172209 นายจักรี ศรีเบญจมาศ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172210 นางสาวธัญญาเรศ บุญหล้า รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172211 นายรัตนพล วงศ์จันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172213 นางสาวจีรภรณ์ เหมือนบับ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172215 นายธนัช ลิลา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172219 นายนัฐดนัย มาแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172222 นางสาวสุนันทา จินารักษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172224 นางสาวเจนจิรา แก้วเข้ม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172225 นางสาวอาริศรา กลางแผลง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172226 นายณรงค์ศักดิ์ ปาคำ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172228 นางสาววรรณวิภา ดีหนองเป็ด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172229 นายวีระวัฒน์ พาหา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172231 นายกิตติ จันแปลก รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172232 นายถิรวุฒิ ม่านตา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172233 นายคณาทีป พาลี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172234 นายณัฐนิช โพธิ์ศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172235 นายกฤษณะ ไสยสิทธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172236 นายณัฐพล จันทร์ดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172237 นายอภิสิทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172238 นายวชิระ สงหลำ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172239 นายสกิพันธ์ มิ่งตระกูล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172242 นายอภิสิทธิ์ ขาวฉอ้อน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172243 นางสาววิไล วันต่วน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172244 นายศุภณัฐณ์ ทองคำสุก รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172301 นางสาวจีรพร โนมมะหัน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172302 นางสาวพัชรินทร พุทธศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172304 นางสาวฐิติพร สร้อยมี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172305 นางสาวสุพรรษา อินทะกัลยา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172306 นางสาวอรอนงค์ ขวัญเดิน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172309 นายเอกรัฐ อินผง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172310 นายณัฐวุฒิ ผิวทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172311 นายศุภกิตติ์ สงค์ใต้ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172312 นายนรากร คำเจียก รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172313 นายสมยศ เหมือนแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172314 นายกิติศักดิ์ พุ่มพงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172315 นายปฏิภาณ ดรคอนขวา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172316 นายอานนท์ ผิวทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172318 นายกฤษณ์ หม่องอิน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172319 นายมานะชัย ยอดดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172320 นายเอกสิทธิ์ กองตา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172321 นายนราวิชญ์ ดาบคม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172322 นางสาวธนัญญา ฤทธิ์พรณรงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172323 นางสาวสุวรรณา กุลสา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172325 นายวันชนะ อินทนิล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172326 นายอานันท์ นวนหยวก รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172328 นายสิทธิชัย คำสี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172330 นายไตรเทพ เสียงทิพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172331 นายอัครเดช ชัยวงค์ฝัน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172332 นายณรงค์ กันหา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172334 นายธีระเดช ภาดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172335 นายสาธิต มารอด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172336 นายฉัตรชัย โพมเหง้า รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172337 นายณรงค์ศักดิ์ จิตรชวลิตวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172338 นายสรวัฒน์ มุ่งดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172340 นายจรัสพงษ์ วัดโพธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172343 นายรุ่งทิศักดิ์ แก่นเกลี้ยง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172344 นางสาววาสนา สายสมร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172401 นางสาวลลิตา คูโคกสูง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172402 นายคุณากร ขุนคำ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172403 นายนาวิน บำรุงราญ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172404 นายชำนาญ ปัสชา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172405 นางสาวเจนจิรา พรมเวียง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172406 นายสุพจน์ โม้แพน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172408 นางสาวปภัสรา สังข์ทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172409 นางสาวกานติมา สุขสำราญ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172412 นายสุรเสกข์ ทองพ่วง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172413 นางสาวแววดาว ทองสอาด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172414 นางสาวอาภาภรณ์ จันทึง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172419 นายนาวิน ลาปะ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172421 นางสาวไอลดา สารี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172422 นางสาวจุไรรัตน์ แสงงามดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172423 นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้ตะเภา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172424 นางสาวมินตา บุญประสงค์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172425 นางสาววาสนา สารมะโน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172426 นางสาวปารียา กองแกน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172427 นายสันติสุข พรมภักดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172429 นายเกียรติศักดิ์ กิจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172432 นางสาววิรัญญา เฉลิมผา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172433 นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172435 นางสาวมาริสา สุขงาม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172436 