• 0-5671-7119, 0-5671-7100

แผนการรับนักศึกษา

แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2566

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ
(เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
ภาค กศ.ปช.
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
ครุศาสตร์ ค.บ. 4  ปี การศึกษาปฐมวัย 60 -
พลศึกษา 60 -
คณิตศาสตร์ 60 -
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 60 -
ภาษาอังกฤษ 60 -
ภาษาไทย 30 -
รวมคณะครุศาสตร์ 330 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. 4 ปี คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ 60 -
วท.บ.  4  ปี เคมี 35 -
ชีววิทยา 35 -
เทคโนโลยีสารสนเทศ 25 25
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 30
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 -
เทคโนโลยีการอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 25 -
ส.บ. 4 ปี สาธารณสุขศาสตร์ 30 -
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 265 55
  ค.บ. 4 ปี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 30 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.  4  ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 105 35
น.บ.  4  ปี นิติศาสตร์ 70 35
ร.บ.  4  ปี การเมืองการปกครอง 175 35
ศศ.บ.  4  ปี พัฒนาสังคม 35 -
ภาษาอังกฤษ 50 25
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 70 25
ภาษาจีน 35 -
การบริหารกระบวนการยุติธรรม 35 35
การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 35 -
ศป.บ.  4  ปี ศิลปกรรม 35 -
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 70 -
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 745 190
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค.บ. 4  ปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 -
วท.บ.  4  ปี เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 35 -
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 35 -
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ 35 20
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง 35 20
คหกรรมศาสตร์ 35 -
ทล.บ.  4  ปี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 35 -
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 50 30
เทคโนโลยีการผลิต 25 20
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 70 25
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 50 25
วศ.บ.  4  ปี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 -
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 25 -
รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 485 140
วิทยาการจัดการ นศ.บ.  4  ปี นิเทศศาสตร์ 30 -
บช.บ.  4  ปี บัญชี 105 35
บธ.บ.  4  ปี การจัดการ 70 35
การตลาด 35 35
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 -
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 35 -
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 50 -
ศศ.บ.  4  ปี การท่องเที่ยวและโรงแรม 35 -
ศ.บ. 4 ปี เศรษฐศาสตร์การลงทุน 35 -
รวมคณะวิทยาการจัดการ 430 105
รวมทั้งหมด 2,255 490