• 0-5671-7119, 0-5671-7100

แผนการรับนักศึกษา

แผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2567

คณะ หลักสูตร สาขาวิชา ภาคปกติ
(เรียนวันจันทร์-วันศุกร์)
ภาค กศ.ปช.
(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)
ครุศาสตร์ ค.บ. 4  ปี การศึกษาปฐมวัย 60 -
พลศึกษา 60 -
คณิตศาสตร์ 60 -
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 -
ภาษาอังกฤษ 60 -
ภาษาไทย 30 -
รวมคณะครุศาสตร์ 310 0
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค.บ. 4 ปี คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ 60 -
วท.บ.  4  ปี เคมี 35 -
ชีววิทยา 20 -
เทคโนโลยีสารสนเทศ 20 -
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 30 -
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25 -
เทคโนโลยีการอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 25  
คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์  25 -
ส.บ. 4 ปี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 30  
พท.บ. 4 ปี การแพทย์แผนไทย *  30 -
รวมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 300 0
  ค.บ. 4 ปี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 15 -
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รป.บ.  4  ปี รัฐประศาสนศาสตร์ 70 50
น.บ.  4  ปี นิติศาสตร์ 50 35
ร.บ.  4  ปี การเมืองการปกครอง 105 105
ศศ.บ.  4  ปี พัฒนาสังคม 20 35
ภาษาอังกฤษ 50 25
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 35 25
ภาษาจีน 35 -
การบริหารกระบวนการยุติธรรม 15 35
การเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 15 30
ศป.บ.  4  ปี ศิลปกรรม 30 -
นาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 35 -
รวมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 475 310
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ค.บ. 4  ปี การงานอาชีพและเทคโนโลยี 30 -
วท.บ.  4  ปี เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช 20 -
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 20 -
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการจัดการการเกษตรสมัยใหม่ 15 10
เกษตรศาสตร์ วิชาเอกการประมง 15 10
คหกรรมศาสตร์ 20 -
ทล.บ.  4  ปี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 25 -
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 10 10
เทคโนโลยีการผลิต 15 10
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 35 10
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 25 10
วศ.บ.  4  ปี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 -
วิศวกรรมการผลิตและการจัดการ 25 -
รวมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 280 60
วิทยาการจัดการ นศ.บ.  4  ปี นิเทศศาสตร์ 35 -
บช.บ.  4  ปี บัญชี 70 35
บธ.บ.  4  ปี การจัดการ 50 35
การตลาด 35 20
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 -
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20 20
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 20 -
ศศ.บ.  4  ปี การท่องเที่ยวและโรงแรม 35 -
ศ.บ. 4 ปี เศรษฐศาสตร์การลงทุน 20 -
รวมคณะวิทยาการจัดการ 320 110
รวมทั้งหมด 1,685 480