นางสาวดวงตา ชุขุนทด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172437 นางสาวนภาพรรณ ขาวฉอ้อน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172439 นางสาวตรีนุช ยิ้มแย้ม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172440 นางสาวธัญชนก ต้อยทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172441 นายพีรพงษ์ มะลิทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102172442 นางสาวนันทวรรณ แสนอ่อน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551102173102 นางสาวพิมพ์นิภา บุญมา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173103 นางสาวยุวดี เชาวทรัพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173106 นายวิษณุ อ่อนแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173110 นางสาววงเดือน เทพไกร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173112 นางสาวกรรณิการ์ แก้วอรุณ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173113 นางสาวเจนจิรา สนิท รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173114 นางสาวนภาพร คำบุดดา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173115 นายธงชัย เทียนอุบล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173116 นายวรเทพ สุรินทร์คำ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173117 นางสาวรมณีย์ คำบาง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173118 นายเอกพล โคตรศรีวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173119 นายอนุพงษ์ บุญยง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173120 นายพิชัย อุพันธ์ศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173121 นางสาวตรีสุคนธ์ มีรัตนะ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173122 นายณิชาภัทร หางาม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173123 นางสาวสุภาพรรณ เข็มทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173125 นางสาวขวัญเรือน ปิ่นปัก รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173126 นางสาวศิรินทร์ทิพย์ อิ่มสำราญ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173127 นางสาวทิพวรรณ ผิวพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173128 นางสาวสุดารัตน์ ขันตี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173129 นางสาวเนตรพนิต วังคีรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173130 นางสาวจุฬาลักษณ์ สมหา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173131 นางสาวพรภิมล ทาไล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173133 นางสาวศิริญญา นวนเมือง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173134 นางสาววรรณชนก วงศ์เดชานันท์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173137 นายอังคาร ชัยสมทิพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173138 นางสาววราภรณ์ กุลศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173139 นางสาวพรศิริ พัดไธสง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173140 นางสาวณัฐญา จูเกษม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173143 นายธีรยุทธ ยุปานันท์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173144 นางสาวสิริธิดา มานะจิตต์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173145 นางสาวเอมอร แก้วใหญ่ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551102173146 นางสาวรัชฎาพร วันแจ้ง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202172101 นางสาวศดานันท์ เงินฉลาด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172102 นายวัชรชัย แก้วชัยยา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172103 นางสาวนิรมล แก้วชัยยา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172104 นายสุนันท์ ศิริวิรุฬห์กร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172106 นางสาวชนิสรา สิงห์ทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172107 นางสาวชุติมา สังแตง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172108 นางสาววันวิสาข์ ไพรทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172111 นายไชยวัฒน์ วิศาลศิริกูล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172112 นางสาวน้ำฝน ยนสีมา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172113 นายนพดล สังเกตุดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172114 นายศราวุท ยกบุญญาธิการ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172115 นายสันติ มั่นทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172116 นางสาวบุษยมาศ พิณเทพ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172117 นางสาวบุษราภรณ์ แย้มเลี้ยง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172119 นายสรนันท์ ภาพันธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172120 นายพรเทพ เข็มทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172122 นายสุทิน พึ่งแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172125 นายประกายเพชร แก้วขาว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172127 นายทนงฤทธิ์ จันทร์ลอย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172128 นายอนุรักษ์ เพียรเก็บ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172132 นายศิริพงษ์ แสนหว้า รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172133 นายนฤพนธ์ บุตรราช รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172134 นางกมลชนก พึ่งแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172201 นายภานุสรณ์ ก้อนทองคำ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172202 นายชินดนัย กิจก้องขจร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172206 นายนิคม ขวัญพรม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172207 นายวุฒิไกร บุตรดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172209 นายวรวิทย์ เพ็ญโพธิ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172211 นายธีรวุฒิ วัฒน์ธนนันท์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172212 นายชาญชัย ลุนสืบ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172213 นายไพศาล บุญอุปถัมภ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172215 นายธีรพันธ์ วรสาร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172217 นายจตุพงษ์ ตนะทิพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172225 นางสาวอารีย์ บุญแจ้ง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172229 นายอนุชาติ ยะตุ้ย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172233 นายมงคล คุ้มสกุลไทย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172235 นางสาวสิริมา ทองคำสุก รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202172236 นายดุลยวัต ช้างพลาย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
