• 0-5671-7119, 0-5671-7100

ปฏิทินการรับสมัคร

 

กำหนดการรับเข้าศึกษา ภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช.  ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2566

1. การรับนักศึกษา  ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  
    1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    2. คณะวิทยาการจัดการ
    3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ประเภท  One Stop Service 

กำหนดการ การรับนักศึกษา
1  ตุลาคม  2565  ถึง   24  มีนาคม  2566 สมัครผ่านระบบออนไลน์  สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา รวมถึงค่าลงทะเบียนเรียน
1 พฤศจิกายน  ถึง  20  ธันวาคม  2565 สมัครกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน
(ครูแนะแนวส่งให้งานรับเข้า  ภายในวันที่  23  ธันวาคม  2565)
30  ธันวาคม  2565 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ค่าเทอม)  รอบที่ 1
(สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2565)
27 มีนาคม  2565 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ค่าเทอม)  รอบที่ 2
(สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนระหว่าง วันที่  1 มกราคม - 25  มีนาคม 2566)

2. การรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี  
    1. คณะครุศาสตร์
    2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
    3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (สาขาวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
    4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ)

 ภาคปกติ  ประเภท Portfolio 

กำหนดการ เวลา การรรับนักศึกษา สถานที่
1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2565 08.30-15.30 น. สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือ ที่มหาวิทยาลัย  ระบบรับสมัคร  และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2565 - สมัครกับอาจารย์ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน ฝ่ายแนะแนวประจำโรงเรียน 
(ครูแนะแนวส่งข้อมูลผุ้สมัครใหงานรับเข้านักศึกษาภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565)
1 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2565 - ชำระเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร กรณีสมัครออนไลน์ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และที่เคาเตอร์ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด
9 มกราคม 2566 13.00-16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
http://academic.pcru.ac.th
13 มกราคม 2566 08.30 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์ หอประชุมประกายทอง หรือ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์
    สอบปฏิบัติ ทดสอบสมรรถนะ
(เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา)
โรงยิมส์เนเซียม 1
18 มกราคม 2566 13.00-16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
http://academic.pcru.ac.th
19 - 20 มกราคม 2566 08.30-15.00 น. 1. ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ
ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 ภาคปกติ  ประเภทรับตรงแบบมีการสอบ (สอบข้อเขียน)

กำหนดการ เวลา การรับนักศึกษา สถานที่
29 ธันวาคม  2565 -
28 กุมภาพันธ์  2566
08.30 - 15.30 น. สมัครผ่านระบบออนไลน์ หรือ
ที่มหาวิทยาลัย
ระบบรับสมัคร  และ สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
29 ธันวาคม  2565 -
24 กุมภาพันธ์  2566
- ชำระเงินค่าสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และที่เคาเตอร์ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด
8  มีนาคม  2566 13.00 - 16.30 น. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
http://academic.pcru.ac.th
14  มีนาคม  2566 08.30 - 09.30 น. สอบวัดแววครู อาคารคณะครุศาสตร์ หรือ สอบผ่านระบบออนไลน์
(ประกาศแจ้งรายละเอียดในประกาศรายชื่อ)
09.30 - 11.00 น. สอบวิชาเฉพาะด้าน
13.00 - 16.00 น. สอบสัมภาษณ์
    สอบปฏิบัติ ทดสอบสมรรถนะ
(เฉพาะสาขาวิชาพลศึกษา)
โรงยิมส์เนเซียม 1 (กรณีจัดสอบที่มหาวิทยาลัยให้เตรียมชุดกีฬามาเปลี่ยนในการสอบปฏิบัติ)
17  มีนาคม  2566 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
http://academic.pcru.ac.th
20-21  มีนาคม 2566 08.30 - 15.00 น. 1. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนรายงานตัว
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
(ค่าเทอม)
งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
และที่เคาเตอร์ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนด


3. การรับนักศึกษา  ภาคกศ.ปช.  ระดับปริญญาตรี 

กำหนดการ การรับนักศึกษา
1 ตุลาคม 2565 ถึง 24 มีนาคม 2566

สมัครผ่านระบบออนไลน์ สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา รวมถึงค่าลงทะเบียนเรียน
30  ธันวาคม  2565 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ค่าเทอม)  รอบที่ 1
(สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม - 24 ธันวาคม 2565)
27  มีนาคม  2566 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ค่าเทอม)  รอบที่ 2
(สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนระหว่าง วันที่  1 มกราคม - 25  มีนาคม 2566)

 4. การรับรายงานตัวส่งเอกสารทำประวัตินักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

 

กำหนดการ การรับนักศึกษา
28 เมษายน 2566 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะวิทยาการจัดการ
29 เมษายน 2566

1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. คณะครุศาสตร์
3. นักศึกษา ภาค กศ.ปช. ทุกหลักสูตรสาขาวิชา

 

 กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
 1. ภาคปกติ  เปิดภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2566   วันที่  12  มิถุนายน  2566
 2. ภาค กศ.ปช.  เปิดภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2566   วันที่  6  พฤษภาคม  2566