• 0-5671-7119, 0-5671-7100

คุณสมบัติของการสมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีคุณสมบัติตามที่สาขาวิชากำหนด

2. มีความสนใจและความถนัดในสาขาวิชาที่สมัครเรียนอย่างแท้จริง

3. ไม่เป็นภิกษุ ภิกษุณี สามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา

4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เช่น โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตรายโรคเท้าช้างในระยะปรากฎอาการน่ารังเกียจ โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

5. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย

*** ตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะด้านแต่ละสาขาวิชา ได้ที่เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครนักศึกษาแต่ละรอบ