• 0-5671-7119, 0-5671-7100

วิดีโอแนะนำสาขาวิชา ของแต่ละคณะ

Course
สาขาวิชา เคมี-วท.บ.
Course
สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ.
Course
สาขาวิชา ฟิสิกส์-วท.บ.
Course
สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ.
Course
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ.
Course
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ.
Course
สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ.
Course
สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ.
Course
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-วท.บ.
Course
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ.
Course
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย-พท.บ.
Course
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม-ศศ.บ.
Course
สาขาวิชา บัญชี-บช.บ.
Course
สาขาวิชา การจัดการ-บธ.บ.
Course
สาขาวิชา การตลาด-บธ.บ.
Course
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์-บธ.บ.
Course
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่-บธ.บ.
Course
สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์-ศ.บ.

กำหนดการ การรับสมัครฯ 66