เอกสารประกอบการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 - ฉบับสมบูรณ์ ส่ง สกอ. (คลิกดาวน์โหลด)
 
เอกสารคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    เอกสารการประชุม รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2553 - 2 ธ.ค. 2553 ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
ครั้งที่ 2/2553 - 15 ธ.ค. 2553 ณ หอประชุมประกายทอง  
ครั้งที่ 3/2553 - 20 ธ.ค. 2553 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
 
เอกสารรายงานการประชุม (คณะอนุกรรมการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
    เอกสารการประชุม รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2554 - 12 ม.ค. 2554 ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี    
ครั้งที่ 2/2554 - 26 ม.ค. 2554 ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
 
เอกสารรายงานการประชุม (ชุดอนุกรรมการดำเนินการกำหนด มคอ.3 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป)
    เอกสารการประชุม รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2554 - 4 มี.ค. 2554 ณ หอประชุมประกายทอง  
 
เอกสารรายงานการประชุม (คณะกรรมการวิพากษ์ภายในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง 2554)
    เอกสารการประชุม รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1/2554 - 10 มี.ค. 2554 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
 
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 0-5671-7119 หรือ 0-5671-7100 ต่อ 1122