551202173101 นายกมลภพ พรหมบุญ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202173103 นายภูริต ดอกชูรุ่ง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202173105 นายศุภโชค นิลพลอย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202173107 นางสาวบุณยาพร ปิ่นบาง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202173108 นายอนุวัฒน์ ผมดำ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202173110 นางสาวอัมรินทร์ มีทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202173111 นายอนุวัฒน์ อ่อนจ้าย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202173112 นางสาวรุจาภา ทองอิ่ม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202173116 นายกิตติกร อุ่นละม้าย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
551202173117 นางสาวนันท์นภัส อุ่นแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102172101 นางสาวศิรินภา พลเยี่ยม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172102 นางสาวขนิษฐา พัลละดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172104 นางสาวศศิวิมล พรมชิน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172105 นายวราวุฒิ วงศ์วาร รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172107 นางสาวเบญจรัตน์ คำติง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172109 นางสาวชฎาภรณ์ มีผล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172111 นางสาวจารุวรรณ พาสี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172113 นางสาวศุภาวดี อุดอ้าย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172115 นางสาวจิราภรณ์ แจ่มศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172117 นายวิศรุต โสภาวัง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172118 นายเจษฎากร ทองแข รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172120 นายปฏิพัทธ์ เจริญพุฒ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172121 นางสาวหทัยทิพย์ ทองปาน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172122 นายธนพนธ์ เนาว์แก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172125 นายเกียรติศักดิ์ ชะดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172127 นางสาวจิราภา แจ่มศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172128 นางสาวสุรีย์มาศ ศรีสนธ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172129 นายเทวินทร์ ถิ่นน้ำใส รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172130 นายรัฐพงษ์ โสภา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172131 นายวิษณุ จันดา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172134 นายธีรภัทร รักษ์ศิริพงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172139 นางสาวปทิตตา วิเชียรศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172140 นายธนาวัฒน์ แสงเทพ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172201 นายทวีวัฒน์ สว่างจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172202 นายวราวุฒิ ตั้งพงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172203 นายวรัญญู ตั้งพงษ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172204 นายสุเมธ พันธุ์น้อย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172205 นายประวิทย์ อ่อนโอน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172206 นายนันทพล อินทร์ศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172210 นายอมฤต วงษ์เรือง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172211 นายเศรษฐพร ไชยมาธิกุล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172216 นางสาวบุษบาภรณ์ อุ่นอุ้ย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172219 นางสาววรรัตน์ กุลเกียว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172220 นางสาวแพรวพรรณ ตรีสาต รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172222 นายวันเฉลิม ใจกระสันต์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172223 นายภาคภูมิ พิลา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172224 นางสาวขนิษฐา มาลา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172225 นางสาวพรพรรณ ติดโนน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172226 นายมงคล คล้ายเจียม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172228 นางสาวรดา ตาแล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172230 นางสาวสุภาพร พวงจำปา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172231 นางสาวบุศยมาศ กันยามา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172232 นางสาวสุภารัตน์ ศรีอินทร์ภิรมย์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172233 นางสาวจิรานันท์ ขวัญเดิน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172235 นางสาวณัฐธิดา บุญสายยัง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172236 นายกิตติพศ สีหะนาม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172237 นายเทพพิทักษ์ นวลศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172238 นายปิยวัตน์ ขวัญตา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172239 นายนัฐพล ลีราช รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172241 นางสาววรนุช มุสิกมาศ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172302 นายสุริยพงศ์ อินการทุม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172304 นายศิวนาท นันตา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172305 นางสาวปฐมพร คำภู รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172306 นางสาวอรอนงค์ แพงทอง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172307 นายธนกร ขัวญหอม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172308 นางสาวอนันตญา สิงห์สำราญ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172309 นางสาวพิมพ์ใจ เหลาวงศ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172312 นายยงค์ชัย แสนวิทิ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172313 นางสาวสุรัตนา กันตง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172315 นายฐเดช ขวัญมิ่ง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172316 นายธาดา หลงมา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172319 นางสาวศศิวิมล กองเงิน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172320 นางสาวจุฑามาศ ศรีจันทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172321 นางสาวชลธิชา ภิญโญศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172322 นายอัมฤทธิ์ มากมา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172323 นายธงชัย คำเกิด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172325 นายเอกชัย ไชยวัง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172326 นายณัฐพล กองพา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172327 นางสาวสิรินาถ รามหริ่ง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172329 นายธงชัย คนมาก รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172330 