• 0-5671-7119, 0-5671-7100

คณะ/สาขาที่เปิดการเรียนการสอน

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ช่องทางการติดตาม รายวิชาโครงสร้างหลักสูตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เคมี หลักสูตรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ฟิสิกส์   ข้อมูลหลักสูตร
ชีววิทยา หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
คณิตศาสตร์และวิทยาการข้อมูล   ข้อมูลหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ศิลปกรรม หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ภาษาอังกฤษ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
พัฒนาสังคม หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ภาษาจีน หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
การบริหารกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรสาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  
การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) รัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) การเมืองการปกครอง หลักสูตรสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) การงานอาชีพและเทคโนโลยี หลักสูตรสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เทคโนโลยีการผลิต หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่  หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง  หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
คหกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
การตลาด หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (WIL) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) เศรษฐศาสตร์การลงทุน หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การลงทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) บัญชี   ข้อมูลหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) นิเทศศาสตร์  หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ครุศาสตร์ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
คณิตศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
พลศึกษา หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ข้อมูลหลักสูตร