• 0-5671-7119, 0-5671-7100

หลักฐานการประกอบการสมัคร

    1.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาก 1.5 นิ้ว                       จำนวน 1 ใบ
    2.  แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนา             จำนวน 1 ฉบับ
    3.  แสดงทะเบียนบ้าน หรือ สำเนา                         จำนวน 1 ฉบับ
    4.  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา                          จำนวน 1 ฉบับ
    5.  หลักฐานอื่น เช่น เปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)             จำนวน 1 ฉบับ