นายก้องเกียรติ ยอดทัศน์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172331 นายวีรชน ดวงทิพย์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172332 นายอนุชิต คำจอน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172333 นายณัฐพล สร้อยสน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172335 นางสาวณัฐพร ปิ่นชัย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172339 นายประพัฒน์ ธรรมมาคำ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102172340 นายปฐมนันทน์ เหง้าสา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561102173103 นางสาวชนัญธิดา ขุนแพง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173104 นางสาวศุภนุช ราชพรม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173105 นางสาวสายฝน มั่นคง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173107 นางสาวปัญญพร จันทสิงห์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173108 นางสาวกมลชนก นกคุ้ม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173109 นางสาวทิพย์วลี เตียวผลงาม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173112 นายอภิวิชญ์ แก้วอุตสาห์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173114 นางสาวปุริมปรัชญ์ ชุมทา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173115 นางสาวสุดารัตน์ ทองลี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173116 นางสาววัลภา พิมเสน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173118 นายนิคม เอี้ยงลี้ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173121 นางสาวรสจรินทร์ ต้องเดช รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173122 นายณัฐพงษ์ โกศิริ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173123 นายกฤษฎา คำเบิด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173125 นายอัมรินทร์ คำมา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173129 นางสาวศิรินภา คล้ายใจตรง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173130 นางสาวรัศมี ตองสารี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173131 นางสาววรกานต์ กันยามา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173132 นางสาววราภรณ์ คำเก่า รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173135 นางสาวพรรนภา พลเยี่ยม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173201 นางสาวหทัยรัตน์ วันพุธ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173202 นายมนัสชัย ริดด้วง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173204 นางสาวทิมาพร วรดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173205 นางสาวอรอนงค์ เสนา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173207 นายบัญชา ศรียา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173208 นายวิโรจน์ จันเดี่ยว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173211 นางสาวรัชนี ยุบลภาค รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173212 นายปัญญา จักรพล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173216 นางสาวประภาพรรณ วันคง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173217 นายบัณฑิต ม่วงสอดศรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173218 นายวรเมธ จูสิงห์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173219 นางสาวจินดารัตน์ ล้อมแพน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173221 นายจิรานุวัฒน์ เจ้กอ่อน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173222 นายณรงค์ศักดิ์ แสงหาญ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173223 นายสุรศักดิ์ แก้วยม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173224 นายอนุชา ใจแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173226 นางสาวอรอนงค์ ประวะเสนัง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173228 นายอธิวัฒน์ แสนแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173229 นางสาวสิริพร คล้ายเนียม รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173230 นางสาวรัญติญา ขำวิบูรณ์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173231 นายสิทธิชาติ จุสูงเนิน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173232 นายภานุมาศ รักอิสสระ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173235 นางสาววัชรี สารีวัน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561102173236 นางสาวกัลย์สุดา นิใจ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202172110 นายสมัคร จันทร์ก้อน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172111 นายสุธิพงศ์ จันทราครุฑ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172112 นางสาวสุพัชรี คำแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172115 นายอภิชัย เขียวนิล รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172116 นายนฤดล จันเส รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172117 นายกิตติพงศ์ ขวัญแก้ว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172120 นายธีระนันท์ กันเกียว รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172121 นายจักรชัย บริรัญ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172126 นายบัญชา พลายสูงเนิน รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172128 นางสาวอิงอร จันทร์ที รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172129 นายชานน ผิวหนองอ่าง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172133 นายณัฐกิตติ์ คนดี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172136 นายปณชัย ดีแป้น รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172138 นางสาวณัฏฐ์หทัย ภูริเดชธนวันต์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172140 นางสาวสุพัตรา มหาเมฆ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202172142 นายพงศกรณ์ สวาสุด รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง)
561202173101 นางสาววราภรณ์ นงบาง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173104 นายอรรถพล รุ่งเจริญกิจ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173105 นางสาวเกศรินทร์ ตีสิงห์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173107 นางสาวสุธิชา บูราณผาย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173108 นางวาธิณี พรมษา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173111 นายเจราไมเยอร์ หวัง เจิ้นชิง รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173126 นายอดิพล อิ่มบุญ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173128 นางฐิติพร คำเภา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173132 นายวิศรุต รอดอินทร์ รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173140 นายหฤษฏ์ พรมพลอย รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)
561202173141 นายอธิวัฒน์ อินปัญญา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา รัฐศาสตร์(การเมืองท้องถิ่น)