รหัสและคำอธิบายเล่ม3 >> หมู่วิชาดาราศาสตร์

ต่อไป

: :หมู่วิชาดาราศาสตร์: :

 

หมู่วิชาดาราศาสตร์ ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นดัง


1. อวกาศ (404-1--)
2. ดาราศาสตร์ (404-2--)
3. (404-3--)
4.

(404-4--)

5. (404-5--)
6. ปฏิบัติการ (404-6--)
7. (404-7--)
8. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (404-8--)
9. โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย (404-9--)

หมู่วิชา ชีววิทยา (403)

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป)
รหัสใหม่ รหัสเก่า
 

4042101

4044201

4044202

4044601

 

3112109

3114509

3114510

-

 

ดาราศาสตร์และอวกาศ

ดาราศาสตร์ 1

ดาราศาสตร์ 2

ปฏิบัติการดาราศาสตร์

 

 

2(1-2)

3(3-0)

3(3-0)

1(0-3)


 

คำอธิบายรายวิชา

หมู่วิชาดาราศาสตร์ (404)

รหัส  ชื่อและคำอธิบายรายวิชา  

น(ท - ป)

4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ
Astronomy and Space
2(1-2)
ธรรมชาติและสมบัติของแสงบางประการที่จะนำไปสู่ความเข้าใจ ลักษณะบางประการของวัตถุท้องฟ้า ระบบพิกัดทางดาราศาสตร์ ทรงกลมท้องฟ้า ระบบสุริยะ ทัศนอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ศึกษาลักษณะและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของวัตถุในท้องฟ้าเริ่มตั้งแต่วัตถุท้องฟ้าที่อยู่ใกล้ที่สุด ไปยังจุดที่กว้างไกลที่สุดจากโลกถึงเอกภพ ยานอวกาศกับความก้าวหน้าทางดาราศาสตร์ในปัจจุบัน
4044201 ดาราศาสตร์ 1
Astronomy 1
3(3-0)
ระบบสุริยะ กฏเคปเลอร์ ดาวเทียม เทคนิคและกระบวนการสังเกต ท้องฟ้า ดาวฤกษ์ กลุ่มแก๊ส เนบูลา ดาราจักร ควาซาร์ คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ทางดาราศาสตร์โดยให้อธิบายและคำนวณด้วยกฎเกณฑ์และทฤษฎีฟิสิกส์
4044202 ดาราศาสตร์ 2
Astronomy 2
3(3-0)
ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระยะทาง มวล โชติมาตร ของดาวฤกษ์ ภาวะความเป็นไปและการคงอยู่ของดาวฤกษ์ ฟิสิกส์ของดวงดาว และดาราจักร
4044601 ปฏิบัติการดาราศาสตร์
Astronomical Laboratory
1(0-3)
ปฏิบัติการเพื่อศึกษาการกำหนดตำแหน่งของดวงดาวในท้องฟ้า ในระบบเส้นขอบฟ้า ระบบเส้นศูนย์สูตรท้องฟ้า การกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก เวลา การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ การศึกษาดาวฤกษ์ กลุ่มเนบิวลา การถ่ายภาพดวงอาทิตย์และดวงดาว การสร้างและการใช้กล้องโทรทรรศน์

ต่อไป